EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0345

2014/345/EU: Besluit van de Commissie van 6 juni 2014 tot wijziging van Besluit 2012/481/EU van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor bedrukt papier (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 3590) Voor de EER relevante tekst

OJ L 170, 11.6.2014, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/345/oj

11.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 170/64


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 6 juni 2014

tot wijziging van Besluit 2012/481/EU van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor bedrukt papier

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 3590)

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/345/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur (1), en met name artikel 8, lid 2,

Na raadpleging van het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit 2012/481/EU van de Commissie (2) sluit bordpapiersubstraten van meer dan 400 g/m2 uit van de werkingssfeer omdat dat besluit bepaalt dat bedrukte papierproducten gedrukt worden op papier met de EU-milieukeur zoals vastgesteld in Besluit 2011/333/EU (3) van de Commissie en Besluit 2012/448/EU (4) van de Commissie. Er zijn echter bepaalde productcategorieën, zoals schrijfblokken, notitieblokken, schriften, notitieblokken met spiraalband en kalenders met omslagen, die binnen de werkingssfeer van Besluit 2012/481/EU vallen en waarvoor bordpapiersubstraten van meer dan 400 g/m2 gebruikt worden. De toepassing van de criteria is daarom in de praktijk onmogelijk gebleken voor bepaalde producten.

(2)

De werkingssfeer van Besluit 2014/256/EU (5) van de Commissie omvat schrijfwaren van papier die ten minste voor 70 gewichtspercenten bestaan uit papier, bordpapier of op papier gebaseerde substraten, en het besluit stelt voorschriften vast voor bordpapiersubstraten met een basisgewicht van meer dan 400 g/m2.

(3)

De maatregelen waarin dit besluit voorziet, zijn in overeenstemming met het advies van het comité dat is opgericht bij artikel 16 van Verordening (EG) nr. 66/2010.

(4)

Besluit 2012/481/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2012/481/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 1 wordt lid 1 vervangen door:

„1.   De productgroep „bedrukt papier” omvat elk bedrukt papierproduct dat ten minste voor 90 gewichtspercenten bestaat uit papier, karton of op papier gebaseerde substraten, met uitzondering van boeken, catalogi, boekjes of formulieren die ten minste voor 80 gewichtspercenten bestaan uit papier, karton of op papier gebaseerde substraten. Bijlagen, omslagen en elk onderdeel uit bedrukt papier van het uiteindelijke bedrukte papier worden beschouwd als onderdeel van het product van bedrukt papier.”.

2)

In artikel 1, lid 3, wordt punt c) vervangen door:

„c)

mappen, enveloppen, ringbanden en andere schrijfwaren van papier.”.

3)

In artikel 2 wordt punt 1 vervangen door:

„1.

„boeken”: met garen gebonden en/of met lijm gebonden producten van bedrukt papier met harde of zachte kaft, zoals schoolboeken, fictie- of non-fictieboeken, rapporten, handboeken en pocketboeken. „Boeken” omvatten geen kranten, brochures, tijdschriften, regelmatig gepubliceerde catalogi en jaarverslagen;”.

4)

In artikel 2 wordt punt 9 vervangen door:

„9.

„product van bedrukt papier”: het product dat het resultaat is van de verwerking van drukmateriaal. De verwerking bestaat uit het bedrukken van papier. Behalve uit het bedrukken kan de verwerking bestaan uit afwerking, bijvoorbeeld vouwen, nieten en snijden of binden door middel van lijm of garen. Producten van bedrukt papier omvatten kranten, advertentiemateriaal en nieuwsbladen, tijdschriften, catalogi, boeken, folders, brochures, posters, visitekaartjes en etiketten;”.

5)

Criterium 3 van de bijlage bij Besluit 2012/481/EU wordt als volgt gewijzigd:

„Criterium 3 — Recyclebaarheid

Het product van bedrukt papier moet recyclebaar zijn. Het bedrukt papier moet ontinktbaar zijn en de niet-papieren componenten van het product van bedrukt papier moeten eenvoudig te verwijderen zijn om te waarborgen dat deze componenten het recyclingproces niet verstoren.

a)

Natsterktemiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt als de recyclebaarheid van het eindproduct kan worden aangetoond.

b)

Kleefmiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt indien hun verwijderbaarheid kan worden aangetoond.

c)

Coatinglakken en lamineermiddelen, inclusief polyetheen en/of polyetheen/polypropeen, mogen uitsluitend worden gebruikt voor omslagen van boeken, tijdschriften en catalogi.

d)

De ontinktbaarheid ervan moet worden aangetoond.

Beoordeling en controle: de aanvrager verstrekt de testresultaten van de recyclebaarheid voor natsterktemiddelen en de verwijderbaarheid voor kleefmiddelen. De referentietestmethoden zijn PTS-methode PTS-RH 021/97 (voor natsterktemiddelen), INGEDE-methode 12 (verwijderbaarheid van niet oplosbare kleefmiddelen) of equivalente testmethoden. De ontinktbaarheid moet worden aangetoond met de „ontinktingsscorelijst” (6) van de European Recovered Paper Council of equivalente testmethoden. De test moet worden uitgevoerd op drie soorten papier: ongecoat, gecoat en oppervlakgelijmd papier. Als een soort drukinkt uitsluitend wordt verkocht voor een of twee specifieke papiersoorten, hoeven alleen de desbetreffende papiersoorten te worden getest. De aanvrager verstrekt een verklaring dat gecoate en gelamineerde producten van bedrukt papier in overeenstemming zijn met punt 3, onder c). Wanneer een onderdeel van een product van bedrukt papier eenvoudig te verwijderen is (bijvoorbeeld een kunststof omslag), mag de recyclebaarheidstest zonder deze component worden uitgevoerd. Het gemak waarmee niet-papieren componenten kunnen worden verwijderd, wordt aangetoond door een verklaring van de papierophaaldienst, het recyclingbedrijf of een gelijksoortige organisatie. Testmethoden waarin door een bevoegde en onafhankelijke derde equivalente resultaten worden aangetoond, mogen eveneens worden gebruikt.

(6)  Assessment of Print Product Recyclability — Deinkability Score — User's Manual, www.paperrecovery.org, „Publications”.”"

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 6 juni 2014.

Voor de Commissie

Janez POTOČNIK

Lid van de Commissie


(1)  PB L 27 van 30.1.2010, blz. 1.

(2)  Besluit 2012/481/EU van de Commissie van 16 augustus 2012 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor bedrukt papier (PB L 223 van 21.8.2012, blz. 55).

(3)  Besluit 2011/333/EU van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor kopieerpapier en grafisch papier (PB L 149 van 8.6.2011, blz. 12).

(4)  Besluit 2012/448/EU van de Commissie van 12 juli 2012 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor krantenpapier (PB L 202 van 28.7.2012, blz. 26).

(5)  Besluit 2014/256/EU van de Commissie van 2 mei 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor verwerkte papierproducten (PB L 135 van 8.5.2014, blz. 24).


Top