EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0763

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 763/2014 van de Commissie van 11 juli 2014 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij met betrekking tot de technische kenmerken van voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen en instructies over de vormgeving van het embleem van de Unie

OJ L 209, 16.7.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/763/oj

16.7.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 209/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 763/2014 VAN DE COMMISSIE

van 11 juli 2014

houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij met betrekking tot de technische kenmerken van voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen en instructies over de vormgeving van het embleem van de Unie

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (1), en met name artikel 119, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 119 van Verordening (EU) nr. 508/2014 zijn algemene regels inzake voorlichting en publiciteit vastgesteld die moeten worden toegepast op alle in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) gefinancierde operationele programma's en concrete acties. In bijlage V bij Verordening (EU) nr. 508/2014 zijn nadere regels vastgesteld betreffende de op het publiek gerichte voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen en de op aanvragers en begunstigden gerichte voorlichtingsmaatregelen.

(2)

Met het oog op een geharmoniseerde visuele identiteit voor voorlichtings- en communicatiemaatregelen voor concrete acties op het gebied van het cohesiebeleid van de Unie, met inbegrip van in het kader van het EFMZV gefinancierde concrete acties, moeten de instructies voor het ontwerp van het embleem van de Unie en aanwijzingen voor de standaardkleuren worden vastgesteld, alsook de technische kenmerken voor de weergave van het embleem van de Unie en de verwijzing naar het fonds of de fondsen waaruit steun voor de concrete actie wordt verleend,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Erkenning van steun uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

De lidstaat of de beheersautoriteit ziet erop toe dat bij alle op de begunstigden, potentiële begunstigden en het publiek gerichte voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen duidelijk wordt gemaakt dat voor de desbetreffende concrete actie steun uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij is verleend door:

a)

weergave van het embleem van de Unie overeenkomstig artikel 2, samen met een verwijzing naar de Europese Unie overeenkomstig artikel 3;

b)

een verwijzing naar het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, of, in geval van een uit meerdere fondsen gefinancierde concrete actie, een verwijzing naar de Europese structuur- en investeringsfondsen, overeenkomstig artikel 4.

Artikel 2

Het embleem van de Unie

1.   Het embleem van de Unie wordt ontworpen overeenkomstig de grafische normen in de bijlage.

2.   Op websites wordt het embleem van de Unie in kleur weergegeven. In alle andere media wordt indien mogelijk gebruikgemaakt van kleur. Een monochrome versie mag alleen in gemotiveerde gevallen worden gebruikt.

3.   Het embleem van de Unie is steeds duidelijk zichtbaar en wordt op een prominente plaats aangebracht. De plaats en de grootte ervan zijn passend met betrekking tot de omvang van het gebruikte materiaal of document. De minimumhoogte van het embleem van de Unie bedraagt 1 cm. Voor kleine promotieartikelen bedraagt de minimumhoogte van het embleem 5 mm.

4.   Wanneer het embleem van de Unie op een website wordt weergegeven, is het op het scherm van een digitaal apparaat zichtbaar zonder dat de gebruiker naar onderen hoeft te scrollen.

5.   Indien naast het embleem van de Unie andere logo's worden afgebeeld, moet het embleem van de Unie ten minste even groot zijn, gemeten in de hoogte of de breedte, als het grootste van de andere logo's. Het wordt aanbevolen het EU-embleem duidelijk apart van het logo van de derde partij te plaatsen.

Artikel 3

Verwijzing naar de Europese Unie

1.   De naam „Europese Unie” wordt steeds voluit geschreven. Voor de tekst bij het embleem van de Unie mogen de volgende lettertypes worden gebruikt: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, en Verdana. Het gebruik van cursieve en onderstreepte varianten en andere effecten is niet toegestaan.

2.   Voor de plaatsing van de tekst ten opzichte van het embleem van de Unie gelden geen bijzondere voorschriften, maar de tekst mag het embleem van de Unie niet overlappen.

3.   De gebruikte lettergrootte staat in verhouding tot de grootte van het embleem. De kleur van het lettertype moet reflex blue, zwart of wit zijn, afhankelijk van de achtergrond.

Artikel 4

Verwijzing naar het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

Wanneer op een website naar het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij of de Europees structuur- en investeringsfondsen wordt verwezen, is die verwijzing zichtbaar op het scherm van een digitaal apparaat zonder dat de gebruiker naar onderen hoeft te scrollen.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 juli 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1.


BIJLAGE

Grafische normen voor het ontwerp van het embleem van de Unie en aanwijzingen voor de standaardkleuren

Voor nadere informatie en richtsnoeren, zie:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

SYMBOOLBESCHRIJVING

Tegen een azuurblauwe achtergrond vormen twaalf gouden sterren een cirkel, die de eenheid van de Europese volkeren voorstelt. Het aantal sterren is onveranderlijk vastgesteld op twaalf, omdat dit getal het symbool is van volmaaktheid en volledigheid.

HERALDISCHE BESCHRIJVING

Een cirkel van twaalf vijfpuntige gouden sterren, waarvan de punten elkaar niet raken, tegen een azuurblauwe achtergrond.

GEOMETRISCHE BESCHRIJVING

Image

Het embleem heeft de vorm van een rechthoek waarvan de lange zijde gelijk is aan anderhalve keer de korte zijde. Twaalf gouden sterren, op regelmatige afstanden geplaatst, vormen een onzichtbare cirkel waarvan het middelpunt op het snijpunt van de diagonalen van de rechthoek ligt. De straal van de cirkel is gelijk aan een derde van de korte zijde van de rechthoek. Elk van de vijfpuntige sterren is in een onzichtbare cirkel gevat, waarvan de straal gelijk is aan 1/18e van de korte zijde van de rechthoek. Alle sterren zijn verticaal geplaatst, d.w.z. dat één punt naar boven is gericht en de twee onderste punten op een onzichtbare lijn rusten die loodrecht op de korte zijde van de rechthoek staat. De sterren bevinden zich op de cirkel zoals de cijfers op de wijzerplaat van een klok. Het aantal sterren blijft onveranderlijk.

KLEURENREGEL

Het embleem is samengesteld uit de volgende kleuren:

PANTONE REFLEX BLUE voor het oppervlak van de rechthoek;

PANTONE YELLOW voor de sterren.

VIERKLEURENDRUK

Bij vierkleurendruk moeten de twee standaardkleuren op basis van de vier beschikbare kleuren worden aangemaakt.

Voor het PANTONE YELLOW kan 100 % „Process Yellow” worden gebruikt.

PANTONE REFLEX BLUE wordt verkregen door 100 % „Process Cyan” te mengen met 80 % „Process Magenta”.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE komt in het webpalet overeen met de kleur RGB:0/51/153 (hexadecimaal: 003399) en PANTONE YELLOW met de kleur RGB: 255/204/0 (hexadecimaal: FFCC00).

AFDRUK IN ÉÉN KLEUR

Wanneer alleen met zwart kan worden gewerkt, worden zwarte sterren tegen een witte achtergrond in een zwart omlijnde rechthoek gezet.

Image

Wanneer geen geel beschikbaar is, maar wel blauw (Reflex Blue), worden de sterren in negatief wit op een achtergrond van 100 % Reflex Blue geplaatst.

Image

AFDRUK OP GEKLEURDE ACHTERGROND

Wanneer een gekleurde achtergrond onvermijdelijk is, moet de rechthoek met een wit kader worden omgeven waarvan de breedte gelijk is aan 1/25e van de korte zijde van de rechthoek.

Image

Top