EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2418

Besluit (EU) 2015/2418 van de Commissie van 18 december 2015 tot wijziging van Besluit 1999/352/EG, EGKS, Euratom houdende oprichting van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

PB L 333 van 19.12.2015, p. 148–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2418/oj

19.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 333/148


BESLUIT (EU) 2015/2418 VAN DE COMMISSIE

van 18 december 2015

tot wijziging van Besluit 1999/352/EG, EGKS, Euratom houdende oprichting van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 249,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (1), en met name de artikelen 65 en 197,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 65 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 bepaalt de Commissie aan welke personeelsleden zij functies delegeert, de omvang van de gedelegeerde bevoegdheden en de aan de delegatie aan ordonnateurs gestelde grenzen. Daarbij moet de Commissie haar algemene politieke verantwoordelijkheid voor het beheer van de begroting van de Unie voor ogen houden.

(2)

Overeenkomstig artikel 15, lid 8, van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad (2) dient OLAF het secretariaat van het comité van toezicht te blijven verzorgen, in nauw overleg met het comité van toezicht, en moet de directeur-generaal van OLAF de gedelegeerd ordonnateur blijven voor alle kredieten die daarop betrekking hebben. De directeur-generaal van OLAF kan zijn bevoegdheden subdelegeren aan personeelsleden op wie het Statuut of de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van toepassing is.

(3)

Om een doeltreffende interne controle overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 te verzekeren en elke schijn van inmenging door het Europees Bureau voor fraudebestrijding in de taken van de leden van het comité van toezicht te vermijden, moet een passend kader worden afgebakend voor de uitvoering van de kredieten betreffende de leden van het comité van toezicht. Met name moet de delegatie van de bevoegdheden van ordonnateur met betrekking tot de leden zo worden geregeld dat elke schijn van inmenging wordt vermeden.

(4)

Dit besluit moet met ingang van 1 januari 2016 van toepassing zijn, samen met de nieuwe bijlage I bij de uitvoeringsvoorschriften. Het moet derhalve zo spoedig mogelijk in werking treden.

(5)

Besluit 1999/352/EG, EGKS, Euratom van de Commissie (3) dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 6 van Besluit 1999/352/EG, EGKS, Euratom wordt lid 3 vervangen door:

„3.   Behalve voor de uitvoering van de kredieten voor de leden van het comité van toezicht, treedt de directeur-generaal op als gedelegeerd ordonnateur voor de uitvoering van de beleidskredieten die zijn opgenomen in de aan het Bureau gewijde bijlage van de afdeling „Commissie” van de algemene begroting van de Europese Unie en van de kredieten die zijn opgevoerd op de begrotingsonderdelen inzake fraudebestrijding waarvoor bevoegdheden aan hem zijn gedelegeerd in de uitvoeringsvoorschriften voor de algemene begroting. Hij kan overeenkomstig de vorengenoemde voorschriften zijn bevoegdheden subdelegeren aan personeelsleden op wie het Statuut of de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie van toepassing is.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2016.

Gedaan te Brussel, 18 december 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(2)  Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

(3)  Besluit 1999/352/EG, EGKS, Euratom van de Commissie van 28 april 1999 houdende oprichting van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (PB L 136 van 31.5.1999, blz. 20).


Top