EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0715

Besluit (EU) 2015/715 van de Commissie van 30 april 2015 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten (Voor de EER relevante tekst)

C/2015/2818

OJ L 114, 5.5.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/715/oj

5.5.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 114/9


BESLUIT (EU) 2015/715 VAN DE COMMISSIE

van 30 april 2015

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 (1), en met name artikel 23, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 2012/490/EU van de Commissie (2) zijn de congestiebeheersprocedures en transparantie-eisen, als neergelegd in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009, gewijzigd met het oog op de toepassing van geharmoniseerde Europese regels voor het congestiebeheer.

(2)

Bij de tenuitvoerlegging van Besluit 2012/490/EU zijn inconsistenties aan het licht gekomen wat de publicatiedatum van het monitoringsrapport van het Agentschap inzake de congestie op interconnectiepunten en de publicatiedatum van de gegevens van de transmissiesysteembeheerders betreft. Om het mogelijk te maken dat het Agentschap over de nodige gegevens beschikt om zijn monitoringsopdracht met het oog op een effectieve tenuitvoerlegging van Besluit 2012/490/EU te vervullen, moeten de publicatietermijn van de gegevens van de transmissiesysteembeheerders en de datum waarop het Agentschap zijn rapport dient te publiceren, worden gewijzigd.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 51 van Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 30 april 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 211 van 14.8.2009, blz. 36.

(2)  Besluit 2012/490/EU van de Commissie van 24 augustus 2012 houdende wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten (PB L 231 van 28.8.2012, blz. 16).

(3)  Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (PB L 211 van 14.8.2009, blz. 94).


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Punt 2.2.1.2 wordt vervangen door:

„2.

Op basis van de door de transmissiesysteembeheerders bekendgemaakte informatie overeenkomstig punt 3 van deze bijlage en, waar van toepassing, gevalideerd door de nationale regulerende instanties, publiceert het Agentschap vanaf het jaar 2015 jaarlijks op 1 juni een monitoringsrapport inzake de congestie in interconnectiepunten met betrekking tot de in het voorgaande jaar verkochte vaste capaciteitsproducten; daarbij wordt, voor zover mogelijk, rekening gehouden met de handel in capaciteit op de secundaire markt en het gebruik van afschakelbare capaciteit.”

.

2)

Punt 3.3.2 wordt vervangen door:

„2.

Voor alle relevante punten wordt de in punt 3.3.1, onder a), b) en d), bedoelde informatie ten minste 24 maanden van te voren gepubliceerd.”

.


Top