EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1155

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1155/2013 van de Commissie van 21 augustus 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten wat de informatie over de afwezigheid van gluten of het zeer lage glutengehalte in levensmiddelen betreft

OJ L 306, 16.11.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1155/oj

16.11.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 306/7


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 1155/2013 VAN DE COMMISSIE

van 21 augustus 2013

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten wat de informatie over de afwezigheid van gluten of het zeer lage glutengehalte in levensmiddelen betreft

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 inzake de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (1), en met name artikel 36, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 36, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 bepaalt dat de informatie die door levensmiddelenbedrijven wordt verstrekt niet misleidend, dubbelzinnig of verwarrend mag zijn voor de consument en zij in voorkomend geval op relevante wetenschappelijke gegevens gebaseerd is.

(2)

Overeenkomstig lid 3 van dat artikel dient de Commissie uitvoeringshandelingen vast te stellen inzake de toepassing van de in dat lid vastgestelde voorschriften.

(3)

Lid 4 van dat artikel voorziet in de mogelijkheid om lid 3 aan te vullen door in andere manieren te voorzien waarin de Commissie die voorschriften ten uitvoer dient te leggen om ervoor te zorgen dat consumenten naar behoren worden geïnformeerd.

(4)

Mensen met coeliakie lijden aan een permanente glutenintolerantie. Gluten kunnen schadelijke gevolgen hebben voor deze personen en daarom dient het dieet glutenvrij te zijn of een zeer laag glutengehalte te hebben.

(5)

Verordening (EG) nr. 41/2009 van de Commissie (2) stelt geharmoniseerde voorschriften vast betreffende de informatie die door levensmiddelenbedrijven aan de consumenten worden verstrekt over de afwezigheid van gluten of het zeer lage glutengehalte in levensmiddelen. Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad (3) voorziet in de intrekking van Verordening (EG) nr. 41/2009 met ingang van 20 juli 2016.

(6)

Consumenten moeten ook in de toekomst naar behoren worden geïnformeerd en niet worden misleid of verward wanneer informatie over de afwezigheid van gluten of het zeer lage glutengehalte in levensmiddelen wordt verstrekt door levensmiddelenbedrijven na intrekking van Verordening (EG) nr. 41/2009. Artikel 36, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 moet derhalve worden gewijzigd om de Commissie in staat te stellen uniforme bepalingen vast te stellen voor voedselinformatie over de afwezigheid van gluten of het zeer lage glutengehalte in levensmiddelen vast stellen die door levensmiddelen bedrijven wordt verstrekt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan de eerste alinea van artikel 36, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 wordt de volgende letter d) toegevoegd:

„d)

informatie betreffende de afwezigheid van gluten of het zeer lage glutengehalte in levensmiddelen.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 augustus 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.

(2)  Verordening (EG) nr. 41/2009 van de Commissie van 20 januari 2009 betreffende de samenstelling en de etikettering van levensmiddelen die geschikt zijn voor personen met een glutenintolerantie (PB L 16 van 21.1.2009, blz. 3.)

(3)  Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 (PB L 181 van 29.6.2013, blz. 35).


Top