Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0283

2014/283/EU: Besluit van de Raad van 14 april 2014 tot sluiting namens de Europese Unie van het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan bij het Verdrag inzake biodiversiteit Voor de EER relevante tekst

OJ L 150, 20.5.2014, p. 231–233 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/283/oj

20.5.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 150/231


BESLUIT VAN DE RAAD

van 14 april 2014

tot sluiting namens de Europese Unie van het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan bij het Verdrag inzake biodiversiteit

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/283/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Unie en haar lidstaten hebben zich aangesloten bij de consensus van de 193 partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Convention on Biological Diversity — CBD) (2) die op 29 oktober 2010 het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit („Protocol van Nagoya”) hebben aangenomen.

(2)

In overeenstemming met een Besluit van de Raad van 6 mei 2011 (3) is het Protocol van Nagoya door de Unie ondertekend onder voorbehoud van sluiting op een later tijdstip. De meeste lidstaten hebben het Protocol van Nagoya ondertekend.

(3)

De Unie heeft de vaste wil het Protocol van Nagoya snel te bekrachtigen en ten uitvoer te leggen.

(4)

In overeenstemming met artikel 34 van het CBD dient elk protocol bij het CBD geratificeerd, aanvaard of goedgekeurd te worden door staten en door regionale organisaties voor economische integratie.

(5)

De Unie en haar lidstaten dienen al het mogelijke te doen om hun akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van het Protocol van Nagoya tegelijk neder te leggen.

(6)

Het Protocol van Nagoya dient derhalve namens de Unie te worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit het gebruik ervan bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, wordt hierbij namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van het Protocol van Nagoya is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is bevoegd de persoon (personen) aan te wijzen die gemachtigd is (zijn) om, namens de Unie, wat betreft aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Unie behoren, de in artikel 33 van het Protocol van Nagoya genoemde akte van goedkeuring neer te leggen (4). Tegelijkertijd legt (leggen) deze persoon (personen) de in de bijlage bij dit besluit opgenomen verklaring neer overeenkomstig artikel 34, lid 3, van het Verdrag inzake biologische diversiteit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 14 april 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

A. TSAFTARIS


(1)  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(2)  PB L 309 van 13.12.1993, blz. 3.

(3)  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(4)  De datum van inwerkingtreding van het Protocol van Nagoya wordt door het secretariaat-generaal van de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.


BIJLAGE

Verklaring van de Europese Unie overeenkomstig artikel 34, lid 3, van het verdrag inzake biologische diversiteit

„De Europese Unie verklaart dat zij, overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 191, bevoegd is om toe te treden tot internationale overeenkomsten, en om de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen, die bijdragen tot de verwezenlijking van de volgende doelstellingen:

behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu,

bescherming van de gezondheid van de mens,

behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen,

bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden aan regionale of mondiale milieuproblemen, en in het bijzonder de bestrijding van klimaatverandering.

Voorts stelt de Europese Unie maatregelen op het niveau van de Unie vast voor de totstandbrenging van een Europese onderzoeksruimte en met het oog op de goede werking van haar interne markt.

De uitoefening van de bevoegdheden van de Unie is uit de aard der zaak voortdurend in ontwikkeling. Teneinde te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van artikel 14, lid 2, onder a), van het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan bij het Verdrag inzake biodiversiteit, zal de Unie de aan het uitwisselingscentrum voor toegang en batenverdeling te verstrekken lijst van rechtsinstrumenten up-to-date houden.

De Europese Unie is verantwoordelijk voor het nakomen van de uit dit protocol voortvloeiende verplichtingen die onder het geldende Unierecht vallen.”


Top