EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1352

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1352/2013 van de Commissie van 4 december 2013 tot vaststelling van de formulieren waarin is voorzien in Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane

OJ L 341, 18.12.2013, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj

18.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 341/10


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1352/2013 VAN DE COMMISSIE

van 4 december 2013

tot vaststelling van de formulieren waarin is voorzien in Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad (1), en met name artikel 6, lid 1, en artikel 12, lid 7,

Na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EU) nr. 608/2013 zijn de voorwaarden en procedures bepaald voor het optreden van de douaneautoriteiten wanneer goederen, waarvan wordt vermoed dat zij een inbreuk vormen op een intellectuele-eigendomsrecht, zich onder douanetoezicht of douanecontrole bevinden of hadden moeten bevinden overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad (2).

(2)

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 608/2013 kunnen naar behoren gerechtigde personen en entiteiten aan de bevoegde douanedienst een verzoek tot optreden van de douaneautoriteiten richten ten aanzien van die goederen (verzoek tot optreden), evenals een verzoek om verlenging van de termijn waarbinnen de douaneautoriteiten moeten optreden (verzoek om verlenging).

(3)

Om uniforme voorwaarden te waarborgen voor het verzoek tot optreden en het verzoek om verlenging, dienen standaardformulieren te worden vastgesteld.

(4)

Deze standaardformulieren moeten die formulieren vervangen waarin is voorzien door Verordening (EG) nr. 1891/2004 van de Commissie (3) tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1383/2003 (4), die door Verordening (EU) nr. 608/2013 moet worden ingetrokken.

(5)

Verordening (EG) nr. 1891/2004 moet daarom worden ingetrokken.

(6)

Verordening (EU) nr. 608/2013 zal met ingang van 1 januari 2014 van toepassing zijn en daarom dient deze verordening ook vanaf die datum van toepassing te zijn.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek waarnaar in artikel 34, lid 1, van Verordening (EG) nr. 608/2013 wordt verwezen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Het in artikel 6 van Verordening (EU) nr. 608/2013 genoemde verzoek tot optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van de goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht (verzoek tot optreden) wordt gedaan met gebruikmaking van het formulier in bijlage I van deze verordening.

2.   Het in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 608/2013 genoemde verzoek tot verlenging van de termijn waarbinnen de douaneautoriteiten moeten optreden (verzoek om verlenging), wordt gedaan met gebruikmaking van het formulier in bijlage II.

3.   De in de bijlagen I en II opgenomen formulieren worden ingevuld aan de hand van de aanwijzingen in bijlage III voor het invullen van de formulieren.

Artikel 2

Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 6 van Verordening (EU) nr. 608/2013, kunnen de formulieren in de bijlagen I en II van deze verordening indien nodig op duidelijk leesbare wijze met de hand worden ingevuld.

Op deze formulieren mogen geen doorhalingen, overschrijvingen of andere wijzigingen worden aangebracht en de formulieren moeten uit twee exemplaren bestaan.

De met de hand ingevulde formulieren moeten met inkt en in blokletters worden ingevuld.

Artikel 3

Verordening (EG) nr. 1891/2004 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 december 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 181 van 29.6.2013, blz. 15.

(2)  Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 1891/2004 van de Commissie van 21 oktober 2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten (PB L 328 van 30.10.2004, blz. 16).

(4)  Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten (PB L 196 van 2.8.2003, blz. 7).


BIJLAGE I

Image 1

Tekst van het beeld