Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0101

Richtlijn 2014/101/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid Voor de EER relevante tekst

OJ L 311, 31.10.2014, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/101/oj

31.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 311/32


RICHTLIJN 2014/101/EU VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 2014

tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (1), en met name artikel 20, lid 1, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De kwaliteit en vergelijkbaarheid van de methoden voor de monitoring van systeemparameters die overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 2000/60/EG onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten worden ontwikkeld voor de milieumonitoring van de watertoestand, dienen te worden gewaarborgd.

(2)

Op grond van punt 1.3.6. van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG moeten de voor de monitoring van systeemparameters gebruikte methoden in overeenstemming zijn met de daarin vermelde internationale normen of met andere nationale of internationale normen die waarborgen dat wetenschappelijk gelijkwaardige en even vergelijkbare gegevens worden verkregen. Bijlage V vermeldt de internationale normen die beschikbaar waren op het tijdstip van de vaststelling van die richtlijn.

(3)

Sinds de publicatie van Richtlijn 2000/60/EG heeft het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) een aantal nieuwe normen gepubliceerd, waarvan een aantal in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Normalisatie zijn vastgesteld, op het gebied van de bemonstering voor biologische doeleinden van fytoplankton, macrofyten en fytobenthos, bentische invertebraten, vis en hydromorfologische kenmerken. Die normen moeten worden toegevoegd aan punt 1.3.6 van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG.

(4)

Aangezien voortdurend nieuwe normen worden ontwikkeld en bestaande normen worden geactualiseerd, worden sommige van de normen die zijn vermeld in punt 1.3.6 van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG, niet langer gepubliceerd door de deelnemende organen van het CEN en moeten zij daarom worden geschrapt.

(5)

Twee van de in punt 1.3.6 van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG vermelde normen (EN ISO 8689-1:1999 en EN ISO 8689-2:1999 9) hebben betrekking op biologische indeling en niet op monitoring; deze normen zijn naderhand in aanmerking genomen bij het ontwikkelen van de protocollen voor de vastlegging van de klassengrenzen in het kader van de gemeenschappelijke uitvoeringsstrategie in verband met de richtlijn en kunnen nu worden geschrapt.

(6)

Richtlijn 2000/60/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 21, lid 1, van Richtlijn 2000/60/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 20 mei 2016 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.


BIJLAGE

In bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG, komt punt 1.3.6 als volgt te luiden:

„1.3.6.   Normen voor de monitoring van kwaliteitselementen

De voor de monitoring van systeemparameters gebruikte methoden moeten in overeenstemming zijn met de hieronder vermelde internationale normen voor zover zij betrekking hebben op monitoring, of met andere nationale of internationale normen die waarborgen dat wetenschappelijk gelijkwaardige en even vergelijkbare gegevens worden verkregen.

Normen voor de bemonstering van biologische kwaliteitselementen

Generieke methoden voor gebruik met de in de normen vastgestelde specifieke methoden met betrekking tot de volgende biologische kwaliteitselementen:

EN ISO 5667-3:2012

Water — Monsterneming — Deel 3: Conservering en behandeling van watermonsters

Normen voor fytoplankton

EN 15204:2006

Kwaliteit van water — Richtlijn voor het tellen van fytoplankton met behulp van omgekeerde microscopie (Utermöhl-techniek)

EN 15972:2011

Water — Richtlijn voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek van marien fytoplankton

ISO 10260:1992

Water — Meting van biochemische parameters — Spectrometrische bepaling van het chlorofyl-a-gehalte

Normen voor macrofyten en fytobenthos

EN 15460:2007

Water — Richtlijn voor de inventarisatie van macrofyten in meren

EN 14184:2014

Water — Richtlijn voor de inventarisatie van aquatische macrofyten in stromende wateren

EN 15708:2009

Water — Richtlijn voor de inventarisatie, bemonstering en laboratoriumanalyse van fytobenthos in ondiep snelstromend water

EN 13946:2014

Water — Richtlijn voor de routinematige monsterneming en monstervoorbehandeling van bentische diatomeeën in rivieren en meren

EN 14407:2014

Water — Richtlijn voor de determinatie, telling en interpretatie van monsters van bentische diatomeeën van rivieren en meren

Normen voor bentische invertebraten

EN ISO 10870:2012

Water — Richtlijn voor de selectie van methoden en hulpmiddelen voor de monsterneming van bentische macro-invertebraten in zoet water

EN 15196:2006

Water — Richtlijn voor bemonstering en behandeling van pupal exuviae van de Chironomidae (orde Diptera) voor ecologische beoordeling

EN 16150:2012

Water — Richtlijn voor de pro rata multi-habitatmonsterneming van bentische macro-invertebraten in ondiep water

EN ISO 19493:2007

Water — Richtlijn voor marien biologisch onderzoek van litorale en sublitorale verharde bodem

EN ISO 16665:2013

Water — Richtlijnen voor kwantitatieve monsterneming en monsterbehandeling van macrofauna in marien zacht substraat

Normen voor vis

EN 14962:2006

Water — Richtlijn over het toepassingsgebied en keuze van methoden voor monsterneming van vis

EN 14011:2003

Water — Bemonstering van vis met behulp van elektriciteit

EN 15910:2014

Waterkwaliteit — Richtlijn voor de schatting van de visdichtheid met mobiele hydro-akoestische methoden

EN 14757:2005

Waterkwaliteit — Bemonstering van vis met behulp van visnetten met meerdere maasgroottes

Normen voor hydromorfologische parameters

EN 14614:2004

Water — Richtlijn voor de beoordeling van hydromorfologische kenmerken van rivieren

EN 16039:2011

Water — Richtlijn voor de beoordeling van hydromorfologische kenmerken van meren

Normen voor fysisch-chemische parameters

Alle relevante CEN/ISO-normen”


Top