EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1143

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1143 van de Commissie van 13 juli 2015 betreffende de bekendmaking, met een beperking, in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het kader van de nationale procedures van de referentie van norm EN 60335-2-15:2002 inzake bijzondere eisen voor toestellen voor verwarming van vloeistoffen uit hoofde van Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 185, 14.7.2015, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1143/oj

14.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 185/23


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/1143 VAN DE COMMISSIE

van 13 juli 2015

betreffende de bekendmaking, met een beperking, in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het kader van de nationale procedures van de referentie van norm EN 60335-2-15:2002 inzake bijzondere eisen voor toestellen voor verwarming van vloeistoffen uit hoofde van Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (1), en met name artikel 5, tweede en derde alinea,

Gezien Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (2), en met name artikel 11, lid 1, onder b),

Gezien het advies van de werkgroep voor de laagspanningsrichtlijn,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Wanneer een nationale norm die de omzetting is van een geharmoniseerde norm waarvan de referentie in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het kader van de nationale procedures is bekendgemaakt, een of meer van de in bijlage I bij Richtlijn 2006/95/EG genoemde elementen betreffende veiligheidsdoeleinden omvat, wordt aangenomen dat het volgens die norm gebouwde elektrische materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, voldoet aan de desbetreffende veiligheidsdoeleinden.

(2)

In september 2014 heeft Cyprus een formeel bezwaar ingediend met betrekking tot norm EN 60335-2-15:2002, zoals laatstelijk gewijzigd bij A11:2012, „Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-15: Bijzondere eisen voor toestellen voor verwarming van vloeistoffen”.

(3)

In het formele bezwaar van Cyprus staat dat de norm EN 60335-2-15:2002, zoals laatstelijk gewijzigd bij A11:2012, geen specifieke bepalingen bevat voor koffieapparaten of toestellen voor algemeen gebruik die bedoeld zijn voor of waarvan uit ervaring bekend is dat zij worden gebruikt voor het bereiden van bepaalde soorten koffie of het verwarmen van bepaalde vloeistoffen (bv. melk). Dit elektrische toestel bestaat uit een open pot met handvat en onderaan een verwarmingselement. Het verwarmingselement wordt via een ronde plug- en busconnector van stroom voorzien door de pot op de elektrische sokkel te plaatsen, op dezelfde wijze als bij een gewone waterkoker. Voordat de koffie kookt, komt hij in de pot omhoog en door de in het toestel opgeslagen warmte-energie loopt de hete koffie over, ook als het toestel naderhand wordt uitgeschakeld of de pot van de sokkel wordt genomen. Bij het verwarmen van melk kookt de pot op dezelfde manier over. Dit betekent dat er risico is op ernstige brandwonden wanneer de kokende vloeistof in aanraking komt met de huid van de gebruikers of van kinderen naast hen, en dat de norm als dusdanig geen vermoeden van overeenstemming met Richtlijn 2006/95/EG vestigt.

(4)

Na onderzoek van de norm EN 60335-2-15:2002, zoals laatstelijk gewijzigd bij A11:2012, is de Commissie samen met de vertegenwoordigers van de werkgroep voor de laagspanningsrichtlijn tot de conclusie gekomen dat de norm niet voldoet aan de veiligheidsdoeleinden van bijlage I, punt 1, onder d), in samenhang met punt 2, onder b), bij Richtlijn 2006/95/EG.

(5)

Rekening houdend met de te verbeteren veiligheidsaspecten en in afwachting van een passende herziening van de norm moet de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het kader van de nationale procedures van de referentie van norm EN 60335-2-15:2002, zoals laatstelijk gewijzigd bij A11:2012, vergezeld gaan van een passende waarschuwing.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité dat is ingesteld bij artikel 22 van Verordening (EU) nr. 1025/2012,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De referentie van norm EN 60335-2-15:2002, zoals laatstelijk gewijzigd bij A11:2012, „Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-15: Bijzondere eisen voor toestellen voor verwarming van vloeistoffen”, wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het kader van de nationale procedures bekendgemaakt met de in de bijlage aangegeven beperking.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 374 van 27.12.2006, blz. 10.

(2)  PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12.


BIJLAGE

Bekendmaking van de titel en de referenties van de Europese geharmoniseerde norm EN 60335-2-15:2002 uit hoofde van Richtlijn 2006/95/EG

ENO (1)

Referentie en titel van de geharmoniseerde norm

(en referentiedocument)

Referentie van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Opmerking 1

Cenelec

EN 60335-2-15:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-15: Bijzondere eisen voor toestellen voor verwarming van vloeistoffen

IEC 60335-2-15:2002

EN 60335-2-15:1996

+ A1:1999

+ A2:2000

Datum verstreken

(1.7.2007)

Opmerking 2.1

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

IEC 60335-2-15:2002/A1:2005

Opmerking 3

Datum verstreken

(1.9.2008)

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

IEC 60335-2-15:2002/A2:2008

Opmerking 3

Datum verstreken

(1.8.2013)

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

Opmerking 3

23.1.2015

EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2006

 

 

Beperking: Deze bekendmaking vestigt geen vermoeden van overeenstemming met de veiligheidsdoeleinden van bijlage I, punt 1, onder d), in samenhang met punt 2, onder b), bij Richtlijn 2006/95/EG, met name met betrekking tot de gevaren die verbonden zijn aan het overlopen van hete koffie of hete vloeistoffen bij toestellen die bedoeld zijn voor of waarvan uit ervaring bekend is dat zij worden gebruikt voor het bereiden van bepaalde soorten koffie of het verwarmen van bepaalde vloeistoffen (bv. melk) die tijdens het bereiden of het verwarmen uitzetten.


(1)  ENO: Europese normalisatieorganisatie:

Cenelec: Marnixlaan 17, 1000 Brussel, BELGIË, tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

Opmerking 1: In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming vervalt, de door de Europese normalisatieorganisatie vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Opmerking 2.1: De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het vermoeden van overeenstemming van de vervangen norm met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende wetgeving van de Unie.

Opmerking 3: In het geval van wijzigingsbladen zijn de norm waarnaar verwezen wordt, EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen ervan, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuwe genoemde wijzigingsblad. Op de aangegeven datum vervalt het vermoeden van overeenstemming van de vervangen norm met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende wetgeving van de Unie.


Top