EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1336

Verordening (EU) nr. 1336/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten Voor de EER relevante tekst

OJ L 335, 14.12.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1336/oj

14.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 335/17


VERORDENING (EU) Nr. 1336/2013 VAN DE COMMISSIE

van 13 december 2013

tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (1), en met name artikel 69,

Gezien Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (2), en met name artikel 78,

Gezien Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (3), en met name artikel 68,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 94/800/EG (4) heeft de Raad de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (hierna de „overeenkomst” genoemd) gesloten. De overeenkomst moet gelden voor elke overheidsopdracht met een waarde die gelijk is aan of hoger dan de bedragen (hierna „drempels” genoemd) die in de overeenkomst zijn vastgesteld en in bijzondere trekkingsrechten zijn uitgedrukt.

(2)

Een van de doelstellingen van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG is dat de aanbestedende diensten die deze richtlijnen toepassen, tevens aan de verplichtingen van de overeenkomst voldoen. Daarvoor is het nodig dat de drempels die in deze richtlijnen zijn vastgesteld voor overheidsopdrachten die ook onder de overeenkomst vallen, zodanig worden aangepast dat zij overeenkomen met de tegenwaarde in euro van de drempels die in de overeenkomst zijn vastgesteld, naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van duizend euro.

(3)

Omwille van de samenhang is het raadzaam ook de niet onder de overeenkomst vallende drempels in de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG aan te passen. Tegelijkertijd moeten de drempels die in Richtlijn 2009/81/EG zijn vastgesteld, worden aangepast aan de herziene drempels die in artikel 16 van Richtlijn 2004/17/EG zijn vastgesteld.

(4)

De Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2004/17/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

a)

onder a) wordt „400 000 EUR” vervangen door „414 000 EUR”;

b)

onder b) wordt „5 000 000 EUR” vervangen door „5 186 000 EUR”.

2)

Artikel 61 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt „400 000 EUR” vervangen door „414 000 EUR”;

b)

in lid 2 wordt „400 000 EUR” vervangen door „414 000 EUR”.

Artikel 2

Richtlijn 2004/18/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

a)

onder a) wordt „130 000 EUR” vervangen door „134 000 EUR”;

b)

onder b) wordt „200 000 EUR” vervangen door „207 000 EUR”;

c)

onder c) wordt „5 000 000 EUR” vervangen door „5 186 000 EUR”.

2)

Artikel 8, eerste alinea, wordt als volgt gewijzigd:

a)

onder a) wordt „5 000 000 EUR” vervangen door „5 186 000 EUR”;

b)

onder b) wordt „200 000 EUR” vervangen door „207 000 EUR”.

3)

In artikel 56 wordt „5 000 000 EUR” vervangen door „5 186 000 EUR”.

4)

In artikel 63, lid 1, eerste alinea, wordt „5 000 000 EUR” vervangen door „5 186 000 EUR”.

5)

Artikel 67, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

onder a) wordt „130 000 EUR” vervangen door „134 000 EUR”;

b)

onder b) wordt „200 000 EUR” vervangen door „207 000 EUR”;

c)

onder c) wordt „200 000 EUR” vervangen door „207 000 EUR”.

Artikel 3

Artikel 8 van Richtlijn 2009/81/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Onder a) wordt „400 000 EUR” vervangen door „414 000 EUR”.

2)

Onder b) wordt „5 000 000 EUR” vervangen door „5 186 000 EUR”.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 december 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114.

(3)  PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76.

(4)  Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336 van 23.12.1994, blz. 1).


Top