Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0796

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 796/2014 van de Commissie van 23 juli 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 501/2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de interne markt en in derde landen

OJ L 218, 24.7.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2015; stilzwijgende opheffing door 32015R1829

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/796/oj

24.7.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 218/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 796/2014 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2014

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 501/2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de interne markt en in derde landen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad van 17 december 2007 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen (1), en met name artikel 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 501/2008 van de Commissie (2) zijn voorschriften vastgesteld voor het opstellen, selecteren, uitvoeren, financieren en controleren van in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 3/2008 bedoelde programma's.

(2)

Aangezien het hervormde Uniebeleid voor het bevorderen van de afzet van landbouwproducten volgens de planning op 1 december 2015 van toepassing moet worden, moet het in de artikelen 8 en 11 van Verordening (EG) nr. 501/2008 vastgestelde tijdschema voor de indiening van programma's worden herzien. Het herziene tijdschema zal de betrokken beroeps- en bedrijfskolomorganisaties de mogelijkheid bieden te wennen aan de nieuwe frequentie voor het indienen van aanvragen die als gevolg van de herziening van het beleid met ingang van 2016 zou worden toegepast.

(3)

Verordening (EG) nr. 501/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 501/2008 wordt als volgt gewijzigd:

a)

Artikel 8, lid 1, tweede alinea, wordt vervangen door:

„De beroeps- en bedrijfskolomorganisaties in de Unie die representatief zijn voor de betrokken sectoren (hierna „indienende organisaties” genoemd), dienen uiterlijk op 28 februari hun programma's in bij de lidstaat.”;

b)

Artikel 11 wordt vervangen door:

„Artikel 11

Selectie van de programma's door de Commissie

1.   De lidstaten zenden de Commissie de in artikel 9, lid 1, bedoelde lijst toe, met daarbij in voorkomend geval de lijst van de uitvoeringsorganen die zij overeenkomstig artikel 8, lid 3, hebben geselecteerd, alsmede een kopie van elk programma. De Commissie ontvangt deze informatie uiterlijk op 30 april zowel elektronisch als per post.

Voor programma's waarbij meerdere lidstaten zijn betrokken, wordt deze mededeling door de betrokken lidstaten gezamenlijk gedaan in onderlinge overeenstemming.

2.   Uiterlijk op 15 juli meldt de Commissie aan de betrokken lidstaten of een ingediend programma haars inziens geheel of gedeeltelijk in strijd is met:

a)

de EU-regelgeving, of

b)

de richtsnoeren, wat programma's voor de interne markt betreft, of

c)

de in artikel 9, lid 2, bedoelde criteria, wat programma's voor derde landen betreft.

3.   Na de in lid 2 van het onderhavige artikel bedoelde kennisgeving te hebben ontvangen, zenden de lidstaten overeenkomstig artikel 7, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 3/2008 de herziene programma's binnen 55 kalenderdagen toe aan de Commissie.

Na verificatie van de herziene programma's beslist de Commissie, volgens de in artikel 16, lid 2, van Verordening (EG) nr. 3/2008 bedoelde procedure, uiterlijk op 30 november welke programma's zij kan cofinancieren.

4.   De indienende organisatie(s) is/zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering en het beheer van het geselecteerde programma.”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing op de met ingang van 2015 in te dienen voorstellen voor programma's als bedoeld in Verordening (EG) nr. 3/2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 3 van 5.1.2008, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 501/2008 van de Commissie van 5 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen (PB L 147 van 6.6.2008, blz. 3).


Top