EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0090

2014/90/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 14 februari 2014 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2004/558/EG wat betreft de goedkeuring van een bestrijdingsprogramma voor de uitroeiing van infectieuze boviene rhinotracheïtis in een regio in Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 737) Voor de EER relevante tekst

OJ L 46, 18.2.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stilzwijgende opheffing door 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/90/oj

18.2.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 46/10


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 14 februari 2014

tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2004/558/EG wat betreft de goedkeuring van een bestrijdingsprogramma voor de uitroeiing van infectieuze boviene rhinotracheïtis in een regio in Italië

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 737)

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/90/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 64/432/EEG bevat regels voor het handelsverkeer in runderen binnen de Unie. In artikel 9 wordt bepaald dat een lidstaat die een bindend nationaal programma voor de bestrijding van een van de in bijlage E (II) bij die richtlijn genoemde besmettelijke ziekten heeft, dat programma aan de Commissie ter goedkeuring kan voorleggen. Tot die ziekten behoort infectieuze boviene rhinotracheïtis. Infectieuze boviene rhinotracheïtis is de beschrijving van de opvallendste klinische symptomen van een infectie met het boviene herpesvirus van het type 1 (BHV1).

(2)

Artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG voorziet ook in de vaststelling van de aanvullende garanties die in het handelsverkeer binnen de Unie kunnen worden geëist.

(3)

Beschikking 2004/558/EG van de Commissie (2) keurt de programma’s voor de bestrijding en uitroeiing van BHV1 goed die zijn ingediend door de in bijlage I bij die beschikking vermelde lidstaten voor de in die bijlage opgenomen regio’s, waarvoor overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG aanvullende garanties gelden.

(4)

Italië heeft bij de Commissie een programma ingediend voor de bestrijding en uitroeiing van BHV1 in de Autonome Regio Valle d’Aosta. Dit programma voldoet aan de criteria van artikel 9, lid 1, van Richtlijn 64/432/EEG. Dit programma bevat ook voorschriften voor het verkeer van runderen binnen en naar die regio, die gelijkwaardig zijn aan die welke reeds in de provincie Bolzano in Italië zijn toegepast en succesvol waren bij de uitroeiing van de ziekte in die provincie.

(5)

Het programma ingediend door Italië voor de Autonome Regio Valle d’Aosta en de overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG geboden aanvullende garanties moeten worden goedgekeurd.

(6)

Bijlage I bij Beschikking 2004/558/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Beschikking 2004/558/EG wordt vervangen door de bijlage bij onderhavig besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 februari 2014.

Voor de Commissie

Tonio BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64.

(2)  Beschikking 2004/558/EG van de Commissie van 15 juli 2004 tot uitvoering van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad voor wat betreft aanvullende garanties voor het intracommunautaire handelsverkeer in runderen ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis en de goedkeuring van de door sommige lidstaten ingediende uitroeiingsprogramma’s (PB L 249 van 23.7.2004, blz. 20).


BIJLAGE

Bijlage I bij Beschikking 2004/558/EG wordt vervangen door:

„BIJLAGE I

Lidstaten

Regio’s van de lidstaten waarvoor aanvullende garanties ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis gelden overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG

Tsjechië

Alle regio’s

Duitsland

Alle regio’s, behalve de deelstaat Beieren

Italië

Regio Friuli-Venezia Giulia

Regio Valle d’Aosta

Provincie Trento”


Top