Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0251

Verordening (EU) nr. 251/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad

OJ L 84, 20.3.2014, p. 14–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/251/oj

20.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 84/14


VERORDENING (EU) Nr. 251/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 26 februari 2014

inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 2, en artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad (3) en Verordening (EG) nr. 122/94 van de Commissie (4) zijn succesvol gebleken bij het reguleren van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten, hierna „gearomatiseerde wijnbouwproducten” genoemd. In het licht van de technologische innovatie, marktontwikkelingen en wijzigende consumentenverwachtingen moeten de voorschriften die van toepassing zijn op de definitie, beschrijving, aanbiedingsvorm, etikettering en bescherming van geografische aanduidingen van bepaalde gearomatiseerde wijnbouwproducten worden aangepast, daarbij rekening houdend met traditionele productiemethoden.

(2)

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn verdere wijzigingen nodig om de krachtens Verordening (EEG) nr. 1601/91 aan de Commissie overgedragen bevoegdheden in overeenstemming te brengen met de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Gezien de reikwijdte van deze wijzigingen moet Verordening (EEG) nr. 1601/91 worden ingetrokken en worden vervangen door deze verordening. Bij Verordening (EG) nr. 122/94 zijn voorschriften inzake aromastoffen en de toevoeging van alcohol ingevoerd die van toepassing zijn op bepaalde gearomatiseerde wijnbouwproducten, en omwille van de duidelijkheid moeten deze regels in deze verordening worden opgenomen.

(3)

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad (5) is van toepassing op de aanbiedingsvorm en de etikettering van gearomatiseerde wijnbouwproducten, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

(4)

Gearomatiseerde wijnbouwproducten zijn belangrijk voor consumenten, producenten en de landbouwsector in de Unie. De voor gearomatiseerde wijnbouwproducten geldende maatregelen moeten bijdragen tot een hoog niveau van consumentenbescherming, het voorkomen van bedrieglijke praktijken, en transparantie van de markt en eerlijke concurrentie. Hierdoor zullen deze maatregelen de faam die de gearomatiseerde wijnbouwproducten uit de Unie in de eengemaakte markt en op de wereldmarkt genieten, hooghouden door rekening te blijven houden met de traditionele methoden die bij de productie van gearomatiseerde wijnbouwproducten worden gebruikt en met de toegenomen vraag naar bescherming en voorlichting van de consument. Ook moet rekening worden gehouden met technologische innovatie met betrekking tot de producten waarvoor deze de kwaliteit helpt te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het traditionele karakter van de gearomatiseerde wijnbouwproducten in kwestie.

(5)

De productie van gearomatiseerde wijnbouwproducten biedt belangrijke afzetmogelijkheden voor de landbouwsector van de Unie, hetgeen moet worden benadrukt door het regelgevingskader.

(6)

In het belang van de consument moet deze verordening gelden voor alle gearomatiseerde wijnbouwproducten die in de Unie in de handel worden gebracht, ongeacht of deze in de lidstaten dan wel in derde landen zijn geproduceerd. Teneinde de faam van de gearomatiseerde wijnbouwproducten van de Unie op de wereldmarkt hoog te houden en te verbeteren, moeten de voorschriften van deze verordening ook gelden voor gearomatiseerde wijnbouwproducten die in de Unie voor de export worden geproduceerd.

(7)

Om voor duidelijkheid en transparantie van het Unierecht inzake gearomatiseerde wijnbouwproducten te zorgen, moeten de onder dat recht vallende producten, de criteria voor de productie, de beschrijving, de aanbiedingsvorm en de etikettering van gearomatiseerde wijnbouwproducten en met name de verkoopbenamingen, duidelijk worden omschreven. Specifieke voorschriften betreffende de vrijwillige aanduiding van de herkomst ter aanvulling van die voorschriften opgenomen in Verordening (EU) nr. 1169/2011, moeten eveneens worden vastgesteld. Door zulke voorschriften vast te stellen, worden alle stadia in de productieketen gereguleerd en worden de consumenten beschermd en naar behoren geïnformeerd.

(8)

De aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten moeten recht blijven doen aan traditionele methoden voor het verkrijgen van een kwaliteitsproduct, maar dienen te worden bijgewerkt en verbeterd in het licht van technologische ontwikkelingen.

(9)

Gearomatiseerde wijnbouwproducten moeten worden geproduceerd volgens bepaalde voorschriften en beperkingen, die garanderen dat consumentenverwachtingen met betrekking tot kwaliteit en productiemethoden worden ingelost. Om aan de internationale normen op dit gebied te voldoen, moeten de productiemethoden worden vastgesteld door de Commissie, die daarbij in de regel moet rekening houden met de normen welke worden aanbevolen en gepubliceerd door de Internationale Organisatie voor wijnbouw en wijnbereiding (International Organisation of Vine and Wine — OIV).

(10)

Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad (6) en Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad (7) moeten van toepassing zijn op gearomatiseerde wijnbouwproducten.

(11)

Om aan de verwachtingen van de consument te voldoen en de traditionele methoden voor het verkrijgen van een kwaliteitsproduct te volgen, mag voor de productie van gearomatiseerde wijnbouwproducten bovendien uitsluitend uit landbouwproducten verkregen ethylalcohol worden gebruikt. Dit schept ook afzetmogelijkheden voor basisproducten van de landbouw.

(12)

Gezien het belang en de complexiteit van de sector gearomatiseerde wijnbouwproducten is het passend specifieke voorschriften inzake de beschrijving en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnbouwproducten vast te stellen die de bepalingen van Verordening (EU) nr. 1169/2011 inzake etikettering aanvullen. Deze specifieke voorschriften moeten ook voorkomen dat de verkoopbenamingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten worden misbruikt in het geval van producten die niet voldoen aan de voorschriften van deze verordening.

(13)

Met het oog op het vergemakkelijken van het consumentenbegrip moet het mogelijk zijn de in deze verordening vastgelegde verkoopbenamingen aan te vullen met de gebruikelijke benaming van het product in de zin van Verordening (EU) nr. 1169/2011.

(14)

Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (8) is onder meer van toepassing op verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel, waaronder gearomatiseerde wijnbouwproducten vallen. Dientengevolge mogen gearomatiseerde wijnbouwproducten die voldoen aan de in die verordening en in de uit hoofde van die verordening aangenomen handelingen, opgenomen eisen, als biologische gearomatiseerde wijnbouwproducten in de handel worden gebracht.

(15)

Bij de toepassing van een kwaliteitsbeleid en met het oog op een hoge kwaliteit van gearomatiseerde wijnbouwproducten met een geografische aanduiding, moeten de lidstaten in staat zijn voorschriften inzake de productie, beschrijving, aanbiedingsvorm en etikettering van op hun eigen grondgebied geproduceerde gearomatiseerde wijnbouwproducten met een geografische aanduiding vast te stellen die stringenter zijn dan de bepalingen van deze verordening, voor zover deze voorschriften verenigbaar zijn met het recht van de Unie.

(16)

Aangezien Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad (9), Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad (10), en de bepalingen betreffende geografische aanduidingen opgenomen in Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad (11) niet van toepassing zijn op gearomatiseerde wijnbouwproducten, moeten specifieke voorschriften inzake de bescherming van geografische aanduidingen voor gearomatiseerde wijnbouwproducten worden vastgesteld. Geografische aanduidingen moeten worden gebruikt om aan te geven dat gearomatiseerde wijnbouwproducten van oorsprong zijn uit het grondgebied van een land, of een regio of plaats op dat grondgebied, wanneer een bepaalde kwaliteit, faam of ander kenmerk van het gearomatiseerde wijnbouwproduct hoofdzakelijk valt toe te schrijven aan de geografische oorsprong ervan en moeten door de Commissie worden geregistreerd.

(17)

In deze verordening moet een procedure voor de registratie, inachtneming, wijziging en eventuele annulering van geografische aanduidingen van derde landen en van de Unie worden vastgesteld.

(18)

De autoriteiten van de lidstaten moeten worden belast met het toezicht op de naleving van deze verordening en er moeten regelingen worden getroffen opdat de Commissie die naleving kan monitoren en controleren.

(19)

Teneinde niet-essentiële onderdelen van deze verordening aan te vullen of te wijzigen, moet de bevoegdheid om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 VWEU worden overgedragen aan de Commissie, wat betreft de vaststelling van productieprocessen voor het verkrijgen van gearomatiseerde wijnbouwproducten; criteria betreffende de afbakening van geografische gebieden en regels, beperkingen en afwijkingen betreffende de productie in zulke gebieden; voorwaarden waaronder een productdossier aanvullende eisen mag bevatten; gevallen waarin een individuele producent de bescherming van een geografische aanduiding kan aanvragen en beperkingen met betrekking tot het type producent dat zulke bescherming; de vaststelling van de voorwaarden met betrekking tot de beschermingsaanvraag voor een geografische aanduiding, het onderzoek door de Commissie, de bezwaarprocedure en de procedures voor de wijziging en annulering van geografische aanduidingen; de vaststelling van de voorwaarden met betrekking tot grensoverschrijdende aanvragen; het vaststellen van de datum voor indiening van een aanvraag of een verzoek, van de datum waarop de bescherming ingaat en van de datum waarop een wijziging in werking treedt; de vaststelling van de voorwaarden met betrekking tot wijzigingen van het productdossier, met inbegrip van de voorwaarden waaronder een wijziging als minimaal moet worden beschouwd en de voorwaarden met betrekking tot de aanvragen om, en goedkeuring van, wijzigingen die geen verandering van het enig document omvatten; de beperkingen met betrekking tot de beschermde naam; de aard en de soort van de informatie die moet worden verstrekt in de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en de Commissie, de wijze van informatieverstrekking, de voorschriften inzake de rechten op toegang tot de beschikbaar gestelde informatie of informatiesystemen en de voorwaarden voor en de wijze van bekendmaking van de informatie. Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens de voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer van deskundigen. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.

(20)

Teneinde eenvormige voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van deze verordening vast te stellen met betrekking tot de analysemethoden waarmee de samenstelling van gearomatiseerde wijnbouwproducten wordt bepaald; besluiten inzake het verlenen van bescherming van geografische aanduidingen of het afwijzen van aanvragen voor zulke bescherming; besluiten inzake het annuleren van de bescherming van geografische aanduidingen en van bestaande geografische benamingen; de beslissingen betreffende de goedkeuring van de uitvoering van wijzigingen in het geval van kleine wijzigingen van productdossiers; de in het productdossier te verstrekken informatie ten aanzien van de definitie van de geografische aanduiding; de manieren waarop besluiten over de goedkeuring of de afwijzing van beschermingsaanvragen voor het publiek beschikbaar worden gemaakt; voorschriften in verband met de indiening van grensoverschrijdende aanvragen; voorschriften betreffende door de lidstaten uit te voeren controles en verificaties; de procedure, met inbegrip van de ontvankelijkheid, voor het onderzoek van aanvragen tot bescherming van of voor de goedkeuring van een wijziging van een geografische aanduiding, alsook de procedure, met inbegrip van de ontvankelijkheid, voor bezwaarschriften, annulatieaanvragen en omzettingsaanvragen en de indiening van informatie over bestaande geografische benamingen; voorschriften inzake administratieve en fysieke controles die de lidstaten moeten verrichten; en voorschriften over de informatieverstrekking die nodig is voor de toepassing van de bepaling over de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en de Commissie, de regelingen voor het beheer van de te verstrekken informatie, alsmede voorschriften betreffende de inhoud en het format van de te verstrekken gegevens en betreffende de termijnen en de frequentie van de informatieverstrekking en regelingen voor het doorzenden van informatie en documenten of voor het beschikbaar stellen van informatie en documenten aan de lidstaten, de bevoegde autoriteiten in derde landen en het publiek, moeten uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend aan de Commissie. Deze uitvoeringsbevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad (12).

(21)

De Commissie moet, door middel van uitvoeringshandelingen en, gezien het bijzondere karakter ervan, zonder toepassing van Verordening (EU) nr. 182/2011, het enige document in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendmaken, beslissen of zij aanvragen voor de bescherming van geografische aanduidingen op gronden van onontvankelijkheid afwijst, en een register van op grond van deze richtlijn beschermde geografische aanduidingen oprichten en onderhouden, met inbegrip van de opname in dat register of verwijdering uit dat register van bestaande geografische benamingen.

(22)

Bij de overgang van de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 1601/91 naar die van de onderhavige verordening kunnen zich problemen voordoen die in de onderhavige verordening niet worden behandeld. Daarom moet de bevoegdheid om de nodige overgangsmaatregelen vast te stellen worden overgedragen aan de Commissie.

(23)

Er moet voldoende tijd worden voorzien en passende regelingen worden getroffen om een soepele overgang van de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 1601/91 naar de voorschriften van deze verordening te bevorderen. Het afzetten van bestaande voorraden na de toepassing van deze verordening moet worden toegestaan totdat die voorraden zijn uitverkocht.

(24)

Daar de doelstellingen van deze verordening, namelijk de vaststelling van voorschriften vastgesteld voor de definitie, de beschrijving, de aanbiedingsvorm en de etikettering van gearomatiseerde wijnbouwproducten, alsmede voorschriften voor de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar beter, wegens de omvang en de gevolgen ervan, door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1.   In deze verordening worden voorschriften vastgesteld voor de definitie, de beschrijving, de aanbiedingsvorm en de etikettering van gearomatiseerde wijnbouwproducten, alsmede voor de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten.

2.   Verordening (EU) nr. 1169/2011 is van toepassing op de aanbiedingsvorm en de etikettering van gearomatiseerde wijnbouwproducten, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

3.   Deze verordening is van toepassing op alle gearomatiseerde wijnbouwproducten die in de Unie in de handel worden gebracht, ongeacht of deze in de lidstaten of in derde landen zijn geproduceerd, alsmede op die welke in de Unie voor de export worden geproduceerd.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1.

„verkoopbenaming”: de naam van elk van de gearomatiseerde wijnbouwproducten zoals vastgelegd in deze verordening;

2.

„beschrijving”: de lijst met specifieke kenmerken van een gearomatiseerd wijnbouwproduct;

3.

„geografische aanduiding”: een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een gearomatiseerd wijnbouwproduct van oorsprong is uit een regio, een specifieke plaats, of een land, wanneer een bepaalde kwaliteit, faam of ander kenmerk van dat product hoofdzakelijk valt toe te schrijven aan de geografische oorsprong ervan.

HOOFDSTUK II

DEFINITIE, BESCHRIJVING, AANBIEDINGSVORM EN ETIKETTERING VAN GEAROMATISEERDE WIJNBOUWPRODUCTEN

Artikel 3

Definitie en classificatie van gearomatiseerde wijnbouwproducten

1.   Gearomatiseerde wijnbouwproducten zijn producten verkregen uit producten van de wijnsector als bedoeld in Verordening (EU) nr. 1308/2013 die zijn gearomatiseerd. Ze worden in de volgende categorieën ingedeeld:

a)

gearomatiseerde wijnen,

b)

gearomatiseerde dranken op basis van wijn,

c)

gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten.

2.   Gearomatiseerde wijnen zijn dranken:

a)

die zijn verkregen uit één of meer wijnbouwproducten als omschreven in bijlage II, deel IV, punt 5, en in bijlage VII, deel II, punten 1 en 3 tot en met 9, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, met uitzondering van „retsina”-wijn;

b)

waarin de onder a) bedoelde wijnbouwproducten ten minste 75 % van het totale volume uitmaken;

c)

waaraan eventueel alcohol is toegevoegd;

d)

waaraan eventueel kleurstoffen zijn toegevoegd;

e)

waaraan eventueel druivenmost en/of gedeeltelijk gegiste druivenmost is toegevoegd;

f)

die eventueel zijn verzoet;

g)

met een effectief alcoholvolumegehalte van niet minder dan 14,5 % vol. en minder dan 22 % vol. en een totaal alcoholvolumegehalte van niet minder dan 17,5 % vol.

3.   Gearomatiseerde dranken op basis van wijn zijn dranken:

a)

die zijn verkregen uit één of meer wijnbouwproducten als omschreven in bijlage VII, deel II, punten 1, 2 en 4 tot en met 9, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, met uitzondering van met toevoeging van alcohol bereide wijn en retsina;

b)

waarin de onder a) bedoelde wijnbouwproducten ten minste 50 % van het totale volume uitmaken;

c)

waaraan geen alcohol is toegevoegd, tenzij in bijlage II anders is bepaald;

d)

waaraan eventueel kleurstoffen zijn toegevoegd;

e)

waaraan eventueel druivenmost en/of gedeeltelijk gegiste druivenmost is toegevoegd;

f)

die eventueel zijn verzoet;

g)

met een effectief alcoholvolumegehalte van niet minder dan 4,5 % vol. en minder dan 14,5 % vol.

4.   Gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten zijn dranken:

a)

die zijn verkregen uit één of meer wijnbouwproducten als omschreven in bijlage VII, deel II, punten 1, 2 en 4 tot en met 11, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 met uitzondering van met toevoeging van alcohol bereide wijn en retsina;

b)

waarin de onder a) bedoelde wijnbouwproducten ten minste 50 % van het totale volume uitmaken;

c)

waaraan geen alcohol is toegevoegd;

d)

waaraan eventueel kleurstoffen zijn toegevoegd;

e)

die eventueel zijn verzoet;

f)

met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol. en minder dan 10 % vol.

Artikel 4

Productieprocessen en analysemethoden voor gearomatiseerde wijnbouwproducten

1.   Gearomatiseerde wijnbouwproducten worden geproduceerd overeenkomstig de eisen, beperkingen en beschrijvingen die zijn opgenomen in de bijlagen I en II.

2.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende de vaststelling van de toegestane productieprocedés voor de bereiding van gearomatiseerde wijnbouwproducten, waarbij rekening wordt gehouden met de verwachtingen van de consument.

Bij de vaststelling van de toegestane productieprocedés als bedoeld in de eerste alinea, houdt de Commissie rekening met de productieprocedés die zijn aanbevolen en gepubliceerd door de OIV.

3.   Indien noodzakelijk stelt de Commissie, door middel van uitvoeringshandelingen, analysemethoden vast waarmee de samenstelling van gearomatiseerde wijnbouwproducten wordt bepaald. Deze methoden zijn gebaseerd op relevante door de OIV aanbevolen en gepubliceerde methoden, tenzij deze ondoeltreffend of ongeschikt zijn om de nagestreefde doelstelling te verwezenlijken. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de onderzoeksprocedure van artikel 34, lid 2.

In afwachting van de vaststelling van die methoden door de Commissie worden de methoden gebruikt die door de betrokken lidstaat zijn toegestaan.

4.   De oenologische procedés en beperkingen die zijn bepaald overeenkomstig artikel 74, artikel 75, lid 4, en artikel 80 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 zijn van toepassing op de wijnbouwproducten die worden gebruikt voor de productie van gearomatiseerde wijnbouwproducten.

Artikel 5

Verkoopbenamingen

1.   De in bijlage II opgenomen verkoopbenamingen worden gebruikt voor elk gearomatiseerd wijnbouwproduct dat in de Unie in de handel wordt gebracht, mits dit product voldoet aan de in die bijlage vastgestelde eisen voor de desbetreffende verkoopbenaming. Verkoopbenamingen mogen worden aangevuld met een gebruikelijke benaming als gedefinieerd in artikel 2, lid 2, onder o), van Verordening (EU) nr. 1169/2011.

2.   Wanneer gearomatiseerde wijnbouwproducten voldoen aan de eisen van meer dan één verkoopbenaming, is het toegestaan slechts één van deze verkoopbenamingen te gebruiken, tenzij in bijlage II anders is bepaald.

3.   Een alcoholhoudende drank die niet voldoet aan de eisen van deze verordening mag niet worden aangeduid, aangeboden of geëtiketteerd met gebruikmaking van een formulering waarin een woord zoals „genre”, „type”, „stijl”, „trant”, „smaak” of een andere soortgelijke term wordt gecombineerd met een van de verkoopbenamingen.

4.   Verkoopbenamingen mogen worden aangevuld met of vervangen door een krachtens deze verordening beschermde geografische aanduiding.

5.   Onverminderd artikel 26 mogen verkoopbenamingen niet worden aangevuld met voor wijnbouwproducten toegestane beschermde oorsprongsbenamingen of beschermde geografische aanduidingen.

Artikel 6

Aanvullende gegevens bij de verkoopbenamingen

1.   De in artikel 5 bedoelde verkoopbenamingen mogen tevens worden aangevuld met de volgende vermeldingen betreffende het suikergehalte van het gearomatiseerde wijnbouwproduct:

a)

„extra droog”: voor producten met een gehalte aan suikers van minder dan 30 g per liter en, voor de categorie gearomatiseerde wijnen, en in afwijking van het bepaalde in artikel 3, lid 2, onder g), een totaal alcoholvolumegehalte van ten minste 15 % vol.;

b)

„droog”: voor producten met een gehalte aan suikers van minder dan 50 g per liter en, voor de categorie gearomatiseerde wijnen, en in afwijking van het bepaalde in artikel 3, lid 2, onder g), een totaal alcoholvolumegehalte van ten minste 16 % vol.;

c)

„halfdroog”: voor producten met een gehalte aan suikers tussen 50 en 90 g per liter;

d)

„halfzoet”: voor producten met een gehalte aan suikers tussen 90 en 130 g per liter;

e)

„zoet”: voor producten met een gehalte aan suikers van 130 g per liter of meer.

Het in de eerste alinea onder a) tot en met e) genoemde gehalte aan suikers wordt uitgedrukt in invertsuiker.

Naast de vermeldingen „halfzoet” en „zoet” mag het gehalte aan suikers worden aangegeven, uitgedrukt in gram invertsuiker per liter.

2.   Wanneer de verkoopbenaming wordt aangevuld met de vermelding „mousserend” of deze vermelding omvat, mag de gebruikte hoeveelheid mousserende wijn niet minder dan 95 % bedragen.

3.   Verkoopbenamingen mogen ook worden aangevuld met een verwijzing naar het belangrijkste aroma dat is gebruikt.

Artikel 7

Aanduiding van de herkomst

Wanneer de herkomst van gearomatiseerde wijnbouwproducten wordt aangegeven, komt die overeen met de plaats waar het gearomatiseerde wijnbouwproduct is geproduceerd. De herkomst wordt aangegeven door middel van de woorden „geproduceerd in […]” of equivalente bewoordingen, aangevuld met de naam van de desbetreffende lidstaat of het desbetreffende derde land.

Artikel 8

Taalgebruik in de aanbiedingsvorm en etikettering van gearomatiseerde wijnbouwproducten

1.   De in bijlage II in cursieve letters opgenomen verkoopbenamingen worden noch op het etiket noch in de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnbouwproducten in vertaling vermeld.

In deze verordening vastgestelde aanvullende vermeldingen worden, wanneer deze in woorden worden weergegeven, in ten minste één van de officiële talen van de Unie vermeld.

2.   De naam van een krachtens deze verordening beschermde geografische aanduiding wordt op het etiket vermeld in de taal of de talen waarin deze is geregistreerd, zelfs wanneer de geografische aanduiding de verkoopbenaming vervangt overeenkomstig artikel 5, lid 4.

Wanneer de naam van een op grond van deze verordening beschermde geografische aanduiding in een niet-Latijns alfabet is geschreven, mag deze tevens in één of meer officiële talen van de Unie worden vermeld.

Artikel 9

Stringentere voorschriften op grond van besluiten van de lidstaten

Bij het toepassen van een kwaliteitsbeleid voor op hun eigen grondgebied geproduceerde gearomatiseerde wijnbouwproducten met krachtens deze verordening beschermde geografische aanduidingen of voor de vaststelling van nieuwe geografische aanduidingen mogen de lidstaten voorschriften voor de productie en de beschrijving vaststellen die stringenter zijn dan die als bedoeld in artikel 4 en de bijlagen I en II, voor zover deze verenigbaar zijn met het recht van de Unie.

HOOFDSTUK III

GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

Artikel 10

Inhoud van de beschermingsaanvraag

1.   Een aanvraag om een naam te beschermen als geografische aanduiding bevat een technisch dossier met de volgende gegevens:

a)

de naam die moet worden beschermd;

b)

de naam en het adres van de aanvrager;

c)

het in lid 2 bedoelde productdossier, alsmede

d)

het enig document waarin het in lid 2 bedoelde productdossier wordt samengevat.

2.   Om in aanmerking te komen voor een op grond van deze richtlijn beschermde geografische aanduiding, voldoet een product aan het desbetreffende productdossier dat ten minste de volgende gegevens bevat:

a)

de naam die moet worden beschermd;

b)

een beschrijving van het product, met name zijn belangrijkste analytische kenmerken, en de organoleptische kenmerken van het product;

c)

indien van toepassing, de speciale productieprocedés en specificaties alsook de relevante beperkingen op het maken van het product;

d)

de afbakening van het desbetreffende geografische gebied;

e)

de gegevens ter staving van het in artikel 2, punt 3, bedoelde verband;

f)

de toepasselijke eisen die zijn vastgesteld in het recht van de Unie of in het nationale recht of, indien daarin door de lidstaten is voorzien, door een organisatie die de beschermde geografische aanduiding beheert, met dien verstande dat die eisen objectief, niet-discriminerend en verenigbaar met het recht van de Unie zijn;

g)

een indicatie van de belangrijkste grondstof op basis waarvan het gearomatiseerde wijnbouwproduct is verkregen;

h)

de naam en het adres van de autoriteiten of organen die verifiëren of de bepalingen van het productdossier worden nageleefd, alsmede hun specifieke taken.

Artikel 11

Beschermingsaanvraag met betrekking tot in derde landen gelegen geografische gebieden

1.   Een beschermingsaanvraag met betrekking tot een geografisch gebied in een derde land bevat naast de in artikel 10 vermelde elementen het bewijs dat de naam in kwestie in het land van oorsprong van het product beschermd is.

2.   De beschermingsaanvraag wordt rechtstreeks door de aanvrager of via de autoriteiten van het betrokken derde land bij de Commissie ingediend.

3.   De beschermingsaanvraag wordt ingediend in één van de officiële talen van de Unie of gaat vergezeld van een gecertificeerde vertaling in één van die talen.

Artikel 12

Aanvragers

1.   Belanghebbende producentengroeperingen of, bij uitzondering, individuele producenten kunnen een beschermingsaanvraag indienen voor een geografische aanduiding. Andere belanghebbende partijen mogen zich bij de beschermingsaanvraag aansluiten.

2.   Producenten mogen slechts voor door hen geproduceerde gearomatiseerde wijnbouwproducten een beschermingsaanvraag indienen.

3.   Voor namen die een grensoverschrijdend geografisch gebied aanduiden, mag een gemeenschappelijke beschermingsaanvraag worden ingediend.

Artikel 13

Inleidende nationale procedure

1.   Beschermingsaanvragen, voor een geografische aanduiding voor uit de Unie afkomstige gearomatiseerde wijnbouwproducten worden overeenkomstig de leden 2 tot en met 7 van het onderhavige artikel behandeld in het kader van een inleidende nationale procedure.

2.   De beschermingsaanvraag wordt ingediend in de lidstaat op het grondgebied waarvan de geografische aanduiding is ontstaan.

3.   De lidstaat gaat na of de beschermingsaanvraag voldoet aan de in dit hoofdstuk vastgestelde voorwaarden.

De lidstaat zorgt ervoor dat in het kader van een nationale procedure de beschermingsaanvraag naar behoren wordt bekendgemaakt, en voorziet in een periode van ten minste twee maanden na de datum van bekendmaking van de beschermingsaanvraag tijdens welke op het grondgebied van de lidstaat woonachtige of gevestigde natuurlijke of rechtspersonen met een rechtmatig belang bezwaar kunnen aantekenen tegen de voorgestelde bescherming door een met redenen omkleed bezwaarschrift in te dienen bij de lidstaat.

4.   Een geografische aanduiding die volgens de lidstaat niet aan de desbetreffende eisen voldoet of onverenigbaar is met het recht van de Unie in het algemeen, wordt door die lidstaat afgewezen.

5.   Een lidstaat die oordeelt dat aan de desbetreffende eisen is voldaan:

a)

publiceert het enig document en het productdossier ten minste op internet, alsmede

b)

dient bij de Commissie een beschermingsaanvraag met de volgende gegevens in:

i)

de naam en het adres van de aanvrager;

ii)

het in artikel 10, lid 2, bedoelde productdossier;

iii)

het in artikel 10, lid 1, onder d), bedoelde enig document;

iv)

een verklaring waarin de lidstaat aangeeft dat de door de aanvrager ingediende aanvraag voldoet aan de voorwaarden, alsmede

v)

de vindplaats van de onder a) bedoelde publicatie.

De in de eerste alinea, onder b), bedoelde informatie wordt ingediend in één van de officiële talen van de Unie of gaat vergezeld van een gecertificeerde vertaling in één van die talen.

6.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 28 maart 2015 aan dit artikel te voldoen.

7.   Lidstaten die geen nationale wetgeving inzake de bescherming van geografische aanduidingen hebben, kunnen, uitsluitend bij wijze van overgangsregeling, de naam overeenkomstig dit hoofdstuk op nationaal niveau beschermen. Zulke bescherming treedt in werking vanaf de datum waarop de aanvraag bij de Commissie wordt ingediend, en eindigt op de datum waarop overeenkomstig dit hoofdstuk een besluit inzake de registratie of de weigering wordt genomen.

Artikel 14

Onderzoek door de Commissie

1.   De Commissie maakt de termijn bekend voor de indiening van een aanvraag tot bescherming.

2.   De Commissie onderzoekt of de in artikel 13, lid 5, bedoelde beschermingsaanvragen voldoen aan de in dit hoofdstuk vastgestelde voorwaarden.

3.   Indien volgens de Commissie is voldaan aan de in dit hoofdstuk vastgestelde voorwaarden, maakt zij, door middel van uitvoeringshandelingen die worden vastgesteld zonder toepassing van de in artikel 34, lid 2, bedoelde procedure, het in artikel 10, lid 1, onder d), bedoelde enig document en de in artikel 13, lid 5, onder a), bedoelde vindplaats van het productdossier bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

4.   Wanneer de in dit hoofdstuk vastgestelde voorwaarden volgens de Commissie niet in acht zijn genomen, besluit zij, door middel van uitvoeringshandelingen, de aanvraag af te wijzen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure van artikel 34, lid 2.

Artikel 15

Bezwaarprocedure

Lidstaten, derde landen of natuurlijke of rechtspersonen met een rechtmatig belang die woonachtig zijn of zijn gevestigd in een andere lidstaat dan die die de bescherming heeft aangevraagd, of in een derde land, kunnen gedurende uiterlijk twee maanden na de in artikel 14, lid 3, bedoelde bekendmaking bezwaar tegen de voorgestelde bescherming aantekenen door bij de Commissie een met redenen omklede verklaring in te dienen met betrekking tot de in dit hoofdstuk bepaalde voorwaarden om voor bescherming in aanmerking te komen.

In een derde land woonachtige of gevestigde natuurlijke of rechtspersonen dienen hun verklaring binnen de in de eerste alinea vastgestelde termijn van twee maanden rechtstreeks of via de autoriteiten van het betrokken derde land bij de Commissie in.

Artikel 16

Beschermingsbesluit

Op basis van de informatie waarover de Commissie na afloop van de in artikel 15 bedoelde bezwaarprocedure beschikt, verleent zij door middel van uitvoeringshandelingen bescherming aan de geografische aanduiding die aan de in dit hoofdstuk vastgestelde voorwaarden voldoet en verenigbaar is met het recht van de Unie in het algemeen, dan wel wijst zij de aanvraag af indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure van artikel 34, lid 2.

Artikel 17

Homoniemen

1.   Bij de registratie van een naam waarvoor een beschermingsaanvraag is ingediend en die volledig of gedeeltelijk homoniem is met een naam die overeenkomstig deze verordening is geregistreerd, wordt naar behoren rekening gehouden met de plaatselijke en traditionele gebruiken en elk risico van verwarring.

2.   Een homonieme naam die bij de consument ten onrechte de indruk wekt dat de producten van oorsprong zijn uit een ander grondgebied, wordt niet geregistreerd, ook al is de naam juist wat het grondgebied, de regio of de plaats van oorsprong van de producten in kwestie betreft.

3.   Het gebruik van een geregistreerde homonieme naam is toegestaan indien de praktische omstandigheden garanderen dat de in tweede instantie geregistreerde homonieme naam zich duidelijk onderscheidt van de reeds geregistreerde naam, met inachtneming van de behoefte de betrokken producenten een billijke behandeling te geven en de consument niet te misleiden.

Artikel 18

Redenen tot weigering van de bescherming

1.   Namen die soortnamen zijn geworden, worden niet beschermd als geografische aanduiding.

In dit hoofdstuk wordt onder een „naam die een soortnaam is geworden” verstaan: de naam van een gearomatiseerd wijnbouwproduct, die weliswaar verband houdt met de plaats of regio waar dit product oorspronkelijk werd geproduceerd of in de handel werd gebracht, maar die in de Unie de gangbare naam voor dat gearomatiseerde wijnbouwproduct is geworden.

Om vast te stellen of een naam een soortnaam is geworden, wordt rekening gehouden met alle relevante factoren, met name:

a)

de bestaande situatie in de Unie, vooral in de consumptiegebieden;

b)

het desbetreffende recht van de Unie of het desbetreffende nationale recht.

2.   Een naam wordt niet als geografische aanduiding beschermd indien de bescherming, rekening houdend met de faam en bekendheid van een merk, de consument kan misleiden ten aanzien van de werkelijke identiteit van het gearomatiseerde wijnbouwproduct.

Artikel 19

Verband met merken

1.   Wanneer een geografische aanduiding overeenkomstig deze verordening wordt beschermd, wordt een aanvraag tot registratie van een merk waarvan het gebruik valt onder artikel 20, lid 2, en dat betrekking heeft op een gearomatiseerd wijnbouwproduct, afgewezen in het geval dat de aanvraag tot registratie van het merk wordt ingediend na de datum waarop de aanvraag tot bescherming van de geografische aanduiding bij de Commissie is ingediend en dat de geografische aanduiding uiteindelijk wordt beschermd.

Merken die in strijd met de eerste alinea zijn geregistreerd, worden nietig verklaard.

2.   Onverminderd artikel 17, lid 2, mag een merk waarvan het gebruik valt onder artikel 20, lid 2, en dat vóór de datum van indiening van de aanvraag tot bescherming van de geografische aanduiding bij de Commissie, op het grondgebied van de Unie is gedeponeerd, is geregistreerd of, mits de desbetreffende wetgeving in deze mogelijkheid voorziet, rechten heeft verworven door gebruik, verder worden gebruikt en de duur van de registratie mag worden verlengd niettegenstaande de bescherming van de geografische aanduiding, op voorwaarde dat er geen redenen zijn om het merk nietig of vervallen te verklaren op grond van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad (13) of Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad (14).

In dat geval mag de geografische aanduiding naast het betrokken merk worden gebruikt.

Artikel 20

Bescherming

1.   Op grond deze richtlijn beschermde geografische aanduidingen mogen worden gebruikt door alle marktdeelnemers die een overeenkomstig het desbetreffende productdossier geproduceerd gearomatiseerd wijnbouwproduct afzetten.

2.   Op grond van deze richtlijn beschermde geografische aanduidingen en de gearomatiseerde wijnbouwproducten die deze beschermde namen overeenkomstig het productdossier dragen, worden beschermd tegen:

a)

elk direct of indirect commercieel gebruik van een beschermde benaming:

i)

voor vergelijkbare producten die niet in overeenstemming zijn met het bij de beschermde naam horende productdossier, of

ii)

wanneer hierbij van de faam van een geografische aanduiding wordt geprofiteerd;

b)

elk misbruik, elke nabootsing of elke voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product of de dienst is aangegeven of indien de beschermde naam is vertaald, getranscribeerd of getranslitereerd of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals „soort”, „type”, „methode”, „op de wijze van”, „imitatie”, „smaak”, „zoals” en dergelijke;

c)

elke andere onjuiste of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het product op de binnen- of buitenverpakking of in reclamemateriaal of documenten betreffende het wijnproduct in kwestie, alsmede het verpakken in een recipiënt die aanleiding kan geven tot misverstanden over de oorsprong van het product;

d)

andere praktijken die de consument kunnen misleiden ten aanzien van de werkelijke oorsprong van het product.

3.   Op grond van deze richtlijn beschermde geografische aanduidingen worden in de Unie geen soortnamen in de zin van artikel 18, lid 1.

4.   De lidstaten nemen de nodige administratieve of juridische maatregelen om het onwettige gebruik van op grond van deze richtlijn beschermde geografische aanduidingen als bedoeld in lid 2 te voorkomen of te beëindigen.

Artikel 21

Register

De Commissie legt, door middel van uitvoeringshandelingen die worden vastgesteld zonder toepassing van de in artikel 34, lid 2, bedoelde procedure, een openbaar toegankelijk elektronisch register van op grond van deze richtlijn beschermde geografische aanduidingen voor gearomatiseerde wijnbouwproducten aan en houdt dat bij.

Geografische aanduidingen die betrekking hebben op producten van derde landen die in de Unie zijn beschermd krachtens een internationale overeenkomst waarbij de Unie een overeenkomstsluitende partij is, mogen als op grond van deze richtlijn beschermde geografische aanduiding in het in de eerste alinea bedoelde register worden opgenomen.

Artikel 22

Aanwijzing van de bevoegde autoriteit

1.   De lidstaten wijzen één of meer bevoegde autoriteiten aan die verantwoordelijk zijn voor de controles met betrekking tot de verplichtingen die in dit hoofdstuk zijn vastgesteld overeenkomstig de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (15) vastgestelde criteria.

2.   De lidstaten zorgen ervoor dat elke marktdeelnemer die aan dit hoofdstuk voldoet, het recht heeft onder een controlesysteem te vallen.

3.   De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteit of autoriteiten. De Commissie maakt de naam en het adres van de autoriteiten bekend en werkt deze gegevens regelmatig bij.

Artikel 23

Verificatie inzake de naleving van het productdossier

1.   Voor op grond van deze richtlijn beschermde geografische aanduidingen met betrekking tot een geografisch gebied in de Unie wordt de jaarlijkse verificatie inzake de naleving van het productdossier tijdens de productie en tijdens of na de verpakking van het gearomatiseerde wijnbouwproduct uitgevoerd door:

a)

de in artikel 22 bedoelde bevoegde autoriteit of autoriteiten, of

b)

één of meer controleorganen in de zin van artikel 2, tweede alinea, punt 5, van Verordening (EG) nr. 882/2004 die optreden als certificeringsorgaan voor het product overeenkomstig de in artikel 5 van die verordening vastgestelde voorschriften.

De kosten van deze verificatie zijn ten laste van de betrokken marktdeelnemer.

2.   Voor op grond van deze richtlijn beschermde geografische aanduidingen met betrekking tot een geografisch gebied in een derde land wordt de jaarlijkse verificatie inzake de naleving van het productdossier tijdens de productie en tijdens of na de verpakking van het gearomatiseerde wijnbouwproduct uitgevoerd door:

a)

één of meer door het derde land aangewezen overheidsinstanties, of

b)

één of meer certificeringsorganen.

3.   De in lid 1, onder b), en lid 2, onder b), bedoelde organen voldoen aan en zijn geaccrediteerd volgens de norm EN ISO/IEC 17065:2012 (Conformity assessments — Requirements for bodies certifying products processes and services).

4.   De in lid 1, onder a), en lid 2, onder a), bedoelde autoriteit of autoriteiten bieden voor de uitvoering van de verificatie inzake de naleving van het productdossier afdoende garanties inzake objectiviteit en onpartijdigheid en beschikken over gekwalificeerd personeel en voldoende middelen voor de uitoefening van hun taken.

Artikel 24

Wijzigingen van het productdossier

1.   Een aanvrager die voldoet aan de in artikel 12 vastgestelde voorwaarden mag om goedkeuring van een wijziging van het productdossier inzake een op grond van deze richtlijn beschermde geografische aanduiding verzoeken, met name om rekening te houden met wetenschappelijke en technische ontwikkelingen, of om de in artikel 10, lid 2, onder d), bedoelde afbakening van het geografische gebied te herzien. De voorgestelde wijzigingen worden in de aanvragen beschreven en gemotiveerd.

2.   Als de voorgestelde wijziging één of meer veranderingen van het in artikel 10, lid 1, onder d), bedoelde enig document omvat, zijn de artikelen 13 tot en met 16 mutatis mutandis van toepassing op het verzoek tot wijziging. Als echter slechts een kleine wijziging wordt voorgesteld, beslist de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen of de aanvraag wordt goedgekeurd zonder de procedure van artikel 14, lid 2, en artikel 15 te volgen, en maakt zij in het geval van goedkeuring de in artikel 14, lid 3, bedoelde elementen bekend. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure van artikel 34, lid 2.

Artikel 25

Annulering

De Commissie kan, op eigen initiatief of naar aanleiding van het gemotiveerde verzoek van een lidstaat, een derde land of een natuurlijke of rechtspersoon met een rechtmatig belang, door middel van uitvoeringshandelingen, besluiten de bescherming van een geografische aanduiding te annuleren indien de naleving van het desbetreffende productdossier niet langer kan worden gegarandeerd. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure van artikel 34, lid 2.

De artikelen 13 tot en met 16 zijn mutatis mutandis van toepassing.

Artikel 26

Bestaande geografische benamingen

1.   In bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 1601/91 opgenomen geografische benamingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten en geografische benamingen waarvoor een aanvraag is ingediend bij een lidstaat en die door deze lidstaat zijn goedgekeurd vóór 27 maart 2014 worden automatisch beschermd als geografische aanduidingen op grond van deze verordening. De Commissie neemt, door middel van uitvoeringshandelingen die worden vastgesteld zonder toepassing van de in artikel 34, lid 2, van deze verordening bedoelde procedure, deze namen op in het in artikel 21 van deze verordening bedoelde register.

2.   Met betrekking tot de in lid 1 bedoelde bestaande geografische benamingen dienen de lidstaten de volgende informatie in bij de Commissie:

a)

het in artikel 10, lid 1, bedoelde technische dossier;

b)

de nationale goedkeuringsbesluiten.

3.   De in lid 1 bedoelde bestaande geografische benamingen verliezen de op grond van deze verordening verleende bescherming indien de in lid 2 bedoelde informatie later dan 28 maart 2017 wordt ingediend. De Commissie neemt, door middel van uitvoeringshandelingen die worden vastgesteld zonder toepassing van de in artikel 34, lid 2, bedoelde procedure, de nodige administratieve maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke namen uit het in artikel 21 bedoelde register worden geschrapt.

4.   Artikel 25 is niet van toepassing op de in lid 1 van het onderhavige artikel bedoelde bestaande geografische benamingen.

Tot 28 maart 2018 kan de Commissie, door middel van uitvoeringshandelingen, uit eigen beweging besluiten om de bescherming van in lid 1 van dit artikel bedoelde bestaande geografische benamingen te annuleren indien deze niet in overeenstemming zijn met artikel 2, punt 3. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure bedoeld in artikel 34, lid 2.

Artikel 27

Leges

De lidstaten mogen leges heffen ter dekking van door hen gemaakte kosten van onder meer het onderzoek van beschermingsaanvragen, bezwaarschriften, wijzigingsverzoeken en annulatieaanvragen in het kader van dit hoofdstuk.

Artikel 28

Gedelegeerde bevoegdheden

1.   Om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de productie in het afgebakende geografische gebied, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:

a)

criteria voor de afbakening van het geografische gebied, en

b)

voorschriften, beperkingen en afwijkingen met betrekking tot de productie in het afgebakende geografische gebied.

2.   Om de kwaliteit en de traceerbaarheid van de producten te waarborgen, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de voorwaarden waaronder het productdossier aanvullende eisen als bedoeld in artikel 10, lid 2, onder f), mag bevatten.

3.   Om de rechten of de rechtmatige belangen van producenten of marktdeelnemers te waarborgen, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde:

a)

gevallen te bepalen waarin een individuele producent de bescherming van een geografische aanduiding kan aanvragen;

b)

beperkingen te bepalen met betrekking tot het type producent dat de bescherming van een geografische aanduiding kan aanvragen;

c)

de voorwaarden te bepalen met betrekking tot de beschermingsaanvraag voor een geografische aanduiding, het onderzoek door de Commissie, de bezwaarprocedure en de procedures voor de wijziging en annulering van geografische aanduidingen;

d)

de voorwaarden te bepalen met betrekking tot grensoverschrijdende aanvragen;

e)

de datum vast te stellen voor indiening van een aanvraag of een verzoek;

f)

de datum vast te stellen waarop de bescherming ingaat;

g)

de voorwaarden te bepalen waaronder een wijziging als minimaal als bedoeld in artikel 24, lid 2, moet worden beschouwd;

h)

de datum vast te stellen waarop een wijziging in werking treedt;

i)

de voorwaarden te bepalen met betrekking tot de aanvragen om, en goedkeuring van, wijzigingen van het productdossier inzake een op grond van deze richtlijn beschermde geografische aanduiding, indien deze wijzigingen geen verandering van het in artikel 10, lid 1, onder d), bedoelde enig document omvatten.

4.   Om een adequate bescherming te waarborgen, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de beperkingen ten aanzien van de beschermde naam.

Artikel 29

Uitvoeringsbevoegdheden

1.   De Commissie kan, door middel van uitvoeringshandelingen, de nodige maatregelen met betrekking tot dit hoofdstuk vaststellen inzake:

a)

de in het productdossier te verstrekken informatie over het in artikel 2, punt 3, bedoelde verband tussen het geografische gebied en het eindproduct;

b)

de manieren waarop de in artikel 16 bedoelde besluiten over de goedkeuring of de afwijzing van beschermingsaanvragen voor het publiek beschikbaar worden gemaakt;

c)

de indiening van een grensoverschrijdende aanvraag;

d)

de door de lidstaten uit te voeren controles en verificaties, inclusief tests.

Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure bedoeld in artikel 34, lid 2.

2.   De Commissie kan alle nodige maatregelen met betrekking tot dit hoofdstuk vaststellen door middel van uitvoeringshandelingen ten aanzien van de procedure, met inbegrip van de ontvankelijkheid, voor het onderzoek van aanvragen tot bescherming van een geografische aanduiding of voor de goedkeuring van een wijziging van een geografische aanduiding, alsook van de procedure, met inbegrip van de ontvankelijkheid, voor bezwaarschriften, annulatieaanvragen en omzettingsaanvragen en de indiening van informatie over bestaande beschermde geografische benamingen, mits deze uitvoeringshandelingen betrekking hebben op met name:

a)

modeldocumenten en het transmissieformat;

b)

termijnen;

c)

gedetailleerde bepalingen inzake de feitelijke informatie, het bewijsmateriaal en de ondersteunende documenten die ter staving van de aanvraag of het verzoek moeten worden overgelegd.

Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure bedoeld in artikel 34, lid 2.

Artikel 30

Onontvankelijke aanvraag of onontvankelijk verzoek

Wanneer in het kader van dit hoofdstuk ingediende aanvragen of verzoeken als onontvankelijk worden beschouwd, neemt de Commissie, door middel van uitvoeringshandelingen die worden vastgesteld zonder toepassing van de in artikel 34, lid 2, bedoelde procedure, het besluit om deze op grond van onontvankelijkheid af te wijzen.

HOOFDSTUK IV

ALGEMENE, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 31

Controles en verificaties van gearomatiseerde wijnbouwproducten

1.   De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de controles van gearomatiseerde wijnbouwproducten. Zij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de bepalingen van deze verordening worden nageleefd, en met name wijzen zij de bevoegde autoriteit of autoriteiten aan die belast is/zijn met het controleren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 882/2004 van de naleving van de in deze verordening vastgestelde verplichtingen.

2.   De Commissie stelt zo nodig, door middel van uitvoeringshandelingen, de voorschriften inzake administratieve en fysieke controles vast die de lidstaten moeten verrichten om na te gaan of wordt voldaan aan de verplichtingen welke uit de toepassing van deze verordening voortvloeien.

Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure bedoeld in artikel 34, lid 2.

Artikel 32

Uitwisseling van informatie

1.   De lidstaten en de Commissie verstrekken elkaar alle informatie die nodig is voor de toepassing van deze verordening en voor de nakoming van de internationale verplichtingen betreffende gearomatiseerde wijnbouwproducten. Deze informatie mag in voorkomend geval de bevoegde autoriteiten of derde landen ter hand of ter beschikking worden gesteld en mag openbaar worden gemaakt.

2.   Om ervoor te zorgen dat de in lid 1 bedoelde informatieverstrekking snel, doeltreffend, nauwkeurig en kostenefficiënt verloopt, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot vaststelling van:

a)

de aard en de soort van de informatie die moet worden verstrekt;

b)

de wijze van informatieverstrekking;

c)

de voorschriften inzake de rechten op toegang tot de beschikbaar gestelde informatie of informatiesystemen;

d)

de voorwaarden voor en de wijze van bekendmaking van de informatie.

3.   De Commissie stelt, door middel van uitvoeringshandelingen, het volgende vast:

a)

voorschriften over de voor de toepassing van dit artikel vereiste informatie;

b)

regelingen voor het beheer van de te verstrekken informatie, alsmede voorschriften betreffende de inhoud en het format van de te verstrekken gegevens en betreffende de termijnen en de frequentie van de informatieverstrekking;

c)

regelingen voor het doorzenden van informatie en documenten of voor het beschikbaar stellen van informatie en documenten aan de lidstaten, de bevoegde autoriteiten in derde landen en het publiek.

Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure bedoeld in artikel 34, lid 2.

Artikel 33

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1.   De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.   De in artikel 4, lid 2, artikel 28, artikel 32, lid 2, en artikel 36, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt voor een periode van vijf jaar met ingang van 27 maart 2014 aan de Commissie verleend. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.   De in artikel 4, lid 2, artikel 28, artikel 32, lid 2, en artikel 36, lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan door het Europees Parlement of de Raad op elk moment worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheden. Dit besluit wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds in werking zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4.   Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.

5.   Een overeenkomstig artikel 4, lid 2, artikel 28, artikel 32, lid 2, en 36, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie vóór het verstrijken van deze termijn hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze termijn met twee maanden verlengd.

Artikel 34

Comitéprocedure

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor gearomatiseerde wijnbouwproducten. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Voor de in artikel 4, lid 3, eerste alinea, en artikel 29, lid 1, onder b), bedoelde uitvoeringshandelingen stelt de Commissie, indien door het comité geen advies wordt uitgebracht, de ontwerpuitvoeringshandeling niet vast en is artikel 5, lid 4, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Artikel 35

Intrekking

Verordening (EEG) nr. 1601/91 wordt ingetrokken met ingang van 28 maart 2015.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen overeenkomstig de in bijlage III bij de onderhavige verordening opgenomen concordantietabel.

Artikel 36

Overgangsmaatregelen

1.   Ter vergemakkelijking van de overgang van de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 1601/91 naar de bij de onderhavige verordening vastgestelde voorschriften is de Commissie bevoegd, zo nodig, overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende de vaststelling van maatregelen om de onderhavige verordening te wijzigen of ervan af te wijken, die tot 28 maart 2018 van kracht blijven.

2.   Gearomatiseerde wijnbouwproducten die niet voldoen aan de eisen van deze verordening maar vóór 27 maart 2014 overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1601/91 zijn geproduceerd, mogen in de handel worden gebracht tot de voorraden zijn uitverkocht.

3.   Gearomatiseerde wijnbouwproducten die voldoen aan de eisen van de artikelen 1 tot en met 6 en artikel 9 van deze verordening en die vóór 27 maart 2014 zijn geproduceerd, mogen in de handel worden gebracht tot de voorraden zijn uitverkocht, op voorwaarde dat deze producten voldoen aan Verordening (EEG) nr. 1601/91 ten aanzien van alle aspecten die niet vallen onder de artikelen 1 tot en met 6 en artikel 9 van deze verordening.

Artikel 37

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 28 maart 2015. Artikel 36, leden 1 en 3, is echter van toepassing met ingang van 27 maart 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 26 februari 2014.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

M. SCHULZ

Voor de Raad

De voorzitter

D. KOURKOULAS


(1)  PB C 43 van 15.2.2012, blz. 67.

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 14 januari 2014 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 17 februari 2014.

(3)  Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten (PB L 149 van 14.6.1991, blz. 1).

(4)  Verordening (EG) nr. 122/94 van de Commissie van 25 januari 1994 tot vaststelling van enkele uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten (PB L 21 van 26.1.1994, blz. 7).

(5)  Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18).

(6)  Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16).

(7)  Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34).

(8)  Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1).

(9)  Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad (PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16).

(10)  Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1).

(11)  Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

(12)  Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

(13)  Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299 van 8.11.2008, blz. 25).

(14)  Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PB L 78 van 24.3.2009, blz. 1).

(15)  Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1).


BIJLAGE I

TECHNISCHE DEFINITIES, EISEN EN BEPERKINGEN

1.   Smaakstoffen

a)

De volgende producten zijn toegestaan voor het aromatiseren van gearomatiseerde wijnbouwproducten:

i)

natuurlijke aromastoffen en/of aromatiserende preparaten als omschreven in artikel 3, lid 2, onder c), respectievelijk d), van Verordening (EG) nr. 1334/2008;

ii)

aroma’s als omschreven in artikel 3, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1334/2008, die

identiek zijn aan vanilline;

ruiken en/of smaken naar amandelen;

ruiken en/of smaken naar abrikozen;

ruiken en/of smaken naar eieren, en

iii)

aromatische kruiden en/of specerijen en/of aromatiserende voedingsmiddelen.

b)

De volgende producten zijn toegestaan voor het aromatiseren van gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten:

i)

aromastoffen en/of aromatiserende preparaten als omschreven in artikel 3, lid 2, onder b), respectievelijk d), van Verordening (EG) nr. 1334/2008, en

ii)

aromatische kruiden en/of specerijen en/of aromatiserende voedingsmiddelen.

Toevoeging van deze stoffen verleent aan het eindproduct andere organoleptische eigenschappen dan die van wijn.

2.   Verzoeting

De volgende producten zijn toegestaan voor het verzoeten van gearomatiseerde wijnbouwproducten:

a)

halfwitte suiker, witte suiker, geraffineerde witte suiker, dextrose, fructose, glucosestroop, vloeibare suiker, vloeibare invertsuiker en invertsuikerstroop zoals gedefinieerd in Richtlijn 2001/111/EG van de Raad (1);

b)

druivenmost, geconcentreerde druivenmost en gerectificeerde geconcentreerde druivenmost, zoals gedefinieerd in de punten 10, 13 en 14 van deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013;

c)

gekarameliseerde suiker (karamel), waaronder wordt verstaan het product dat uitsluitend is verkregen door beheerste verhitting van sacharose zonder toevoeging van basen, minerale zuren of andere chemische additieven;

d)

honing zoals gedefinieerd in Richtlijn 2001/110/EG van de Raad (2);

e)

sint-jansbroodstroop;

f)

andere natuurlijke koolhydraten die een soortgelijke werking hebben als de bovengenoemde producten.

3.   Toevoeging van alcohol

De volgende producten mogen worden gebruikt bij de bereiding van bepaalde gearomatiseerde wijnen en bepaalde gearomatiseerde dranken op basis van wijn:

a)

ethylalcohol verkregen uit landbouwproducten, zoals gedefinieerd in punt 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 110/2008, waaronder wijnbouwproducten;

b)

alcohol van wijn of van rozijnen of krenten;

c)

distillaat van wijn of van rozijnen of krenten;

d)

distillaat uit landbouwproducten, zoals gedefinieerd in punt 2 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 110/2008;

e)

wijn-eau-de-vie, zoals gedefinieerd in punt 4 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 110/2008;

f)

druivendraf-eau-de-vie, zoals gedefinieerd in punt 6 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 110/2008;

g)

uit gegiste krenten en rozijnen gedistilleerde dranken.

De ethylalcohol die wordt gebruikt om de bij de bereiding van gearomatiseerde wijnbouwproducten gebruikte kleurstoffen, aroma’s of andere toegestane additieven te verdunnen of op te lossen, moet verkregen zijn uit landbouwproducten en moet worden gebruikt in de mate die daartoe strikt noodzakelijk is en wordt niet beschouwd als toevoeging van alcohol voor de productie van een gearomatiseerd wijnbouwproduct.

4.   Additieven en kleurstoffen

De bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 vastgestelde voorschriften inzake levensmiddelenadditieven, met inbegrip van kleurstoffen, zijn van toepassing op gearomatiseerde wijnbouwproducten.

5.   Toevoeging van water

Voor de bereiding van gearomatiseerde wijnbouwproducten wordt de toevoeging van water toegestaan, voor zover het wordt gebruikt in de mate die noodzakelijk is om:

aromatische essence te bereiden,

kleur- en zoetstoffen op te lossen,

de uiteindelijke samenstelling van het product aan te passen.

De kwaliteit van het toegevoegde water moet in overeenstemming zijn met Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) en Richtlijn 98/83/EG van de Raad (4) en mag de aard van het product niet veranderen.

Het water mag gedistilleerd, gedemineraliseerd, gepermuteerd of verzacht zijn.

6.   Voor de bereiding van gearomatiseerde wijnbouwproducten is toevoeging van kooldioxide toegestaan.

7.   Alcoholvolumegehalte

Onder „alcoholvolumegehalte” wordt verstaan de verhouding tussen het volume zuivere alcohol dat bij een temperatuur van 20 °C in het product aanwezig is, en het totale volume van dat product bij dezelfde temperatuur.

Onder „effectief alcoholvolumegehalte” wordt verstaan het aantal volume-eenheden zuivere alcohol bij een temperatuur van 20 °C in 100 volume-eenheden van het product bij dezelfde temperatuur.

Onder „potentieel alcoholvolumegehalte” wordt verstaan het aantal volume-eenheden zuivere alcohol bij een temperatuur van 20 °C dat kan ontstaan door de totale vergisting van de suikers in 100 volume-eenheden van het product bij dezelfde temperatuur.

Onder „totaal alcoholvolumegehalte” wordt verstaan de som van het effectieve en het potentiële alcoholvolumegehalte.


(1)  Richtlijn 2001/111/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde suikers (PB L 10 van 12.1.2002, blz. 53).

(2)  Richtlijn 2001/110/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake honing (PB L 10 van 12.1.2002, blz. 47).

(3)  Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (PB L 164 van 26.6.2009, blz. 45).

(4)  Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32).


BIJLAGE II

VERKOOPBENAMINGEN EN BESCHRIJVINGEN VAN GEAROMATISEERDE WIJNBOUWPRODUCTEN

A.   VERKOOPBENAMINGEN EN BESCHRIJVINGENVAN GEAROMATISEERDE WIJNEN

1.   Gearomatiseerde wijn:

Een product dat voldoet aan de definitie van artikel 3, lid 2.

2.   Aperitief op basis van wijn:

Gearomatiseerde wijn waaraan eventueel alcohol is toegevoegd.

Het gebruik van de term „aperitief” in dit verband laat het gebruik van die term ter omschrijving van producten die niet binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, onverlet.

3.   Vermout

Gearomatiseerde wijn:

waaraan alcohol is toegevoegd, en

waarvan de kenmerkende smaak is verkregen door het gebruik van geschikte stoffen die zijn gewonnen uit soorten Artemisia.

4.   Bittere gearomatiseerde wijn:

Gearomatiseerde wijn met een kenmerkend bitter aroma, waaraan alcohol is toegevoegd.

De verkoopbenaming „bittere gearomatiseerde wijn” wordt gevolgd door de naam van de voornaamste bittere aromastof.

De verkoopbenaming „bittere gearomatiseerde wijn” kan worden aangevuld of vervangen door de volgende uitdrukkingen:

„Kinawijn”, voor dranken die voornamelijk met natuurlijk kina-aroma zijn gearomatiseerd;

Bitter vino”, voor dranken die voornamelijk met natuurlijk gentiaanaroma zijn gearomatiseerd, en die geel en/of rood zijn gekleurd door middel van toegestane kleurstoffen; het gebruik van het woord „bitter” in dit verband laat het gebruik van dit woord ter omschrijving van producten die niet binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, onverlet;

Americano”, voor dranken die zijn gearomatiseerd met uit alsem en gentiaan voortkomende natuurlijke aromastoffen en die geel en/of rood zijn gekleurd door middel van toegestane kleurstoffen.

5.   Gearomatiseerde wijn op basis van eieren

Gearomatiseerde wijn:

waaraan alcohol is toegevoegd;

waaraan kwaliteitseigeel of extracten daarvan zijn toegevoegd;

met een gehalte aan suikers uitgedrukt in invertsuiker van meer dan 200 g, en

bij de mengselbereiding waarvan een hoeveelheid eigeel van ten minste 10 g per liter is gebruikt.

De verkoopbenaming „gearomatiseerde wijn op basis van eieren” mag naast de term „cremovo” worden gebruikt, wanneer dit product voor ten minste 80 % uit wijn van de beschermde oorsprongsbenaming „Marsala” bevat.

De verkoopbenaming „gearomatiseerde wijn op basis van eieren” mag naast de term „cremovo zabaione” worden gebruikt, wanneer dit product voor ten minste 80 % uit wijn van de beschermde oorsprongsbenaming „Marsala” bestaat en een gehalte aan eigeel van ten minste 60 g per liter heeft.

6.   Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg

Een gearomatiseerde wijn:

waaraan alcohol is toegevoegd, en

waarvan de karakteristieke smaak is verkregen door het gebruik van kruidnagel en/of kaneel.

B.   VERKOOPBENAMINGEN EN BESCHRIJVINGEN VAN GEAROMATISEERDE DRANKEN OP BASIS VAN WIJN

1.   Gearomatiseerde drank op basis van wijn

Een product dat voldoet aan de definitie van artikel 3, lid 3.

2.   Gearomatiseerde versterkte drank op basis van wijn

Gearomatiseerde drank op basis van wijn:

waaraan alcohol is toegevoegd;

met een effectief alcoholvolumegehalte van ten minste 7 % vol.;

die is verzoet;

die is verkregen uit witte wijn;

waaraan distillaat van rozijnen of krenten is toegevoegd, en

die uitsluitend is gearomatiseerd door middel van kardemomextract;

of

waaraan alcohol is toegevoegd;

met een effectief alcoholvolumegehalte van ten minste 7 % vol.;

die is verzoet;

die is verkregen uit rode wijn, en

waaraan aromatiserende preparaten zijn toegevoegd die uitsluitend zijn verkregen uit specerijen, ginseng, noten, essences van citrusvruchten en aromatische kruiden.

3.   Sangría/Sangria

Gearomatiseerde drank op basis van wijn:

die is verkregen uit wijn;

die is gearomatiseerd door toevoeging van extracten of natuurlijke essences van citrusvruchten, met of zonder sap van deze vruchten;

waaraan eventueel specerijen zijn toegevoegd;

waaraan eventueel koolzuurgas is toegevoegd;

die niet is gekleurd;

die een effectief alcoholvolumegehalte heeft van ten minste 4,5 % vol. en minder dan 12 % vol., en

die vaste deeltjes afkomstig van de pulp of schil van citrusvruchten mag bevatten en waarvan de kleur uitsluitend afkomstig mag zijn van de gebruikte grondstoffen.

De term „Sangría” of „Sangria” mag uitsluitend worden gebruikt als verkoopbenaming indien het product is geproduceerd in Spanje of Portugal. Als het product is geproduceerd in een andere lidstaat mag de term „Sangría” of „Sangria” uitsluitend worden gebruikt naast de verkoopbenaming „gearomatiseerde drank op basis van wijn”, mits die term vergezeld gaat van de vermelding: „geproduceerd in …”, gevolgd door de naam van de lidstaat van productie of van een beperkter gebied.

4.   Clarea

Gearomatiseerde drank op basis van wijn, die is verkregen uit witte wijn volgens dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor Sangría/Sangria.

De term „Clarea” mag uitsluitend worden gebruikt als verkoopbenaming indien het product is geproduceerd in Spanje. Als het product is geproduceerd in een andere lidstaat mag de term „Clarea” uitsluitend worden gebruikt naast de verkoopbenaming „gearomatiseerde drank op basis van wijn”, mits die term vergezeld gaat van de vermelding: „geproduceerd in …”, gevolgd door de naam van de lidstaat van productie of van een beperkter gebied.

5.   Zurra

Gearomatiseerde drank op basis van wijn die is verkregen door brandy of wijn-eau-de-vie als omschreven in Verordening (EG) nr. 110/2008 toe te voegen aan Sangría/Sangria en Clarea, eventueel met toevoeging van stukken fruit. Het effectieve alcoholvolumegehalte moet ten minste 9 % vol. en minder dan 14 % vol. bedragen.

6.   Bitter soda

Gearomatiseerde drank op basis van wijn:

die is bereid op basis van „bitter vino” waarvan het volumepercentage in het eindproduct ten minste 50 % moet bedragen;

waaraan koolzuurgas of koolzuurhoudend water is toegevoegd, en

die een effectief alcoholvolumegehalte heeft van ten minste 8 % vol. en minder dan 10,5 % vol.

Het gebruik van het woord „bitter” in dit verband laat het gebruik van dat woord ter omschrijving van producten die niet binnen de werkingssfeer van deze verordening vallen, onverlet.

7.   Kalte Ente

Gearomatiseerde drank op basis van wijn:

die is verkregen door vermenging van wijn, parelwijn of parelwijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd met mousserende wijn of mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd;

waaraan natuurlijke citroenstoffen of extracten van deze stoffen zijn toegevoegd, en

die een effectief alcoholvolumegehalte van ten minste 7 % vol. heeft.

In het eindproduct moet het volumepercentage mousserende wijn of mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd, ten minste 25 % bedragen.

8.   Glühwein

Gearomatiseerde drank op basis van wijn:

die uitsluitend is verkregen uit rode of witte wijn;

die voornamelijk is gearomatiseerd met kaneel en/of kruidnagel, en

die een effectief alcoholvolumegehalte van ten minste 7 % vol. heeft.

Onverminderd de hoeveelheden water die voortvloeien uit de toepassing van bijlage I, punt 2, is toevoeging van water verboden.

Wanneer bij de bereiding ervan witte wijn wordt gebruikt, moet de verkoopbenaming „Glühwein” worden aangevuld met woorden die witte wijn aanduiden, zoals het woord „wit”.

9.   Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas

Gearomatiseerde drank op basis van wijn:

die uitsluitend is verkregen uit rode of witte wijn;

die voornamelijk is gearomatiseerd met kaneel en/of kruidnagel, en

die een effectief alcoholvolumegehalte van ten minste 7 % vol. heeft.

Wanneer bij de bereiding ervan witte wijn wordt gebruikt, moet de verkoopbenaming „Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas” worden aangevuld met woorden die witte wijn aanduiden, zoals het woord „wit”.

10.   Maiwein

Gearomatiseerde drank op basis van wijn:

die is verkregen uit wijn waaraan Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) of extracten daarvan zijn toegevoegd, zodat de smaak van Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) overheerst, en

die een effectief alcoholvolumegehalte van ten minste 7 % vol. heeft.

11.   Maitrank

Gearomatiseerde drank op basis van wijn:

die is verkregen uit witte wijn waarin Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) zijn gemacereerd of waaraan extracten hiervan zijn toegevoegd, met toevoeging van sinaasappels en/of andere vruchten, eventueel in de vorm van sap, concentraat of extract en die met ten hoogste 5 % suiker verzoet is, en

die een effectief alcoholvolumegehalte van ten minste 7 % vol. heeft.

12.   Pelin

Gearomatiseerde drank op basis van wijn:

die is verkregen uit rode of witte wijn en een specifieke kruidenmengeling;

die een effectief alcoholvolumegehalte van ten minste 8,5 % vol. heeft, en

met een gehalte aan suikers, uitgedrukt in invertsuiker, van 45-50 g per liter, en een totaal zuurgehalte, uitgedrukt in wijnsteenzuur, van ten minste 3 g per liter.

13.   Aromatizovaný dezert

Gearomatiseerde drank op basis van wijn:

die is verkregen uit witte of rode wijn, suikers en een dessertkruidenmengeling;

die een effectief alcoholvolumegehalte heeft van ten minste 9 % vol. en minder dan 12 % vol., en

met een gehalte aan suikers, uitgedrukt in invertsuiker, van 90-130 g per liter, en een totaal zuurgehalte, uitgedrukt in wijnsteenzuur, van ten minste 2,5 g per liter.

De term „Aromatizovaný dezert” mag uitsluitend worden gebruikt als verkoopbenaming indien het product is geproduceerd in Tsjechië. Als het product is geproduceerd in een andere lidstaat, mag de term „Aromatizovaný dezert” uitsluitend worden gebruikt naast de verkoopbenaming „gearomatiseerde drank op basis van wijn”, mits die term vergezeld gaat van de vermelding „geproduceerd in …”, gevolgd door de naam van de lidstaat van productie of van een beperkter gebied.

C.   VERKOOPBENAMINGEN EN BESCHRIJVINGENVAN GEAROMATISEERDE COCKTAILS VAN WIJNBOUWPRODUCTEN

1.   Gearomatiseerde cocktail van wijnbouwproducten

Een product dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 3, lid 4.

Het gebruik van de term „cocktail” in dit verband laat het gebruik van die term ter omschrijving van producten die niet binnen de werkingssfeer van deze verordening vallen, onverlet.

2.   Cocktail op basis van wijn

Gearomatiseerde cocktail van wijnbouwproducten:

met in het eindproduct een hoeveelheid geconcentreerde druivenmost van ten hoogste 10 % van het totale volume;

die een effectief alcoholvolumegehalte van minder dan 7 % vol. heeft, en

met een gehalte aan suikers, uitgedrukt in invertsuiker, van minder dan 80 g per liter.

3.   Gearomatiseerde parelmost van druiven

Gearomatiseerde cocktail van wijnbouwproducten:

die uitsluitend is verkregen uit druivenmost;

die een effectief alcoholvolumegehalte van minder dan 4 % vol. heeft, en

die koolzuuranhydride bevat dat uitsluitend afkomstig is van gisting van de gebruikte producten.

4.   Mousserende wijncocktail

Gearomatiseerde cocktail van wijnbouwproducten, die is vermengd met mousserende wijn.


BIJLAGE III

CONCORDANTIETABEL

Verordening (EEG) nr. 1601/91

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, leden 1 tot en met 4

Artikel 3 en bijlage II

Artikel 2, lid 5

Artikel 6, lid 1

Artikel 2, lid 6

Artikel 6, lid 2

Artikel 2, lid 7

Artikel 3

Artikel 4, lid 1, en bijlage I

Artikel 4, leden 1 tot en met 3

Artikel 4, lid 1, en bijlage I

Artikel 4, lid 4

Artikel 4, lid 3

Artikel 5

Artikel 4, lid 2

Artikel 6, lid 1

Artikel 5, leden 1 en 2

Artikel 6, lid 2, onder a)

Artikel 5, lid 4

Artikel 6, lid 2, onder b)

Artikel 20, lid 1

Artikel 6, lid 3

Artikel 5, lid 5

Artikel 6, lid 4

Artikel 9

Artikel 7, leden 1 en 3

Artikel 7, lid 2

Artikel 5, lid 3

Artikel 8, lid 1

Artikel 8, lid 2

Artikel 5, leden 1 en 2

Artikel 8, lid 3

Artikel 6, lid 3

Artikel 7

Artikel 8, lid 4, eerste en tweede alinea

Artikel 8, lid 4, derde alinea

Bijlage I, punt 3, tweede alinea

Artikel 8, lid 4 bis

Artikel 8, leden 5 tot en met 8

Artikel 8

Artikel 8, lid 9

Artikel 9, leden 1 tot en met 3

Artikel 9, lid 4

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 10 bis

Artikel 2, punt 3, en artikelen 10 tot en met 30

Artikel 11

Artikel 1, lid 3

Artikelen 12 tot en met 15

Artikelen 33 en 34

Artikel 35

Artikel 16

Artikel 36

Artikel 17

Artikel 37

Bijlage I

Bijlage I, punt 3, onder a)

Bijlage II


Top