Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1357

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1357/2013 van de Commissie van 17 december 2013 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

OJ L 341, 18.12.2013, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; stilzwijgende opheffing door 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1357/oj

18.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 341/47


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1357/2013 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2013

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1), en met name artikel 247,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De niet-preferentiële oorsprongsregels moeten worden toegepast op alle niet-preferentiële handelspolitieke maatregelen, inclusief antidumping- en compenserende rechten.

(2)

In artikel 24 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 is het grondbeginsel vastgelegd dat goederen bij de vervaardiging waarvan twee of meer landen betrokken zijn geweest, van oorsprong zijn uit het land waar, in een daartoe ingerichte onderneming, de laatste ingrijpende en economisch verantwoorde verwerking of bewerking heeft plaatsgevonden die hetzij tot de fabricage van een nieuw product heeft geleid, hetzij een belangrijk fabricagestadium vertegenwoordigt.

(3)

De aangifte voor het vrije verkeer van fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan is bij Verordening (EU) nr. 513/2013 van de Commissie (2) onderworpen aan voorlopige antidumpingrechten.

(4)

Met het oog op de correcte en uniforme toepassing van de voorlopige antidumpingrechten moeten voor de interpretatie van het in artikel 24 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 vastgelegde beginsel voor de vaststelling van de oorsprong van de producten waarvoor deze maatregelen gelden, gedetailleerde bepalingen inzake de fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium en van een van de belangrijkste onderdelen daarvan, fotovoltaïsche cellen van kristallijn silicium, worden vastgesteld.

(5)

Het productieproces van fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium kent de volgende essentiële stadia: de productie van wafers van silicium, de verwerking van wafers van silicium tot fotovoltaïsche cellen van kristallijn silicium en het assembleren van verschillende fotovoltaïsche cellen van kristallijn silicium tot een fotovoltaïsche module of een fotovoltaïsch paneel van kristallijn silicium.

(6)

Het belangrijkste stadium bij de vervaardiging van de fotovoltaïsche panelen of modules van kristallijn silicium is de verwerking van wafers van silicium tot fotovoltaïsche cellen van kristallijn silicium. Dat is het beslissende productiestadium, waarbij het toekomstige gebruik van de onderdelen van het paneel of de module definitief wordt vastgelegd en waarin de specifieke eigenschappen ervan worden bepaald.

(7)

Deze be- of verwerking moet daarom worden beschouwd als de laatste ingrijpende be- of verwerking in het productieproces van fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EEG) nr. 2913/92. Het land waarin de fotovoltaïsche cellen van kristallijn silicium worden vervaardigd, is dus het land van niet-preferentiële oorsprong van de fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium.

(8)

Bij Besluit 94/800/EG (3) heeft de Raad onder andere de Overeenkomst betreffende de oorsprongsregels (WTO-GATT 1994) goedgekeurd die aan de in Marrakech op 15 april 1994 ondertekende slotakte is gehecht. Volgens de in deze overeenkomst vastgestelde beginselen voor het harmoniseringswerkprogramma dient de vaststelling van het land waar de goederen hun laatste ingrijpende be- of verwerking hebben ondergaan, bovenal te worden gebaseerd op het land waar het productieproces tot een wijziging in de tariefindeling heeft geleid. Alleen wanneer op grond van dit criterium het land waar de laatste ingrijpende be- of verwerking heeft plaatsgevonden niet kan worden bepaald, kunnen andere criteria worden gebruikt, zoals het criterium van de toegevoegde waarde of de vaststelling van een specifieke verwerking. Het is wenselijk om dezelfde beginselen in de EU-douanewetgeving te gebruiken.

(9)

Fotovoltaïsche cellen van kristallijn silicium worden ingedeeld onder post 8541 van het geharmoniseerd systeem (GS). Fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium worden onder dezelfde post ingedeeld. Het inputmateriaal, wafers van silicium, wordt onder GS-post 3818 ingedeeld. De regel van tariefpostverspringing vormt daarmee een adequate weergave van de laatste ingrijpende be- of verwerking van de fotovoltaïsche cellen tot kristallijn silicium. Tegelijkertijd wordt de assemblage van cellen voor fotovoltaïsche panelen of modules van kristallijn silicium om oorsprong te verlenen aan het eindproduct uitgesloten, aangezien zowel de panelen als de cellen onder dezelfde post worden ingedeeld.

(10)

Een op de toegevoegde waarde gebaseerde oorsprongsregel, die normaliter wordt gecombineerd met de regel van tariefpostverspringing om de producten vast te stellen waarvoor de laatste be- of verwerking een assemblage betreft, is niet passend in het geval van fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium omdat de vereiste voorspelbaarheid en rechtszekerheid voor deze specifieke producten beter worden gewaarborgd door het belangrijkste productiestadium vast te stellen.

(11)

Er is een zogenaamde „aanvullende” regel nodig om de oorsprong te bepalen van fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium indien niet aan de hoofdregel van tariefpostverspringing wordt voldaan. In dat geval wordt de oorsprong van het paneel of de module bepaald door de oorsprong van de fotovoltaïsche cellen van kristallijn silicium of het hoogste waardepercentage van de fotovoltaïsche cellen van kristallijn silicium.

(12)

Fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium kunnen onder bepaalde voorwaarden ook onder GS-post 8501 worden ingedeeld. Voor deze fotovoltaïsche panelen of modules van kristallijn silicium moet een soortgelijke regel als voor GS-post 8541 worden vastgesteld.

(13)

Verordening (EEG) nr. 2454/93 (4) moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

Het Comité douanewetboek heeft geen advies uitgebracht. Een uitvoeringshandeling werd nodig geacht en de voorzitter heeft de ontwerpuitvoeringshandeling voor verder beraad aan het comité van beroep voorgelegd. Het comité van beroep heeft geen advies uitgebracht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage 11 bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 wordt overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 513/2013 van de Commissie van 4 juni 2013 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen en wafers), van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2013 tot onderwerping van de invoer van deze goederen van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China aan registratie (PB L 152 van 5.6.2013, blz. 5).

(3)  Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336 van 23.12.1994, blz. 1).

(4)  Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1).


BIJLAGE

Bijlage 11 bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Tussen de regels over de producten die onder de GN-codes ex 8482 en ex 8520 zijn ingedeeld, wordt de volgende regel ingevoegd:

„Ex85 01

Fotovoltaïsche modules of panelen van kristallijn silicium

Vervaardiging uit materialen van een andere GS-post, met uitzondering van post 8541.

Wanneer het product wordt vervaardigd uit materialen die onder dezelfde GS-post of post 8541 zijn ingedeeld, is de oorsprong van het product gelijk aan de oorsprong van die materialen.

Wanneer het product uit materialen wordt vervaardigd die onder dezelfde GS-post of post 8541 zijn ingedeeld, maar een andere oorsprong hebben, dan is de oorsprong van het product gelijk aan de oorsprong van het hoogste waardepercentage van die materialen.”

2)

Tussen de regels over de producten die onder de GN-codes ex 8528 en ex 8542 zijn ingedeeld, wordt de volgende regel ingevoegd:

„Ex85 41

Fotovoltaïsche cellen, modules of panelen van kristallijn silicium

Vervaardiging uit materialen van een andere GS-post.

Wanneer het product wordt vervaardigd uit materialen die onder dezelfde GS-post zijn ingedeeld, is de oorsprong van het product gelijk aan de oorsprong van die materialen.

Wanneer het product uit materialen wordt vervaardigd die onder dezelfde GS-post zijn ingedeeld, maar een andere oorsprong hebben, dan is de oorsprong van het product gelijk aan de oorsprong van het hoogste waardepercentage van die materialen.”


Top