EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0157

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 157/2014 van de Commissie van 30 oktober 2013 betreffende de voorwaarden voor het beschikbaar stellen van prestatieverklaringen van bouwproducten op een website

OJ L 52, 21.2.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/157/oj

21.2.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 52/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 157/2014 VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 2013

betreffende de voorwaarden voor het beschikbaar stellen van prestatieverklaringen van bouwproducten op een website

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG (1), en met name artikel 7, lid 3, in samenhang met artikel 60, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 305/2011 verplicht fabrikanten van bouwproducten een prestatieverklaring op te stellen voor een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt of in overeenstemming is met een daarvoor verstrekte Europese technische beoordeling wanneer een dergelijk product in de handel wordt gebracht. Voor elk product dient een exemplaar van die verklaring op papier of in elektronische vorm te worden verstrekt.

(2)

In artikel 7, lid 3, en artikel 60, onder b), van Verordening (EU) nr. 305/2011 is aan de Commissie de taak gedelegeerd de voorwaarden vast te stellen voor de elektronische verwerking van prestatieverklaringen zodat die op een website ter beschikking kunnen worden gesteld. Deze voorwaarden voor het online beschikbaar stellen van prestatieverklaringen maken het gebruik van nieuwe informatietechnologieën mogelijk en verminderen de kosten voor fabrikanten van bouwproducten en de bouwsector als geheel.

(3)

Gelet op de potentiële specifieke behoeften van de ontvangers van bouwproducten, in het bijzonder micro-ondernemingen, die werkzaam kunnen zijn op bouwterreinen waar geen internettoegang is, dient deze gedelegeerde handeling geen afwijking van artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 305/2011 te omvatten.

(4)

Om te waarborgen dat een prestatieverklaring in elektronische vorm betreffende een bepaald product snel en gemakkelijk geïdentificeerd kan worden, dienen fabrikanten elk product of partij van hetzelfde product dat of die zij in de handel brengen te koppelen aan een bepaalde prestatieverklaring, door middel van de unieke identificatiecode van het producttype, die in de prestatieverklaring moet worden vermeld overeenkomstig bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011.

(5)

Teneinde de administratieve lasten in verband met de verstrekking van prestatieverklaringen te verlichten en de permanente betrouwbaarheid van de informatie in die verklaringen te waarborgen, dient de elektronische vorm van een prestatieverklaring niet meer te worden gewijzigd nadat die online beschikbaar is gesteld, en dient de verklaring toegankelijk te blijven gedurende een periode van ten minste tien jaar nadat het bouwproduct in de handel is gebracht, dan wel gedurende een andere periode op grond van artikel 11, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 305/2011.

(6)

De website waarop de prestatieverklaring wordt verstrekt, moet worden gemonitord en onderhouden, om in de mate van het mogelijke te waarborgen dat de verklaring permanent toegankelijk blijft en niet verdwijnt als gevolg van een technische storing.

(7)

De website waarop de prestatieverklaring wordt verstrekt, dient kosteloos toegankelijk te zijn voor de ontvangers van bouwproducten. Deze afnemers dienen te worden geïnstrueerd over hoe men toegang kan krijgen tot de website en de elektronische vorm van de prestatieverklaring.

(8)

Teneinde de efficiëntie en het concurrentievermogen van de Europese bouwsector als geheel te verbeteren, dienen marktdeelnemers die prestatieverklaringen verstrekken en die gebruik wensen te maken van nieuwe informatietechnologieën om die verklaringen te verstrekken, zo snel mogelijk in staat gesteld te worden om dit te doen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Marktdeelnemers kunnen een prestatieverklaring als bedoeld in artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 305/2011 ter beschikking stellen op een website, in afwijking van artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) nr. 305/2011, mits zij voldoen aan alle volgende voorwaarden:

a)

zij zorgen ervoor dat de inhoud van een prestatieverklaring niet wordt gewijzigd nadat deze beschikbaar is gesteld op de website;

b)

zij zorgen ervoor dat de website waar de voor bouwproducten opgestelde prestatieverklaringen ter beschikking gesteld zijn, gecontroleerd en onderhouden wordt, zodat de website en de verklaringen continu beschikbaar voor ontvangers van bouwproducten;

c)

zij zorgen ervoor dat de prestatieverklaringen kosteloos toegankelijk zijn voor de ontvangers van bouwproducten gedurende een periode van 10 jaar nadat het bouwproduct in de handel is gebracht, dan wel gedurende een andere periode op grond van artikel 11, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 305/2011;

d)

zij verstrekken instructies aan de ontvangers van bouwproducten over hoe men toegang kan krijgen tot de website en tot de prestatieverklaringen betreffende dergelijke producten die op die website beschikbaar zijn.

2.   Fabrikanten zorgen ervoor dat elk product of partij van hetzelfde product dat of die zij in de handel brengen aan een bepaalde prestatieverklaring is gekoppeld, door middel van de unieke identificatiecode van het producttype.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 88 van 4.4.2011, blz. 5.


Top