Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1251

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1251/2013 van de Commissie van 3 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 606/2009, wat betreft bepaalde oenologische procedés en van Verordening (EG) nr. 436/2009, wat betreft de vermelding van deze procedés in de registers in de wijnsector

OJ L 323, 4.12.2013, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; stilzwijgende opheffing door 32019R0934

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1251/oj

4.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 323/28


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1251/2013 VAN DE COMMISSIE

van 3 december 2013

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 606/2009, wat betreft bepaalde oenologische procedés en van Verordening (EG) nr. 436/2009, wat betreft de vermelding van deze procedés in de registers in de wijnsector

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1), en met name artikel 121, derde en vierde alinea, en artikel 185 quater, lid 3, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De toegestane oenologische procedés zijn overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 606/2009 van de Commissie (2) vastgesteld in bijlage I bij die verordening. De Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin — OIV) heeft de gebruiksvoorwaarden voor bepaalde oenologische procedés, die in de Unie overigens reeds zijn toegestaan, gewijzigd. Om rekening te houden met technische vooruitgang en om ervoor te zorgen dat producenten uit de Unie dezelfde kansen krijgen als producenten uit derde landen, moeten de voorwaarden voor het gebruik van deze oenologische procedés in de Unie worden gewijzigd, uitgaande van de door de OIV vastgestelde gebruiksvoorwaarden.

(2)

De OIV heeft nieuwe oenologische procedés vastgesteld. Om rekening te houden met technische vooruitgang en om ervoor te zorgen dat producenten uit de Unie dezelfde nieuwe kansen krijgen als producenten uit derde landen, moet het gebruik van deze nieuwe oenologische procedés in de Unie overeenkomstig de door de OIV vastgestelde gebruiksvoorwaarden worden toegestaan.

(3)

Bepaalde oenologische procedés zijn bijzonder onderhevig aan het risico van frauduleus gebruik en moeten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 436/2009 van de Commissie (3) in de registers en op de begeleidende documenten worden vermeld. Krachtens de voorschriften voor procedés zoals membraanbehandeling moeten deze procedés in de registers worden vermeld overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 436/2009. De voorschriften in verband met de vermeldingen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 436/2009, moeten worden gewijzigd teneinde rekening te houden met de nieuwe oenologische procedés die zijn toegestaan bij Verordening (EG) nr. 606/2009 zoals gewijzigd bij de onderhavige verordening.

(4)

De Verordeningen (EG) nr. 606/2009 en (EG) nr. 436/2009 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 195, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 ingestelde regelgevende comité en met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 606/2009

Bijlage I A bij Verordening (EG) nr. 606/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Wijziging van Verordening (EG) nr. 436/2009

Aan artikel 41, lid 1, van Verordening (EG) nr. 436/2009 wordt het volgende punt w) toegevoegd:

„w)

het beheer van in wijn opgelost gas via membraancontactoren.”.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 december 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 606/2009 van de Commissie van 10 juli 2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad, wat betreft de wijncategorieën, de oenologische procedés en de daarvoor geldende beperkingen (PB L 193 van 24.7.2009, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 436/2009 van de Commissie van 26 mei 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad met betrekking tot het wijnbouwkadaster, de verplichte opgaven en de samenstelling van gegevens voor het volgen van de markt, de begeleidende documenten voor het vervoer van producten en de bij te houden registers in de wijnsector (PB L 128 van 27.5.2009, blz. 15).


BIJLAGE

Bijlage I A bij Verordening (EG) nr. 606/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tabel wordt als volgt gewijzigd:

a)

rij 6 wordt als volgt gewijzigd:

i)

in kolom 1 wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

toevoeging van gistautolysaat”;

ii)

in kolom 2 wordt het volgende toegevoegd:

„Uitsluitend voor druiven, druivenmost, gedeeltelijk gegiste druivenmost, gedeeltelijk gegiste druivenmost van ingedroogde druiven, geconcentreerde druivenmost, alsmede voor jonge, nog gistende wijn”;

b)

in rij 10 wordt het tweede streepje vervangen door:

„—

proteïnestoffen van plantaardige oorsprong, afkomstig van tarwe, erwten en aardappelen”;

c)

de volgende rijen 51 en 52 worden toegevoegd:

„51

Gebruik van geïnactiveerde gist

 

 

52

Beheer van in wijn opgelost gas via membraancontactoren

Voor de producten die zijn gedefinieerd in de punten 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 en 16 van bijlage XI ter bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 met uitzondering van de toevoeging van kooldioxide voor de in de punten 4, 5, 6, en 8 van die bijlage gedefinieerde producten”

 

2)

Het volgende aanhangsel 18 wordt toegevoegd:

„Aanhangsel 18

Voorschriften voor het beheer van in wijn opgelost gas via membraancontactoren

Het beheer van in wijn opgelost gas via membraancontactoren is een fysische methode voor het beheer van gasconcentraties in wijn aan de hand van membraancontactoren (hydrofobe membranen) en in de oenologie toegepaste gassen.

VOORSCHRIFTEN

1)

Deze techniek kan van het einde van de alcoholische gisting tot de verpakking worden gebruikt ter vervanging van het gebruik van apparaten om gasbelletjes te injecteren of op het venturi-effect gebaseerde systemen.

2)

Dit procedé wordt verricht door een oenoloog of een gekwalificeerd technicus.

3)

De behandeling moet worden ingeschreven in het in artikel 185 quater, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde register.

4)

De gebruikte membranen moeten voldoen aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1935/2004 en van Verordening (EU) nr. 10/2011 en aan de ter uitvoering daarvan vastgestelde nationale bepalingen. Zij moeten tevens voldoen aan de voorschriften van de door de OIV gepubliceerde „Codex œnologique international.”.”


Top