Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1836

Besluit (GBVB) 2015/1836 van de Raad van 12 oktober 2015 tot wijziging van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

OJ L 266, 13.10.2015, p. 75–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1836/oj

13.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 266/75


BESLUIT (GBVB) 2015/1836 VAN DE RAAD

van 12 oktober 2015

tot wijziging van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 9 mei 2011 Besluit 2011/273/GBVB (1) betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië vastgesteld.

(2)

Sindsdien is de Raad de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië door het Syrische regime krachtig blijven veroordelen. De Raad heeft herhaaldelijk ernstige bezorgdheid geuit over de verslechterende situatie in Syrië en in het bijzonder over de wijdverbreide en stelselmatige schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht.

(3)

In overeenstemming met de conclusies van de Raad van 23 januari 2012, waarin de Raad bevestigde dat de Unie haar beleid van het opleggen van bijkomende maatregelen tegen het regime zal voortzetten zolang er sprake is van repressie, heeft de Raad op 14 april 2014 verklaard dat de EU haar beleid van tegen het regime gerichte beperkende maatregelen zal voortzetten zolang de repressie blijft duren.

(4)

De Raad heeft herhaaldelijk met grote bezorgdheid nota genomen van de pogingen van het Syrische regime om de beperkende maatregelen van de EU te omzeilen teneinde zijn gewelddadig en repressieve beleid tegen de burgerbevolking voort te zetten en te financieren.

(5)

De Raad constateert dat het Syrische regime zijn repressieve beleid voortzet en acht het, gelet op de onverminderde ernst van de situatie, noodzakelijk de doeltreffendheid van de vigerende beperkende maatregelen te bestendigen en te verzekeren door deze verder te ontwikkelen met behoud van zijn gerichte en gedifferentieerde aanpak en rekening houdend met de humanitaire omstandigheden van de Syrische bevolking. Gezien de specifieke context in Syrië is de Raad van oordeel dat bepaalde categorieën personen en entiteiten van bijzonder belang zijn voor de doeltreffendheid van deze beperkende maatregelen.

(6)

De Raad heeft geoordeeld dat het Syrische regime de economie strak in handen houdt en dat dus een beperkte kring van vooraanstaande zakenlieden die in Syrië actief zijn, zijn status alleen kan handhaven omdat zij een nauwe band met het regime hebben en door het regime worden gesteund, en invloed hebben binnen het regime. De Raad is van oordeel dat hij beperkende maatregelen moet nemen met het oog op het opleggen van inreisbeperkingen en de bevriezing van alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van die vooraanstaande zakenlieden die in Syrië actief zijn, die door de Raad zijn aangewezen en in bijlage I zijn opgenomen, teneinde te voorkomen dat deze personen materiële of financiële steun leveren aan het regime en, door de invloed die zij uitoefenen, het regime zelf meer onder druk moet zetten om zijn repressieve beleid te wijzigen.

(7)

De Raad heeft vastgesteld dat de macht, die in Syrië van oudsher wordt uitgeoefend door families, in het huidige Syrische regime bij de invloedrijke leden van de families Assad en Makhlouf geconcentreerd zit. De Raad is van oordeel dat hij beperkende maatregelen moet nemen tot bevriezing van alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van bepaalde leden van de families Assad en Makhlouf en tot het opleggen van inreisbeperkingen aan deze door de Raad aangewezen en in bijlage I opgenomen personen, met als doel zowel via leden van die families direct invloed uit te oefenen op het regime zodat het zijn repressieve beleid wijzigt, als te vermijden dat beperkende maatregelen via familieleden worden omzeild.

(8)

Ministers in de Syrische regering moeten hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het repressieve beleid van het Syrische regime. De Raad heeft kunnen constateren dat voormalige ministers van de Syrische regering, in de bijzondere context van het huidige Syrische regime, waarschijnlijk een blijvende invloed binnen het regime hebben. Daarom vindt de Raad dat hij beperkende maatregelen moet nemen tot bevriezing van alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van zowel ministers in de huidige Syrische regering als ministers die na mei 2011 in functie zijn geweest, en tot het opleggen van inreisbeperkingen aan deze door de Raad aangewezen en in bijlage I opgenomen personen.

(9)

De Syrische strijdkrachten zijn een belangrijk instrument waarmee het regime zijn repressieve beleid uitvoert en de mensenrechten en het internationaal humanitair recht schendt, en er bestaat een ernstig risico dat de leden van deze strijdkrachten nog meer van dergelijke schendingen zullen plegen. Bovendien heeft de Raad vastgesteld dat, in de bijzondere context van de Syrische strijdkrachten, voormalige hoge officieren van die strijdkrachten waarschijnlijk een blijvende invloed binnen het regime hebben. Daarom vindt de Raad dat hij beperkende maatregelen moet nemen tot bevriezing van alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van zowel hoge officieren van de Syrische strijdkrachten als voormalige hoge officieren van de Syrische strijdkrachten die na mei 2011 een dergelijke functie hebben bekleed, en tot het opleggen van inreisbeperkingen aan deze door de Raad aangewezen en in bijlage I opgenomen personen.

(10)

De Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten zijn een belangrijk instrument waarmee het regime zijn repressieve beleid uitvoert en de mensenrechten en het internationaal humanitair recht schendt, en er bestaat een ernstig risico dat de functionarissen van die diensten nog meer van dergelijke schendingen zullen plegen. Bovendien heeft de Raad vastgesteld dat, in de bijzondere context van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten, voormalige functionarissen van deze diensten waarschijnlijk een blijvende invloed binnen het regime hebben. Daarom vindt de Raad dat hij beperkende maatregelen moet nemen tot bevriezing van de tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van zowel medewerkers van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten als voormalige leden van die diensten die na mei 2011 een dergelijke functie hebben bekleed, en tot het opleggen van inreisbeperkingen aan deze door de Raad aangewezen en in bijlage I opgenomen personen.

(11)

De Raad heeft geconstateerd dat aan het regime verbonden milities het repressieve beleid van het Syrische regime steunen, de mensenrechten met voeten treden en het internationaal humanitair recht schenden op bevel van en namens het Syrische regime, en dat er een ernstig risico bestaat dat de leden van die milities nog meer van dergelijke schendingen zullen plegen. Daarom vindt de Raad dat hij beperkende maatregelen moet nemen tot bevriezing van alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van leden van aan het Syrische regime verbonden milities, en tot het opleggen van inreisbeperkingen aan deze door de Raad aangewezen en in bijlage I opgenomen personen.

(12)

Ter voorkoming van schendingen van de mensenrechten en van het internationaal humanitair recht door het gebruik van chemische wapens in Syrië is de Raad van oordeel dat hij beperkende maatregelen moet nemen tegen door de Raad aangewezen en in bijlage I opgenomen personen, entiteiten, afdelingen, agentschappen, lichamen of instellingen die in deze sector actief zijn.

(13)

De beperkende maatregelen laten onverlet de privileges en immuniteiten welke bij een lidstaat van de Unie geaccrediteerde leden van diplomatieke en consulaire missies genieten overeenkomstig het internationaal recht, daaronder begrepen het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961 en het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 1963. Voorts laten de beperkende maatregelen de uitoefening van diplomatieke taken en consulaire bijstand van lidstaten in Syrië onverlet.

(14)

Personen of entiteiten binnen één van de in overwegingen 6 tot en met 12 bedoelde categorieën mogen niet aan beperkende maatregelen worden onderworpen als er voldoende informatie is waaruit blijkt dat zij niet of niet meer verbonden zijn met het regime of er geen invloed (meer) over uitoefenen, of geen echt omzeilingsrisico vormen.

(15)

Alle besluiten tot plaatsing op de lijst moeten op individuele basis en per geval worden genomen, rekening houdend met de evenredigheid van de maatregel.

(16)

Besluit 2013/255/GBVB (2), waarbij Besluit 2011/273/GBVB is vervangen, moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2013/255/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende overwegingen worden ingevoegd:

„(3)

De Raad heeft herhaaldelijk met grote bezorgdheid nota genomen van de pogingen die het Syrische regime heeft ondernomen om de beperkende maatregelen van de EU te omzeilen teneinde zijn gewelddadig en repressieve beleid tegen de burgerbevolking voort te zetten en te financieren.

(4)

De Raad constateert dat het Syrische regime zijn repressieve beleid voortzet en acht het, gelet op de onverminderde ernst van de situatie, noodzakelijk de doeltreffendheid van de vigerende beperkende maatregelen te bestendigen en te verzekeren door deze verder te ontwikkelen met behoud van zijn gerichte en gedifferentieerde aanpak en rekening houdend met de humanitaire omstandigheden van de Syrische bevolking. Gezien de specifieke context in Syrië is de Raad van oordeel dat bepaalde categorieën personen en entiteiten van bijzonder belang zijn voor de doeltreffendheid van deze beperkende maatregelen.

(5)

De Raad heeft geoordeeld dat het Syrische regime de economie strak in handen houdt en dat dus een beperkte kring van vooraanstaande zakenlieden die in Syrië actief zijn deze status alleen kan handhaven doordat zij een nauwe band met het regime hebben en door het regime worden gesteund, en invloed hebben binnen het regime. De Raad is van oordeel dat hij beperkende maatregelen moet nemen met het oog op het opleggen van inreisbeperkingen en de bevriezing van alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van die vooraanstaande zakenlieden die in Syrië actief zijn, en die die door de Raad zijn aangewezen en in bijlage I zijn opgenomen, teneinde te voorkomen dat deze personen materiële of financiële steun leveren aan het regime en, door de invloed die zij uitoefenen, het regime zelf meer onder druk moet zetten om zijn repressieve beleid te wijzigen.

(6)

De Raad heeft vastgesteld dat de macht, die in Syrië van oudsher wordt uitgeoefend door families, in het huidige Syrische regime bij de invloedrijke leden van de families Assad en Makhlouf geconcentreerd zit. De Raad is van oordeel dat hij beperkende maatregelen moet nemen tot bevriezing van alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van bepaalde leden van de families Assad en Makhlouf en tot het opleggen van inreisbeperkingen aan deze door de Raad aangewezen en in bijlage I opgenomen personen, met als doel zowel via leden van die families direct invloed uit te oefenen op het regime zodat het zijn repressieve beleid wijzigt, als te vermijden dat beperkende maatregelen via familieleden worden omzeild.

(7)

Ministers in de Syrische regering moeten hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het repressieve beleid van het Syrische regime. De Raad heeft kunnen constateren dat voormalige ministers van de Syrische regering, in de bijzondere context van het huidige Syrische regime, waarschijnlijk een blijvende invloed binnen het regime hebben. Daarom vindt de Raad dat hij beperkende maatregelen moet nemen tot bevriezing van alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van zowel ministers in de huidige Syrische regering als ministers die na mei 2011 in functie zijn geweest, en tot het opleggen van inreisbeperkingen aan deze door de Raad aangewezen en in bijlage I opgenomen personen.

(8)

De Syrische strijdkrachten zijn een belangrijk instrument waarmee het regime zijn repressieve beleid uitvoert en de mensenrechten en het internationaal humanitair recht schendt, en er bestaat een ernstig risico dat de leden van deze strijdkrachten nog meer van dergelijke schendingen zullen plegen. Bovendien heeft de Raad vastgesteld dat, in de bijzondere context van de Syrische strijdkrachten, voormalige hoge officieren van die strijdkrachten waarschijnlijk een blijvende invloed binnen het regime hebben. Daarom vindt de Raad dat hij beperkende maatregelen moet nemen tot bevriezing van alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van zowel hoge officieren van de Syrische strijdkrachten als voormalige hoge officieren van de Syrische strijdkrachten die na mei 2011 een dergelijke functie hebben bekleed, en tot het opleggen van inreisbeperkingen aan deze door de Raad aangewezen en in bijlage I opgenomen personen.

(9)

De Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten zijn een belangrijk instrument waarmee het regime zijn repressieve beleid uitvoert en de mensenrechten en het internationaal humanitair recht schendt, en er bestaat een ernstig risico dat de functionarissen van die diensten nog meer van dergelijke schendingen zullen plegen. Bovendien heeft de Raad vastgesteld dat, in de bijzondere context van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten, voormalige functionarissen van deze diensten waarschijnlijk een blijvende invloed binnen het regime hebben. Daarom vindt de Raad dat hij beperkende maatregelen moet nemen tot bevriezing van de tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van zowel medewerkers van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten als voormalige leden van die diensten die sedert mei 2011 een dergelijke functie hebben bekleed, en tot het opleggen van inreisbeperkingen aan deze door de Raad aangewezen en in bijlage I opgenomen personen.

(10)

De Raad heeft geconstateerd dat aan het regime verbonden milities het repressieve beleid van het Syrische regime steunen, de mensenrechten met voeten treden en het internationaal humanitair recht schenden op bevel van en namens het Syrische regime, en dat er een ernstig risico bestaat dat de leden van die milities nog meer van dergelijke schendingen zullen plegen. Daarom vindt de Raad dat hij beperkende maatregelen moet nemen tot bevriezing van alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van leden van aan het Syrische regime verbonden milities, en tot het opleggen van inreisbeperkingen aan deze door de Raad aangewezen en in bijlage I opgenomen personen.

(11)

Ter voorkoming van schendingen van de mensenrechten en van het internationaal humanitair recht door het gebruik van chemische wapens in Syrië is de Raad van oordeel dat hij beperkende maatregelen moet nemen tegen door de Raad aangewezen en in bijlage I opgenomen personen, entiteiten, afdelingen, agentschappen, lichamen of instellingen die in deze sector actief zijn.

(12)

Dergelijke maatregelen laten onverlet de privileges en immuniteiten welke bij een lidstaat van de Unie geaccrediteerde leden van diplomatieke en consulaire missies genieten overeenkomstig het internationaal recht, daaronder begrepen het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961 en het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 1963. Voorts laten de beperkende maatregelen de uitoefening van diplomatieke taken en consulaire bijstand van lidstaten in Syrië onverlet.

(13)

Personen of entiteiten binnen één van de in overwegingen 5 tot en met 11 bedoelde categorieën mogen niet aan beperkende maatregelen worden onderworpen als er voldoende informatie is waaruit blijkt dat zij niet of niet meer verbonden zijn met het regime of er geen invloed (meer) over uitoefenen, of geen echt omzeilingsrisico vormen.

(14)

Alle besluiten tot plaatsing op de lijst moeten op individuele basis en per geval worden genomen, rekening houdend met de evenredigheid van de maatregel.”.

2)

Overweging 3 wordt hernummerd tot overweging 15.

3)

Artikel 27 wordt vervangen door:

„Artikel 27

1.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van de op de lijst in bijlage I vermelde personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, personen die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime en personen die banden met hen hebben.

2.   In lijn met de beoordelingen en vaststellingen waartoe de Raad in de context van de situatie in Syrië, zoals uiteengezet in overwegingen 5 tot en met 11, is overgegaan, nemen de lidstaten eveneens de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van:

a)

vooraanstaande zakenlieden die in Syrië actief zijn;

b)

leden van de families Assad en Makhlouf;

c)

ministers van de Syrische regering die na mei 2011 aan de macht zijn geweest;

d)

leden van de Syrische strijdkrachten met de rang van „kolonel” en met een gelijkwaardige of hogere rang die na mei 2011 in dienst zijn geweest;

e)

leden van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten die na mei 2011 in dienst zijn geweest;

f)

leden van de met het regime gelieerde milities, of

g)

personen die actief zijn in de sector van de verspreiding van chemische wapens,

alsmede van de met hen geassocieerde personen zoals vermeld in bijlage I.

3.   Personen die behoren tot een van de in lid 2 bedoelde categorieën, worden niet op de in bijlage I vervatte lijst van personen en entiteiten opgenomen of gehandhaafd als er voldoende informatie is waaruit blijkt dat zij niet of niet meer verbonden zijn met het regime of er geen invloed (meer) over uitoefenen, of geen echt omzeilingsrisico vormen.

4.   Alle besluiten tot plaatsing op de lijst worden op individuele basis en per geval genomen, rekening houdend met de evenredigheid van de maatregel.

5.   De leden 1 en 2 houden niet in dat de lidstaten verplicht zijn hun eigen onderdanen de toegang tot het grondgebied te ontzeggen.

6.   De leden 1 en 2 laten de gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het internationale recht gebonden zijn, en wel:

a)

als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;

b)

als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen door, of plaatsvindt onder auspiciën van de VN;

c)

krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immuniteiten verleent, of

d)

krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929, dat werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Vaticaanstad) en Italië.

7.   Lid 6 wordt ook geacht van toepassing te zijn op gevallen waarin een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

8.   De Raad wordt terdege geïnformeerd over alle gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 6 of lid 7 een ontheffing verleent.

9.   De lidstaten kunnen vrijstellingen van de krachtens de leden 1 en 2 opgelegde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op grond van dringende humanitaire noden, of om vergaderingen van intergouvernementele instanties, met inbegrip van door de Unie geïnitieerde vergaderingen, of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerend voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, bij te wonen wanneer een politieke dialoog wordt gevoerd waarbij de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in Syrië rechtstreeks worden bevorderd.

10.   Een lidstaat die de in lid 9 bedoelde vrijstellingen wil verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De vrijstelling wordt geacht te zijn toegestaan, tenzij door één of meer leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde vrijstelling, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt bij de Raad. Indien één of meer leden van de Raad bezwaar maken, kan de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten de voorgestelde vrijstelling te verlenen.

11.   Wanneer een lidstaat krachtens de leden 6 tot en met 10 een machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van de op de lijst in bijlage I vermelde personen, dan geldt deze machtiging uitsluitend voor het doel waarvoor ze is verleend en voor de daarbij betrokken persoon.”.

4)

Artikel 28 wordt vervangen door:

„Artikel 28

1.   Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in bezit zijn van of onder zeggenschap staan van personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, personen en entiteiten die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime en personen en entiteiten die banden met hen hebben, zoals vermeld op de lijsten in bijlage I en bijlage II, worden bevroren.

2.   In lijn met de beoordelingen en vaststellingen waartoe de Raad in de context van de situatie in Syrië, zoals uiteengezet in overwegingen 5 tot en met 11, is overgegaan, worden alle tegoeden en economische middelen bevroren die toebehoren aan, eigendom zijn van, in bezit zijn van of onder zeggenschap staan van:

a)

vooraanstaande zakenlieden die in Syrië actief zijn;

b)

leden van de families Assad en Makhlouf;

c)

ministers van de Syrische regering die na mei 2011 aan de macht zijn geweest;

d)

leden van de Syrische strijdkrachten met de rang van „kolonel” en met een gelijkwaardige of hogere rang die na mei 2011 in dienst zijn geweest;

e)

leden van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten die na mei 2011 in dienst zijn geweest;

f)

leden van aan het regime gelieerde milities, of

g)

leden van entiteiten, afdelingen, agentschappen, lichamen of instellingen die actief zijn in de sector van de verspreiding van chemische wapens,

en de met hen geassocieerde personen zoals vermeld in bijlage I.

3.   Personen, entiteiten of lichamen die behoren tot een van de in lid 2 bedoelde categorieën, worden niet op de in de bijlage I vervatte lijst van personen en entiteiten opgenomen of gehandhaafd als er voldoende informatie is waaruit blijkt dat zij niet of niet meer verbonden zijn met het regime of er geen invloed (meer) over uitoefenen, of geen echt omzeilingsrisico vormen.

4.   Alle besluiten tot plaatsing op de lijst worden op individuele basis en per geval genomen, rekening houdend met de evenredigheid van de maatregel.

5.   Er worden geen tegoeden of economische middelen rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten.

6.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a)

noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor het loutere houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen,of

d)

noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voor zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven;

e)

noodzakelijk zijn voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, mede omvattende medische benodigdheden, voedsel, humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp, en mits, in geval van de vrijgave van bevroren tegoeden of economische middelen, de vrijgave van tegoeden of economische middelen gebeurt aan de VN met het oog op het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand in Syrië in overeenstemming met het plan van de Verenigde Naties voor humanitaire hulpverlening aan Syrië (Syria Humanitarian Assistance Response Plan — SHARP);

f)

gestort zullen worden op of betaald zullen worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationaal recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie;

g)

noodzakelijk voor evacuaties uit Syrië;

h)

bestemd voor de Centrale Bank van Syrië of voor entiteiten die eigendom zijn van de Syrische staat, als vermeld op de lijst in bijlagen I en II, teneinde namens de Syrische Arabische Republiek betalingen te verrichten aan de OPCW voor activiteiten die verband houden met de verificatieopdracht van de OPCW en de vernietiging van de chemische wapens van Syrië, en in het bijzonder aan het speciale trustfonds voor Syrië van de OPCW voor activiteiten die verband houden met de volledige vernietiging van de chemische wapens van Syrië buiten het grondgebied van de Syrische Arabische Republiek.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

7.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een scheidsrechterlijke beslissing die is gegeven vóór de datum waarop de in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit op de lijst in bijlage I of bijlage II is geplaatst, dan wel van een vóór of na die datum in de Unie gegeven rechterlijke of administratieve beslissing, of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke beslissing;

b)

de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan de vorderingen die bij de beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van de houders van die vorderingen;

c)

de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in de bijlage I of bijlage II geplaatste persoon of entiteit, en

d)

de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

8.   De leden 1 en 2 beletten niet dat een op de lijst in de bijlage vermelde persoon of entiteit een betaling verricht die verschuldigd is uit hoofde van een contract dat is gesloten vóór deze persoon of entiteit op de lijst werd geplaatst, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in de leden 1 en 2 bedoelde persoon of entiteit.

9.   De leden 1 en 2 beletten niet dat een op de lijst in bijlage II vermelde entiteit, gedurende een tijdsbestek van twee maanden na de datum waarop zij op de lijst is geplaatst, uit bevroren tegoeden of economische middelen die zij heeft ontvangen nadat zij op die lijst is geplaatst, een betaling verricht die verschuldigd is uit hoofde van een overeenkomst in verband met de financiering van handelstransacties, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit.

10.   Lid 5 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a)

interesten of andere inkomsten op die rekeningen, of

b)

betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van overeenkomsten, afspraken of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop dit besluit op die rekeningen van toepassing werd,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder de leden 1 en 2 blijven vallen.

11.   De leden 1, 2 en 5 zijn niet van toepassing op een overdracht door of via de centrale bank van Syrië van tegoeden of economische middelen die zij heeft ontvangen en die zijn bevroren nadat zij op de lijst is geplaatst of op een overdracht van tegoeden of economische middelen aan of via de centrale bank van Syrië nadat zij op die lijst is geplaatst, indien een dergelijke overdracht verband houdt met een betaling door een niet op de lijst geplaatste financiële instelling die verschuldigd is uit hoofde van een specifieke handelsovereenkomst, mits de betrokken lidstaat voor elk afzonderlijk geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit.

12.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op een overdracht door of via de centrale bank van Syrië van bevroren tegoeden of economische middelen, indien deze overdracht bedoeld is om liquiditeiten te verschaffen aan financiële instellingen die onder de rechtsmacht van lidstaten vallen, met het oog op de financiering van de handel, op voorwaarde dat de overdracht is goedgekeurd door de betrokken lidstaat.

13.   De leden 1, 2 en 5 zijn niet van toepassing op de overdracht van bevroren tegoeden of economische middelen door of via een op een van de lijsten in bijlage I of bijlage II vermelde financiële entiteit, indien de overdracht verband houdt met een betaling door een persoon of entiteit die niet voorkomt op een van de lijsten in bijlage I of bijlage II met betrekking tot het verlenen van financiële bijstand aan Syrische onderdanen die een opleiding of beroepsopleiding volgen of bezig zijn met academisch onderzoek in de Unie, mits de betrokken lidstaat voor elk afzonderlijk geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit.

14.   De leden 1, 2 en 5 zijn niet van toepassing op handelingen of transacties ten aanzien van Syrian Arab Airlines die uitsluitend dienen om burgers van de Unie en hun familieleden uit Syrië te evacueren.

15.   De leden 1, 2 en 5 zijn niet van toepassing op een overdracht door of via de Commercial Bank of Syria van tegoeden of economische middelen die na de datum van aanwijzing van die bank buiten het grondgebied van de Unie zijn ontvangen en bevroren, of op een overdracht aan of via de Commercial Bank of Syria van tegoeden of economische middelen die na de datum van aanwijzing van die bank buiten het grondgebied van de Unie zijn ontvangen indien dergelijke overdracht verband houdt met een betaling van een niet op de lijst geplaatste financiële instelling die verschuldigd is uit hoofde van een specifieke handelsovereenkomst voor medische benodigdheden, voedsel, onderdak, sanitaire voorzieningen of hygiëne voor civiel gebruik, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat per geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit.”.

5)

In artikel 30 wordt lid 2 vervangen door:

„2.   De Raad stelt de betrokken persoon, de betrokken entiteit of het betrokken lichaam in kennis van zijn besluit betreffende de opneming in de lijst, alsmede van de motivering hiervoor, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de publicatie van een kennisgeving, zodat de persoon, de entiteit of het lichaam daarover opmerkingen kan indienen. In het bijzonder, indien een persoon, entiteit of lichaam is opgenomen in de lijst in bijlage I omdat hij of zij tot een van de in artikel 27, lid 2, of artikel 28, lid 2, vervatte categorieën van personen, entiteiten of lichamen behoort, kan de persoon, de entiteit of het lichaam bewijs overleggen en opmerkingen indienen over waarom hij of zij van mening is dat, hoewel hij of zij onder een dergelijke categorie valt, zijn of haar opneming in de lijst niet gerechtvaardigd is.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 12 oktober 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  Besluit 2011/273/GBVB van de Raad van 9 mei 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (PB L 121 van 10.5.2011, blz. 11).

(2)  Besluit 2013/255/GBVB van de Raad van 31 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (PB L 147 van 1.6.2013, blz. 14).


Top