EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1506

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1506 van de Commissie van 8 september 2015 tot vaststelling van specificaties betreffende formaten van geavanceerde elektronische handtekeningen en geavanceerde zegels die door openbare instanties moeten worden erkend overeenkomstig respectievelijk artikel 27, lid 5, en artikel 37, lid 5, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 235, 9.9.2015, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1506/oj

9.9.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 235/37


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/1506 VAN DE COMMISSIE

van 8 september 2015

tot vaststelling van specificaties betreffende formaten van geavanceerde elektronische handtekeningen en geavanceerde zegels die door openbare instanties moeten worden erkend overeenkomstig respectievelijk artikel 27, lid 5, en artikel 37, lid 5, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (1), en met name artikel 27, lid 5, en artikel 37, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De lidstaten dienen te voorzien in de noodzakelijke technische voorzieningen met het oog op de verwerking van elektronisch ondertekende documenten die vereist zijn voor het gebruik van een onlinedienst die door of namens een openbare instantie wordt aangeboden.

(2)

Een lidstaat die voor het gebruik van een door of namens een openbare instantie aangeboden onlinedienst een geavanceerde elektronische handtekening of een geavanceerd elektronisch zegel vereist, dient overeenkomstig Verordening (EU) nr. 910/2014 erkenning te verlenen aan geavanceerde elektronische handtekeningen en zegels, geavanceerde elektronische handtekeningen en zegels gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat en gekwalificeerde elektronische handtekeningen en zegels in specifieke formaten, of volgens specifieke referentiemethoden gevalideerde alternatieve formaten.

(3)

Bij het vaststellen van deze specifieke formaten en referentiemethoden dient rekening te worden gehouden met bestaande praktijken, normen en rechtshandelingen van de Unie.

(4)

Bij Uitvoeringsbesluit 2014/148/EU van de Commissie (2) is een aantal van de meest voorkomende formaten van geavanceerde elektronische handtekeningen vastgesteld, waarvoor lidstaten die in het kader van een online administratieve procedure geavanceerde elektronische handtekeningen verplicht stellen, technische ondersteuning moeten bieden. De vaststelling van referentieformaten is bedoeld om de grensoverschrijdende validering van elektronische handtekeningen te vergemakkelijken en de grensoverschrijdende interoperabiliteit van elektronische procedures te verbeteren.

(5)

In de bijlage bij dit besluit worden de thans geldende normen voor formaten van geavanceerde elektronische handtekeningen vermeld. In verband met de lopende herziening van de voor langdurige archivering bestemde vormen van de referentieformaten door de normalisatie-instanties vallen normen inzake langdurige archivering buiten het toepassingsgebied van dit besluit. Wanneer de nieuwe versie van de referentienormen beschikbaar is, zullen de verwijzingen naar de normen en de clausules inzake langdurige archivering worden herzien.

(6)

Geavanceerde elektronische handtekeningen en geavanceerde elektronische zegels zijn uit technisch oogpunt vergelijkbaar. De normen voor formaten van geavanceerde elektronische handtekeningen dienen derhalve van overeenkomstige toepassing te zijn op geavanceerde elektronische zegels.

(7)

Indien voor het ondertekenen of verzegelen andere formaten elektronische handtekeningen of zegels worden gebruikt dan de formaten die gewoonlijk technisch worden ondersteund, dient te worden voorzien in valideringsinstrumenten die het mogelijk maken dat de elektronische handtekeningen of zegels grensoverschrijdend worden geverifieerd. Om ervoor te zorgen dat de ontvangende lidstaten op die valideringsinstrumenten van een andere lidstaat kunnen vertrouwen, moet informatie over de valideringsinstrumenten op een gemakkelijk toegankelijke wijze beschikbaar worden gesteld door de informatie in de elektronische documenten, in de elektronische handtekeningen of in de elektronische documentdragers op te nemen.

(8)

Indien bij de openbare instanties van een lidstaat voor geautomatiseerde verwerking geschikte mogelijkheden voor de validering van elektronische handtekeningen of zegels beschikbaar zijn, dienen die valideringsmogelijkheden ter beschikking te worden gesteld van de ontvangende lidstaat en aan deze te worden aangeboden. Dit besluit mag echter de toepassing van artikel 27, leden 1 en 2, en artikel 37, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 910/2014 niet in de weg staan, indien geautomatiseerde verwerking van de valideringsmogelijkheden voor alternatieve methoden niet mogelijk is.

(9)

Teneinde te voorzien in vergelijkbare valideringsvereisten en het vertrouwen te versterken in de valideringsmogelijkheden die lidstaten bieden voor andere dan de algemeen ondersteunde formaten elektronische handtekeningen of zegels, dienen de bij dit besluit vastgestelde vereisten voor de valideringsinstrumenten te worden gebaseerd op de vereisten voor de validering van gekwalificeerde elektronische handtekeningen en zegels bedoeld in de artikelen 32 en 40 van Verordening (EU) nr. 910/2014.

(10)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 48 van Verordening (EU) nr. 910/2014 ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Lidstaten die een geavanceerde elektronische handtekening of een op een gekwalificeerd certificaat gebaseerde geavanceerde elektronische handtekening vereisen, zoals bedoeld in artikel 27, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 910/2014, erkennen geavanceerde elektronische XML-, CMS- of PDF-handtekeningen die voldoen aan conformiteitsniveau B, T of LT of die gebruikmaken van een drager van de bijbehorende handtekening, indien die handtekeningen voldoen aan de in de bijlage opgenomen technische specificaties.

Artikel 2

1.   Lidstaten die een geavanceerde elektronische handtekening of een op een gekwalificeerd certificaat gebaseerde geavanceerde elektronische handtekening vereisen, zoals bedoeld in artikel 27, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 910/2014, erkennen andere formaten van elektronische handtekeningen dan die bedoeld in artikel 1 van dit besluit, indien de lidstaat waar de door de ondertekenaar gebruikte verlener van vertrouwensdiensten is gevestigd, aan andere lidstaten mogelijkheden voor de validering van handtekeningen aanbiedt, die zo mogelijk voor geautomatiseerde verwerking geschikt zijn.

2.   De mogelijkheden voor de validering van handtekeningen:

a)

laten toe dat andere lidstaten de ontvangen elektronische handtekeningen online, kosteloos en op een voor niet-moedertaalsprekers begrijpelijke wijze valideren;

b)

worden aangegeven in het ondertekende document, in de elektronische handtekening of in de elektronische documentdrager; en

c)

bevestigen de geldigheid van een geavanceerde elektronische handtekening, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

1.

het certificaat dat de geavanceerde elektronische handtekening ondersteunt, was geldig op het tijdstip van ondertekening; indien de geavanceerde elektronische handtekening wordt ondersteund door een gekwalificeerd certificaat, was het gekwalificeerde certificaat dat de geavanceerde elektronische handtekening ondersteunt op het tijdstip van ondertekening een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen overeenkomstig bijlage I bij Verordening (EU) nr. 910/2014 dat was uitgegeven door een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten;

2.

de gegevens voor het valideren van de handtekening stemmen overeen met de gegevens die aan de vertrouwende partij zijn verstrekt;

3.

de unieke reeks gegevens die de ondertekenaar vertegenwoordigt, is correct doorgegeven aan de vertrouwende partij;

4.

de vertrouwende partij is duidelijk gewezen op het eventuele gebruik van een pseudoniem op het tijdstip van ondertekening;

5.

indien de geavanceerde elektronische handtekening is aangemaakt met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen, is het gebruik van een dergelijk middel duidelijk ter kennis gebracht van de vertrouwende partij;

6.

de integriteit van de ondertekende gegevens is niet aangetast;

7.

aan de eisen van artikel 26 van Verordening (EU) nr. 910/2014 werd op het tijdstip van ondertekening voldaan;

8.

het systeem dat is gebruikt voor het valideren van de geavanceerde elektronische handtekening verstrekt het juiste resultaat van het valideringsproces aan de vertrouwende partij en stelt deze in de gelegenheid om veiligheidsproblemen te identificeren.

Artikel 3

Lidstaten die een geavanceerd elektronisch zegel of een op een gekwalificeerd certificaat gebaseerd geavanceerd elektronisch zegel vereisen, zoals bedoeld in artikel 37, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 910/2014, erkennen geavanceerde elektronische XML-, CMS- of PDF-zegels die voldoen aan conformiteitsniveau B, T of LT of die gebruikmaken van een drager van het bijbehorende zegel, indien die voldoet aan de in de bijlage opgenomen technische specificaties.

Artikel 4

1.   Lidstaten die een geavanceerd elektronisch zegel of een op een gekwalificeerd certificaat gebaseerd geavanceerd elektronisch zegel vereisen, zoals bedoeld in artikel 37, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 910/2014, erkennen andere formaten van elektronische zegels dan die bedoeld in artikel 3 van dit besluit, indien de lidstaat waar de door de aanmaker van het zegel gebruikte verlener van vertrouwensdiensten is gevestigd, aan andere lidstaten mogelijkheden voor de validering van zegels aanbiedt, die zo mogelijk voor geautomatiseerde verwerking geschikt zijn.

2.   De mogelijkheden voor de validering van zegels:

a)

laten toe dat andere lidstaten de ontvangen elektronische zegels online, kosteloos en op een voor niet-moedertaalsprekers begrijpelijke wijze valideren;

b)

worden aangegeven in het verzegelde document, in het elektronische zegel of in de elektronische documentdrager;

c)

bevestigen de geldigheid van een geavanceerd elektronisch zegel, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

1.

het certificaat dat het geavanceerde elektronische zegel ondersteunt, was geldig op het tijdstip van verzegeling; indien het geavanceerde elektronische zegel wordt ondersteund door een gekwalificeerd certificaat, was het gekwalificeerde certificaat dat het geavanceerde elektronische zegel ondersteunt op het tijdstip van verzegeling een gekwalificeerd certificaat voor elektronische zegels overeenkomstig bijlage III bij Verordening (EU) nr. 910/2014 dat was uitgegeven door een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten;

2.

de gegevens voor het valideren van het zegel stemmen overeen met de gegevens die aan de vertrouwende partij zijn verstrekt;

3.

de unieke reeks gegevens die verwijst naar de aanmaker van het zegel, is correct doorgegeven aan de vertrouwende partij;

4.

de vertrouwende partij is duidelijk gewezen op het eventuele gebruik van een pseudoniem op het tijdstip van verzegeling;

5.

indien het geavanceerde elektronische zegel is aangemaakt met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische zegels, is het gebruik van een dergelijk middel duidelijk ter kennis gebracht van de vertrouwende partij;

6.

de integriteit van de verzegelde gegevens is niet aangetast;

7.

aan de eisen van artikel 36 van Verordening (EU) nr. 910/2014 werd op het tijdstip van verzegeling voldaan;

8.

het systeem dat is gebruikt voor het valideren van het geavanceerde elektronische zegel verstrekt het juiste resultaat van het valideringsproces aan de vertrouwende partij en stelt deze in de gelegenheid om veiligheidsproblemen te identificeren.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Dit besluit is verbindend in al zijn onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 september 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73.

(2)  Uitvoeringsbesluit 2014/148/EU van de Commissie van 17 maart 2014 tot wijziging van Besluit 2011/130/EU tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de grensoverschrijdende verwerking van documenten die door de bevoegde autoriteiten elektronisch zijn ondertekend krachtens Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt (PB L 80 van 19.3.2014, blz. 7).


BIJLAGE

Lijst van technische specificaties voor geavanceerde elektronische XML-, CMS- of PDF-handtekeningen en de bijbehorende drager van de handtekening

De in artikel 1 van het besluit vermelde geavanceerde elektronische handtekeningen moeten voldoen aan een van de volgende technische specificaties van het ETSI, met uitzondering van clausule 9 daarvan:

XAdES Baseline Profile

ETSI TS 103171 v.2.1.1 (1)

CAdES Baseline Profile

ETSI TS 103173 v.2.2.1 (2)

PAdES Baseline Profile

ETSI TS 103172 v.2.2.2 (3)

De in artikel 1 van het besluit vermelde bijbehorende drager van de handtekening moet voldoen aan de volgende technische specificaties van het ETSI:

Associated Signature Container Baseline Profile

ETSI TS 103174 v.2.2.1 (4)

Lijst van technische specificaties voor geavanceerde elektronische XML-, CMS- of PDF-zegels en de bijbehorende drager van het zegel

De in artikel 3 van het besluit vermelde geavanceerde elektronische zegels moeten voldoen aan een van de volgende technische specificaties van het ETSI, met uitzondering van clausule 9 daarvan:

XAdES Baseline Profile

ETSI TS 103171 v.2.1.1

CAdES Baseline Profile

ETSI TS 103173 v.2.2.1

PAdES Baseline Profile

ETSI TS 103172 v.2.2.2

De in artikel 3 van het besluit vermelde bijbehorende drager van het zegel moet voldoen aan de volgende technische specificaties van het ETSI:

Associated Seal Container Baseline Profile

ETSI TS 103174 v.2.2.1


(1)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf

(2)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf

(3)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf

(4)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf


Top