EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1735

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1735 van de Commissie van 24 september 2015 betreffende de exacte positie van de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap op shagtabak die in buidels wordt verkocht (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 6455) (Voor de EER relevante tekst)

PB L 252 van 29.9.2015, p. 49–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1735/oj

29.9.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 252/49


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/1735 VAN DE COMMISSIE

van 24 september 2015

betreffende de exacte positie van de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap op shagtabak die in buidels wordt verkocht

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 6455)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG (1), en met name artikel 9, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Richtlijn 2014/40/EU worden nieuwe voorschriften voor gezondheidswaarschuwingen op voor roken bestemde tabaksproducten vastgesteld, waaronder algemene waarschuwingen en informatieve boodschappen, en bepaald dat deze minstens 50 % moeten beslaan van het oppervlak waarop zij worden gedrukt. De exacte positie van deze gezondheidswaarschuwingen op shagtabak die in buidels wordt verkocht, moet worden bepaald. Buidels kunnen de vorm hebben van een rechthoekige zak met een wikkel die de opening bedekt („rechthoekige buidel”), of de vorm van een staande buidel.

(2)

Rechthoekige buidels kunnen de vorm hebben van een buidel met een wikkel die doorgaans in twee stappen wordt geopend, of de vorm van een buidel met een platte onderkant en een omslag die doorgaans in één stap wordt geopend. Veel van deze buidels bestaan uit een doorzichtig plastic omhulsel met een inlegvel, waarop de gezondheidswaarschuwingen kunnen worden afgedrukt. Buidels met een wikkel zijn soms van polyethyleen, polypropyleen of van laminaatmateriaal vervaardigd; volgens de bedrijfstak moeten deze buidels, met name degene die niet uit meerdere lagen bestaan, opnieuw worden ontworpen om deze aan beide zijden van de wikkel te kunnen bedrukken.

(3)

Om te waarborgen dat de gezondheidswaarschuwingen op alle rechthoekige buidels op dezelfde plaats worden aangebracht en de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap duidelijk zichtbaar zijn, moeten zij op de oppervlakken worden gedrukt die zichtbaar worden wanneer de verpakkingseenheid volledig wordt geopend.

(4)

Bij verpakkingen van polyethyleen, polypropyleen of laminaatmateriaal waarbij, als de binnenkant van de wikkel wordt bedrukt, het risico van migratie van inkt bestaat, moet gedurende een overgangsperiode worden toegestaan dat de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap op een andere plaats worden aangebracht, zodat wordt voorkomen dat oppervlakken worden bedrukt die rechtstreeks met tabak in contact komen. Dit moet de bedrijfstak voldoende tijd bieden om het productieproces aan de nieuwe voorschriften aan te passen. De aan deze aanpassing verbonden kosten worden, gelet op de voordelen van betere zichtbaarheid van de waarschuwingen wanneer de verpakking volledig wordt geopend, niet als onevenredig beschouwd.

(5)

Bij staande buidels is de geschiktste plaats voor de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap de onderkant van de buidel, met name omdat de oppervlakken aan de binnenkant door de inhoud van de buidel worden bedekt.

(6)

De afmetingen van de waarschuwingen moeten in overeenstemming met artikel 8, lid 5, van Richtlijn 2014/40/EU worden berekend aan de hand van de afmetingen van het oppervlak van de gesloten verpakking.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 25 van Richtlijn 2014/40/EU bedoelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Bij dit besluit worden voorschriften vastgesteld betreffende de exacte positie van de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap op shagtabak die in buidels wordt verkocht.

Artikel 2

Positie van de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap op rechthoekige buidels

1.   Bij shagtabak in rechthoekige buidels met een wikkel die de opening bedekt („rechthoekige buidels”), worden de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap op de twee oppervlakken gedrukt die zichtbaar worden wanneer de verpakkingseenheid volledig wordt geopend, zoals aangegeven in de punten 1 en 2 van de bijlage.

De algemene waarschuwing en de informatieve boodschap worden aan de bovenrand aangebracht en beslaan 50 % van het oppervlak waarop zij worden gedrukt, zoals afgebeeld in de punten 1 en 2 van de bijlage.

De algemene waarschuwing wordt helemaal bovenaan het oppervlak gedrukt.

2.   In afwijking van lid 1 gelden tot en met 20 mei 2018 voor shagtabak in rechthoekige buidels met wikkels van polyethyleen, polypropyleen of laminaatmateriaal de onderstaande voorschriften, zoals afgebeeld in punt 3 van de bijlage:

a)

de informatieve boodschap mag worden aangebracht op het oppervlak dat zichtbaar wordt wanneer de verpakkingseenheid gedeeltelijk wordt losgewikkeld;

b)

de algemene waarschuwing mag worden aangebracht op het onderste oppervlak dat zichtbaar wordt wanneer de verpakkingseenheid volledig wordt geopend;

c)

de binnenkant van de wikkel, die zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid volledig wordt geopend, mag niet worden bedrukt of op een andere manier worden gebruikt;

d)

de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap staan aan de bovenrand van de oppervlakken waarop zij worden gedrukt.

Artikel 3

Positie van de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap op staande buidels

1.   Bij shagtabak in staande buidels worden de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap geplaatst op de onderkant van de staande buidel, die zichtbaar wordt wanneer de buidel op de rugzijde wordt gelegd (hierna „onderkant van de verpakkingseenheid” genoemd), zoals afgebeeld in punt 4 van de bijlage.

2.   De algemene waarschuwing wordt op de onderkant van de verpakkingseenheid aangebracht, en wel op het oppervlak boven de vouw; de informatieve boodschap wordt op het oppervlak onder de vouw aangebracht. De algemene waarschuwing en de informatieve boodschap beslaan 50 % van de oppervlakken waarop zij worden gedrukt. De grootte van de oppervlakken moet worden berekend aan de hand van de afmetingen ervan nadat de randen zijn geseald.

Artikel 4

Overgangsbepaling

Shagtabak in buidels die vóór 20 mei 2018 wordt geproduceerd of vrij in omloop wordt gebracht, en is voorzien van een algemene waarschuwing en informatieve boodschap overeenkomstig artikel 2, lid 2, mag tot en met 20 mei 2019 in de handel worden gebracht.

Artikel 5

Adressaten

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 24 september 2015.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 127 van 29.4.2014, blz. 1.


BIJLAGE

Grafische voorstelling van de exacte positie van de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap als bedoeld in de artikelen 2 en 3

1.   BUIDEL MET EEN PLATTE ONDERKANT (ARTIKEL 2, LID 1)

Image Image

2.   BUIDEL MET EEN WIKKEL (ARTIKEL 2, LID 1)

Image Image

3.   BUIDEL MET EEN WIKKEL (ALTERNATIEVE POSITIE, ARTIKEL 2, LID 2)

Image Image

4.   STAANDE BUIDEL (ARTIKEL 3)

Image Image

Top