Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0075

Gedelegeerde Richtlijn 2014/75/EU van de Commissie van 13 maart 2014 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor kwik in fluorescentielampen met koude cathode (CCFL's) voor lcd-beeldschermen met achtergrondverlichting met niet meer dan 5 mg kwik per lamp voor gebruik in industriële meet- en regelapparatuur die vóór 22 juli 2017 in de handel is gebracht Voor de EER relevante tekst

OJ L 148, 20.5.2014, p. 84–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/75/oj

20.5.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 148/84


GEDELEGEERDE RICHTLIJN 2014/75/EU VAN DE COMMISSIE

van 13 maart 2014

tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor kwik in fluorescentielampen met koude cathode (CCFL's) voor lcd-beeldschermen met achtergrondverlichting met niet meer dan 5 mg kwik per lamp voor gebruik in industriële meet- en regelapparatuur die vóór 22 juli 2017 in de handel is gebracht

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (1), en met name artikel 5, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2011/65/EU verbiedt het gebruik van kwik in elektrische en elektronische apparatuur die in de handel wordt gebracht.

(2)

Veel industriële meet- en regelapparatuur is uitgerust met lcd-beeldschermen (liquid crystal displays) met achtergrondverlichting waarvoor fluorescentielampen met koude cathode (CCFL's) met 5 mg kwik moeten worden gebruikt. De vervanging van CCFL's met kwik in industriële meet- en regelapparatuur houdt als geheel voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid van de consument waarschijnlijk meer nadelen dan voordelen in.

(3)

Er dient een vrijstelling te worden verleend van de beperking van het gebruik van kwik in CCFL's voor lcd-beeldschermen (liquid crystal displays) met achtergrondverlichting in industriële meet- en regelapparatuur om de reparatie en de verlenging van de levensduur van producten mogelijk te maken. Overeenkomstig het beginsel „repareren zoals geproduceerd” dient de vrijstelling van toepassing te zijn op alle producten die in de handel worden gebracht vóór 22 juli 2017, d.i. de nalevingsdatum voor industriële meet- en regelapparatuur, en dient de geldigheidsduur van de vrijstelling zeven jaar vanaf die datum te zijn. Het is onwaarschijnlijk dat de vrijstelling negatieve gevolgen zal hebben voor innovatie.

(4)

Richtlijn 2011/65/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op de laatste dag van de zesde maand na de inwerkingtreding aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 maart 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 174 van 1.7.2011, blz. 88.


BIJLAGE

In bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU wordt het volgende punt 35 ingevoegd:

„35.

Kwik in fluorescentielampen met koude cathode (CCFL's) voor lcd-beeldschermen (liquid crystal displays) met achtergrondverlichting met niet meer dan 5 mg kwik per lamp voor gebruik in industriële meet- en regelapparatuur die vóór 22 juli 2017 in de handel is gebracht.

Vervalt op 21 juli 2024.”.


Top