Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1959

Gedelegeerd Besluit (EU) 2015/1959 van de Commissie van 1 juli 2015 betreffende de toepasselijke systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van rioleringsproducten op grond van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 284, 30.10.2015, p. 184–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2015/1959/oj

30.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 284/184


GEDELEGEERD BESLUIT (EU) 2015/1959 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2015

betreffende de toepasselijke systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van rioleringsproducten op grond van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (1), en met name artikel 60, onder h),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De procedure om te verklaren dat rioleringsproducten conform de toepasselijke technische specificaties zijn, is vastgesteld in Beschikking 97/464/EG van de Commissie (2).

(2)

In Beschikking 97/464/EG zijn geen gedetailleerde criteria vastgesteld voor de keuze van systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid wat het brandgedrag van rioleringsproducten, met name deksels voor mangaten en rioolgaten, betreft.

(3)

De in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 305/2011 vastgestelde systemen zijn geschikter om de prestaties van rioleringsproducten te beoordelen. Dit moet fabrikanten een efficiëntere toegang tot de interne markt bieden, wat het concurrentievermogen van de hele bouwindustrie bevordert.

(4)

Omwille van de duidelijkheid en de transparantie moet Beschikking 97/464/EG worden ingetrokken en vervangen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Dit besluit is van toepassing op de in bijlage I genoemde rioleringsproducten.

Artikel 2

De prestatiebestendigheid van de in artikel 1 bedoelde rioleringsproducten wordt met betrekking tot de essentiële kenmerken van de producten overeenkomstig de in bijlage II vastgestelde systemen beoordeeld en geverifieerd.

Artikel 3

Beschikking 97/464/EG wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking worden gelezen als verwijzingen naar dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 88 van 4.4.2011, blz. 5.

(2)  Beschikking 97/464/EG van de Commissie van 27 juni 1997 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor rioleringsproducten (PB L 198 van 25.7.1997, blz. 33).


BIJLAGE I

BETROKKEN PRODUCTEN

Dit besluit is van toepassing op:

1.

Terugstroominrichtingen: beluchtingsventielen voor ventilatie van pijpwerk;

2.

Kits voor installaties voor het oppompen van afvalwater en effluenten;

3.

Kits en onderdelen voor afvalwaterbehandelingsinstallaties en in-situbehandelingsapparatuur;

4.

Septische tanks;

5.

Geprefabriceerde afvoerleidingen;

6.

Mangaten en inspectieputten;

7.

Voetsteunen, ladders en leuningen voor mangaten en inspectieputten;

8.

Afscheiders;

9.

Mangatdeksels en rioolgatdeksels.


BIJLAGE II

SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID

De systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid zijn als volgt van toepassing op de onder dit besluit vallende producten, rekening houdend met hun essentiële kenmerken:

Tabel 1

Voor alle essentiële kenmerken met uitzondering van brandgedrag

Producten

Essentiële kenmerken

Toepasselijke systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid zoals vastgesteld in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 305/2011

Terugstroominrichtingen: beluchtingsventielen voor ventilatie van pijpwerk

Voor alle essentiële kenmerken met uitzondering van brandgedrag

4

Kits voor installaties voor het oppompen van afvalwater en effluenten

3

Kits en onderdelen voor afvalwaterbehandelingsinstallaties en in-situbehandelingsapparatuur

3

Septische tanks

3

Geprefabriceerde afvoerleidingen

3

Mangaten en inspectieputten

4

Voetsteunen, ladders en leuningen voor mangaten en inspectieputten

4

Afscheiders

4

Mangatdeksels en rioolgatdeksels

1


Tabel 2

Uitsluitend voor brandgedrag

De systemen voor beoordeling en verificatie van prestatiebestendigheid zijn als volgt bepaald voor alle in de eerste kolom van tabel 1 genoemde producten, afhankelijk van hun subfamilies:


Subfamilies van producten

Toepasselijke systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid zoals vastgesteld in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 305/2011

Producten waarbij in een duidelijk identificeerbare fase van het productieproces een verbetering van hun materiaalgedrag bij brand wordt bewerkstelligd (bv. door toevoeging van brandvertragende middelen of beperking van de organische stoffen)

1

Producten waarvoor een toepasselijke Europese rechtsgrondslag bestaat om hun materiaalgedrag bij brand te classificeren zonder het te testen

4

Producten die niet behoren tot de in de rijen 1 en 2 genoemde subfamilies

3


Top