Help Print this page 

Document 32014R1348

Title and reference
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1348/2014 van de Commissie van 17 december 2014 inzake de informatieverstrekking overeenkomstig artikel 8, leden 2 en 6, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie Voor de EER relevante tekst
  • In force
OJ L 363, 18.12.2014, p. 121–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 363/121


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1348/2014 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2014

inzake de informatieverstrekking overeenkomstig artikel 8, leden 2 en 6, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (1), en met name artikel 8, leden 2 en 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Een effectief toezicht op de groothandelsmarkt voor energie vergt de geregelde monitoring van bijzonderheden betreffende contracten, met inbegrip van handelsorders en gegevens betreffende de capaciteit en benutting van productie-, opslag-, verbruik- en transmissiefaciliteiten voor elektriciteit en aardgas.

(2)

Krachtens Verordening (EU) nr. 1227/2011 moet het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (hierna „het Agentschap”), opgericht bij Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad (2), toezicht uitoefenen op de groothandelsmarkt voor energie in de Unie. Om het Agentschap in staat te stellen zijn taken te vervullen, moet het op tijdige wijze alle relevante informatie ontvangen.

(3)

De marktdeelnemers moeten het Agentschap op gezette tijden in kennis stellen van bijzonderheden betreffende groothandelscontracten voor energie, zowel met betrekking tot de levering van elektriciteit en aardgas als met betrekking tot het transport van die energieproducten. Contracten voor balanceringsdiensten, contracten tussen verschillende leden van eenzelfde groep ondernemingen en contracten voor de verkoop van de output van kleine energieproductiefaciliteiten moeten aan het Agentschap uitsluitend op met redenen omkleed verzoek van het Agentschap en op ad-hocbasis worden gerapporteerd.

(4)

In het algemeen moeten beide partijen bij een contract de vereiste bijzonderheden betreffende het gesloten contract rapporteren. Om die rapportage te vergemakkelijken, moeten de partijen in staat zijn om namens elkaar te rapporteren of om daartoe de diensten van derde partijen te gebruiken. Onverlet het voorgaande en om de gegevensverzameling te vergemakkelijken, moeten de gegevens betreffende de transportcontracten, verkregen door de primaire capaciteitstoewijzing van een transmissiesysteembeheerder (hierna „TSB”), uitsluitend door de respectieve TSB worden toegezonden. De toegezonden gegevens moeten ook de ingewilligde en niet-ingewilligde verzoeken om capaciteit omvatten.

(5)

Om marktmisbruik daadwerkelijk op te sporen, is het belangrijk dat het Agentschap, afgezien van de inzameling van de bijzonderheden van contracten, ook toezicht uitoefent op handelsorders die op georganiseerde markten worden geplaatst. Aangezien van de marktdeelnemers niet kan worden verwacht dat zij dergelijke gegevens met gemak registreren, moeten gematchte en ongematchte orders worden gerapporteerd via de georganiseerde markt waarop zij zijn geplaatst of via derde partijen die in staat zijn dergelijke informatie te verstrekken.

(6)

Teneinde dubbele rapportage te vermijden, moet het Agentschap bijzonderheden verzamelen over derivaten in verband met contracten voor de levering of het transport van elektriciteit of aardgas, die overeenkomstig de toepasselijke financiële verordening zijn aangemeld bij transactieregisters of bij de financiële regulators voor deze hulpbronnen. Niettegenstaande het voorgaande moeten georganiseerde markten, systemen voor de matching van orders of rapportagesystemen, die overeenkomstig financiële regels bijzonderheden over dergelijke derivaten hebben gemeld, afhankelijk van hun instemming diezelfde informatie ook aan het Agentschap kunnen toezenden.

(7)

Om een efficiënte rapportage en gerichte monitoring te waarborgen, moet een onderscheid worden gemaakt tussen standaard- en niet-standaardcontracten. Aangezien de in standaardcontracten opgenomen prijzen ook als referentieprijzen voor niet-standaardcontracten worden gebruikt, moet het Agentschap op dagbasis informatie ontvangen betreffende standaardcontracten. Informatie betreffende niet-standaardcontracten moet kunnen worden toegezonden tot een maand na de sluiting van die contracten.

(8)

De marktdeelnemers moeten aan het Agentschap en de nationale regulerende instanties, op hun verzoek, ook op gezette tijden informatie verstrekken over de beschikbaarheid en het gebruik van de energieproductie- en -transportinfrastructuur, inclusief de infrastructuur voor vloeibaar aardgas („LNG”) en de opslagfaciliteiten. Om de rapportagebelasting voor de marktdeelnemers te verlichten en optimaal gebruik te maken van de bestaande gegevensbronnen, moeten bij de rapportage waar nodig de TSB's, het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit (het „ENTSB-E”), het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas (het „ENTSO-G”), de beheerders van LNG-systemen en de beheerders van aardgasopslagsystemen worden betrokken. Afhankelijk van het belang en de beschikbaarheid van de gegevens kan de regelmaat van de rapportage variëren, hoewel de rapportage voor het merendeel van de gegevens dagelijks moet gebeuren. Bij de vaststelling van de rapportage-eisen moet de verplichting van het Agentschap in acht worden genomen om geen commercieel gevoelige informatie openbaar te maken en om uitsluitend informatie te publiceren of openbaar te maken die naar verwachting geen verstoring van de mededinging op de groothandelsmarkten voor energie zal veroorzaken.

(9)

Het is belangrijk dat de rapporterende partijen een goed inzicht hebben in De bijzonderheden van de informatie waarover zij moeten rapporteren. Te dien einde moet het Agentschap de inhoud van de toe te zenden informatie in een gebruikershandleiding toelichten. Het Agentschap moet er ook op toezien dat de informatie wordt toegezonden in elektronische formaten welke gemakkelijk toegankelijk zijn voor de rapporterende partijen.

(10)

Teneinde een continue en veilige overdracht van volledige datasets te waarborgen, moeten de rapporterende partijen voldoen aan basiseisen met betrekking tot hun vermogen om gegevensbronnen te authenticeren, de correctheid en volledigheid van de gegevens te verifiëren en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Het Agentschap moet evalueren of de rapporterende partijen voldoen aan die basiseisen. Bedoelde evaluatie moet een evenredige behandeling waarborgen van professionele derde partijen die de gegevens van marktdeelnemers verwerken en toezenden en van marktdeelnemers die zelf hun gegevens toezenden.

(11)

De aard en bron van de toe te zenden gegevens kunnen van invloed zijn op de middelen en de tijd die de rapporterende partijen nodig hebben om te investeren in de voorbereiding van de informatieverstrekking. Het afronden van de procedures voor de rapportage over op georganiseerde markten gesloten standaardcontracten, neemt bijvoorbeeld minder tijd in beslag dan het opzetten van systemen om te rapporteren over niet-standaardcontracten of bepaalde fundamentele gegevens. In dat verband moet de rapportageverplichting op gefaseerde wijze ten uitvoer worden gelegd, met als eerste fase de overdracht van de fundamentele gegevens die beschikbaar zijn op de transparantieplatforms van ENTSB-E en ENTSB-G, alsmede van de standaardcontracten die worden gesloten op georganiseerde markten. De rapportage betreffende niet-standaardcontracten moet slechts daarna volgen, wat het feit weerspiegeld dat er extra tijd nodig is voor de vaststelling van de rapportageprocedures. Een in de tijd gespreide rapportage zal het Agentschap ook helpen zijn middelen beter toe te wijzen ter voorbereiding van de inontvangstneming van de informatie.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 21 van Verordening (EU) nr. 1227/2011 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden regels vastgesteld voor het verstrekken van gegevens aan het Agentschap met het oog op de tenuitvoerlegging van artikel 8, leden 2 en 6, van Verordening (EU) nr. 1227/2011. Hierbij wordt nader omschreven welke gegevens betreffende voor de groothandel bestemde energieproducten en welke fundamentele gegevens moeten worden ingediend. Bij de verordening worden tevens de passende kanalen voor de rapportage vastgelegd, inclusief de vaststelling van het tijdschema voor en de regelmaat van de gegevensrapporten.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening zijn de definities van artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1227/2011 en van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 984/2013 van de Commissie (3) van toepassing.

Voorts wordt verstaan onder:

1.

„fundamentele gegevens” informatie met betrekking tot de capaciteit en benutting van productie-, opslag-, verbruik- en transmissiefaciliteiten voor elektriciteit en aardgas of met betrekking tot de capaciteit en de benutting van LNG-faciliteiten, inclusief de geplande of ongeplande niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten;

2.

„standaardcontract” een contract betreffende een in de groothandel verhandeld energieproduct dat tot de handel op een georganiseerde markt is toegelaten, ongeacht of de transactie al dan niet daadwerkelijk op die markt plaatsvindt;

3.

„niet-standaardcontract” een contract betreffende enig in de groothandel verhandeld energieproduct dat geen standaardcontract is;

4.

„georganiseerde markt”

a)

een multilateraal systeem dat diverse aan- en verkoopbelangen van derde partijen in groothandelsenergieproducten samenbrengt, of het samenbrengen daarvan vergemakkelijkt, op zulke wijze dat daaruit een contract voortkomt,

b)

enig ander systeem of enige andere faciliteit waarbinnen diverse aan- en verkoopbelangen van derde partijen in groothandelsenergieproducten kunnen interageren, op dergelijke wijze dat daaruit een contract kan voortkomen.

Hieronder vallen elektriciteits- en gasbeurzen, brokers en andere personen die beroepshalve transacties regelen, alsook handelsplatforms als gedefinieerd in artikel 4 van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad (4);

5.

„groep” als omschreven in artikel 2 van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad (5);

6.

„intragroepscontract” een contract betreffende voor de groothandel bestemde energieproducten, gesloten met een van dezelfde groep deel uitmakende tegenpartij, mits beide tegenpartijen zijn opgenomen in dezelfde volledige consolidatie;

7.

„over-the-counter” („OTC”) een transactie die wordt uitgevoerd buiten een georganiseerde markt;

8.

„nominatie”

voor elektriciteit: de kennisgeving van het gebruik van zoneoverschrijdende capaciteit door een houder van fysieke transmissierechten en zijn tegenpartij aan de respectieve transmissiesysteembeheerder(s) (TSB's),

voor aardgas: de voorafgaande aanmelding door de netwerkgebruiker aan de TSB van de feitelijke hoeveelheid gas die de netwerkgebruiker wenst te injecteren in of te onttrekken aan het systeem;

9.

„balanceringsenergie” energie die door de transmissiesysteembeheerders (TSB's) wordt gebruikt om de balancering uit te voeren;

10.

„balanceringscapaciteit (reserves)” de gecontracteerde reservecapaciteit;

11.

„balanceringsdiensten”

voor elektriciteit: hetzij balanceringscapaciteit hetzij balanceringsenergie, of beide,

voor aardgas: een aan een TSB geleverde dienst via een contract voor gas dat vereist is om kortetermijnfluctuaties bij de vraag naar of het aanbod van gas op te vangen;

12.

„verbruikseenheid” een faciliteit die voor eigen gebruik elektriciteit of aardgas ontvangt;

13.

„productie-eenheid” een faciliteit voor de opwekking van elektriciteit, bestaande uit één enkele opwekkingseenheid of uit een samenstel van opwekkingseenheden.

HOOFDSTUK II

RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN INZAKE TRANSACTIES

Artikel 3

Lijst van aan te melden contracten

1.   De volgende contracten worden aan het Agentschap aangemeld:

a)

voor de groothandel bestemde energieproducten in verband met de voorziening van elektriciteit of aardgas met levering in de Unie:

i)

intraday- of within-day-contracten voor de voorziening van elektriciteit of aardgas waarbij de levering geschiedt in de Unie, ongeacht de plaats waar of de vraag hoe zij worden verhandeld, met name ongeacht de vraag of zij worden geveild, dan wel continu verhandeld;

ii)

day-ahead-contracten voor de voorziening van elektriciteit of aardgas waarbij de levering geschiedt in de Unie, ongeacht de plaats waar of de vraag hoe zij worden verhandeld, met name ongeacht de vraag of zij worden geveild, dan wel continu verhandeld;

iii)

two-days-ahead-contracten voor de voorziening van elektriciteit of aardgas waarbij de levering geschiedt in de Unie, ongeacht de plaats waar of de vraag hoe zij worden verhandeld, met name ongeacht de vraag of zij worden geveild, dan wel continu verhandeld;

iv)

weekendcontracten voor de voorziening van elektriciteit of aardgas waarbij de levering geschiedt in de Unie, ongeacht de plaats waar of de vraag hoe zij worden verhandeld, met name ongeacht de vraag of zij worden geveild, dan wel continu verhandeld;

v)

after-day-contracten voor de voorziening van elektriciteit of aardgas waarbij de levering geschiedt in de Unie, ongeacht de plaats waar of de vraag hoe zij worden verhandeld, met name ongeacht de vraag of zij worden geveild, dan wel continu verhandeld;

vi)

andere contracten voor de voorziening van elektriciteit of aardgas met een leveringstermijn van meer dan twee dagen waarbij de levering geschiedt in de Unie, ongeacht de plaats waar of de vraag hoe zij worden verhandeld, met name ongeacht de vraag of zij worden geveild, dan wel continu verhandeld;

vii)

contracten voor de levering van elektriciteit of aardgas aan één enkele verbruikseenheid met een technische verbruikscapaciteit van minimaal 600 GWh/jaar;

viii)

opties, futures, swaps en alle andere derivaten van contracten met betrekking tot elektriciteit of aardgas als geproduceerd, verhandeld of geleverd in de Unie;

b)

voor de groothandel bestemde energieproducten in verband met het transport van elektriciteit of aardgas in de Unie:

i)

contracten met betrekking tot het transport van elektriciteit of aardgas in de Unie tussen twee of meer locaties of biedzones, gesloten als resultaat van een primaire expliciete capaciteitstoewijzing door of namens de TSB, waarin specifieke fysieke of financiële capaciteitsrechten of -verplichtingen zijn gespecificeerd;

ii)

contracten met betrekking tot het transport van elektriciteit of aardgas in de Unie tussen twee of meer locaties of biedzones, gesloten tussen marktdeelnemers op secundaire markten, waarin specifieke fysieke of financiële capaciteitsrechten of -verplichtingen, inclusief herverkoop en overdracht van dergelijke contracten, zijn gespecificeerd;

iii)

opties, futures, swaps en alle andere derivaten van contracten met betrekking tot het transport van elektriciteit of aardgas in de Unie.

2.   Om de rapportage te vergemakkelijken, stelt het Agentschap een publieke lijst op van standaardcontracten en georganiseerde markten en actualiseert het die lijst op gezette tijden. Om de rapportage te vergemakkelijken, stelt het Agentschap op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een lijst van georganiseerde markten op en publiceert het die lijst. Het Agentschap actualiseert die lijst op gezette tijden.

Teneinde het Agentschap bij te staan om zijn in de eerste alinea bedoelde verplichtingen na te komen, dienen georganiseerde markten bij het Agentschap identificerende referentiegegevens in voor elk voor de groothandel bestemd energieproduct dat zij tot de handel toelaten. Voordat een begin wordt gemaakt met de handel in dat specifieke contract wordt de desbetreffende informatie verstrekt in een door het Agentschap gedefinieerd formaat. Naarmate zich wijzigingen voordoen, actualiseren de georganiseerde markten de door hen verstrekte informatie.

Teneinde de rapportage te vergemakkelijken informeren eindgebruikers die partij zijn bij een contract als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder a), vii, hun tegenpartij over de technische capaciteit van de desbetreffende verbruikseenheid om minimaal 600 GWh/jaar te verbruiken.

Artikel 4

Lijst van contracten die op verzoek van het Agentschap moeten worden aangemeld

1.   Tenzij zij worden gesloten op georganiseerde markten, worden de volgende contracten en nadere gegevens over transacties in verband met die contracten uitsluitend op met redenen omkleed verzoek van het Agentschap en op ad-hocbasis aangemeld:

a)

intragroepscontracten;

b)

contracten voor de fysieke levering van elektriciteit, geproduceerd door één productie-eenheid met een capaciteit van maximaal 10 MW of door productie-eenheden met een gecombineerde capaciteit van maximaal 10 MW;

c)

contracten voor de fysieke levering van aardgas, geproduceerd door één aardgasproductiefaciliteit met een capaciteit van maximaal 20 MW;

d)

contracten voor balanceringsdiensten in elektriciteit en aardgas.

2.   Marktdeelnemers die uitsluitend transacties aangaan in verband met de in lid 1, onder de punten b) en c), bedoelde contracten, zijn niet verplicht om zich overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 te laten registreren bij de nationale regulerende instantie.

Artikel 5

Nadere gegevens betreffende de aan te melden contracten, inclusief handelsorders

1.   De overeenkomstig artikel 3 te rapporteren informatie omvat:

a)

met betrekking tot standaardcontracten voor de voorziening van elektriciteit of aardgas, de in tabel 1 van de bijlage omschreven bijzonderheden;

b)

met betrekking tot niet-standaardcontracten voor de voorziening van elektriciteit of aardgas, de in tabel 2 van de bijlage omschreven bijzonderheden;

c)

met betrekking tot standaard- en niet-standaardcontracten voor het transport van elektriciteit, de in tabel 3 van de bijlage omschreven bijzonderheden;

d)

met betrekking tot standaard- en niet-standaardcontracten voor het transport van aardgas, de in tabel 4 van de bijlage omschreven bijzonderheden.

De bijzonderheden van transacties die worden uitgevoerd binnen het kader van niet-standaardcontracten waarin minimaal een welomschreven volume en prijs worden gespecificeerd, worden verstrekt met gebruikmaking van tabel 1 van de bijlage.

2.   Het Agentschap licht de bijzonderheden van de in lid 1 bedoelde te verstrekken informatie toe in een gebruikershandleiding, die het, na raadpleging van de betrokken partijen en bij de inwerkingtreding van deze verordening, beschikbaar stelt aan het publiek. Het Agentschap raadpleegt de betrokken partijen over materiële actualiseringen van de gebruikershandleiding.

Artikel 6

Kanalen voor de rapportage met betrekking tot transacties

1.   De marktdeelnemers brengen bij het Agentschap verslag uit over de bijzonderheden van voor de groothandel bestemde energieproducten die op georganiseerde markten worden verhandeld, inclusief handelsorders met en zonder matching, via de betrokken georganiseerde markt of via transactiematchings- of transactierapportagesystemen.

De georganiseerde groothandelsmarkt waarop het voor de groothandel bestemde energieproduct wordt verhandeld of waar de order is geplaatst, biedt op verzoek van marktdeelnemer een gegevensrapportageovereenkomst aan.

2.   De TSB's of de namens de TSB's handelende derde partijen melden de bijzonderheden van de in artikel 3, lid 1, onder b), i, bedoelde contracten, inclusief de gegevens betreffende orders met of zonder matching.

3.   De marktdeelnemers of de namens die deelnemers handelende derde partijen melden de bijzonderheden van de in artikel 3, lid 1, onder a), onder b), ii, en onder b), punt (iii), bedoelde contracten die zijn gesloten buiten een georganiseerde markt.

4.   De informatie met betrekking tot transacties van voor de groothandel bestemde energieproducten, die zijn aangemeld overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad (6) of artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (7), wordt aan het Agentschap verstrekt door:

a)

de in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde transactieregisters;

b)

de in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 600/2014 bedoelde goedgekeurde meldingsmechanismen;

c)

de in artikel 26 van Verordening (EU) nr. 600/2014 bedoelde bevoegde autoriteiten;

d)

de Europese autoriteit voor effecten en markten,

naargelang passend.

5.   Wanneer personen de bijzonderheden van transacties hebben gemeld overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EU) nr. 600/2014 of artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012, worden zij geacht hun verplichtingen aangaande de rapportage met betrekking tot bedoelde bijzonderheden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 te zijn nagekomen.

6.   In overeenstemming met de tweede alinea van artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 en onverlet lid 5 van dit artikel zijn georganiseerde markten, transactiematchings- of transactierapportagesystemen in staat om de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie rechtstreeks aan het Agentschap toe te zenden.

7.   Wanneer een derde partij namens één van de of beide tegenpartijen rapporteert, of wanneer één tegenpartij de bijzonderheden van een contract ook namens de andere tegenpartij toezendt, bevat het desbetreffende rapport de relevante gegevens van de tegenpartij met betrekking tot elk van de tegenpartijen en de volledige set van bijzonderheden die zou zijn toegezonden wanneer de contracten door elke tegenpartijen afzonderlijk waren aangemeld.

8.   Het Agentschap mag de marktdeelnemers en de rapporterende partijen verzoeken om met betrekking tot de door hen gemelde gegevens aanvullende informatie en verduidelijkingen toe te zenden.

Artikel 7

Tijdschema voor de rapportage van transacties

1.   De bijzonderheden van standaardcontracten en transactieorders, inclusief voor veilingen, worden zo spoedig mogelijk gemeld, maar niet later dan op de werkdag volgende op de sluiting van het contract of het plaatsen van de order.

Elke wijziging of beëindiging van het gesloten contract of van de transactieorder wordt zo spoedig mogelijk gemeld, maar niet later dan op de werkdag volgende op de wijziging of beëindiging van het contract.

2.   In het geval van veilingsmarkten waarop orders niet publiek zichtbaar worden gemaakt, wordt uitsluitend over gesloten contracten en definitieve orders verslag uitgebracht. Die verslaglegging gebeurt niet later dan op de werkdag volgende op de veilingsdag.

3.   Orders die zijn geplaatst via spraakgestuurde brokerdiensten en die niet op elektronische schermen verschijnen, worden slechts op verzoek van het Agentschap aangemeld.

4.   De bijzonderheden van niet-standaardcontracten, inclusief elke wijziging of beëindiging van het contract, en transacties als bedoeld in de tweede alinea van artikel 5, lid 1, worden uiterlijk één maand na de sluiting, wijziging of beëindiging van het contract gemeld.

5.   De bijzonderheden van de in artikel 3, lid 1, onder b), punt (i), bedoelde contracten worden zo spoedig mogelijk gemeld, maar niet later dan op de werkdag volgende op de beschikbaarheid van de toewijzingsresultaten. Elke wijziging of beëindiging van de gesloten contracten wordt zo spoedig mogelijk gemeld, maar niet later dan op de werkdag volgende op de wijziging of beëindiging van het contract.

6.   De bijzonderheden van groothandelsenergiecontracten die zijn gesloten vóór de datum waarop de rapportageverplichting is ingegaan en die op die datum nog steeds lopen, worden aan het Agentschap aangemeld binnen 90 dagen nadat de rapportageverplichting voor bedoelde contracten is ingegaan.

De te rapporteren bijzonderheden zijn uitsluitend die welke zijn terug te vinden in de bestaande verslagen van de marktdeelnemers. Zij omvatten minimaal de in artikel 44, lid 2, van Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad (8) en in artikel 40, lid 2, van Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad (9) bedoelde gegevens.

HOOFDSTUK III

RAPPORTAGE BETREFFENDE FUNDAMENTELE GEGEVENS

Artikel 8

Regels voor de rapportage betreffende fundamentele gegevens inzake elektriciteit

1.   Het ENTSB-E verstrekt, namens de marktdeelnemers, informatie aan het Agentschap met betrekking tot de capaciteit en benutting van productie-, verbruik- en transmissiefaciliteiten voor elektriciteit, inclusief de geplande en ongeplande niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 17 van Verordening (EU) nr. 543/2013 van de Commissie (10). De informatie wordt toegezonden via het centrale platform voor informatietransparantie als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EU) nr. 543/2013.

2.   Het ENTSB-E maakt de in lid 1 bedoelde informatie, zodra die op het centrale platform voor informatietransparantie beschikbaar is gekomen, bekend aan het Agentschap.

De in artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) nr. 543/2013 bedoelde informatie wordt uiterlijk de volgende werkdag in niet-geaggregeerde vorm ter beschikking gesteld van het Agentschap, inclusief de naam en locatie van de verbruikseenheid in kwestie.

De in artikel 16, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 543/2013 bedoelde informatie wordt uiterlijk de volgende werkdag ter beschikking gesteld van het Agentschap.

3.   De elektriciteits-TSB's of de namens hen optredende derde partijen melden aan het Agentschap en, op hun verzoek, aan de nationale regulerende instanties overeenkomstig artikel 8, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 de definitieve nominaties tussen de biedzones, met specificatie van de identiteit van de betrokken marktdeelnemers en de geplande hoeveelheden. Die informatie wordt uiterlijk de volgende werkdag beschikbaar gesteld.

Artikel 9

Regels voor de rapportage betreffende fundamentele gegevens inzake aardgas

1.   Het ENTSB-G verstrekt, namens de marktdeelnemers, informatie aan het Agentschap met betrekking tot de capaciteit en benutting van de faciliteiten voor de transmissie van aardgas, inclusief de geplande en ongeplande niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten als bedoeld in punt 3.3, onder 1) en 5), van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad (11). De informatie wordt beschikbaar gesteld op het Uniebrede centrale platform als bedoeld in punt 3.1.1, onder 1), sub h), van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009.

Het ENTSB-G maakt de in de eerste alinea bedoelde informatie, zodra die op het Uniebrede centrale platform beschikbaar is gekomen, bekend aan het Agentschap.

2.   De gas-TSB's of de namens hen optredende derde partijen melden aan het Agentschap en, op hun verzoek, aan de nationale regulerende instanties overeenkomstig artikel 8, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 de day-ahead-nominaties en de definitieve hernominaties van geboekte capaciteit, met specificatie van de identiteit van de betrokken marktdeelnemers en de geplande hoeveelheden. Die informatie wordt uiterlijk de volgende werkdag beschikbaar gesteld.

Bedoelde informatie wordt verstrekt voor de volgende punten van het transmissiesysteem:

a)

alle interconnectiepunten;

b)

de entrypunten van productiefaciliteiten, inclusief upstreampijpleidingen;

c)

de exitpunten die zijn verbonden met één enkele afnemer;

d)

de entry- en exitpunten naar en van opslagfaciliteiten;

e)

de LNG-faciliteiten;

f)

de fysieke en virtuele hubs.

3.   De LNG-systeembeheerders als gedefinieerd in artikel 2, punt 12, van Richtlijn 2009/73/EG zenden het Agentschap en, op hun verzoek, de nationale regulerende instanties voor elke LNG-faciliteit de volgende informatie toe:

a)

de technische, gecontracteerde en beschikbare capaciteit van de LNG-faciliteit, met een dagelijkse resolutie;

b)

de send-out en de inventaris van de LNG-faciliteit, met een dagelijkse resolutie;

c)

de aankondigingen van de geplande en ongeplande niet-beschikbaarheid van de LNG-faciliteit, inclusief het tijdstip van de aankondiging en de betrokken capaciteiten.

4.   De in lid 3, onder a) en b), bedoelde informatie wordt uiterlijk de volgende werkdag beschikbaar gesteld.

De informatie, met inbegrip actualiseringen als bedoeld in lid 3, onder c), wordt beschikbaar gesteld zodra die informatie zelf beschikbaar komt.

5.   De marktdeelnemers of de namens hen handelende beheerders van LNG-systemen zenden aan het Agentschap en, op hun verzoek, aan de nationale regulerende instanties voor elke LNG-faciliteit de volgende informatie toe:

a)

met betrekking tot het lossen en laden van ladingen:

i)

de datum van lossen of laden;

ii)

de geloste of geladen volumes per schip;

iii)

de naam van de klant van de terminal;

iv)

de naam en de grootte van het schip dat van de faciliteit gebruikmaakt;

b)

het geplande lossen of laden aan de LNG-faciliteiten in een dagelijkse resolutie voor de volgende maand, met specificatie van de marktdeelnemer en de naam van de klant van de terminal (indien verschillend van de marktdeelnemer).

6.   De in lid 5, onder a), bedoelde informatie wordt uiterlijk op de dag volgende op het lossen of laden beschikbaar gesteld.

De in lid 5, onder b), bedoelde informatie wordt voorafgaand aan de maand waarop die informatie betrekking heeft, beschikbaar gesteld.

7.   De opslagsysteembeheerders als gedefinieerd in artikel 2, punt 10, van Richtlijn 2009/73/EG zenden het Agentschap en, op hun verzoek, de nationale regulerende instanties voor elke opslaginstallatie of, wanneer de installaties in groep worden beheerd, voor elke groep van opslaginstallaties, op een gezamenlijk platform de volgende informatie toe:

a)

de technische, gecontracteerde en beschikbare capaciteit van de opslaginstallatie;

b)

de hoeveelheid gas die op het einde van de gasdag in voorraad is, de inflows (injecties) en de outflows (onttrekkingen) voor elke gasdag;

c)

de aankondigingen van de geplande en ongeplande niet-beschikbaarheid van de opslagfaciliteit, inclusief het tijdstip van de aankondiging en de betrokken capaciteiten.

8.   De in lid 7, onder a) en b), bedoelde informatie wordt uiterlijk op de volgende werkdag beschikbaar gesteld.

De informatie, met inbegrip van de in lid 7, onder c), bedoelde actualiseringen, wordt beschikbaar gesteld zodra die informatie zelf beschikbaar komt.

9.   De marktdeelnemers of de namens hen handelende opslagsysteembeheerders melden aan het Agentschap en, op hun verzoek, aan de nationale regulerende instanties de hoeveelheid gas die de marktdeelnemer op het einde van de gasdag heeft opgeslagen. Deze informatie wordt uiterlijk op de volgende werkdag beschikbaar gesteld.

Artikel 10

Rapportageprocedures

1.   Marktdeelnemers die voorwetenschap op hun website openbaar maken, of dienstenleveranciers die dergelijke informatie namens marktdeelnemers bekendmaken, plaatsen webfeeds op hun site om het voor het Agentschap gemakkelijk te maken deze gegevens op een efficiënte wijze te verzamelen.

2.   Bij het toezenden van de in de artikelen 6, 8 en 9 bedoelde informatie, inclusief voorwetenschap, identificeert de marktdeelnemer zich, of wordt hij geïdentificeerd door de derde partij die namens de marktdeelnemer de informatie toezendt, met gebruikmaking van de ACER-registratiecode die de marktdeelnemer heeft ontvangen of de unieke marktdeelnemerscode die de marktdeelnemer heeft opgegeven bij zijn registratie overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. 1227/2011.

3.   Na raadpleging van de betrokken partijen stelt het Agentschap procedures, standaarden en elektronische formaten vast, gebaseerd op de in de sector geldende standaarden, voor de rapportage met betrekking tot de in de artikelen 6, 8 en 9 bedoelde informatie. Het Agentschap raadpleegt de betrokken partijen over materiële actualiseringen van de desbetreffende procedures, standaarden en elektronische formaten.

HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALINGEN

Artikel 11

Technische en organisatorische eisen en verantwoordelijkheid voor de rapportage

1.   Om een efficiënte, effectieve en veilige uitwisseling en verwerking van informatie te waarborgen, ontwikkelt het Agentschap, na raadpleging van de betrokken partijen, technische en organisatorische eisen voor het indienen van gegevens. Het Agentschap raadpleegt de betrokken partijen over materiële actualiseringen van deze eisen.

Deze eisen moeten:

a)

de veiligheid, vertrouwelijkheid en volledigheid van de informatie waarborgen;

b)

de detectie en correctie van fouten in de gegevensrapporten mogelijk maken;

c)

de authenticatie van de informatiebron mogelijk maken;

d)

de bedrijfscontinuïteit waarborgen.

Het Agentschap gaat na of de rapporterende partijen de eisen in acht nemen. Rapporterende partijen die de eisen in acht nemen, worden door het Agentschap geregistreerd. Wat de in artikel 6, lid 4, genoemde entiteiten betreft, wordt aan de in de tweede alinea bedoelde eisen geacht te zijn voldaan.

2.   De personen die verplicht zijn de in de artikelen 6, 8 en 9 bedoelde gegevens te verstrekken, zijn verantwoordelijk voor de volledigheid, nauwkeurigheid en tijdige indiening van die gegevens bij het Agentschap en, wanneer daartoe vereist, bij de nationale regulerende instanties.

Wanneer een in de eerste alinea bedoelde persoon deze gegevens via een derde partij verstrekt, is deze persoon niet verantwoordelijk voor gebreken op het gebied van de volledigheid, nauwkeurigheid en tijdige indiening van de gegevens die toe te schrijven zijn aan die derde partij. In dergelijke gevallen is de derde partij verantwoordelijk voor die gebreken, onverlet het bepaalde in de artikelen 4 en 18 van Verordening (EU) nr. 543/2013 betreffende de toezending van gegevens inzake de elektriciteitsmarkten.

De in de eerste alinea bedoelde personen nemen evenwel redelijke maatregelen om de volledigheid, nauwkeurigheid en tijdige indiening van de via derden ingediende gegevens te verifiëren.

Artikel 12

Inwerkingtreding en andere maatregelen

1.   Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.   De in artikel 9, lid 1, bedoelde rapportageverplichting geldt met ingang van 7 oktober 2015.

De in artikel 6, lid 1, bedoelde rapportageverplichting, behalve wat de contracten als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder b), betreft, geldt met ingang 7 oktober 2015.

De in artikel 8, lid 1, bedoelde rapportageverplichtingen gelden met ingang van 7 oktober 2015, maar niet voordat het centrale platform voor informatietransparantie operationeel is geworden overeenkomstig artikel 3, lid 3, van Verordening (EU) nr. 543/2013.

De in artikel 6, leden 2 en 3, artikel 8, lid 3, en artikel 9, leden 2, 3, 5, 7 en 9, bedoelde rapportageverplichtingen gelden met ingang van 7 april 2016.

De in artikel 6, lid 1, bedoelde rapportageverplichting met betrekking tot de in artikel 3, lid 1, onder b), bedoelde contracten geldt met ingang van 7 april 2016].

3.   Onverlet lid 2, tweede en vijfde alinea, kan het Agentschap overeenkomsten sluiten met georganiseerde markten en transactiematchings- of transactierapportagesystemen om informatie betreffende bijzonderheden van contracten te verkrijgen voordat de rapportageverplichting van kracht is geworden.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 326 van 8.12.2011, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor samenwerking tussen energieregulators (PB L 211 van 14.8.2009, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 984/2013 van de Commissie van 14 oktober 2013 tot vaststelling van een netcode met betrekking tot capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 273 van 15.10.2013, blz. 5).

(4)  Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

(5)  Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19).

(6)  Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84)

(7)  Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1).

(8)  Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (PB L 211 van 14.8.2009, blz. 94).

(9)  Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (PB L 211 van 14.8.2009, blz. 55).

(10)  Verordening (EU) nr. 543/2013 van de Commissie van 14 juni 2013 betreffende de toezending en publicatie van gegevens inzake de elektriciteitsmarkten en houdende wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 163 van 15.6.2013, blz. 1).

(11)  Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 (PB L 211 van 14.8.2009, blz. 36).


BIJLAGE

BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DE AAN TE MELDEN CONTRACTEN

Tabel 1

gegevens over standaardcontracten voor de elektriciteits- en aardgasvoorziening

(Standaard-rapportageformulier)

Veld nr.

Veldnaam

Beschrijving

Partijen bij het contract

1

ID van de marktdeelnemer of tegenpartij

De marktdeelnemer of tegenpartij namens welke de transactie wordt aangemeld, wordt geïdentificeerd aan de hand van een unieke code.

2

Type code gebruikt in veld 1

ACER-registratiecode, identificatie van de juridische entiteit (LEI), bankidentificatiecode (BIC), energie-identificatiecode (EIC), Global Location Number (GLN/GS1).

3

ID van de handelaar en/of van de marktdeelnemer of tegenpartij als geïdentificeerd door de georganiseerde markt

De login-gebruikersnaam of handelsrekening van de handelaar en/of de marktdeelnemer of tegenpartij als gespecificeerd door het technisch systeem van de georganiseerde markt.

4

ID van de andere marktdeelnemer of tegenpartij

Unieke code ter identificatie van de andere tegenpartij bij het contract.

5

Type code gebruikt in veld 4

ACER-registratiecode, identificatie van de juridische entiteit (LEI), bankidentificatiecode (BIC), energie-identificatiecode (EIC), Global Location Number (GLN/GS1).

6

ID van de rapporterende entiteit

ID van de rapporterende entiteit.

7

Type code gebruikt in veld 6

ACER-registratiecode, identificatie van de juridische entiteit (LEI), bankidentificatiecode (BIC), energie-identificatiecode (EIC), Global Location Number (GLN/GS1).

8

ID van de begunstigde

indien de begunstigde van de transactie als bedoeld in artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 tegenpartij is bij dit contract, moet dit veld leeg blijven. Als de begunstigde van de transactie geen tegenpartij is bij dit contract moet de rapporterende tegenpartij de begunstigde aan de hand van een unieke code identificeren.

9

Type code gebruikt in veld 8

ACER-registratiecode, identificatie van de juridische entiteit (LEI), bankidentificatiecode (BIC), energie-identificatiecode (EIC), Global Location Number (GLN/GS1).

10

Handelshoedanigheid van de in veld 1 genoemde marktdeelnemer of tegenpartij

Aangeven of de rapporterende tegenpartij het contract als principaal voor eigen rekening (namens zichzelf of namens een cliënt), dan wel als agent voor rekening van en namens een cliënt heeft gesloten.

11

Koop/verkoop-indicator

Aangeven of het contract een koop of een verkoop was voor de in veld 1 geïdentificeerde marktdeelnemer of tegenpartij.

12

Initiator/Agressor

Wanneer de transactie is uitgevoerd op een elektronisch of spraakgestuurd brokerplatform, is de initiator de partij die de vaste order voor het eerst op de markt heeft geplaatst en is de agressor de partij die de transactie initieert.

Gegevens betreffende de order

13

ID van de order

De order wordt geïdentificeerd aan de hand van een unieke, door de markt of de tegenpartijen verstrekte identificatiecode.

14

Ordertype

Het type van de order als gedefinieerd door de functionaliteit die door de georganiseerde markt wordt aangeboden.

15

Ordervoorwaarde

Een speciale voorwaarde voor de uitvoering van de order.

16

Orderstatus

De status van de order, bijvoorbeeld of de order actief, dan wel gedeactiveerd is.

17

Minimaal uitvoeringsvolume

Minimaal uitvoeringsvolume — De hoeveelheid/het volume van een vastgestelde minimumuitvoering.

18

Maximumprijs

De vastgestelde grenswaarde voor de prijs van de trigger- of de stop loss-order.

19

Niet-openbaar gemaakt volume

Het volume dat niet openbaar is gemaakt op de markt voor de order.

20

Looptijd van de order

De looptijd van de order is het tijdsbestek waarbinnen de order binnen het systeem bestaat voordat zij wordt verwijderd/geannuleerd tenzij de order wordt uitgevoerd.

Contractgegevens

21

ID van het contract

Het contract wordt geïdentificeerd aan de hand van een unieke, door de markt of de tegenpartijen verstrekte identificatiecode.

22

Contractnaam

De naam van het contract als geïdentificeerd door de georganiseerde markt.

23

Contracttype

Het type van het contract.

24

Energieproduct

De classificatie van het energieproduct.

25

Fixingsindex of referentieprijs

De fixingsindex die de prijs voor het contract of de referentieprijs voor derivaten vastlegt.

26

Afwikkelingsmethode

Aangeven of het contract fysiek, in speciën, optioneel of anderszins wordt afgewikkeld.

27

ID/OTC van de georganiseerde markt

Indiende markdeelnemer een georganiseerde markt gebruikt om het contract uit te voeren, wordt deze georganiseerde markt geïdentificeerd aan de hand van een unieke code.

28

Handelsuren van het contract

De handelsuren van het contract.

29

Laatste handelsdag en -tijdstip

De laatste handelsdag en het laatste tijdstip voor het aangemelde contract.

Gegevens betreffende transacties

30

Tijdstempel van de transactie

Datum en tijdstip van uitvoering van het contract of plaatsing van de order, of van de wijziging, annulering of beëindiging daarvan.

31

Unieke transactie-identificatie

Unieke identificatiecode van een transactie, als toegewezen door de georganiseerde markt van uitvoering of door de twee marktdeelnemers in het geval van bilaterale contracten met het oog op de matching van de twee zijden van een transactie.

32

Aan de transactie gekoppelde ID

De aan de transactie gekoppelde identificatiecode moet het contract identificeren dat met de uitvoering verbonden is.

33

Aan de order gekoppelde ID

De aan de order gekoppelde identificatiecode moet de order identificeren die met de uitvoering verbonden is.

34

Spraakgestuurd

Aangeven of de transactie spraakgestuurd was: „Ja” als dat het geval was, leeg laten als dat niet het geval was.

35

Prijs

De prijs per eenheid.

36

Indexwaarde

De waarde van de fixingsindex.

37

Munteenheid van de prijs

De manier waarop de prijs wordt uitgedrukt.

38

Notioneel bedrag

De waarde van het contract.

39

Notionele munteenheid

De voor het notioneel bedrag gebruikte munteenheid.

40

Hoeveelheid/Volume

Het totale aantal eenheden waarop het contract of de order betrekking heeft.

41

Totale notionele contractuele hoeveelheid

Het totale aantal eenheden van het voor de groothandel bestemde energieproduct.

42

Eenheid van hoeveelheid voor de velden 40 en 41

De gebruikte maateenheid voor de velden 40 en 41.

43

Afsluitingsdatum

De afsluitingsdatum van het aangemelde contract. Indien niet verschillend van de einddatum van de levering, blijft dit veld leeg.

Gegevens betreffende opties

44

Aard van de optie

Aangeven of de optie uitsluitend op een vaste datum mag worden uitgeoefend (Europese en Aziatische optie), op een reeks vooraf bepaalde data (Bermudaanse optie), dan wel op gelijk welk moment van de looptijd van het contract (Amerikaanse optie).

45

Optiesoort

Aangeven of het contract een call of een put of een ander type optie is.

46

Uitoefeningsdatum van de optie

De datum of datums waarop een optie wordt uitgeoefend. Indien meer dan één datum, mogen meerdere velden worden gebruikt.

47

Uitoefenprijs van de optie

De uitoefenprijs van de optie.

Leveringsprofiel

48

Leveringspunt of -zone

EIC-code(s) voor het/de leveringspunt(en) of de marktzone(s).

49

Startdatum van de levering

Aanvangsdatum van de levering.

50

Einddatum van de levering

Einddatum van de levering.

51

Looptijd

De looptijd van de leveringsperiode.

52

Belastingstype

Identificatie van het leveringsprofiel (basislast, piekbelasting, dalbelasting, blok van uren of anderszins).

53

Dagen van de week

De dagen van de week van de levering.

54

Belastingsleveringsintervallen

Tijdsinterval voor elk blok of elke vorm.

55

Leveringscapaciteit

Het aantal eenheden waarop de transactie betrekking heeft, per tijdsinterval van de levering.

56

Eenheid van hoeveelheid voor veld 55

De gebruikte maateenheid.

57

Prijs/Tijdsintervalhoeveelheid

Wanneer van toepassing, de prijs per hoeveelheid per leveringstijdsinterval.

Levenscyclusinformatie

58

Actietype

Wanneer het rapport betrekking heeft op:

een eerste contract of eerste transactieorder, wordt het geïdentificeerd als „nieuw”;

een wijziging van elementen van een vorig rapport, wordt het geïdentificeerd als „wijziging”;

een annulering van een verkeerdelijk ingediend rapport, wordt het geïdentificeerd als „fout”;

een beëindiging van een bestaand contract of een bestaande order, wordt het geïdentificeerd als „geannuleerd”.


Tabel 2

Nadere gegevens over niet-standaardcontracten voor de elektriciteits- en aardgasvoorziening

(Niet-standaard-rapportageformulier)

Veld nr.

Veldnaam

Beschrijving

Partijen bij het contract

1

ID van de marktdeelnemer of tegenpartij

De marktdeelnemer of tegenpartij namens welke de transactie wordt aangemeld, wordt geïdentificeerd aan de hand van een unieke code.

2

Type code gebruikt in veld 1

ACER-registratiecode, identificatie van de juridische entiteit (LEI), bankidentificatiecode (BIC), energie-identificatiecode (EIC), Global Location Number (GLN/GS1).

3

ID van de andere marktdeelnemer of tegenpartij

Unieke code ter identificatie van de andere tegenpartij bij het contract.

4

Type code gebruikt in veld 3

ACER-registratiecode, identificatie van de juridische entiteit (LEI), bankidentificatiecode (BIC), energie-identificatiecode (EIC), Global Location Number (GLN/GS1).

5

ID van de rapporterende entiteit

ID van de rapporterende entiteit.

6

Type code gebruikt in veld 5

ACER-registratiecode, identificatie van de juridische entiteit (LEI), bankidentificatiecode (BIC), energie-identificatiecode (EIC), Global Location Number (GLN/GS1).

7

ID van de begunstigde

Indien de begunstigde van de transactie als bedoeld in artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 tegenpartij is bij dit contract, moet dit veld leeg blijven. Als de begunstigde van de transactie geen tegenpartij is bij dit contract moet de rapporterende tegenpartij de begunstigde aan de hand van een unieke code identificeren.

8

Type code gebruikt in veld 7

ACER registratiecode, identificatie van de juridische entiteit (LEI),bankidentificatiecode (BIC), energie-identificatiecode (EIC), Global Location Number (GLN/GS1).

9

Handelshoedanigheid van de in veld 1 genoemde marktdeelnemer of tegenpartij

Aangeven of de rapporterende tegenpartij het contract als principaal voor eigen rekening (namens zichzelf of namens een cliënt), dan wel als agent voor rekening van en namens een cliënt heeft gesloten.

10

Koop/verkoop-indicator

Aangeven of het contract een koop of een verkoop was voor de in veld 1 geïdentificeerde marktdeelnemer of tegenpartij.

Contractgegevens

11

ID van het contract

De unieke identificatie van het contract als toegekend door de twee marktdeelnemers.

12

Contractdatum

De datum waarop het contract of de wijziging, annulering of beëindiging daarvan is overeengekomen.

13

Contracttype

Het type van het contract.

14

Energieproduct

De classificatie van het energieproduct waarop het gesloten contract betrekking heeft.

15

Prijs of prijsformule

In het contract gebruikt vaste prijs of prijsformule.

16

Geraamd notioneel bedrag

Geraamde notionele waarde van het contract (indien van toepassing).

17

Notionele munteenheid

De voor het geraamde notionele bedrag gebruikte munteenheid.

18

Totale notionele contractuele hoeveelheid

Het geraamde totale aantal eenheden van het voor de groothandel bestemde energieproduct. Dit is een berekend getal.

19

Capaciteit van de volume-optionaliteit

Het aantal eenheden waarop het contract betrekking heeft, per tijdsinterval van de levering indien beschikbaar.

20

Eenheid van notionele hoeveelheid

De in de velden 18 en 19 gebruikte maateenheid.

21

Volume-optionaliteit

De volumeclassificatie.

22

Frequentie van de volume-optionaliteit

De frequentie van de volume-optionaliteit: bv. dagelijks, wekelijks, maandelijks, seizoensgebonden, jaarlijks of anderszins, indien beschikbaar.

23

Intervallen voor de volume-optionaliteit

Tijdsinterval voor elke volume-optionaliteit indien beschikbaar.

Gegevens betreffende de fixingsindex

24

Type van indexprijs

Prijs, ingedeeld als vast, eenvoudige index (enkelvoudig onderliggend) of complexe prijsformule (meervoudig onderliggend).

25

Fixingsindex

Lijst van de indexen die de in het contract opgenomen prijs bepalen. Specificeer voor elke index de naam. In het geval van een indexkorf waarvoor geen unieke identificatie bestaat, wordt de korf of de index aangegeven.

26

Fixingsindextypes

Spot, forward, swap, spread, enz.

27

Fixingsindexbronnen

Specificeer voor elke index de publicatiebron.

In het geval van een indexkorf waarvoor geen unieke identificatie bestaat, wordt de korf of de index aangegeven.

28

Eerste fixingsdatum

De eerste fixingsdatum, bepaald door de vroegste datum van alle fixingen.

29

Laatste fixingdatum

De laatste fixingsdatum, bepaald door de laatste datum van alle fixingen.

30

Fixingsfrequentie

De frequentie van de fixingen: bv. dagelijks, wekelijks, maandelijks, seizoensgebonden, jaarlijks of anderszins.

31

Afwikkelingsmethode

Aangeven of het contract fysiek, in speciën, beide, optioneel of anderszins wordt afgewikkeld.

Gegevens betreffende opties

32

Aard van de optie

Aangeven of de optie uitsluitend op een vaste datum mag worden uitgeoefend (Europese en Aziatische optie), op een reeks vooraf bepaalde data (Bermudaanse optie), dan wel op gelijk welk moment van de looptijd van het contract (Amerikaanse optie).

33

Optiesoort

Aangeven of het contract een call of een put of een ander type optie is.

34

Eerste datum van uitoefening van de optie

De eerste uitoefeningsdatum, bepaald door de vroegste datum van alle uitoefeningen.

35

Laatste datum van uitoefening van de optie

De laatste uitoefeningsdatum, bepaald door de laatste datum van alle uitoefeningen.

36

Uitoefeningsfrequentie van de optie

De frequentie van de volume-optionaliteit: bv. dagelijks, wekelijks, maandelijks, seizoensgebonden, jaarlijks of anderszins.

37

Uitoefenindex van de optie

Specificeer voor elke index de naam. In het geval van een indexkorf waarvoor geen unieke identificatie bestaat, wordt de korf of de index aangegeven.

38

Type uitoefenindex van de optie

Spot, forward, swap, spread, enz.

39

Bron uitoefenindex van de optie

Specificeer voor elke uitoefenindex het fixingstype. In het geval van een indexkorf waarvoor geen unieke identificatie bestaat, wordt de korf of de index aangegeven.

40

Uitoefenprijs van de optie

De uitoefenprijs van de optie.

Leveringsprofiel

41

Leveringspunt of -zone

EIC-code(s) voor het/de leveringspunt(en) of de marktzone(s).

42

Startdatum van de levering

Aanvangsdatum en -tijdstip van de levering. Bij contracten voor fysieke levering is dit de leveringsaanvangsdatum van het contract.

43

Einddatum van de levering

Einddatum en -tijdstip van de levering. Bij contracten voor fysieke levering is dit de leveringseinddatum van het contract.

44

Belastingstype

Identificatie van het leveringsprofiel (basislast, piekbelasting, dalbelasting, blok van uren of anderszins).

Levenscyclusinformatie

45

Actietype

Wanneer het rapport betrekking heeft op:

een voor het eerst aangemeld contract, wordt het geïdentificeerd als „nieuw”;

een wijziging van elementen van een in het verleden aangemeld contract, wordt het geïdentificeerd als „wijziging”;

een annulering van een verkeerdelijk ingediend rapport, wordt het geïdentificeerd als „fout”;

een beëindiging van een bestaand contract, wordt het geïdentificeerd als „geannuleerd”.


Tabel 3

Nadere gegevens over voor de groothandel bestemde energieproducten in verband met het transport van elektriciteit — Resultaten van primaire toewijzingen en resultaat van herverkoop en overdracht van langetermijntransmissierechten voor elektriciteit op de secundaire markt

Veld nr.

Veldnaam

Beschrijving

Document met gemeenschappelijke gegevens over resultaten van totale primaire toewijzingen en herverkoops- en overdrachtsrechten op de secundaire markt en biedingen

1.

Identificatie document

Unieke identificatie van het document waarvoor de gegevens betreffende de tijdreeks verstrekt zijn.

2.

Versie document

Versie van het toegezonden document. Een document kan verscheidene keren worden toegezonden, waarbij elke transmissie wordt geïdentificeerd aan de hand van een verschillend versienummer dat begint bij 1 en dat sequentieel toeneemt.

3.

Documenttype

Het codetype van het toegezonden document.

4.

Identificatie verzender

Identificatie van de partij die het document verzendt en die verantwoordelijk is voor de inhoud (EIC-code)

5.

Rol verzender

Identificatie van de rol van de verzender, bv. TSB of andere rapporterende entiteit.

6.

Identificatie ontvanger

Identificatie van de partij die het document ontvangt.

7.

Rol ontvanger

Identificatie van de rol van de ontvanger van het document

8.

Opmaakdatum en -tijdstip

Datum en tijdstip van opmaak van het document, bv. wanneer de TSB of een andere rapporterende entiteit informatie over de transactie aan het Agentschap toezendt.

9.

Biedtijdsinterval/toepasselijk tijdsinterval

Aanvangs- en einddatum en -tijdstip van de periode waarop het document betrekking heeft

10

Gebied

Het gebied waarop het document betrekking heeft.

11.

Status document (indien van toepassing)

Identificatie van de status van het document

Tijdreeks van de capaciteitstoewijzing (voor primaire toewijzing)

12.

Identificatie tijdreeks

Identificatie die de tijdreeks op unieke wijze identificeert.

13.

Identificatie bieddocument

De identificatie van het document dat de biedingen of herverkoopsreferenties bevat.

14.

Versie bieddocument

Versie van het toegezonden bied- of herverkoopsdocument.

15.

Identificatie van de bieding

De identificatie van de tijdreeks die is gebruikt in de oorspronkelijke bieding of herverkoop.

Dit is een uniek nummer dat door de bieder is toegekend wanneer de oorspronkelijke biedingen of herverkoopsacties zijn gebeurd. Leeg laten wanneer niet van toepassing.

16.

Biedende partij

Identificatie van de marktdeelnemer die geboden heeft voor capaciteit of die capaciteit heeft herverkocht (EIC X-code).

17.

Identificatie veiling

De identificatie die de toewijzing verbindt met een reeks specificaties die door de beheerder van de veiling is vastgesteld.

18.

Handelstype

Identificatie van de aard van de tijdreeks.

19.

In-gebied

Het gebied waarin de energie moet worden geleverd (EIC Y-code)

20.

Uit-gebied

Het gebied van waaruit de energie afkomstig is (EIC Y-code).

21.

Contracttype

Het contracttype definieert de voorwaarden waaronder de capaciteit is toegewezen en afgehandeld, bv. dagelijkse veiling, wekelijkse veiling, maandelijkse veiling, jaarlijkse veiling, langetermijncontract, enz.

22.

Contractidentificatie

De contractidentificatie van de tijdreeks-instantie („time series instance”). Dit moet een uniek nummer zijn dat is toegekend door de beheerder van de veiling en wordt gebruikt voor alle verwijzingen naar de toewijzing.

23.

Maateenheid van hoeveelheid

De maateenheid waarin de hoeveelheid in de tijdreeks is uitgedrukt.

24.

Munteenheid (indien van toepassing)

De munteenheid waarin het monetaire bedrag is uitgedrukt.

25.

Maateenheid van prijs (indien van toepassing)

De maateenheid waarin de prijs in de tijdreeks is uitgedrukt.

26.

Type kromme (indien van toepassing)

Beschrijft het type kromme dat wordt geleverd voor de tijdreeks in kwestie, bv. blok van variabele grootte of blok van vaste grootte of punt.

27.

Classificatiecategorie (indien van toepassing)

De categorie van het product als gedefinieerd in de marktregels.

Tijdreeks bij no-bid-veilingen (voor primaire toewijzingen)

28.

Identificatie

De identificatie van de tijdreeks-instantie („time series instance”).

29.

Identificatie veiling

De identificatie van de veiling waarop geen biedingen zijn ontvangen.

30.

Classificatiecategorie (indien van toepassing)

De categorie van het product als gedefinieerd in de marktregels.

Tijdreeks secundaire rechten (voor secundaire rechten)

31.

Identificatie tijdreeks

De identificatie van de tijdreeks-instantie („time series instance”).

Dit moet een uniek nummer zijn dat voor elke tijdreeks in het document wordt toegekend door de verzender.

32.

Handelstype

Identificatie van de aard van de tijdreeks, bv. capaciteitsrechten, kennisgeving van capaciteitsoverdracht, enz.

33.

In-gebied

Het gebied waarin de energie moet worden geleverd (EIC Y-code).

34.

Uit-gebied

Het gebied van waaruit de energie afkomstig is (EIC Y-code).

35.

Houder van de rechten

Identificatie van de marktdeelnemer die eigenaar is van de transmissierechten, of die bedoelde rechten mag uitoefenen (EIC X-code).

36.

Verkrijgende partij (indien van toepassing)

Identificatie van de marktdeelnemer waaraan de rechten worden overgedragen, dan wel van de verantwoordelijke voor de interconnectietransactie welke door de overdrager (als aangegeven in het veld „Houder van de rechten”) is aangewezen om de rechten uit te oefenen (EIC X-code).

37.

Contractidentificatie

De contractidentificatie van de tijdreeks-instantie („time series instance”). Dit moet een uniek nummer zijn dat is toegekend door de toewijzer van de transmissiecapaciteit, bv. de TSB of de beheerder van de veiling, of een toewijzingsplatform.

38.

Contracttype

Het contracttype definieert de voorwaarden waaronder de rechten werden toegewezen en afgehandeld, bv. dagelijkse veiling, wekelijkse veiling, maandelijkse veiling, jaarlijkse veiling, enz.

39.

Identificatie van een vorig contract (indien van toepassing)

De identificatie van een vorig contract dat is gebruikt om de rechten bij overdracht te bepalen.

40.

Maateenheid van hoeveelheid

De maateenheid waarin de hoeveelheid in de tijdreeks is uitgedrukt.

41.

Identificatie veiling (indien van toepassing)

De identificatie die de capaciteitsrechten verbindt met een reeks specificaties die door de toewijzer van de transmissiecapaciteit, bv. de TSB of de beheerder van de veiling of het toewijzingsplatform, is vastgesteld.

42.

Munteenheid (indien van toepassing)

De munteenheid waarin het monetaire bedrag is uitgedrukt.

43.

Maateenheid van prijs (indien van toepassing)

De maateenheid waarin de prijs in de tijdreeks is uitgedrukt.

44.

Type kromme (indien van toepassing)

Beschrijft het type kromme dat wordt geleverd voor de tijdreeks in kwestie, bv. blok van variabele grootte of blok van vaste grootte of punt.

Periode voor primaire toewijzingen en secundaire processen

45.

Tijdsinterval

Deze informatie omvat de datum en het tijdstip van het begin en het einde van de rapportageperiode.

46.

Resolutie

De resolutie die het aantal perioden definieert waarin het tijdsinterval is verdeeld (ISO 8601).

Interval voor primaire toewijzingen en secundaire processen

47.

Plaats

De relatieve plaats van een periode binnen een interval.

48.

Hoeveelheid

De hoeveelheid die is toegewezen op de primaire veiling. De hoeveelheid die aan de nominerende partij is toegewezen voor secundaire rechten.

49.

Prijs-bedrag (indien van toepassing)

De prijs, uitgedrukt voor elke eenheid van hoeveelheid die via de primaire toewijzing is toegewezen. De prijs, uitgedrukt voor elke eenheid van hoeveelheid die op de secundaire markt is herverkocht of overgedragen, indien van toepassing.

50.

Biedhoeveelheid (indien van toepassing)

De hoeveelheid als opgenomen in het oorspronkelijke bieddocument.

51.

Bedrag van de biedprijs (indien van toepassing)

De oorspronkelijke prijs als uitgedrukt in de oorspronkelijke bieding of herverkoop voor elke verlangde eenheid van hoeveelheid.

Reden voor primaire toewijzing en secundaire processen

52.

Reden-code (indien van toepassing)

Een code die de status van de toewijzing of de rechten aangeeft.

53.

Reden-tekst (indien van toepassing)

Tekstuele toelichting bij de reden-code.

Biedings-headerdocument en biedingsdocumentvelden voor georganiseerde markten (van toepassing voor secundaire handel)

54.

Betrokken partij

De marktdeelnemer waarvoor de bieding is ingediend (EIC-code).

55.

Rol betrokken partij

De rol van de betrokken partij.

56.

Deelbaarheid

Een indicator die aangeeft of elk element van de bieding al dan niet gedeeltelijk kan worden aanvaard.

57.

Identificatie verbonden biedingen (indien van toepassing)

Unieke identificatie geassocieerd met alle verbonden biedingen.

58.

Blokbieding

Een indicatie dat de waarden in de periode een blokbieding vormen en dat zij niet kunnen worden gewijzigd.


Tabel 4

Nadere gegevens over voor de groothandel bestemde energieproducten in verband met het transport van gas — Primaire en secundaire capaciteitstoewijzingen voor gas

Veld nr.

Veldnaam

Beschrijving

Gemeenschappelijke gegevens voor primaire en secundaire toewijzingsprocessen

1.

Identificatie verzender

Identificatie van de partij die eigenaar is van het document en verantwoordelijk is voor de inhoud ervan (EIC-code).

2.

Identificatie georganiseerde markt

Identificatie van de georganiseerde markt.

3.

Identificatie proces

De identificatie van de veiling of van een ander proces als omschreven door de toewijzende entiteit.

4.

Type gas

Identificatie van het type gas.

5.

Identificatie transporttransactie

Een uniek toegekend identificatienummer voor de capaciteitstoewijzing als toegekend door de georganiseerde markt of de TSB.

6.

Creatiedatum en -tijdstip

Creatiedatum en -tijdstip van de transactie.

7.

Openingsdatum/-tijdstip van de veiling

Datum en tijdstip van het openstellen van een veiling voor biedingen.

8.

Sluitingsdatum/-tijdstip van de veiling

Datum en tijdstip van het sluiten van een veiling.

9.

Type transporttransactie

Het type identificeert de aard van de transporttransactie, aan te melden overeenkomstig de huidige toepasselijke branchestandaarden als gespecificeerd in de code inzake interoperabiliteit en gegevensuitwisseling voor gasnetten.

10.

Startdatum en -tijdstip

Datum en tijdstip van de start van de tijdsduur van de transporttransactie.

11.

Einddatum en -tijdstip

Datum en tijdstip van het einde van de tijdsduur van de transporttransactie.

12.

Aangeboden capaciteit

De omvang van de op de veiling beschikbare capaciteit, uitgedrukt in de maateenheid. Uitsluitend relevant voor de monitoring van het biedgedrag.

13.

Capaciteitscategorie

Toepasselijke capaciteitscategorie.

Gegevens voor de levenscyclusrapportage

14.

Actietype

Statuscode van het rapport, aan te melden overeenkomstig de huidige toepasselijke branchestandaarden als gespecificeerd in de code inzake interoperabiliteit en gegevensuitwisseling voor gasnetten.

Gegevens voor rapportage betreffende hoeveelheid en prijs

15.

Hoeveelheid

Totaal aantal bij de transporttransactie toegewezen eenheden, uitgedrukt in de maateenheid.

16.

Maateenheid

De gebruikte maateenheid.

17.

Munteenheid

De munteenheid waarin het monetaire bedrag is uitgedrukt.

18.

Totale prijs

Reserveringsprijs op het tijdstip van de veiling plus de veilingspremie of, in het geval van een ander toewijzingsmechanisme dan veilingen, gereguleerd tarief.

19.

Vaste of variabele reserveringsprijs

Identificatie van het type reserveringsprijs.

20.

Reserveringsprijs

De identificatie van de reserveringsprijs voor de veiling.

21.

Prijs van de premie

Identificatie van de prijs van de premie voor de veiling.

Gegevens voor de identificatie van de locatie en de marktdeelnemer

22.

Identificatie netwerkpunt

Binnen een netwerksysteem, overeenkomstig de EIC-code.

23.

Bundeling

Specificatie van de bundeling.

24.

Richting

Specificatie van de richting.

25.

Identificatie TSB 1

De identificatie van de TSB waarvoor de gegevensrapportage wordt uitgevoerd.

26.

Identificatie TSB 2

De identificatie van de TSB die tegenpartij is.

27.

Identificatie marktdeelnemer

De marktdeelnemer waaraan de capaciteit is toegewezen.

28.

Balanceringsgroep of code van de portfolio

De balanceringsgroep (of balanceringsgroepen in het geval van gebundelde producten) waartoe de verzender behoort of, indien een balanceringsgroep niet van toepassing is, de door de verzender gebruikte portfoliocode.

Gegevens uitsluitend voor secundaire toewijzingen

29.

Geldende procedure

Specificatie van de geldende procedure.

30.

Maximum-biedbedrag

Het maximum dat de ontvanger bereid is aan te bieden, uitgedrukt in de munteenheid per maateenheid.

31.

Minimum-biedbedrag

Het minimum dat de ontvanger bereid is aan te bieden, uitgedrukt in de munteenheid per maateenheid.

32.

Maximale hoeveelheid

De maximumhoeveelheid die de ontvanger/overdrager bereid is te verwerven/verkopen bij de creatie van het transactievoorstel.

33.

Minimale hoeveelheid

De minimumhoeveelheid die de ontvanger/overdrager bereid is te verwerven/verkopen bij de creatie van het transactievoorstel.

34.

Aan de TSB betaalde prijs (onderliggende prijs)

Uitsluitend van toepassing waar er een toewijzing is, uitgedrukt in de munteenheid per maateenheid die kWh/h moet zijn.

35.

Door de ontvanger aan de overdrager betaalde prijs

Prijs die de ontvanger betaalt aan de overdrager, uitgedrukt in de munteenheid per maateenheid die kWh/h moet zijn.

36.

Identificatie overdrager

De marktdeelnemer die capaciteit opgeeft.

37.

Identificatie ontvanger

De marktdeelnemer die de capaciteit ontvangt.

Datavelden die uitsluitend gelden voor orders die geplaatst zijn op veilingen voor primaire toewijzingen

38.

ID bieding

Numerieke identificatiecode van de bieding als toegekend door de rapporterende entiteit.

39.

Nummer van de veilingsronde

Een geheel getal dat telkens toeneemt wanneer een veiling geen resultaat bereikt en met andere parameters opnieuw wordt opgestart, beginnend bij 1. Leeg laten in het geval van veilingen zonder bindende rondes, bv. day-ahead-veilingen.

40.

Biedprijs

De biedprijs voor elke eenheid van capaciteit, exclusief de reserveringsprijs. Uitgedrukt in de munt- en de maateenheid.

41.

Biedhoeveelheid

De hoeveelheid waarvoor wordt geboden, uitgedrukt in de maateenheid.


Top