Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2176

Besluit (EU) 2015/2176 van de Raad van 23 november 2015 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (Cesni) en tijdens de plenaire zitting van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) over de vaststelling van een standaard voor technische voorschriften voor binnenschepen

OJ L 307, 25.11.2015, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2176/oj

25.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 307/25


BESLUIT (EU) 2015/2176 VAN DE RAAD

van 23 november 2015

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (Cesni) en tijdens de plenaire zitting van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) over de vaststelling van een standaard voor technische voorschriften voor binnenschepen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, lid 1, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op het gebied van de binnenvaart moet de Unie handelen met het oog op de eenvormige ontwikkeling van technische voorschriften voor binnenschepen die in de Unie moeten worden toegepast.

(2)

Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (Cesni) is op 3 juni 2015 opgericht in het kader van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), met het oog op de ontwikkeling van technische standaarden voor de binnenvaart op verschillende gebieden, met name voor vaartuigen, informatietechnologie en bemanning.

(3)

Het Cesni zal tijdens zijn vergadering van 26 november 2015 waarschijnlijk een standaard vaststellen voor technische voorschriften voor binnenschepen („de standaard”). De plenaire vergadering van de CCR zal het wetgevingskader, het Reglement onderzoek schepen op de Rijn („het ROSR”), wijzigen om naar de standaard te kunnen verwijzen, waardoor die verplicht wordt in het kader van de toepassing van de Herziene Rijnvaartakte.

(4)

In de standaard worden de nodige eenvormige technische voorschriften vastgesteld om de veiligheid van binnenvaartschepen te verzekeren. De standaard bevat bepalingen met betrekking tot de bouw, inrichting en uitrusting van binnenschepen, speciale bepalingen voor specifieke categorieën van vaartuigen zoals passagiersschepen, duwstellen en containerschepen, bepalingen met betrekking tot de identificatie van vaartuigen en modelcertificaten en het modelregister, overgangsbepalingen en instructies voor de toepassing van de standaard. Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) waarborgt dat EU-binnenvaartcertificaten worden afgegeven voor vaartuigen die in overeenstemming zijn met de technische voorschriften voor binnenschepen die zijn vastgesteld in bijlage II bij die richtlijn en waarvan is erkend dat zij gelijkwaardig zijn aan de technische voorschriften die zijn vastgesteld bij de toepassing van de Herziene Rijnvaartakte. Bovendien heeft de Commissie op 10 september 2013 een voorstel aangenomen voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG, waarin rekening wordt gehouden met ontwikkelingen op dit gebied die voortvloeien uit de werkzaamheden van internationale organisaties, met name van de CCR inzake de toepassing van technische voorschriften voor binnenschepen.

(5)

Daarom zal de standaard voor de technische voorschriften voor binnenschepen, die wordt vastgesteld onder de auspiciën van de CCR, gevolgen hebben voor Richtlijn 2006/87/EG en voor de vermoedelijke ontwikkeling van het acquis op dit gebied.

(6)

De herziening van het ROSR, die erop gericht is een rechtstreekse verwijzing naar de standaard mogelijk te maken, is nog niet afgerond in de CCR. Om rekening te kunnen houden met de standaard nog vóór de rechtstreekse verwijzing ernaar in het ROSR kan worden opgenomen, is het evenwel passend om specifieke bepalingen in het ROSR op te nemen, waaronder bepalingen met betrekking tot vloeibaar aardgas („liquefied natural gas” — LNG).

(7)

De Unie is geen lid van de CCR, noch van het Cesni. Daarom moet de Raad de lidstaten toestemming geven om het standpunt van de Unie over de standaard in die lichamen uit te dragen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen op de vergadering van het Cesni op 26 november 2015 houdt in dat wordt ingestemd met de vaststelling van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) 2015/1.

2.   Het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen op de bijeenkomst van de plenaire vergadering van de CCR op 3 december 2015, houdt in dat enkel de specifieke wijzigingen aan het ROSR die conform de ES-TRIN 2015/1 zijn, worden gesteund. Dit omvat in het bijzonder de vaststelling van bepalingen over de voortbeweging van vaartuigen door middel van LNG.

Het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen op een volgende bijeenkomst van de plenaire vergadering van de CCR, houdt in dat wordt ingestemd met een wijziging van het ROSR met het oog op de vewijzing naar de ES-TRIN 2015/1 zodra de noodzakelijke herziening van het ROSR is gebeurd.

Artikel 2

1.   Het standpunt van de Unie als omschreven in artikel 1, lid 1, wordt uitgedrukt door de lidstaten die gezamenlijk optreden in het belang van de Unie.

2.   Het standpunt van de Unie als omschreven in artikel 1, lid 2, wordt uitgedrukt door de lidstaten die lid zijn van de CCR en die gezamenlijk optreden in het belang van de Unie.

Artikel 3

Kleine wijzigingen van de in artikel 1 vervatte standpunten kunnen worden overeengekomen zonder nader besluit van de Raad.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 23 november 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

C. MEISCH


(1)  Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 82/714/EEG van de Raad (PB L 389 van 30.12.2006, blz. 1).


Top