Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1372

Verordening (EU) nr. 1372/2013 van de Commissie van 19 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 Voor de EER en Zwitserland relevante tekst

OJ L 346, 20.12.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1372/oj

20.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 346/27


VERORDENING (EU) Nr. 1372/2013 VAN DE COMMISSIE

van 19 december 2013

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004

(Voor de EER en Zwitserland relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (2), met name artikel 92,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De lidstaten hebben de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels verzocht de bijlagen VIII en XI bij Verordening (EG) nr. 883/2004 en de bijlagen 1 en 5 bij Verordening (EG) nr. 987/2009 te wijzigen om deze af te stemmen op de ontwikkelingen in hun nationale wetgeving of de toepassing van deze verordeningen te vereenvoudigen.

(2)

De bijlagen bij Verordening (EG) nr. 883/2004 hebben tot doel een overzicht te geven van de lidstaten die de berekening pro rata voor ouderdoms- en nabestaandenpensioenen niet toepassen en van speciale bepalingen inzake de toepassing van de wetgeving van de lidstaten.

(3)

De bijlagen bij Verordening (EG) nr. 987/2009 hebben tot doel een overzicht te geven van de toepassingsbepalingen voor van kracht gebleven of nieuwe bilaterale overeenkomsten en van de lidstaten die het maximumbedrag voor de terugbetaling van werkloosheidsuitkeringen vaststellen op basis van het gemiddelde bedrag van de werkloosheidsuitkeringen die in het voorgaande kalenderjaar onder hun wetgevingen werden verstrekt.

(4)

De Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels heeft met de gevraagde wijzigingen ingestemd en heeft bij de Commissie voorstellen ingediend voor de technische aanpassingen van de bijlagen bij Verordeningen (EG) nr. 987/2009 en (EG) nr. 883/2004.

(5)

De Commissie kan instemmen met de in overweging 4 vermelde voorstellen voor de technische aanpassing van de bijlagen.

(6)

Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 883/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage VIII wordt deel 2 als volgt gewijzigd:

a)

in de paragraaf „OOSTENRIJK” wordt punt a) vervangen door:

„a)

Ouderdomspensioenen en daarvan afgeleide nabestaandenpensioenen gebaseerd op pensioenrekeningen op grond van de algemene pensioenwet (APG) van 18 november 2004;”;

b)

de volgende paragraaf wordt toegevoegd na de paragraaf „BULGARIJE”:

„TSJECHIË

Pensioenen betaald uit de tweede-pijlerregeling ingesteld bij Wet nr. 426/2011 Coll. inzake pensioensparen.”.

2)

In bijlage XI wordt in de paragraaf „NEDERLAND” na punt f) het volgende punt f bis) ingevoegd:

„f bis)

Elke persoon als bedoeld in artikel 69, lid 1, van de Zorgverzekeringswet die, op de laatste dag van de maand voorafgaand aan die waarin hij of zij de leeftijd van 65 jaar bereikt, een pensioen of uitkering ontvangt dat/die, op grond van punt 1 f) van deze paragraaf wordt behandeld als een op grond van de Nederlandse wetgeving verschuldigd pensioen, zal worden beschouwd als een aanvrager van een pensioen als bedoeld in artikel 22 van deze verordening tot hij of zij de in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet bedoelde pensioenleeftijd bereikt.”.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 987/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de paragraaf „DENEMARKEN-FRANKRIJK” wordt geschrapt;

b)

de paragraaf „DENEMARKEN-NEDERLAND” wordt geschrapt;

c)

de paragraaf „GRIEKENLAND-NEDERLAND” wordt geschrapt;

d)

de paragraaf „SPANJE-NEDERLAND” wordt geschrapt;

e)

in de paragraaf „FRANKRIJK-LUXEMBURG”:

i)

worden de punten a) en b) geschrapt;

ii)

worden de punten c) en d) vervangen door:

„a)

Overeenkomst van 2 juli 1976 betreffende het afzien van vergoeding van de kosten van administratieve en medische controle als bedoeld in artikel 105, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972

b)

Briefwisseling van 17 juli en 20 september 1995 betreffende de modaliteiten voor de vereffening van wederzijdse vorderingen uit hoofde van de artikelen 93, 95 en 96 van Verordening (EEG) nr. 574/72”;

f)

in de paragraaf „FRANKRIJK-NEDERLAND”:

i)

worden de punten b) en c) geschrapt;

ii)

punt a) wordt vervangen door:

„Akkoord van 28 april 1997 betreffende het afzien van vergoeding van de kosten van administratieve en medische controle op grond van artikel 105 van Verordening (EEG) nr. 574/72”;

g)

de paragraaf „ITALIË-NEDERLAND” wordt geschrapt;

h)

in de paragraaf „NEDERLAND-VERENIGD KONINKRIJK”:

i)

wordt punt b) geschrapt;

ii)

wordt punt a) vervangen door:

„Artikel 3, tweede zin, van het Administratieve Akkoord van 12 juni 1956 voor de toepassing van het Verdrag van 11 augustus 1954.”.

2)

In bijlage 5 wordt een paragraaf „NEDERLAND” toegevoegd na de paragraaf „DUITSLAND”.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 december 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)  PB L 284 van 30.10.2009, blz. 1.


Top