EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0835

Besluit (EU) 2015/835 van de Raad van 11 mei 2015 inzake het namens de Europese Unie in de Gemengde Commissie EU-EVA „Gemeenschappelijk douanevervoer” in te nemen standpunt met betrekking tot de vaststelling van een besluit tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer

OJ L 132, 29.5.2015, p. 69–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/835/oj

29.5.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 132/69


BESLUIT (EU) 2015/835 VAN DE RAAD

van 11 mei 2015

inzake het namens de Europese Unie in de Gemengde Commissie EU-EVA „Gemeenschappelijk douanevervoer” in te nemen standpunt met betrekking tot de vaststelling van een besluit tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, juncto artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 15 bis van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Bondsstaat betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (1) (hierna „de overeenkomst” genoemd) voorziet erin dat derde landen partij bij de overeenkomst kunnen worden op grond van een besluit van de bij de overeenkomst opgerichte Gemengde Commissie om het land uit te nodigen.

(2)

Artikel 15 van de overeenkomst machtigt de Gemengde Commissie EU-EVA om bij besluit wijzigingen in de overeenkomst en de aanhangsels ervan voor te stellen en vast te stellen.

(3)

De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft een officieel verzoek ingediend om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling voor douanevervoer.

(4)

De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië voldoet aan de essentiële juridische, structurele en automatiseringsvoorwaarden om tot de overeenkomst toe te treden en kan na de formele toetredingsprocedure toetreden tot de overeenkomst.

(5)

De uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling voor douanevervoer vereist wijzigingen in de overeenkomst inzake nieuwe taalkundige verwijzingen in de officiële taal van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de nodige aanpassingen in akten van borgtocht.

(6)

De voorgestelde wijzigingen werden voorgesteld en besproken in de werkgroep EU-EVA „Gemeenschappelijk douanevervoer” en „vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer” en de tekst werd voorlopig goedgekeurd.

(7)

Het standpunt van de Unie over de voorgestelde wijzigingen moet derhalve worden gebaseerd op het aangehechte ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in te nemen standpunt in de Gemengde Commissie EU-EVA „Gemeenschappelijk douanevervoer” wordt gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit.

Kleine wijzigingen van het ontwerpbesluit kunnen worden goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de Unie in de Gemengde Commissie EU-EVA.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2015.

Gedaan te Brussel, 11 mei 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

J. DŪKLAVS


(1)  PB L 226 van 13.8.1987, blz. 2.


ONTWERP

BESLUIT Nr. …/2015 VAN DE GEMENGDE COMMISSIE EU-EVA „GEMEENSCHAPPELIJK DOUANEVERVOER”

van …

tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer

DE GEMENGDE COMMISSIE EU-EVA,

Gezien de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987 (1), en met name artikel 15, lid 3, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft de wens geuit om toe te treden tot de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer („de overeenkomst”) en is hiertoe uitgenodigd na Besluit (EU) 2015/XXX van … 2015 (*) door de bij de overeenkomst ingestelde Gemengde Commissie.

(2)

De vertalingen in de Macedonische taal van bepaalde vermeldingen in de overeenkomst moeten dienovereenkomstig op de juiste plaats worden ingevoegd.

(3)

De toepassing van dit besluit is gekoppeld aan de datum van toetreding van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië tot de overeenkomst.

(4)

Om het gebruik mogelijk te maken van akten van borgtocht die zijn gedrukt volgens de criteria die vóór de datum van toetreding van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië tot de overeenkomst van kracht waren, moet een overgangsperiode worden ingesteld waarin deze gedrukte formulieren, met enige aanpassingen, verder kunnen worden gebruikt.

(5)

De overeenkomst dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Aanhangsel III bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer wordt overeenkomstig de bijlage bij dit besluit gewijzigd.

Artikel 2

1.   Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 juli 2015.

2.   De formulieren die zijn gebaseerd op de in de bijlagen C1, C2, C3, C4, C5 en C6 bij aanhangsel III bedoelde op 1 december 2012 geldende modellen, kunnen, mits aangepast wat betreft geografische aanduidingen en keuze van woonplaats of de gevolmachtigde, in gebruik blijven tot en met 1 mei 2016.

Gedaan te Brussel, … 2015

Voor de Gemengde Commissie EU-EVA

De voorzitter


(1)  PB L 226 van 13.8.1987, blz. 2.

(*)  PB: aanvullen met het nummer en de datum van vaststelling van het besluit in document ST08194/2015.


BIJLAGE

1.

In bijlage B1, bij vak 51 wordt het volgende streepje toegevoegd tussen Letland en Malta:

„MK (*) De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië”

.

2.

In bijlage B6 wordt titel III als volgt gewijzigd:

2.1.

in het eerste deel van de tabel „Beperkte geldigheid — 99200” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór MT:

„MK (*) Ограничено важење”

.

2.2.

in het tweede deel van de tabel „Vrijstelling — 99201” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór MT:

„MK (*) Изземање”

2.3.

in het derde deel van de tabel „Alternatief bewijs — 99202” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór MT:

„MK (*) Алтернативен доказ”

2.4.

in het vierde deel van de tabel „Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht … (naam en land) — 99203” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór MT:

„MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)”

2.5.

in het vijfde deel van de tabel „Bij uitgang uit … zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing — 99204” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór MT:

„MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № …”

.

2.6.

in het zesde deel van de tabel „Geen verplichte route — 99205” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór MT:

„MK (*) Изземање од пропишан правец на движење”

2.7.

in het zevende deel van de tabel „Toegelaten afzender — 99206” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór MT:

„MK (*) Овластен испраќач”

2.8.

in het achtste deel van de tabel „Van ondertekening vrijgesteld — 99207” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór MT:

„MK (*) Изземање од потпис”

2.9.

in het negende deel van de tabel „DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN — 99208” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór MT:

„MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА”

2.10.

in het tiende deel van de tabel „GEBRUIK ONBEPERKT — 99209” wordt het volgende streepje toegevoegd na MT:

„MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ”

2.11.

in het elfde deel van de tabel „Achteraf afgegeven — 99210” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór MT:

„MK (*) Дополнително издадено”

2.12.

in het twaalfde deel van de tabel „Diversen — 99211” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór MT:

„MK (*) Различни”

2.13.

in het dertiende deel van de tabel „Los gestort — 99212” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór MT:

„MK (*) Рефус”

2.14.

in het veertiende deel van de tabel „Afzender — 99213” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór MT:

„MK (*) Испраќач

3.

Bijlage C1 wordt vervangen door de volgende tekst:

„BIJLAGE C1

Gemeenschappelijk douanevervoer/Communautair douanevervoer

Akte van borgtocht

Zekerheidstelling per aangifte

I.   Verbintenis van de borg

1.

Ondergetekende (1) … woonachtig te (2) … stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van … tot een maximumbedrag van … jegens de Europese Unie (bestaande uit het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Republiek Kroatië, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) en de Republiek IJsland, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Zwitserse Bondsstaat, de Republiek Turkije, het Vorstendom Andorra en de Republiek San Marino (3), voor al hetgeen (4) … aan de voornoemde landen verschuldigd is of kan worden, zowel voor hoofd- en bijsommen als voor kosten en bijkomende bedragen, met uitsluiting van boeten, uit hoofde van de rechten en andere heffingen die van toepassing zijn op de hieronder omschreven goederen die onder de regeling communautair of gemeenschappelijk douanevervoer zijn geplaatst bij het kantoor van vertrek … en die bestemd zijn voor het kantoor van bestemming …

Omschrijving van de goederen: …

2.

Ondergetekende verbindt zich ertoe om op het eerste schriftelijke verzoek van de bevoegde autoriteiten van de onder punt 1 genoemde landen de gevorderde bedragen te betalen, zulks zonder de termijn van 30 dagen vanaf het tijdstip van het verzoek te kunnen overschrijden, tenzij ondergetekende of iedere andere belanghebbende vóór het verstrijken van deze termijn ten genoegen van de bevoegde autoriteiten aantoont dat de regeling is beëindigd.

Op verzoek van ondergetekende en om iedere als geldig erkende reden kunnen de bevoegde autoriteiten de termijn binnen welke ondergetekende de gevorderde bedragen moet betalen, na de 30 dagen vanaf de datum van het verzoek om betaling verlengen. De uit de toekenning van deze extra termijn voortvloeiende kosten, en met name de rente, moeten zodanig worden berekend dat het bedrag gelijk is aan het bedrag dat op de nationale geld- en kapitaalmarkt zou worden aangerekend.

3.

Deze verbintenis is geldig vanaf de dag van aanvaarding door het kantoor van zekerheidstelling. Ondergetekende blijft aansprakelijk voor de betaling van de schuld die ontstaan is naar aanleiding van communautair of gemeenschappelijk douanevervoer dat onder dekking van deze verbintenis begonnen is vóór de datum waarop de intrekking of opzegging van de akte van borgtocht is ingegaan, ook indien de betaling pas later wordt geëist.

4.

Ter zake van deze verbintenis kiest ondergetekende woonplaats (5) in elk der onder punt 1 genoemde landen, bij:

Land

Naam en voornaam, of handelsnaam, en volledig adres

 

 

Ondergetekende erkent dat alle correspondentie, betekeningen, formaliteiten en procedures in verband met deze verbintenis die schriftelijk aan een der gekozen woonplaatsen worden gericht respectievelijk op een der gekozen woonplaatsen worden vervuld, door hem/haar aanvaard zullen worden als op geldige wijze aan hem/haar te zijn gericht of te zijn vervuld.

Ondergetekende erkent de bevoegdheid van de onderscheiden rechters in wier rechtsgebieden hij/zij woonplaats heeft gekozen.

Ondergetekende verbindt zich ertoe de gekozen woonplaatsen te handhaven of, indien hij/zij een of meer ervan moet wijzigen, dit van tevoren aan het kantoor van zekerheidstelling mee te delen.

Gedaan te …, op …

(handtekening) (6)

II.   Aanvaarding door het kantoor van zekerheidstelling

Kantoor van zekerheidstelling …

Verbintenis van de borg aanvaard op … ter dekking van het communautair/gemeenschappelijk douanevervoer waarop de aangifte voor douanevervoer nr. … d.d. … betrekking heeft. … (7)

(Stempel en handtekening)”

4.

Bijlage C2 wordt vervangen door de volgende tekst:

„BIJLAGE C2

Gemeenschappelijk douanevervoer/Communautair douanevervoer

Akte van borgtocht

Zekerheidstelling per aangifte met bewijs van zekerheidstelling

I.   Verbintenis van de borg

1.

Ondergetekende (8) … woonachtig te (9) … stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van … jegens de Europese Unie (bestaande uit het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Republiek Kroatië, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) en de Republiek IJsland, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Zwitserse Bondsstaat, de Republiek Turkije, het Vorstendom Andorra en de Republiek San Marino (10), voor al hetgeen een aangever aan de voornoemde landen verschuldigd is of kan worden, zowel voor hoofd- en bijsommen als voor kosten en bijkomende bedragen, met uitsluiting van boeten, uit hoofde van de rechten en andere heffingen voor de onder de regeling communautair of gemeenschappelijk douanevervoer geplaatste goederen, ten aanzien waarvan ondergetekende de aansprakelijkheid op zich heeft genomen door de afgifte van bewijzen van zekerheidstelling per aangifte en ten belope van ten hoogste 7 000 EUR per bewijs.

2.

Ondergetekende verbindt zich ertoe om op het eerste schriftelijke verzoek van de bevoegde autoriteiten van de onder punt 1 genoemde landen de gevorderde bedragen te betalen, tot het maximumbedrag van 7 000 EUR per bewijs van zekerheidstelling per aangifte en zonder de termijn van 30 dagen vanaf het tijdstip van het verzoek te kunnen overschrijden, tenzij ondergetekende of iedere andere belanghebbende vóór het verstrijken van deze termijn ten genoegen van de bevoegde autoriteiten aantoont dat het betrokken douanevervoer is beëindigd.

Op verzoek van ondergetekende en om iedere als geldig erkende reden kunnen de bevoegde autoriteiten de termijn binnen welke ondergetekende de gevorderde bedragen moet betalen, na de dertig dagen vanaf de datum van het verzoek om betaling verlengen. De uit de toekenning van deze extra termijn voortvloeiende kosten, en met name de rente, moeten zodanig worden berekend dat het bedrag gelijk is aan het bedrag dat op de nationale geld- en kapitaalmarkt zou worden aangerekend.

3.

Deze verbintenis is geldig vanaf de dag van aanvaarding door het kantoor van zekerheidstelling. Ondergetekende blijft aansprakelijk voor de betaling van de schuld die ontstaan is naar aanleiding van communautair of gemeenschappelijk douanevervoer dat onder dekking van deze verbintenis begonnen is vóór de datum waarop de intrekking of opzegging van de akte van borgtocht is ingegaan, ook indien de betaling pas later wordt geëist.

4.

Ter zake van deze verbintenis kiest ondergetekende woonplaats (11) in elk van de onder punt 1 genoemde landen, bij:

Land

Naam en voornaam, of handelsnaam, en volledig adres

 

 

Ondergetekende erkent dat alle correspondentie, betekeningen, formaliteiten en procedures in verband met deze verbintenis die schriftelijk aan een der gekozen woonplaatsen worden gericht respectievelijk op een der gekozen woonplaatsen worden vervuld, door hem/haar aanvaard zullen worden als op geldige wijze aan hem/haar te zijn gericht of te zijn vervuld.

Ondergetekende erkent de bevoegdheid van de onderscheiden rechters in wier rechtsgebieden hij/zij woonplaats heeft gekozen.

Ondergetekende verbindt zich ertoe de gekozen woonplaatsen te handhaven of, indien hij/zij een of meer ervan moet wijzigen, dit van tevoren aan het kantoor van zekerheidstelling mee te delen.

Gedaan te …, op …

(handtekening) (12)

II.   Aanvaarding door het kantoor van zekerheidstelling

Kantoor van zekerheidstelling

Verbintenis van de borg aanvaard op

(Stempel en handtekening)”

5.

Bijlage C4 wordt vervangen door de volgende tekst:

„BIJLAGE C4

Gemeenschappelijk douanevervoer/Communautair douanevervoer

Akte van borgtocht

Doorlopende zekerheid

I.   Verbintenis van de borg

1.

Ondergetekende (13) … woonachtig te (14) … stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van … tot een maximumbedrag van … hetgeen overeenstemt met 100/50/30 (15) % van het referentiebedrag, jegens de Europese Unie (bestaande uit het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Republiek Kroatië, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) en de Republiek IJsland, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Zwitserse Bondsstaat, de Republiek Turkije, het Vorstendom Andorra en de Republiek San Marino (16), voor al hetgeen (17) … aan de voornoemde landen verschuldigd is of kan worden, zowel voor hoofd- en bijsommen als voor kosten en bijkomende bedragen, met uitsluiting van boeten, uit hoofde van de rechten en andere heffingen die van toepassing zijn op de onder de regeling communautair of gemeenschappelijk douanevervoer geplaatste goederen.

2.

Ondergetekende verbindt zich ertoe om op het eerste schriftelijke verzoek van de bevoegde autoriteiten van de onder punt 1 genoemde landen de gevorderde bedragen te betalen, zulks tot het hierboven vermelde maximumbedrag en zonder de termijn van dertig dagen vanaf het tijdstip van het verzoek te kunnen overschrijden, tenzij ondergetekende of iedere andere belanghebbende vóór het verstrijken van deze termijn ten genoegen van de bevoegde autoriteiten aantoont dat het betrokken douanevervoer is beëindigd.

Op verzoek van ondergetekende en om iedere als geldig erkende reden kunnen de bevoegde autoriteiten de termijn binnen welke ondergetekende de gevorderde bedragen moet betalen, na de dertig dagen vanaf de datum van het verzoek om betaling verlengen. De uit de toekenning van deze extra termijn voortvloeiende kosten, en met name de rente, moeten zodanig worden berekend dat het bedrag gelijk is aan het bedrag dat op de nationale geld- en kapitaalmarkt zou worden aangerekend.

Dit bedrag kan slechts dan worden verminderd met de reeds krachtens deze verbintenis betaalde sommen, wanneer de ondergetekende wordt aangesproken om een schuld te betalen die is ontstaan naar aanleiding van communautair of gemeenschappelijk douanevervoer dat is begonnen vóór de ontvangst van het vorige verzoek tot betaling of binnen dertig dagen na ontvangst daarvan.

3.

Deze verbintenis is geldig vanaf de dag van aanvaarding door het kantoor van zekerheidstelling. Ondergetekende blijft aansprakelijk voor de betaling van de schuld die ontstaan is naar aanleiding van communautair of gemeenschappelijk douanevervoer dat onder dekking van deze verbintenis begonnen is vóór de datum waarop de intrekking of opzegging van de akte van borgtocht is ingegaan, ook indien de betaling pas later wordt geëist.

4.

Ter zake van deze verbintenis kiest ondergetekende woonplaats (18) in elk van de onder punt 1 genoemde landen, bij:

Land

Naam en voornaam, of handelsnaam, en volledig adres

 

 

Ondergetekende erkent dat alle correspondentie, betekeningen, formaliteiten en procedures in verband met deze verbintenis die schriftelijk aan een der gekozen woonplaatsen worden gericht respectievelijk op een der gekozen woonplaatsen worden vervuld, door hem/haar aanvaard zullen worden als op geldige wijze aan hem/haar te zijn gericht of te zijn vervuld.

Ondergetekende erkent de bevoegdheid van de onderscheiden rechters in wier rechtsgebieden hij/zij woonplaats heeft gekozen.

Ondergetekende verbindt zich ertoe de gekozen woonplaatsen te handhaven of, indien hij/zij een of meer ervan moet wijzigen, dit van tevoren aan het kantoor van zekerheidstelling mee te delen.

Gedaan te …, op …

(handtekening) (19)

II.   Aanvaarding door het kantoor van zekerheidstelling

Kantoor van zekerheidstelling

Verbintenis van de borg aanvaard op

(Stempel en handtekening)”

6.

In vak 7 van bijlage C5 worden de woorden „de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië” ingevoegd tussen de woorden „IJsland” en „Noorwegen”.

7.

In vak 6 van bijlage C6 worden de woorden „de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië” ingevoegd tussen de woorden „IJsland” en „Noorwegen”.


(1)  Naam en voornaam of handelsnaam.

(2)  Volledig adres

(3)  De naam doorhalen van de overeenkomstsluitende partijen of staten (Andorra en San Marino) over het grondgebied waarvan het douanevervoer niet zal plaatsvinden. De verwijzingen naar het Vorstendom Andorra en de Republiek San Marino hebben uitsluitend op communautair douanevervoer betrekking.

(4)  Naam en voornaam of handelsnaam.

(5)  Wanneer de wetgeving van een land niet voorziet in de mogelijkheid om woonplaats te kiezen, wijst de borg in dit land een lasthebber aan die gemachtigd is alle voor de borg bestemde mededelingen te ontvangen. De verbintenissen in punt 4, tweede en vierde alinea, moeten op overeenkomstige wijze worden bedongen. De onderscheiden rechters in wier rechtsgebied de woonplaatsen van de borg en van de lasthebber zijn gelegen, zijn bevoegd kennis te nemen van de geschillen betreffende deze borgtocht.

(6)  De ondertekenaar dient vóór zijn handtekening het volgende in handschrift te vermelden: „Goed voor borgstelling voor een bedrag van …”, waarbij het bedrag voluit in letters wordt geschreven.

(7)  In te vullen door het kantoor van zekerheidstelling.

(8)  Naam en voornaam of handelsnaam.

(9)  Volledig adres

(10)  Uitsluitend voor communautair douanevervoer.

(11)  Wanneer de wetgeving van een land niet voorziet in de mogelijkheid om woonplaats te kiezen, wijst de borg in dit land een lasthebber aan die gemachtigd is alle voor de borg bestemde mededelingen te ontvangen. De verbintenissen in punt 4, tweede en vierde alinea, moeten op overeenkomstige wijze worden bedongen. De onderscheiden rechters in wier rechtsgebied de woonplaatsen van de borg en van de lasthebber zijn gelegen, zijn bevoegd kennis te nemen van de geschillen betreffende deze borgtocht.

(12)  De ondertekenaar dient vóór zijn handtekening het volgende in handschrift te vermelden: „Goed voor borgstelling”.

(13)  Naam en voornaam of handelsnaam.

(14)  Volledig adres.

(15)  Doorhalen wat niet van toepassing is.

(16)  De naam doorhalen van de overeenkomstsluitende partijen of staten (Andorra en San Marino) over het grondgebied waarvan het douanevervoer niet zal plaatsvinden. De verwijzingen naar het Vorstendom Andorra en de Republiek San Marino hebben uitsluitend op communautair douanevervoer betrekking.

(17)  Naam en voornaam of handelsnaam.

(18)  Wanneer de wetgeving van een land niet voorziet in de mogelijkheid om woonplaats te kiezen, wijst de borg in dit land een lasthebber aan die gemachtigd is alle voor de borg bestemde mededelingen te ontvangen. De verbintenissen in punt 4, tweede en vierde alinea, moeten op overeenkomstige wijze worden bedongen. De onderscheiden rechters in wier rechtsgebied de woonplaatsen van de borg en van de lasthebber zijn gelegen, zijn bevoegd kennis te nemen van de geschillen betreffende deze borgtocht.

(19)  De ondertekenaar dient vóór zijn handtekening het volgende in handschrift te vermelden: „Goed voor borgstelling voor een bedrag van …”, waarbij het bedrag voluit in letters wordt geschreven.


Top