EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0371

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 371/2014 van de Raad van 10 april 2014 tot uitvoering van artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) nr. 359/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran

OJ L 109, 12.4.2014, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/371/oj

12.4.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 109/9


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 371/2014 VAN DE RAAD

van 10 april 2014

tot uitvoering van artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) nr. 359/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran (1), en met name artikel 12, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 12 april 2011 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 359/2011 vastgesteld.

(2)

Op basis van een evaluatie van Besluit 2011/235/GBVB (2) heeft de Raad besloten dat die beperkende maatregelen tot en met 13 april 2015 moeten worden verlengd.

(3)

Voorts moeten de vermeldingen betreffende bepaalde personen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011 worden geactualiseerd overeenkomstig Besluit 2014/205/GBVB van de Raad (3).

(4)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011 wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 april 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

D. KOURKOULAS


(1)  PB L 100 van 14.4.2011, blz. 1.

(2)  Besluit 2011/235/GBVB van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran (PB L 100 van 14.4.2011, blz. 51).

(3)  Besluit 2014/205/GBVB van de Raad van 10 april 2014 tot wijziging van Besluit 2011/235/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran (Zie bladzijde 25 van dit Publicatieblad).


BIJLAGE

De vermeldingen voor de personen opgenomen in de onderstaande lijst vervangen de voor hen opgenomen vermeldingen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011:

Personen

 

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op lijst

1.

RAJABZADEH Azizollah

 

Hoofd van de Organisatie voor rampenmitigatie van Teheran (TDMO — Tehran Disaster Mitigation Organization). Voormalig hoofd van de politie van Teheran (tot januari 2010).

Als bevelhebber van de wetshandhavingsinstanties in het district Teheran is Azizollah Rajabzadeh de hoogstgeplaatste beschuldigde voor de misbruiken in het detentiecentrum in Kahrizak.

 

2.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Geboorteplaats: Najafabad (Iran)

Geboortedatum: 1945

Lid van de Raad van geschiktheid en oordeel (Expediency Council) en tevens vertegenwoordiger van de hoogste leider in de („centrale”) provincie Markazi. Voormalig procureur-generaal van Iran tot september 2009 (voormalig minister van Inlichtingen tijdens het presidentschap van Khatami).

Als procureur-generaal van Iran gelastte en superviseerde hij de showprocessen naar aanleiding van de eerste protesten na de verkiezingen, waarbij de aangeklaagden hun rechten, waaronder het recht op een advocaat, werden ontzegd. Tevens verantwoordelijk voor de misbruiken van Kahrizak.

 

3.

MORTAZAVI Said

Geboorteplaats: Meybod, Yazd (Iran)

Geboortedatum: 1967

Voormalig hoofd van Irans antismokkel-taskforce, voormalig procureur-generaal van Teheran tot augustus 2009.

Als procureur-generaal van Teheran vaardigde hij bevelen uit voor de detentie van honderden activisten, journalisten en studenten. Geschorst in augustus 2010 na onderzoek door de Iraanse rechterlijke macht naar zijn rol in de dood van drie op zijn bevel gedetineerde mannen, na de verkiezingen.

 

4.

ZARGAR Ahmad

 

Hoofd van de „Organisatie ter bescherming van de openbare zeden” (Organization for the Preservation of Morality). Voormalig rechter, hof van beroep van Teheran, afdeling 36.

Bevestigde langdurige gevangenisstraffen en doodstraffen tegen manifestanten.

 

5.

ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud

 

Gouverneur van de provincie Ilam. Voormalig politiek directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Als hoofd van het Comité van artikel 10 van de Wet betreffende de activiteiten van politieke partijen en groeperingen was hij belast met het toestaan van betogingen en andere openbare evenementen, en met de registratie van politieke partijen.

In 2010 schorste hij de activiteiten van twee hervormingsgezinde politieke partijen die banden hebben met Moussavi, het Islamic Iran Participation Front en de Islamic Revolution Mujahedeen Organization.

Vanaf 2009 heeft hij stelselmatig en continu alle niet-gouvernementele bijeenkomsten verboden, wat neerkomt op het ontzeggen van het grondwettelijk recht op betogen, en wat heeft geleid tot talrijke aanhoudingen van vreedzame betogers, in strijd met het recht op vrijheid van vergadering.

Hij heeft in 2009 tevens de oppositie de toestemming geweigerd om een rouwplechtigheid te houden voor de mensen die werden gedood tijdens de protesten naar aanleiding van de presidentsverkiezingen.

10.10.2011

6.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (alias: FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

Geboorteplaats: Mashad

Geboortedatum: 3.2.1951

Als chef-staf van de Iraanse strijdkrachten is hij de hoogste militaire bevelhebber verantwoordelijk voor de leiding van alle militaire afdelingen en strategieën, onder andere de Islamitische Revolutionaire Garde (Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC)) en de politiediensten. Strijdkrachten onder zijn formele bevelslijn zijn bruut opgetreden tegen vreedzame betogers en hebben massale aanhoudingen verricht.

Tevens lid van de Hoge Nationale Veiligheidsraad (Supreme National Security Council (SNSC)) en de Raad van geschiktheid en oordeel (Expediency Council).

10.10.2011

7.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Sedert 2011 parlementslid voor de provincie Yazd. Voormalig bevelhebber van de Basij-studentenmilitie.

In de hoedanigheid van bevelhebber van de Basij-studentenmilitie, was hij actief betrokken bij de onderdrukking van protesten in scholen en universiteiten en de buitengerechtelijke aanhouding van activisten en journalisten.

10.10.2011

8.

SALARKIA Mahmoud

Directeur van de voetbalclub „Persepolis” van Teheran

Hoofd van de Commissie brandstof en vervoer van de stad Teheran. Adjunct van de procureur-generaal van Teheran, bevoegd voor gevangenisaangelegenheden, tijdens het hardhandige politieoptreden van 2009.

In de hoedanigheid van procureur-generaal van Teheran, bevoegd voor gevangenisaangelegenheden, was hij rechtstreeks verantwoordelijk voor vele van de aanhoudingsbevelen tegen onschuldige, vreedzame betogers en activisten. Uit vele rapporten van mensenrechtenverdedigers blijkt dat nagenoeg alle mensen die werden aangehouden, op zijn bevel van de buitenwereld worden afgesloten, zonder contact met hun advocaat of familie, zonder aanklacht, voor wisselende perioden, vaak in omstandigheden die neerkomen op gedwongen verdwijning. De families worden vaak niet op de hoogte gebracht van hun aanhouding.

10.10.2011

9.

SOURI Hojatollah

 

Parlementslid voor de provincie Lorestan. Lid van de Parlementaire Commissie voor buitenlands- en veiligheidsbeleid. Voormalig hoofd van de gevangenis van Evin.

Als hoofd van de gevangenis van Evin in 2009 was hij, gedurende zijn ambtstermijn, verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in die gevangenis, zoals afranselingen, geestelijke mishandeling en seksueel misbruik. Volgens parallel lopende informatie uit verschillende bronnen is foltering gebruikelijk in de gevangenis van Evin. In afdeling 209 worden vele activisten vastgehouden voor hun vreedzame oppositie tegen de aan de macht zijnde regering.

10.10.2011

10.

TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn)

 

Vicegouverneur-generaal („Farmandar”) van de provincie Teheran tot september 2010, in het bijzonder verantwoordelijk voor het optreden van de politiediensten en derhalve voor de repressie bij betogingen.

In december 2010 ontving hij een prijs voor zijn rol bij de repressie na de verkiezingen.

10.10.2011

11.

TAMADDON Morteza (alias: TAMADON Morteza)

Geboorteplaats: Shahr Kord-Isfahan

Geboortedatum: 1959

Voormalig gouverneur-generaal van de provincie Teheran, en hoofd van de openbare veiligheidsraad van de provincie Teheran, lid van de IRGC.

In zijn hoedanigheid van gouverneur en hoofd van de openbare veiligheidsraad van de provincie Teheran droeg hij de algemene verantwoordelijkheid voor alle repressieactiviteiten, inclusief het hardhandige optreden tegen het politieke protest sinds juni 2009. Het is bekend dat hij persoonlijk betrokken was bij de aanvallen tegen oppositieleiders Karroubi en Moussavi.

10.10.2011

12.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Geboorteplaats: Mashad (Iran)

Geboortedatum: 1952

Voormalig minister van Justitie (2009-2013), voormalig gouverneur-generaal van Isfahan en directeur van de organisatie van staatsgevangenissen (tot juni 2004).

Als minister van Justitie speelde hij een cruciale rol bij het bedreigen en terroriseren van de Iraanse diaspora, door aan te kondigen dat een bijzondere rechtbank zou worden ingesteld speciaal voor het berechten van de in het buitenland levende Iraniërs. In samenwerking met de openbare aanklager van Teheran heeft hij ervoor gezorgd dat twee kamers van de rechtbanken van eerste aanleg en de hoven van beroep en verscheidene kamers van de strafrechtbanken zullen worden aangewezen om de zaken van uitgeweken Iraniërs te behandelen.

10.10.2011

13.

HOSSEINI Dr Mohammad (alias: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed en Sayyid)

Geboorteplaats: Rafsanjan, Kerman

Geboortedatum: 1961

Voormalig minister van Cultuur en Islamitische Leiding (2009-2013).

Als voormalig lid van de IRGC was hij medeplichtig aan de repressie van journalisten.

10.10.2011

14.

MOSLEHI Heydar (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Geboorteplaats: Isfahan (Iran)

Geboortedatum: 1956

Voormalig minister van Inlichtingen (2009-2013).

Onder zijn leiding heeft het ministerie van Inlichtingen de wijdverbreide praktijken van willekeurige detentie en vervolging van betogers en dissidenten voortgezet. Het ministerie van Inlichtingen beheert nog altijd afdeling 209 van de gevangenis van Evin, waar vele activisten zijn opgesloten wegens hun vreedzame activiteiten tegen de huidige regering. Ondervragers van het ministerie van Inlichtingen hebben gevangenen in afdeling 209 onderworpen aan afranselingen en aan geestelijk en seksueel misbruik. Als voormalig minister van Inlichtingen is Moslehi verantwoordelijk voor de mishandelingen onder zijn bewind.

10.10.2011

15.

TAGHIPOUR Reza

Geboorteplaats: Maragheh (Iran)

Geboortedatum: 1957

Lid van de Stadsraad van Teheran. Voormalig minister van Informatie en Communicatie (2009-2012).

Als minister van Informatie behoorde hij tot de topfunctionarissen die verantwoordelijk zijn voor de censuur en de controle van het internetverkeer en diverse andere vormen van communicatie (met name mobiele telefonie). Bij verhoren van politieke gevangenen maken de ondervragers gebruik van de privégegevens, persoonlijke e-mailberichten en communicatie van de gevangenen. Sedert de laatste presidentsverkiezingen is het al herhaaldelijk voorgevallen dat tijdens straatprotesten het mobieletelefoon- en sms-verkeer werd afgesneden, satelliettelevisiekanalen werden gestoord en de toegang tot het internet lokaal werd afgesloten of op zijn minst vertraagd.

23.3.2012

16.

EMADI, Hamid Reza (alias: Hamidreza Emadi)

Geboorteplaats: Hamedan

Geboortedatum: circa 1973

Verblijfplaats: Teheran

Arbeidsplaats: hoofdzetel Press TV, Teheran

Hoofd van de redactie van Press TV. Voormalig hoofdproducent van Press TV.

Verantwoordelijk voor het opnemen en uitzenden van gedwongen bekentenissen van gevangenen, onder wie journalisten, politieke activisten, leden van de Koerdische en de Arabische minderheden, in strijd met het internationaal erkende recht op een eerlijk proces. De onafhankelijke omroepregulator OFCOM heeft Press TV in het VK veroordeeld tot een geldboete van 100 000 GBP wegens het uitzenden van de bekentenis onder dwang van de Iraans-Canadese journalist en filmmaker Maziar Bahari in 2011, die in de gevangenis is gefilmd. Ngo's hebben nog andere gevallen van uitzendingen van gedwongen bekentenissen door Press TV gemeld. Emadi wordt derhalve in verband gebracht met schendingen van het recht op een eerlijk proces en een behoorlijke rechtsgang.

12.3.2013


Top