Help Print this page 

Document 32014R0382

Title and reference
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 382/2014 van de Commissie van 7 maart 2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de publicatie van supplementen op het prospectus (Voor de EER relevante tekst)
  • In force
OJ L 111, 15.4.2014, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/382/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.4.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 111/36


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 382/2014 VAN DE COMMISSIE

van 7 maart 2014

houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de publicatie van supplementen op het prospectus

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (1), en met name artikel 16, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2003/71/EG harmoniseert de eisen inzake opstelling, goedkeuring en verspreiding van het prospectus dat wordt gepubliceerd wanneer effecten worden aangeboden aan het publiek of toegelaten tot de handel op een in een lidstaat gelegen of functionerende gereglementeerde markt.

(2)

Richtlijn 2003/71/EG schrijft tevens voor dat elke met de informatie in het prospectus verband houdende belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onnauwkeurigheid die van invloed kan zijn op de beoordeling van de effecten en zich voordoet of geconstateerd wordt tussen het tijdstip van goedkeuring van het prospectus en de definitieve afsluiting van de aanbieding of, in voorkomend geval, het tijdstip waarop de handel op een gereglementeerde markt aanvangt indien dat later valt, in een supplement op het prospectus moet worden bekendgemaakt.

(3)

De verstrekking van volledige informatie over effecten en de emittenten ervan bevordert de bescherming van de beleggers. Supplementen dienen derhalve alle materiële informatie te bevatten die verband houdt met de specifieke situatie die de aanleiding vormt tot het supplement en die overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EG en Verordening (EG) nr. 809/2004 (2) in het prospectus moet worden vermeld.

(4)

Om consequente harmonisatie te waarborgen, de bij Richtlijn 2003/71/EG gestelde vereisten nader te bepalen en met de technische ontwikkelingen op de financiële markten rekening te houden, is het noodzakelijk de situaties waarin publicatie van een supplement op het prospectus vereist is, nader te omschrijven.

(5)

Het is onmogelijk alle situaties waarin een supplement op het prospectus vereist is, te inventariseren, omdat zulks afhankelijk kan zijn van de betrokken emittenten en effecten. Daarom is het dienstig een minimumlijst op te stellen van situaties waarin een supplement vereist is.

(6)

Gecontroleerde jaarrekeningen zijn voor beleggers van cruciaal belang om beleggingsbeslissingen te nemen. Om te garanderen dat beleggers hun beleggingsbeslissingen nemen op basis van de meest recente financiële informatie, is het noodzakelijk een supplement te publiceren waarin nieuwe gecontroleerde jaarrekeningen van uitgevers van effecten met een aandelenkarakter en uitgevers van de onderliggende aandelen zijn opgenomen als het gaat om certificaten van aandelen die zijn gepubliceerd na de goedkeuring van het prospectus.

(7)

Om er rekening mee te houden dat winstvoorspellingen en winstramingen een beleggingsbeslissing kunnen beïnvloeden, dienen uitgevers van effecten met een aandelenkarakter en uitgevers van de onderliggende aandelen in het geval van certificaten van aandelen een supplement te publiceren met de wijzigingen van impliciete of expliciete cijfers die winstvoorspellingen of winstramingen vormen en die al in het prospectus waren vermeld.

(8)

Informatie betreffende de identiteit van de hoofdaandeelhouders of van entiteiten die zeggenschap hebben over de uitgever, is essentieel om de uitgever met kennis van zaken te kunnen beoordelen, en dit ongeacht het type effecten. Een situatie waarin de zeggenschap over de uitgever verandert, is met name significant wanneer een aanbod betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter en certificaten van aandelen, omdat deze types over het algemeen prijsgevoeliger voor dergelijke situaties zijn. Derhalve is publicatie van een supplement vereist wanneer de zeggenschap over uitgevers van effecten met een aandelenkarakter en uitgevers van de onderliggende aandelen in het geval van certificaten van aandelen verandert.

(9)

Het is essentieel dat potentiële beleggers die een uitstaand aanbod van effecten met een aandelenkarakter en certificaten van aandelen beoordelen, in staat zijn de voorwaarden daarvan te vergelijken met de prijs of de ruilvoorwaarden van een openbaar overnamebod dat tijdens de aanbiedingsperiode wordt aangekondigd. Het resultaat van een openbaar overnamebod is daarenboven ook relevant voor de beleggingsbeslissing omdat beleggers moeten weten of het al dan niet iets verandert aan de zeggenschap over de emittent. Daarom is in dergelijke gevallen een supplement vereist.

(10)

Wanneer de verklaring inzake het werkkapitaal achterhaald is, kunnen beleggers niet met volledige kennis van de financiële situatie van de emittent in de onmiddellijke toekomst een beleggingsbeslissing nemen. Beleggers dienen in staat te worden gesteld om hun beleggingsbeslissingen te heroverwegen in het licht van de nieuwe informatie over de mate waarin de emittent toegang heeft tot cash of andere liquide middelen om zijn verplichtingen na te komen. Daarom is in dergelijke gevallen een supplement vereist.

(11)

Het kan voorkomen dat een emittent of een aanbieder, nadat het prospectus is goedgekeurd, besluit om de effecten aan te bieden in andere lidstaten dan die welke in het prospectus zijn vermeld of om een aanvraag in te dienen om de effecten te verhandelen op gereglementeerde markten in andere lidstaten dan die welke in het prospectus zijn vermeld. Informatie over die aanbiedingen in andere lidstaten of vergunning om te handelen op gereglementeerde markten is van belang voor de beoordeling door de belegger van bepaalde aspecten van de effecten van de emittent en vereist daarom een supplement.

(12)

Het is waarschijnlijk dat de financiële positie of de activiteiten van de entiteit een invloed ondervinden van een belangrijke financiële verplichting. Daarom dienen beleggers het recht te hebben om in een supplement op het prospectus aanvullende informatie te ontvangen over de gevolgen van een dergelijke verplichting.

(13)

Een verhoging van het totale nominale bedrag van een aanbiedingsprogramma zegt iets over de behoefte van de emittent aan financiering of over de toegenomen vraag naar de effecten van de emittent. Daarom dient bij een verhoging van het in het prospectus opgenomen totale nominale bedrag van een aanbiedingsprogramma, een supplement op het prospectus te worden gepubliceerd.

(14)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.

(15)

De ESMA heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (3) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

In deze verordening worden technische reguleringsnormen vastgesteld betreffende situaties waarin verplicht een supplement op het prospectus moet worden gepubliceerd.

Artikel 2

Verplichting om een supplement te publiceren

In de volgende situaties moet een supplement op het prospectus worden gepubliceerd:

a)

wanneer nieuwe gecontroleerde jaarrekeningen zijn bekendgemaakt door:

1.

een uitgever in het geval dat het prospectus betrekking heeft op aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare effecten in de zin van artikel 4, lid 2, punt 1, van Verordening (EG) nr. 809/2004;

2.

een uitgever van de onderliggende aandelen of andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare effecten die voldoen aan de voorwaarden van artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 809/2004;

3.

een uitgever van de onderliggende aandelen in het geval dat het prospectus is opgesteld volgens het schema voor certificaten van aandelen van bijlage X of XXVIII bij Verordening (EG) nr. 809/2004;

b)

wanneer een wijziging op een reeds in het prospectus opgenomen winstvoorspelling of winstraming is bekendgemaakt door:

1.

een uitgever in het geval dat het prospectus betrekking heeft op aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare effecten in de zin van artikel 4, lid 2, punt 1, van Verordening (EG) nr. 809/2004;

2.

een uitgever van de onderliggende aandelen of andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare effecten in het geval dat het prospectus betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter die voldoen aan de voorwaarden van artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 809/2004;

3.

een uitgever van de onderliggende aandelen in het geval dat het prospectus is opgesteld volgens het schema voor certificaten van aandelen van bijlage X of XXVIII bij Verordening (EG) nr. 809/2004;

c)

wanneer een wijziging is opgetreden in de zeggenschap over:

1.

een uitgever in het geval dat het prospectus betrekking heeft op aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare effecten in de zin van artikel 4, lid 2, punt 1, van Verordening (EG) nr. 809/2004;

2.

een uitgever van de onderliggende aandelen of andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare effecten in het geval dat het prospectus betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter die voldoen aan de voorwaarden van artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 809/2004;

3.

een uitgever van de onderliggende aandelen in het geval dat het prospectus is opgesteld volgens het schema voor certificaten van aandelen van bijlage X of XXVIII bij Verordening (EG) nr. 809/2004;

d)

wanneer er een nieuw openbaar overnamebod is door een derde partij, in de zin van artikel 2, lid 1, onder a), van Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad (4), en er een resultaat is van een openbaar overnamebod betreffende:

1.

het kapitaal van een uitgever in het geval dat het prospectus betrekking heeft op aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare effecten in de zin van artikel 4, lid 2, punt 1, van Verordening (EG) nr.809/2004;

2.

het kapitaal van een uitgever van de onderliggende aandelen of andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare effecten in het geval dat het prospectus betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter die voldoen aan de voorwaarden van artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 809/2004;

3.

het kapitaal van een uitgever van de onderliggende aandelen in het geval dat het prospectus is opgesteld volgens het schema voor certificaten van aandelen van bijlage X of XXVIII bij Verordening (EG) nr. 809/2004;

e)

wanneer er met betrekking tot aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare effecten in de zin van artikel 4, lid 2, punt 1, van Verordening (EG) nr. 809/2004 en converteerbare of omwisselbare obligaties die effecten met een aandelenkarakter zijn die voldoen aan de voorwaarden van artikel 17, lid 2, van die verordening, een verandering is opgetreden ten opzichte van de opgave van het werkkapitaal in het prospectus en het werkkapitaal al dan niet toereikend is voor de actuele behoeften van de uitgever;

f)

wanneer een uitgever toelating vraagt om te handelen op een andere gereglementeerde markt/andere gereglementeerde markten in een andere lidstaat/andere lidstaten of voornemens is een aanbieding aan het publiek te doen in een andere lidstaat/andere lidstaten dan die welke in het prospectus is/zijn vermeld;

g)

wanneer een nieuwe aanzienlijke financiële verplichting is aangegaan die waarschijnlijk aanleiding zal geven tot een brutowijziging van betekenis in de zin van artikel 4 bis, lid 6, van Verordening (EG) nr. 809/2004 en het prospectus betrekking heeft op aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen verhandelbare effecten in de zin van artikel 4, lid 2, punt 1, van die verordening en andere effecten met een aandelenkarakter die voldoen aan de voorwaarden van artikel 17, lid 2, van die verordening;

h)

wanneer het totale nominale bedrag van een aanbiedingsprogramma wordt verhoogd.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 maart 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSSO


(1)  PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64.

(2)  Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van advertenties betreft (PB L 149 van 30.4.2004, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

(4)  Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (PB L 142 van 30.4.2004, blz. 12)


Top