EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1320

Verordening (EU) nr. 1320/2014 van de Commissie van 1 december 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

OJ L 361, 17.12.2014, p. 1–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1320/oj

17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 361/1


VERORDENING (EU) Nr. 1320/2014 VAN DE COMMISSIE

van 1 december 2014

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (1), en met name artikel 19, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 338/97 bevat lijsten van dier- en plantensoorten waarvan het verhandelen aan beperkingen of toezicht onderworpen is. Die lijsten omvatten de lijsten die zijn opgenomen in de bijlagen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites), (de overeenkomst).

(2)

De volgende soorten zijn recentelijk in bijlage III bij de overeenkomst opgenomen: Dalbergia tucurensis (met annotatie) op verzoek van Nicaragua; Antilope cervicapra, Boselaphus tragocamelus, Capra hircus aegagrus, Capra sibirica, Gazella bennettii, Pseudois nayaur, Axis porcinus, Herpestes edwardsi, Herpestes javanicus, Hyaena hyaena, Lophura leucomelanos, Pavo cristatus, Pucrasia macrolopha op verzoek van Pakistan; Quercus mongolica en Fraxinus mandshurica (beide met annotatie) op verzoek van de Russische Federatie.

(3)

Geen van de lidstaten heeft een voorbehoud gemaakt ten aanzien van deze wijzigingen.

(4)

De wijzigingen die in bijlage III bij de overeenkomst zijn aangebracht vereisen daarom ook wijzigingen in bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97.

(5)

Lygodactylus williamsi is volgens de rode lijst van het IUCN aangemerkt als ernstig bedreigd en endemisch in een klein gebied in Tanzania. Het verzamelen voor de internationale handel in huisdieren heeft naar verluidt een zodanig grote directe invloed op de soort dat de populatie erdoor bedreigd zou worden. Het is bekend dat binnen de Unie handel wordt gedreven in de soort, vooral in aan de natuur onttrokken specimens, en er is duidelijk vraag naar. Lygodactylus williamsi lijkt daarom overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder c), i) van Verordening (EG) Nr. 338/97 te voldoen aan de criteria voor opname in de lijst in bijlage B bij die verordening. De Commissie heeft met de Verenigde Republiek Tanzania overleg gepleegd met betrekking tot de opname van de soort in bijlage B bij Verordening (EG) Nr. 338/97. Lygodactylus williamsi moet derhalve in bijlage B bij die verordening worden opgenomen.

(6)

Bradypus pygmaeus is in 2001 afgesplitst van Bradypus variegatus. Die soort is door een onzorgvuldigheid niet in bijlage II bij de overeenkomst opgenomen. Deze omissie is op 20 november 2013 rechtgezet en Bradypus pygmaeus moet nu worden opgenomen in bijlage B bij Verordening (EG) Nr. 338/97.

(7)

Aangezien Lophura leucomelanos is opgenomen in bijlage C moet de soort uit bijlage D worden geschrapt.

(8)

In de „Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D” moeten definities worden opgenomen van de termen „extract”, „verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel”, „poeder” en „houtspaanders”, aangezien over die definities overeenstemming is bereikt op de 16e vergadering van de conferentie van de partijen bij de overeenkomst in mei 2013.

(9)

De voetnoot voor Agalychnis spp. moet worden geschrapt aangezien zij door de goedkeuring van de taxonomische checklist van onder de overeenkomst vallende amfibieën overbodig is geworden.

(10)

De annotatie voor koralen moet worden bijgewerkt om deze in overeenstemming te brengen met de bijlagen bij de overeenkomst.

(11)

Ter wille van de duidelijkheid zijn in de bijlagen enkele redactionele wijzigingen aangebracht.

(12)

Gezien de hoeveelheid wijzigingen verdient het ter wille van de duidelijkheid aanbeveling de bijlage bij die verordening geheel te vervangen.

(13)

Verordening (EG) nr. 338/97 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 ingestelde Comité voor de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 december 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.


BIJLAGE

Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D

1.

De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:

a)

met de naam van de soort, of

b)

met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.

2.

De afkorting „spp.” dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.

3.

Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.

4.

Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad (2).

5.

De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:

a)

„ssp.” ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);

b)

„var.” ter aanduiding van een variëteit (varietas), en

c)

„fa.” ter aanduiding van een vorm (forma).

6.

De tekens „(I)”, „(II)” en „(III)” achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen van de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7, 8 en 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.

7.

(I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.

8.

(II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.

9.

(III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.

10.

Onder „cultivar” wordt, overeenkomstig de definitie in de 8e editie van de „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants”, een verzameling planten verstaan die a) geselecteerd is op een bepaald kenmerk of een bepaalde combinatie van kenmerken, b) wat deze kenmerken betreft onderscheidbaar, uniform en stabiel is, en c) bij toepassing van passende vermeerderingsmethoden deze kenmerken behoudt. Geen nieuw cultivar-taxon kan als zodanig worden erkend alvorens de categorische naam en omschrijving ervan officieel zijn gepubliceerd in de meest recente editie van de „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants”.

11.

Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn één of meer specimens van enige in bijlage A of B opgenomen soort tellen, is deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.

12.

Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn ook alle delen en producten van die soort in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor die soort door middel van een annotatie is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten daarin zijn opgenomen. Overeenkomstig artikel 2, onder t), dient het teken „#”, gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van deze verordening zijn vermeld, als volgt:

#1

Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

a)

zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);

b)

in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;

c)

afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten, en

d)

vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus Vanilla.

#2

Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

a)

zaden en pollen, en

b)

verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.

#3

Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels, maar niet van verwerkte delen of producten zoals poeders, pillen, extracten, tonica, theeën en snoepjes.

#4

Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

a)

zaden (met inbegrip van zaadhulsels van Orchidaceae), sporen en pollen (met inbegrip van pollinia). De uitzondering is niet van toepassing op uit Mexico uitgevoerde zaden van Cactaceae spp. en op uit Madagaskar uitgevoerde zaden van Beccariophoenix madagascariensis en Neodypsis decaryi;

b)

in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;

c)

afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;

d)

vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van het genus Vanilla (Orchidaceae) en van de familie Cactaceae;

e)

stengels, bloemen en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van de geslachten Opuntia subgenus Opuntia en Selenicereus (Cactaceae), en

f)

verpakte eindproducten van Euphorbia antisyphilitica die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.

#5

Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen fineer.

#6

Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer en gelaagd/geplakt hout.

#7

Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten.

#8

Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm.

#9

Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding „Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant Cites Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.

#10

Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen fineer, met inbegrip van niet-afgewerkte houten artikelen bestemd voor de fabricage van strijkstokken voor muziekinstrumenten.

#11

Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten.

#12

Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt hout en extracten. Verpakte eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënt hebben, met inbegrip van parfums, worden niet geacht onder deze annotatie te vallen.

#13

Ter omschrijving van de zaadkern (ook „endosperm”, „kokosvlees” of „kopra” genoemd) en alle daarvan afgeleide producten.

#14

Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

a)

zaden en pollen;

b)

in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;

c)

vruchten;

d)

bladeren;

e)

afgewerkt agarhoutpoeder, met inbegrip van alle vormen van compactpoeder, en

f)

verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel, deze vrijstelling geldt niet voor kralen, bidsnoerkralen en snijwerk.

13.

De onderstaande termen en uitdrukkingen uit de annotaties in de bijlagen worden als volgt gedefinieerd:

Extract

Alle stoffen die direct via natuurkundige of scheikundige middelen uit plantaardig materiaal zijn verkregen, ongeacht het productieproces. Een extract kan vast zijn (bv. kristallen, hars, fijne of grove deeltjes), halfvast (bv. gommen, was) of vloeibaar (bv. oplossingen, tincturen, olie en essentiële oliën).

Verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel

Producten die afzonderlijk of in bulk worden vervoerd en geen verder verwerking vergen, die verpakt en geëtiketteerd zijn voor eindgebruik of voor de detailhandel in een toestand die geschikt is om door het publiek te worden gekocht of gebruikt.

Poeder

Een droge, vaste stof in de vorm van fijne of grove deeltjes.

Houtspaanders

Hout dat tot kleine stukjes is verkleind.

14.

Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan artikel 4, lid 1, van toepassing is, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van een of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem van deze hybriden niet onder deze verordening vallen.

15.

Urine, feces en grijze amber die excretieproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder deze verordening.

16.

Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:

§ 1

Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden

§ 2

Veren alsmede nog van veren voorziene huiden of andere delen

17.

Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat de desbetreffende bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:

§ 3

Gedroogde en verse planten, waar passend met inbegrip van bladeren, wortels/wortelstokken, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten

§ 4

Stammen of blokken, planken en vellen fineer

 

Bijlage A

Bijlage B

Bijlage C

Gewone naam

FAUNA (DIEREN)

CHORDATA (CHORDADIEREN)

MAMMALIA

 

 

 

Zoogdieren

ARTIODACTYLA

 

 

 

Evenhoevigen

Antilocapridae

 

 

 

Gaffelantilopen

 

Antilocapra americana (I) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)

 

 

Gaffelantiloop (populatie in Mexico)

Bovidae

 

 

 

Holhoornigen

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Addax of Mendes-antiloop

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Manenschaap

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)

Indische antiloop

 

 

Bison bison athabascae (II)

 

Bosbison

 

Bos gaurus (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die Bos frontalis wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)

 

 

Gaur

 

Bos mutus (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die Bos grunniens wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)

 

 

Wilde jak

 

Bos sauveli (I)

 

 

Kouprey

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

Nijlgau of nilgai

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die Bubalus bubalis wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)

Aziatische wilde buffel of waterbuffel

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Laaglandbuffel

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamarou

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Berganoa

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

Schroefhoorngeit

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing)

Wilde geit

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

Siberische steenbok

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Chinese bosgems

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Rode bosgems

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Sumatraanse bosgems

 

Capricornis thar (I)

 

 

Himalaya-bosgems

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Brookes duiker

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Zwartrugduiker

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Jentinks duiker

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilby's duiker

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Geelrugduiker

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Zebraduiker

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

Indische gazelle

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Cuviers gazelle

 

 

 

Gazella dorcas (III Algerije/Tunesië)

Dorcasgazelle

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Duingazelle

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Reuzenpaardantiloop

 

 

Kobus leche (II)

 

Litschie-waterbok

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Rode goral

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Langstaartgoral

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Gewone goral

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Grijze goral

 

Nanger dama (I)

 

 

Damagazelle

 

Oryx dammah (I)

 

 

Algazelle

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Arabische oryx

 

 

Ovis ammon (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)

 

Argali

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Nyan

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Argalischaap van de Zwarte Bergen

 

 

Ovis canadensis (II) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)

 

Dikhoornschaap (Mexicaanse populatie)

 

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Cypriotische moeflon

 

 

Ovis vignei (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)

 

Oerial of steppeschaap

 

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Ladakh-oerial

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Tibetaanse antiloop

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Blauwe duiker

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

Blauwschaap, naur of bharal

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Saola of Aziatische eenhoorn

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Apennijnengems

 

 

Saiga borealis (II)

 

Mongoolse saiga-antiloop

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga-antiloop

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Vierhoornantiloop

Camelidae

 

 

 

Kameelachtigen

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

 

Vicugna vicugna (I) (Met uitzondering van de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populatie in de Primera Región]; Ecuador [de hele populatie] en Peru [de hele populatie]; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)

Vicugna vicugna (II) (Uitsluitend de populaties in: Argentinië  (3) [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia  (4) [de hele populatie]; Chili  (5) [populatie in de Primera Región]; Ecuador  (6) [de hele populatie] en Peru  (7) [de hele populatie]; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)

 

Vicuña

Cervidae

 

 

 

Herten

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Filipijns zwijnshert

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Bawean-zwijnshert

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistan (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies))

Zwijnshert of varkenshert

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Annam-zwijnshert

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Moerashert

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Afghaans edelhert

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algerije/Tunesië)

Noord-Afrikaans edelhert

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kasjmir-edelhert

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Iraans damhert

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Andesherten

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Midden-Amerikaans spieshert

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Zwarte muntjak

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Indochinese muntjak

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Guatemalteeks waaierstaarthert

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampahert

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Ecuadoraanse poedoe

 

Pudu puda (I)

 

 

Chileense poedoe

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasingha

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Lierhert

Hippopotamidae

 

 

 

Nijlpaarden

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Dwergnijlpaard

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Nijlpaard

Moschidae

 

 

 

Muskusherten

 

Moschus spp. (I) (Alleen de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)

Moschus spp. (II) (Met uitzondering van de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan, die in bijlage A zijn opgenomen)

 

Muskusherten

Suidae

 

 

 

Varkens

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Gouden babiroessa of hertzwijn

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Bola Batu-babiroessa

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Sulawesi-babiroessa

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Malenge- of Togian-babiroessa

 

Sus salvanius (I)

 

 

Dwergzwijn

Tayassuidae

 

 

 

Pecari's

 

 

Tayassuidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van de populaties van Pecari tajacu in Mexico en de Verenigde Staten, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)

 

Pecari's

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Chaco-pecari

CARNIVORA

 

 

 

Roofdieren

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Kleine panda

Canidae

 

 

 

Hondachtigen

 

 

 

Canis aureus (III India)

Goudjakhals

 

Canis lupus (I/II)

(Alle populaties behalve die in Spanje ten noorden van de Duero en die in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. De populaties in Bhutan, India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage II. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk Canis lupus familiaris en Canis lupus dingo worden genoemd.)

Canis lupus (II) (Populaties in Spanje ten noorden van de Duero en populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijkCanis lupus familiaris en Canis lupus dingo worden genoemd.)

 

Wolf

 

Canis simensis

 

 

Ethiopische wolf

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Krabbenetende vos

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Manenwolf

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Aziatische boshond of dhole

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Andes-jakhalsvos

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Darwinvos

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Argentijnse jakhalsvos

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Pampajakhalsvos

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Zuid-Amerikaanse boshond

 

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

Bengaalse vos

 

 

Vulpes cana (II)

 

Grijze vos

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Fennek

Eupleridae

 

 

 

Madagaskar-civetkatten

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fretkat of fossa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Mierencivetkat of kleine falanoek

 

 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka of grote falanoek

Felidae

 

 

 

Katachtigen

 

 

Felidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species. Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing)

 

Katachtigen

 

Acinonyx jubatus (I) (De volgende jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 150; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens geldt artikel 4, lid 1)

 

 

Jachtluipaard of cheetah

 

Caracal caracal (I) (Alleen de populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)

 

 

Aziatische caracal

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Aziatische goudkat

 

Felis nigripes (I)

 

 

Zwartvoetkat

 

Felis silvestris (II)

 

 

Wilde kat

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroys kat

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Bergkat

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Oncilla of Amerikaanse tijgerkat

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

 

Lynx lynx (II)

 

 

Euraziatische lynx

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Pardellynx

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Nevelpanter

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Aziatische leeuw

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

Luipaard

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tijger

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Marmerkat

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Alleen de populaties in Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)

 

 

Bengaalse kat

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Iriomote-kat

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Platkopkat

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)

 

 

Roestkat

 

Puma concolor coryi (I)

 

 

Florida-poema

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Costa Ricaanse poema

 

Puma concolor couguar (I)

 

 

Oostelijke poema

 

Puma yagouaroundi (I) (Alleen de populaties in Midden- en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)

 

 

Jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 

 

Sneeuwpanter

Herpestidae

 

 

 

Mangoesten

 

 

 

Herpestes edwardsi (III India/Pakistan)

Indische grijze mangoest

 

 

 

Herpestes fuscus (III India)

Indische bruine mangoest

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

Indische mangoest

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

Indische mangoest

 

 

 

Herpestes smithii (III India)

Rode mangoest

 

 

 

Herpestes urva (III India)

Krabbenmangoest

 

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

Gestreepte mangoest

Hyaenidae

 

 

 

Hyena's

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

Gestreepte hyena

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Aardwolf

Mephitidae

 

 

 

Stinkdieren

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Soerilho

Mustelidae

 

 

 

Marterachtigen

Lutrinae

 

 

 

Otters

 

 

Lutrinae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Otters

 

Aonyx capensis microdon (I) (Alleen de populaties in Kameroen en Nigeria; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)

 

 

Afrikaanse of Kaapse otter

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Zuidelijke zeeotter

 

Lontra felina (I)

 

 

Chungungo-otter

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Langstaartotter

 

Lontra provocax (I)

 

 

Zuidelijke rivierotter

 

Lutra lutra (I)

 

 

Euraziatische otter

 

Lutra nippon (I)

 

 

Japanse otter

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Reuzenotter

Mustelinae

 

 

 

Marters en wezels

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grison

 

 

 

Martes flavigula (III India)

Maleise bonte marter

 

 

 

Martes foina intermedia (III India)

Indiase steenmarter

 

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

Zuid-Indiase marter

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Honingdas of ratel

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Zwartvoetbunzing

Odobenidae

 

 

 

Walrussen

 

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Walrus

Otariidae

 

 

 

Pelsrobben

 

 

Arctocephalus spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)

 

Pelsrobben

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Juan Fernandez-pelsrob

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Guadeloupe-pelsrob

Phocidae

 

 

 

Zeehonden, robben

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Zuidelijke zeeolifant

 

Monachus spp. (I)

 

 

Monniksrobben

Procyonidae

 

 

 

Wasbeerachtigen

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Gabbi's slankbeer

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Cacomistle

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Neusbeer

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Zuid-Braziliaanse neusbeer

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Rolstaartbeer

Ursidae

 

 

 

Beren

 

 

Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Beren

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Grote panda

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Maleise beer

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Lippenbeer

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Brilbeer

 

Ursus arctos (I/II)

(Alleen de populaties in Bhutan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort Ursus arctos isabellinus zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II.)

 

 

Bruine beer

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Kraagbeer

Viverridae

 

 

 

Echte civetkatten

 

 

 

Arctictis binturong (III India)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Afrikaanse civetkat

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Ottercivetkat

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Bandcivetkat

 

 

 

Paguma larvata (III India)

Gemaskerde larvenroller

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

Loeak

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

Jerdons palmcivetkat

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Gestreepte linsang

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Gevlekte linsang

 

 

 

Viverra civettina (III India)

Grote gevlekte civetkat

 

 

 

Viverra zibetha (III India)

Aziatische civetkat

 

 

 

Viverricula indica (III India)

Kleine civetkat

CETACEA

 

 

 

Walvisachtigen

 

CETACEA spp. (I/II)  (8)

 

 

Walvisachtigen

CHIROPTERA

 

 

 

Vleermuizen

Phyllostomidae

 

 

 

Bladneusvleermuizen

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Witstreepvampier

Pteropodidae

 

 

 

Vliegende honden

 

 

Acerodon spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Schijnkalongs

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Filipijnse vliegende hond

 

 

Pteropus spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van Pteropus brunneus)

 

Kalongs

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Vliegende hond van Truk

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Vliegende hond van de Comoren

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Japanse vliegende hond

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Vliegende hond van de Marianen

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Vliegende hond van Pohnpei

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Vliegende hond van Palau

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Grote vliegende hond van Palau

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Vliegende hond van Rodriguez

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Vliegende hond van Samoa

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Pacifische vliegende hond

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Vliegende hond van Kosrae

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Vliegende hond van Pemba

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Vliegende hond van Yap

CINGULATA

 

 

 

Gordeldierachtigen

Dasypodidae

 

 

 

Gordeldieren

 

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Midden-Amerikaans kaalstaartgordeldier

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Zuid-Amerikaans kaalstaartgordeldier

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld. Alle specimens worden beschouwd als specimens van een soort van bijlage A en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)

 

Boliviaans harig gordeldier

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Reuzengordeldier

DASYUROMORPHIA

 

 

 

Roofbuideldieren

Dasyuridae

 

 

 

Echte roofbuideldieren

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Langstaartsmalvoetbuidelmuis

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Smalvoetbuidelmuis

DIPROTODONTIA

 

 

 

Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes

Macropodidae

 

 

 

Kangoeroes en wallaby's

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Bruine boomkangoeroe

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Zwarte boomkangoeroe

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Westelijke haaskangoeroe

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Gestreepte haaskangoeroe

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Geteugelde spoorstaartkangoeroe

Phalangeridae

 

 

 

Koeskoezen

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Oostelijke koeskoes

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Zuidelijke koeskoes

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Grijze koeskoes

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Krämers koeskoes

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Gevlekte koeskoes

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Papoea-koeskoes

Potoroidae

 

 

 

Ratkangoeroes

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Buidelkonijnen

Vombatidae

 

 

 

Wombats

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Breedkopwombat

LAGOMORPHA

 

 

 

Haasachtigen

Leporidae

 

 

 

Hazen en konijnen

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Borstelige haas of Assam-konijn

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Vulkaankonijn

MONOTREMATA

 

 

 

Eierleggende zoogdieren

Tachyglossidae

 

 

 

Mierenegels

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Vachtegels

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

Echte buideldassen

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Gestreepte spitsneusbuideldas

Thylacomyidae

 

 

 

Langoorbuideldassen

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Grote langoorbuideldas

PERISSODACTYLA

 

 

 

Onevenhoevigen

Equidae

 

 

 

Paardachtigen

 

Equus africanus (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die Equus asinus wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)

 

 

Wilde ezel

 

Equus grevyi (I)

 

 

Grevyzebra

 

Equus hemionus (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoorten Equus hemionus hemionus en Equus hemionus khur zijn opgenomen in bijlage I)

 

 

Koelan

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Przewalskipaard

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmanns bergzebra

 

Equus zebra zebra (I)

 

 

Kaapse bergzebra

Rhinocerotidae

 

 

 

Neushoorns

 

Rhinocerotidae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen subspecies)

 

 

Neushoorns

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Alleen de populaties in Zuid-Afrika en Swaziland; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeeën. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)

 

Zuidelijke breedlipneushoorn

Tapiridae

 

 

 

Tapirs

 

Tapiridae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)

 

 

Tapirs

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Zuid-Amerikaanse tapir

PHOLIDOTA

 

 

 

Schubdierachtigen

Manidae

 

 

 

Schubdieren

 

 

Manis spp. (II)

(Voor Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica en Manis pentadactyla is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)

 

Schubdieren

PILOSA

 

 

 

Luiaarden en miereneters

Bradypodidae

 

 

 

Drievingerluiaards

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Escudo-eilandluiaard

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Westelijke drievingerluiaard

Megalonychidae

 

 

 

Tweevingerluiaards

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Costa Ricaanse tweevingerluiaard

Myrmecophagidae

 

 

 

Miereneters

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Reuzenmiereneter

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Boommiereneter

PRIMATES

 

 

 

Opperdieren of primaten

 

 

PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Opperdieren of primaten

Atelidae

 

 

 

Grijpstaartapen

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Coiba-brulaap

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Mantelbrulaap

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Guatemalteekse brulaap

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Zwarthandslingeraap

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Roodbuikslingeraap

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Spinaap

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Gele spinaap of gele muriqui

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Geelstaartwolaap

Cebidae

 

 

 

Klauwaapjes

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Springtamarin

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Witoorpenseelaapje

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Geelkoppenseelaapje

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Leeuwaapjes

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Mantelaapje

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroys tamarin

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Witvoettamarin

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Martins' mantelaapje

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Pinché-aapje

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Geel doodshoofdaapje

Cercopithecidae

 

 

 

Smalneusapen excl. mensapen

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Kuifmangabey

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Dianameerkat

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Roloway-meerkat

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Zonstaartmeerkat

 

Colobus satanas (II)

 

 

Zwarte franjeaap

 

Macaca silenus (I)

 

 

Baardaap

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Dril

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandril

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Neusaap

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Centraal-Afrikaanse rode franjeaap

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Uzungwa-franjeaap

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Zanzibar-franjeaap

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Pennants franjeaap

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Preuss' franjeaap

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Tana-franjeaap

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Oegandese rode franjeaap

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Thollons franjeaap

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentawai-langoer

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Doeklangoeren

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Stompneusapen

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Kasjmir-hoelman

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Dussumiers hoelman

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Hoelman

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Tarai-hoelman

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Zwartvoethoelman

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Ceylon-hoelman

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Berghoelman

 

Simias concolor (I)

 

 

Simakobou

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delacours langoer

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Tonkin-langoer

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Goudlangoer

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Ha tinh-langoer

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Nilgiri-langoer

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laos-langoer of witbrauwlangoer

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Kuiflangoer

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Witkoplangoer

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Shortridges langoer

Cheirogaleidae

 

 

 

Dwerg- en katmaki's

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Dwergmaki's, katmaki's

Daubentoniidae

 

 

 

Vingerdieren

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Vingerdier

Hominidae

 

 

 

Echte mensapen

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Oostelijke gorilla

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Westelijke gorilla

 

Pan spp. (I)

 

 

Chimpansee en Bonobo

 

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatraanse orang-oetan

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Borneose orang-oetan

Hylobatidae

 

 

 

Gibbons

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibbons

Indriidae

 

 

 

Indri's, sifaka's en wolmaki's

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indri's, sifaka's en wolmaki's

Lemuridae

 

 

 

Maki's

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Maki's

Lepilemuridae

 

 

 

Wezelmaki's

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Wezelmaki's

Lorisidae

 

 

 

Lori's

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Plompe lori's

Pitheciidae

 

 

 

Sakiachtigen

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Oeakari's

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Noord-Bahiaanse blonde springaap

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Zwarthandspringaap

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

 

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Zwartkopspringaap

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Witneussaki

Tarsiidae

 

 

 

Spookdiertjes

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Spookdiertjes

PROBOSCIDEA

 

 

 

Slurfdieren

Elephantidae

 

 

 

Olifanten

 

Elephas maximus (I)

 

 

Aziatische olifant

 

Loxodonta africana (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, die zijn opgenomen in bijlage B)

Loxodonta africana (II)

(Alleen de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (9); alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)

 

Afrikaanse olifant

RODENTIA

 

 

 

Knaagdieren

Chinchillidae

 

 

 

Chinchilla's

 

Chinchilla spp. (I) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing.)

 

 

Chinchilla's

Cuniculidae

 

 

 

Paca's

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Laaglandpaca

Dasyproctidae

 

 

 

Agoeti's

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Midden-Amerikaanse agoeti

Erethizontidae

 

 

 

Boomstekelvarkens

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Mexicaans boomstekelvarken

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Paraguayaans boomstekelvarken

Hystricidae

 

 

 

Stekelvarkens

 

Hystrix cristata

 

 

Stekelvarken

Muridae

 

 

 

Muizen en ratten

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Langoorhaasrat

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Vale schijnmuis

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Onechte waterrat

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Macdonnells rotsrat

Sciuridae

 

 

 

Eekhoorns

 

 

Callosciurus erythraeus (enkel levende specimens)

 

Pallaseekhoorn

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Mexicaanse prairiehond

 

 

 

Marmota caudata (III India)

Langstaartmarmot

 

 

 

Marmota himalayana (III India)

Himalaya-marmot

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Reuzeneekhoorns

 

 

Sciurus carolinensis (enkel levende specimens)

 

Grijze eekhoorn

 

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Deppes eekhoorn

 

 

Sciurus niger (enkel levende specimens)

 

Amerikaanse voseekhoorn

SCANDENTIA

 

 

 

Boomspitsmuizen

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Boomspitsmuizen

SIRENIA

 

 

 

Zeekoeien

Dugongidae

 

 

 

Doejongs

 

Dugong dugon (I)

 

 

Doejong

Trichechidae

 

 

 

Lamantijnen

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

Amazonelamantijn of -zeekoe

 

Trichechus manatus (I)

 

 

Caraïbische lamantijn of zeekoe

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

West-Afrikaans lamantijn of zeekoe

AVES

 

 

 

Vogels

ANSERIFORMES

 

 

 

Eendachtigen

Anatidae

 

 

 

Eenden, ganzen en zwanen

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Auckland-taling

 

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskar-eend

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Nieuw-Zeelandse bruine taling

 

 

Anas formosa (II)

 

Baikal-taling

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Laysan-taling

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Campbell Island-taling

 

Anas querquedula

 

 

Zomertaling

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Witvleugelboseend

 

Aythya innotata

 

 

Madagaskar-witoogeend

 

Aythya nyroca

 

 

Witoogeend

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten)

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Roodhalsgans

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Hawaii-gans

 

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

Muskuseend

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Coscoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Zwarthalszwaan

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

West-Indische fluiteend

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Zwartbuikfluiteend

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Rosse fluiteend

 

Mergus octosetaceus

 

 

Braziliaanse zaagbek

 

 

Oxyura jamaicensis (enkel levende specimens)

 

Rosse stekelstaarteend

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Witkopeend

 

Rhodonessa caryophyllacea (mogelijk uitgestorven) (I)

 

 

Rozekopeend

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Knobbeleend

 

Tadorna cristata

 

 

Kuifcasarca

APODIFORMES

 

 

 

Salanganen, gierzwaluwen en kolobries

Trochilidae

 

 

 

Kolibries

 

 

Trochilidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Kolibries

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Bronsstaartheremietkolibrie

CHARADRIIFORMES

 

 

 

Steltlopers, meeuwen, sterns en alken

Burhinidae

 

 

 

Grielen

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Caribische griel

Laridae

 

 

 

Meeuwen en sterns

 

Larus relictus (I)

 

 

Mongoolse zwartkopmeeuw

Scolopacidae

 

 

 

Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers

 

Numenius borealis (I)

 

 

Arctische wulp

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Dunbekwulp

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Gevlekte groenpootruiter

CICONIIFORMES

 

 

 

Reigers, ooievaars, ibissen en flamingo's

Ardeidae

 

 

 

Reigers

 

Ardea alba

 

 

Grote zilverreiger

 

Bubulcus ibis

 

 

Koereiger

 

Egretta garzetta

 

 

Kleine zilverreiger

Balaenicipitidae

 

 

 

Schoenbekooievaars

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Schoenbekooievaar

Ciconiidae

 

 

 

Ooievaars

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Zwartsnavelooievaar

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Zwarte ooievaar

 

Ciconia stormi

 

 

Storms ooievaar

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

Argala-maraboe of Indische maraboe

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Maleise nimmerzat

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingo's

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Flamingo's

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Rode flamingo

Threskiornithidae

 

 

 

Ibissen en lepelaars

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Rode ibis

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Kaapse ibis

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Kaalkopibis of heremietibis

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Japanse kuifibis

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Lepelaar

 

Pseudibis gigantea

 

 

Reuzenibis

COLUMBIFORMES

 

 

 

Duifachtigen

Columbidae

 

 

 

Duiven

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Manenduif

 

Claravis godefrida

 

 

Purperbandgrondduif

 

Columba livia

 

 

Rotsduif

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindoro-muskaatduif

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Luzon-dolksteekduif

 

 

Goura spp. (II)

 

Kroonduiven

 

Leptotila wellsi

 

 

Grenada-loopduif

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Mauritius-duif

 

Streptopelia turtur

 

 

Tortel

CORACIIFORMES

 

 

 

Scharrelvogels

Bucerotidae

 

 

 

Neushoornvogels

 

 

Aceros spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Jaarvogels

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Himalaya-jaarvogel

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Neushoornvogels

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Neushoornvogels

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Neushoornvogels

 

 

Buceros spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Neushoornvogels

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Dubbelhoornige neushoornvogel

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Neushoornvogels

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Gehelmde neushoornvogel

 

 

Rhyticeros spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)

 

Neushoornvogels

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Kleine jaarvogel

CUCULIFORMES

 

 

 

Koekoekachtigen

Musophagidae

 

 

 

Toerako's

 

 

Tauraco spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Helmtoerako's

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Bannermans toerako

FALCONIFORMES

 

 

 

Dagroofvogels

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species, met uitzondering van één in bijlage C opgenomen soort van de familie Cathartidae; de overige species van die familie zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen, en met uitzondering van Caracara lutosa)

 

Dagroofvogels

Accipitridae

 

 

 

Haviken, arenden en gieren

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Balkansperwer

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Havik

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Sperwer

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Monniksgier

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Spaanse keizersarend

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Steenarend

 

Aquila clanga (II)

 

 

Bastaardarend

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Keizersarend

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Schreeuwarend

 

Buteo buteo (II)

 

 

Buizerd

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Ruigpootbuizerd

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Arendbuizerd

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Cubaanse langsnavelwouw

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Slangenarend

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Bruine kiekendief

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Blauwe kiekendief

 

Circus macrourus (II)

 

 

Steppekiekendief

 

Circus pygargus (II)

 

 

Grauwe kiekendief

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Grijze wouw

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaskar-slangenarend

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Lammergier

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Vale gier

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)

 

 

Zeearenden

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpij

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Havikarend

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Dwergarend

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Salvins bonte buizerd

 

Milvus migrans (II) (Met uitzondering van Milvus migrans lineatus die in bijlage B is opgenomen)

 

 

Zwarte wouw

 

Milvus milvus (II)

 

 

Rode wouw

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Aasgier

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Wespendief

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Apenarend

Cathartidae

 

 

 

Gieren van de Nieuwe Wereld

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Californische condor

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Koningsgier

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Andes-condor

Falconidae

 

 

 

Valken

 

Falco araeus (I)

 

 

Seychellen-torenvalk

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Lannervalk

 

Falco cherrug (II)

 

 

Sakervalk

 

Falco columbarius (II)

 

 

Smelleken

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonora's valk

 

Falco jugger (I)

 

 

Indische lannervalk

 

Falco naumanni (II)

 

 

Kleine torenvalk

 

Falco newtoni (I) (Alleen de populatie op de Seychellen)

 

 

Madagaskar-torenvalk

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Barbarijse valk

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Slechtvalk

 

Falco punctatus (I)

 

 

Mauritius-torenvalk

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Giervalk

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Boomvalk

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Torenvalk

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Roodpootvalk

Pandionidae

 

 

 

Visarenden

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Visarend

GALLIFORMES

 

 

 

Hoenderachtigen

Cracidae

 

 

 

Hokko's en sjakohoenders

 

Crax alberti (III Colombia)

 

 

Blauwknobbelhokko

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Roodsnavelhokko

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombia)

Geelknobbelhokko

 

 

Crax fasciolata

 

Maskerhokko

 

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

Knobbelhokko

 

 

 

Crax rubra (III Colombia/Costa Rica/Guatemala/Honduras)

Bruine hokko

 

Mitu mitu (I)

 

 

Mesbekpauwies

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Gehoornde goean

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

Bruine chachalaca

 

 

 

Pauxi pauxi (III Colombia)

Helmhokko

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Witvleugelgoean

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Kuifsjakohoen

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Berggoean

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Spix' fluitgoean

 

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidad-blauwkeelgoean

Megapodiidae

 

 

 

Grootpoothoenders

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Hamerhoen

Phasianidae

 

 

 

Fazantachtigen

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argusfazant

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Wallichs fazant

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Noordwest-Mexicaanse boomkwartel

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Witte oorfazant

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Bruine oorfazant

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Sonnerats hoen

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Bloedfazant

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalaya-glansfazant

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Chinese glansfazant

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Sclaters glansfazant

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Edwards' fazant

 

 

Lophura hatinhensis

 

Vietnamese vuurrugfazant

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

Nepalfazant

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Swinhoe's fazant

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Pauwkalkoen

 

Odontophorus strophium

 

 

Witkeeltandkwartel

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalaya-patrijs

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

Blauwe pauw

 

 

Pavo muticus (II)

 

Groene pauw

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Spiegelpauw

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Germains spiegelpauw

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Maleise spiegelpauw

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Palawan-spiegelpauw

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Schleiermachers pauwfazant

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

Koklasfazant

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Gekuifde argusfazant

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Elliots fazant

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Humes fazant

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Mikadofazant

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Kaspisch berghoen

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibetaans berghoen

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Blyths saterhoen

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Cabots saterhoen

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Westelijk saterhoen

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Rood saterhoen

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Attwaters prairiehoen

GRUIFORMES

 

 

 

Kraanvogels en rallen

Gruidae

 

 

 

Kraanvogels

 

 

Gruidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Kraanvogels

 

Grus americana (I)

 

 

Trompetkraanvogel

 

Grus canadensis (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten Grus canadensis nesiotes en Grus canadensis pulla zijn opgenomen in bijlage I)

 

 

Canadese kraanvogel

 

Grus grus (II)

 

 

Kraanvogel

 

Grus japonensis (I)

 

 

Chinese kraanvogel

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Siberische witte kraanvogel

 

Grus monacha (I)

 

 

Monnikskraanvogel

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Zwarthalskraanvogel

 

Grus vipio (I)

 

 

Withalskraanvogel

Otididae

 

 

 

Trappen

 

 

Otididae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Trappen

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indische trap

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Macqueens kraagtrap

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Kraagtrap

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Baardtrap

 

Otis tarda (II)

 

 

Grote trap

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Kleine Indische trap

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Kleine trap

Rallidae

 

 

 

Rallen

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Lord Howe-ral

Rhynochetidae

 

 

 

Kagoes

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagoe

PASSERIFORMES

 

 

 

Zangvogels

Atrichornithidae

 

 

 

Doornkruipers

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

West-Australische doornkruiper

Cotingidae

 

 

 

Cotinga's

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

Amazone-parasolvogel

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

Ecuadoraanse parasolvogel

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Halsbandcotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Rotshanen

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Zwartpurperen cotinga

Emberizidae

 

 

 

Gorzen

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Groene kardinaal

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Geelsnavelkardinaal

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Roodkuifkardinaal

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Veelkleurige tangara

Estrildidae

 

 

 

Astrilden

 

 

Amandava formosa (II)

 

Olijfastrilde

 

 

Lonchura fuscata

 

Bruine rijstvogel

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Rijstvogel

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Gordelamadine

Fringillidae

 

 

 

Vinken

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Kapoetsensijs

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Geelwangsijs

Hirundinidae

 

 

 

Zwaluwen

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Siantara-zwaluw

Icteridae

 

 

 

Troepialen

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Saffraantroepiaal

Meliphagidae

 

 

 

Honingeters

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Helmhoningeter

Muscicapidae

 

 

 

Vliegenvangers

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Rodriguez-struikzanger

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Ruecks niltava

 

Dasyornis broadbenti litoralis (mogelijk uitgestorven) (I)

 

 

Borstelvogel

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Westelijke borstelvogel

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Witbrauwlijstergaai

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Taiwanese lijstergaai

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Zilveroortimalia

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Japanse nachtegaal

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Omei-timalia

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Witnekkaalkopkraai

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Grijsnekkaalkopkraai

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Mascarenen-paradijsvliegenvanger

Paradisaeidae

 

 

 

Paradijsvogels

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradijsvogels

Pittidae

 

 

 

Pitta's

 

 

Pitta guajana (II)

 

Blauwstaartpitta

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Gurneys pitta

 

Pitta kochi (I)

 

 

Kochs pitta

 

 

Pitta nympha (II)

 

Chinese pitta

Pycnonotidae

 

 

 

Buulbuuls

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Geelkruinbuulbuul

Sturnidae

 

 

 

Spreeuwen

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Beo

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Bali-spreeuw

Zosteropidae

 

 

 

Brilvogels

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Witkeelbrilvogel

PELECANIFORMES

 

 

 

Pelikaanachtigen

Fregatidae

 

 

 

Fregatvogels

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Witbuikfregatvogel

Pelecanidae

 

 

 

Pelikanen

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Kroeskoppelikaan

Sulidae

 

 

 

Jan-van-genten

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Abbotts gent

PICIFORMES

 

 

 

Spechtachtigen

Capitonidae

 

 

 

Baardvogels

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

Toekanbaardvogel

Picidae

 

 

 

Spechten

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Witbuikspecht

Ramphastidae

 

 

 

Toekans

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentinië)

Goudtoekan

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Zwarte toekan

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentinië)

Buinoorarassari

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Groene arassari

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentinië)

Roodborsttoekan

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Zwavelborsttoekan

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Reuzentoekan

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Roodsnaveltoekan

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Groefsnaveltoekan

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentinië)

Vleksnavelpepervreter

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

Fuutachtigen

Podicipedidae

 

 

 

Futen

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Atitlan-fuut

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

Stormvogelachtigen

Diomedeidae

 

 

 

Albatrossen

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Stellers albatros

PSITTACIFORMES

 

 

 

Papegaaiachtigen

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus en Psittacula krameri, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)

 

Papegaaiachtigen

Cacatuidae

 

 

 

Kaketoes

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Goffins kaketoe

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Filipijnse kaketoe

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Molukken-kaketoe

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Kleine geelkuifkaketoe

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Palmkaketoe

Loriidae

 

 

 

Lori's

 

Eos histrio (I)

 

 

Diadeemlori

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina is opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)

 

 

Vinilori's

Psittacidae

 

 

 

Papegaaien en parkieten

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Roodkeelamazone

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Geelnekamazone

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Geelvleugelamazone

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Roodstaartamazone

 

Amazona finschi (I)

 

 

Finchs amazone

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Sint Vincent- of koningsamazone

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Keizeramazone

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Cubaanse amazone

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Geelkopamazone

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Roodbrilamazone

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Roodkruinamazone

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Tucuman-amazone

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Sint Lucia-amazone

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Wijnkleurige amazone

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Groenwangamazone

 

Amazona vittata (I)

 

 

Portoricaanse amazone

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Hyacinthara's

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Buffons ara

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Blauwkeelara

 

Ara macao (I)

 

 

Geelvleugelara

 

Ara militaris (I)

 

 

Soldatenara

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Roodwangara

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Spix' ara

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

 

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Geelvoorhoofdkakariki

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Roodvoorhoofdkakariki

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

 

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Coxens dubbeloogvijgpapegaai

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Hoornparkiet

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Goudparkiet

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Oranjebuikparkiet

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Geeloorparkiet

 

Pezoporus occidentalis (mogelijk uitgestorven) (I)

 

 

Australische nachtpapegaai

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Grondpapegaai

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Roodkappapegaai

 

Primolius couloni (I)

 

 

Blauwkopara

 

Primolius maracana (I)

 

 

Illigers ara

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Goudschouderparkiet

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Kapparkiet

 

Psephotus pulcherrimus (mogelijk uitgestorven) (I)

 

 

Paradijsparkiet

 

Psittacula echo (I)

 

 

Mauritius-papegaai

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Blauwkeelconure

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Dikbekpapegaaien

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapo of uilpapegaai

RHEIFORMES

 

 

 

Nandoes

Rheidae

 

 

 

Nandoes

 

Pterocnemia pennata (I) (Met uitzondering van Pterocnemia pennata pennata, die in bijlage B is opgenomen.)

 

 

Darwins nandoe

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Darwins nandoe (Patagonische ondersoort)

 

 

Rhea americana (II)

 

Nandoe

SPHENISCIFORMES

 

 

 

Pinguïns

Spheniscidae

 

 

 

Pinguïns

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Zwartvoetpinguin

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Humboldtpinguin

STRIGIFORMES

 

 

 

Uilen

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van Sceloglaux albifacies)

 

Uilen

Strigidae

 

 

 

Echte uilen

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Ruigpootuil

 

Asio flammeus (II)

 

 

Velduil

 

Asio otus (II)

 

 

Ransuil

 

Athene noctua (II)

 

 

Steenuil

 

Bubo bubo (II) (Met uitzondering van Bubo bubo bengalensis, die in bijlage B is opgenomen)

 

 

Oehoe

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Dwerguil

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Bossteenuil

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Grote dwergooruil

 

Ninox natalis (I)

 

 

Christmas Island-valkuil

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Boeboek

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Sneeuwuil

 

Otus ireneae (II)

 

 

Sokoke-dwergooruil

 

Otus scops (II)

 

 

Dwergooruil

 

Strix aluco (II)

 

 

Bosuil

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Laplanduil

 

Strix uralensis (II) (Met uitzondering van Strix uralensis davidi, die in bijlage B is opgenomen)

 

 

Oeraluil

 

Surnia ulula (II)

 

 

Sperweruil

Tytonidae

 

 

 

Kerkuilen

 

Tyto alba (II)

 

 

Kerkuil

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Madagaskar-grasuil

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

Struisvogels

Struthionidae

 

 

 

Struisvogels

 

Struthio camelus (I) (Alleen de populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)

 

 

Struisvogel

TINAMIFORMES

 

 

 

Tinamoes of stuithoenders

Tinamidae

 

 

 

Tinamoes of stuithoenders

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Kluizenaarstuithoen

TROGONIFORMES

 

 

 

Trogons

Trogonidae

 

 

 

Trogons

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Quetzal

REPTILIA

 

 

 

Reptielen

CROCODYLIA

 

 

 

Krokodilachtigen

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Krokodilachtigen

Alligatoridae

 

 

 

Alligators en kaaimannen

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Chinese alligator

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Apaporis-brilkaaiman

 

Caiman latirostris (I) (Met uitzondering van de populatie in Argentinië, die is opgenomen in bijlage B)

 

 

Breedsnuitkaaiman

 

Melanosuchus niger (I) (Met uitzondering van de populatie in Brazilië, die is opgenomen in bijlage B, en de populatie in Ecuador, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het Cites-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd)

 

 

Zwarte kaaiman

Crocodylidae

 

 

 

Krokodillen

 

Crocodylus acutus (I) (Met uitzondering van de populatie in Cuba, die is opgenomen in bijlage B)

 

 

Spitssnuitkrokodil

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Pantserkrokodil

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinoco-krokodil

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Filipijnse krokodil

 

Crocodylus moreletii (I) (Met uitzondering van de populatie in Belize en in Mexico die in bijlage B zijn opgenomen, met een nulquotum voor wilde soorten die voor commerciële doeleinden worden verhandeld)

 

 

Bultkrokodil

 

Crocodylus niloticus (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Egypte [met een nulquotum voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld], Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Uganda, de Verenigde Republiek Tanzania [waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1 600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jachttrofeeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B.)

 

 

Nijlkrokodil

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Moeraskrokodil

 

Crocodylus porosus (I) (Met uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië and Papoea-Nieuw-Guinea, die zijn opgenomen in bijlage B)

 

 

Zeekrokodil

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Cubaanse of ruitkrokodil

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Siamese krokodil

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Breedvoorhoofdkrokodil

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Onechte gaviaal

Gavialidae

 

 

 

Gavialen

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Ganges-gaviaal

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

Brughagedisachtigen

Sphenodontidae

 

 

 

Brughagedissen

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Brughagedissen

SAURIA

 

 

 

Hagedissen

Agamidae

 

 

 

Agamen

 

 

Saara spp.(II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Doornstaartagamen

Chamaeleonidae

 

 

 

Kameleons

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Dwergkameleons

 

 

Brookesia spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Kortstaartdwergkameleons

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

Pantserdwergkameleon

 

 

Calumma spp. (II)

 

Madagaskar-kameleons

 

 

Chamaeleo spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Echte kameleons

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Gewone kameleon

 

 

Furcifer spp. (II)

 

Madagaskar-kameleons

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

Dwergkameleons

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Dwergkameleons

 

 

Trioceros spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

Gordelstaarthagedissen

 

 

Cordylus spp. (II)

 

Echte gordelstaarthagedissen

Gekkonidae

 

 

 

Gekko's

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nieuw-Zeeland)

Nieuw-Zeelandse gekko's

 

 

Lygodactylus williamsi (

 

Azuurblauwe gekko

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

Slangeneiland-gekko

 

 

Naultinus spp. (II)

 

Nieuw-Zeelandse boomgekko's

 

 

Phelsuma spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Daggekko's

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Round Island-daggekko

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

Platstaartgekko's

Helodermatidae

 

 

 

Korsthagedissen

 

 

Heloderma spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)

 

Gila-monster en Mexicaanse korsthagedis

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Guatemalteekse korsthagedis

Iguanidae

 

 

 

Leguanen

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Galapagos-zeeleguaan

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

Fiji-leguanen

 

 

Conolophus spp. (II)

 

Galapagos-landleguanen

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Utila-stekelstaartleguaan

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Rio Aguan-stekelstaartleguaan

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Roatan zwarte leguaan

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Guatemalteekse stekelstaartleguaan

 

Cyclura spp. (I)

 

 

Ringstaartleguanen

 

 

Iguana spp. (II)

 

Echte leguanen

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Californische padhagedis

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

 

 

Sauromalus varius (I)

 

 

San Esteban-chuckwalla

Lacertidae

 

 

 

Echte hagedissen

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

Simony's hagedis

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Balearen-hagedis

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Pityusen-hagedis

Scincidae

 

 

 

Skinks

 

 

Corucia zebrata (II)

 

Grijpstaartskink

Teiidae

 

 

 

Krokodilstaarthagedissen en teju's

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Krokodilstaarthagedis

 

 

Dracaena spp. (II)

 

Kaaimanteju's

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

Reuzenteju's

Varanidae

 

 

 

Varanen

 

 

Varanus spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Varanen

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

Bengaalse varaan

 

Varanus flavescens (I)

 

 

Gele varaan

 

Varanus griseus (I)

 

 

Woestijnvaraan

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Komodo-varaan

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

Nevelvaraan

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

Grays varaan

Xenosauridae

 

 

 

Knobbelhagedissen

 

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Chinese krokodilstaarthagedis

SERPENTES

 

 

 

Slangen

Boidae

 

 

 

Boa's

 

 

Boidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Boa's

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

Madagaskar-boa's

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Argentijnse boa constrictor

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

Gewone slanke boa

 

Epicrates monensis (I)

 

 

Mona-boa

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

Gele slanke boa

 

Eryx jaculus (II)

 

 

Kleine zandboa

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Madagaskar-hondskopboa

Bolyeriidae

 

 

 

Round Island-boa's

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Round Island-boa's

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Round Island-boa

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

Dussumiers boa

Colubridae

 

 

 

Ringslangen

 

 

 

Atretium schistosum (III India)

Indiase kielrugslang

 

 

 

Cerberus rynchops (III India)

Hondskopwaterslang

 

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

Reuzenwaterslang

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Indische eierslang

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

Oosterse rattenslang

 

 

 

Xenochrophis piscator (III India)

Visslang

Elapidae

 

 

 

Cobra's en koraalslangen

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Breedkopslang

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

Atlantische koraalslang

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Midden-Amerikaanse koraalslang

 

 

Naja atra (II)

 

Chinese brilslang

 

 

Naja kaouthia (II)

 

Indiase brilslang

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

Burmese brilslang

 

 

Naja naja (II)

 

Brilslang of cobra

 

 

Naja oxiana (II)

 

Centraal-Aziatische brilslang

 

 

Naja philippinensis (II)

 

Filipijnse brilslang

 

 

Naja sagittifera (II)

 

Andamanen-brilslang

 

 

Naja samarensis (II)

 

Samar-brilslang

 

 

Naja siamensis (II)

 

Indochinese brilslang

 

 

Naja sputatrix (II)

 

Spuwende brilslang

 

 

Naja sumatrana (II)

 

Sumatraanse brilslang

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Koningscobra

Loxocemidae

 

 

 

Spitskoppythons

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Spitskoppythons

Pythonidae

 

 

 

Pythons

 

 

Pythonidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Pythons

 

Python molurus molurus (I)

 

 

Tijgerpython

Tropidophiidae

 

 

 

Bosslangen

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Bosslangen

Viperidae

 

 

 

Adders

 

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

Zuid-Amerikaanse ratelslang

 

 

Crotalus durissus unicolor

 

Aruba-ratelslang

 

 

 

Daboia russelii (III India)

Russells adder

 

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

Mangshan groefkopadder

 

Vipera latifii

 

 

Latifi's adder

 

Vipera ursinii (I) (Uitsluitend de populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige USSR; laatstgenoemde populaties zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)

 

 

Spitssnuitadder

 

 

Vipera wagneri (II)

 

Wagners adder

TESTUDINES

 

 

 

Schildpadden

Carettochelyidae

 

 

 

Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad

Chelidae

 

 

 

Slangenhalsschildpadden

 

 

Chelodina mccordi (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens)

 

Slangenhalsschildpad

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Onechte spitskopschildpad

Cheloniidae

 

 

 

Zeeschildpadden

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Zeeschildpadden

Chelydridae

 

 

 

Bijtschildpadden

 

 

 

Macrochelys temminckii (III Verenigde Staten van Amerika)

Alligatorschildpad of gierschildpad

Dermatemydidae

 

 

 

Tabasco-schildpadden

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

Tabasco-schildpad

Dermochelyidae

 

 

 

Lederschildpadden

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Lederschildpad

Emydidae

 

 

 

Doos- en moerasschildpadden

 

 

Chrysemys picta (enkel levende specimens)

 

Westelijke sierschildpad

 

 

Clemmys guttata (II)

 

Druppelschildpad

 

 

Emydoidea blandingii (II)

 

Amerikaanse moerasschildpad

 

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Amerikaanse bosschildpad

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Muhlenbergs schildpad

 

 

 

Graptemys spp. (III Verenigde Staten van Amerika)

Zaagrug- of landkaartschildpadden

 

 

Malaclemys terrapin (II)

 

Diamantrugschildpad

 

 

Terrapene spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Doosschildpadden

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

Mexicaanse doosschildpad

 

 

Trachemys scripta elegans (enkel levende speciments)

 

Roodwangsierschildpad

Geoemydidae

 

 

 

Aardschildpadachtigen

 

Batagur affinis (I)

 

 

Zuidelijke rivierschildpad

 

Batagur baska (I)

 

 

Batagur of tuntong

 

 

Batagur borneoensis (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)

 

 

 

 

Batagur dhongoka (II)

 

 

 

 

Batagur kachuga (II)

 

 

 

 

Batagur trivittata (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)

 

 

 

 

Cuora spp. (II) voor Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis en C. zhoui er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)

 

Aziatische doosschildpadden

 

 

Cyclemys spp. (II)

 

Doornschildpadden

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Driekielstraalschildpad

 

 

Geoemyda japonica (II)

 

Japanse aardschildpad

 

 

Geoemyda spengleri (II)

 

Spenglers aardschildpad

 

 

Hardella thurjii (II)

 

Diadeemschildpad

 

 

Heosemys annandalii (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)

 

Tempelschildpad

 

 

Heosemys depressa (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)

 

Arakan-aardschildpad

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Reuzenaardschildpad

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Gestekelde aardschildpad

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Sulawesi-aardschildpad

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Maleisische slakkeneter

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Rijstveldschildpad

 

 

Mauremys annamensis (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)

 

Annamese schildpad

 

 

 

Mauremys iversoni (III China)

Iversons moerasschildpad

 

 

Mauremys japonica (II)

 

Japanse waterschildpad of Japanse beekschildpad

 

 

 

Mauremys megalocephala (III China)

Grootkopdriekielschildpad

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Gele moerasschildpad

 

 

Mauremys nigricans (II)

 

Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad

 

 

 

Mauremys pritchardi (III China)

Pritchards moerasschildpad

 

 

 

Mauremys reevesii (III China)

Chinese driekielschildpad

 

 

 

Mauremys sinensis (III China)

Chinese streepnekschildpad

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Driekielaardschildpad

 

 

Melanochelys trijuga (II)

 

Zwartbuikaardschildpad

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Achterindische pauwoogmoerasschildpad

 

 

Morenia petersi (II)

 

Voorindische pauwoogschildpad

 

 

Notochelys platynota (II)

 

Maleise platrugschildpad

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III China)

Gleufbek-streepnekschildpad

 

 

 

Ocadia philippeni (III China)

Philippens streepnekschildpad

 

 

Orlitia borneensis (II) (er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)

 

Borneo-rivierschildpad

 

 

Pangshura spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Dakschildpadden

 

Pangshura tecta (I)

 

 

Indische dakschildpad

 

 

Sacalia bealei (II)

 

Beales pauwoogschildpad

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III China)

Chinese schijnoogschildpad

 

 

Sacalia quadriocellata (II)

 

Vieroogschildpad

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Zwarte dikkopschildpad

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Filipijnse aardschildpad

 

 

Vijayachelys silvatica (II)

 

Geelkopaardschildpad of roodkopaardschildpad

Platysternidae

 

 

 

Grootkopschildpadden

 

Platysternidae spp. (I)

 

 

Grootkopschildpad

Podocnemididae

 

 

 

Scheenplaatschildpadden

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Madagaskar-scheenplaatschildpad

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Zuid-Amerikaanse grootkopschildpad

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

Zuid-Amerikaanse scheenplaatschildpadden

Testudinidae

 

 

 

Landschildpadden

 

 

Testudinidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor Geochelone sulcata is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)

 

Landschildpadden

 

Astrochelys radiata (I)

 

 

Stralenschildpad

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Madagaskar-schildpad

 

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Galapagos-landschildpad

 

Geochelone platynota (I)

 

 

Birmese stralenschildpad

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Mexicaanse reuzengofferschildpad

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Pannenkoekschildpad

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

Geometrische landschildpad

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Madagaskar-spinschildpad

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

Madagaskar-platstaartschildpad

 

Testudo graeca (II)

 

 

Moorse landschildpad

 

Testudo hermanni (II)

 

 

Griekse landschildpad

 

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Kleinmanns landschildpad

 

Testudo marginata (II)

 

 

Klokschildpad

Trionychidae

 

 

 

Drieklauw- en weekschildpadden

 

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Zuidoost-Aziatische weekschildpad

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Zwarte drieklauwschildpad

 

 

Chitra spp. (II) (met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Smalkopweekschildpadden

 

Chitra chitra (I)

 

 

Aziatische smalkopweekschildpad

 

Chitra vandijki (I)

 

 

 

 

 

Dogania subplana (II)

 

Maleise weekschildpad

 

 

Lissemys ceylonensis (II)

 

 

 

 

Lissemys punctata (II)

 

Indische klepweekschildpad

 

 

Lissemys scutata (II)

 

Birmese klepweekschildpad

 

 

Nilssonia formosa (II)

 

Birmese drieklauw

 

Nilssonia gangetica (I)

 

 

Ganges-drieklauwschildpad

 

Nilssonia hurum (I)

 

 

Indiase pauwoogweekschildpad

 

 

Nilssonia leithii (II)

 

Leiths drieklauwschildpad

 

Nilssonia nigricans (I)

 

 

Zwarte drieklauwschildpad

 

 

Palea steindachneri (II)

 

Halskwabweekschildpad

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

Reuzenweekschildpadden

 

 

Pelodiscus axenaria (II)

 

Hunan-weekschildpad

 

 

Pelodiscus maackii (II)

 

Amoer-weekschildpad

 

 

Pelodiscus parviformis (II)

 

Chinese weekschildpad

 

 

Rafetus swinhoei (II)

 

Yangtze-weekschildpad

AMPHIBIA

 

 

 

Amfibieën

ANURA

 

 

 

Kikkers en padden

Aromobatidae

 

 

 

Aromobatidae

 

 

Allobates femoralis (II)

 

 

 

 

Allobates hodli (II)

 

 

 

 

Allobates myersi (II)

 

 

 

 

Allobates rufulus (II)

 

 

 

 

Allobates zaparo (II)

 

 

Bufonidae

 

 

 

Padden

 

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Malcolms Ethiopische padden

 

Amietophrynus superciliaris (I)

 

 

Wenkbrauwpad

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

Bonte klompvoetkikker

 

Incilius periglenes (I)