Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0907

Verordening (EU) nr. 907/2013 van de Commissie van 20 september 2013 tot vaststelling van de regels inzake aanvragen voor het gebruik van generieke omschrijvingen (benamingen) Voor de EER relevante tekst

OJ L 251, 21.9.2013, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/907/oj

21.9.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 251/7


VERORDENING (EU) Nr. 907/2013 VAN DE COMMISSIE

van 20 september 2013

tot vaststelling van de regels inzake aanvragen voor het gebruik van generieke omschrijvingen (benamingen)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (1), en met name artikel 1, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 kunnen specifieke generieke omschrijvingen (benamingen) die traditioneel worden gebruikt om een eigenschap aan te geven van een categorie levensmiddelen of dranken die een effect kunnen hebben op de gezondheid, op verzoek van de betrokken exploitanten van levensmiddelenbedrijven van de toepassing van die verordening worden vrijgesteld.

(2)

Om ervoor te zorgen dat aanvragen voor generieke omschrijvingen transparant en binnen een redelijke termijn worden behandeld, moet de Commissie volgens artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 de regels die vaststellen hoe een dergelijk verzoek moet worden ingediend, bepalen en publiceren.

(3)

De regels moeten ervoor zorgen dat de aanvraag zo is samengesteld dat zij alle informatie bevat die nodig is voor de beoordeling ervan. Zij mogen de Commissie ook niet beletten om, indien nodig en al naar gelang de aard van de generieke omschrijving en de reikwijdte van de aangevraagde afwijking, om aanvullende informatie te verzoeken.

(4)

Om te vermijden dat voor dezelfde generieke omschrijving (benaming) meerdere aanvragen worden ingediend, is het passend beroepsverenigingen die specifieke levensmiddelensectoren vertegenwoordigen, toe te staan namens hun leden een aanvraag in te dienen.

(5)

Om onder meer een hoog beschermingsniveau voor de consumenten te waarborgen, mogen geen claims worden gebruikt die onjuist, dubbelzinnig of misleidend zijn. Dat beginsel moet ook gelden voor generieke omschrijvingen (benamingen) die een effect kunnen hebben op de gezondheid. Om deze doelstelling te verwezenlijken moeten de nationale autoriteiten, overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel en rekening houdend met de jurisprudentie van het Hof van Justitie, hun eigen oordeel volgen om de typische reactie van de gemiddelde consument in een bepaald geval te bepalen.

(6)

Generieke omschrijvingen (benamingen) moeten een aangetoond gebruik in de lidstaat/lidstaten gedurende ten minste twintig jaar voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze verordening hebben.

(7)

De lidstaten zijn geraadpleegd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aanvragen voor het gebruik van generieke omschrijvingen (benamingen) in de zin van artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 worden volgens de in de bijlage opgenomen regels opgesteld en ingediend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 september 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9.


BIJLAGE

DEEL A

Indiening van de aanvraag

1.

De aanvraag kan worden ingediend voor het gebruik van een generieke omschrijving in één of meer lidstaten. De aanvraag moet worden ingediend bij de bevoegde nationale instantie van één enkele lidstaat (hierna de „geadresseerde lidstaat” genoemd). Exploitanten kunnen kiezen bij welke van de lidstaten waar de generieke omschrijving wordt gebruikt, zij hun aanvraag indienen.

2.

De aanvraag moet elektronisch worden ingediend en moet alle in deel B van deze bijlage opgenomen elementen bevatten. Indien de lidstaten dit wensen, kunnen zij om een papieren exemplaar verzoeken. Voor de gegevens als bedoeld in deel B, punten 1.5 en 2, van deze bijlage, volstaat een lijst van referenties op zichzelf niet.

3.

Wanneer de bevoegde nationale instantie van de geadresseerde lidstaat een aanvraag ontvangt, moet zij:

binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk de ontvangst van de aanvraag bevestigen. In die bevestiging moet de datum van ontvangst van de aanvraag worden vermeld;

terstond de Commissie op de hoogte brengen door de samenvatting van de aanvraag toe te zenden;

in voorkomend geval de volledige aanvraag aan elke andere lidstaat waarvoor een aanvraag voor het gebruik van een generieke omschrijving wordt ingediend (hierna „de betrokken lidstaat of lidstaten” genoemd) toezenden;

indien de betrokken lidstaat of lidstaten van mening is/zijn dat in de aanvraag gegevens en informatie als bedoeld in deel B van de bijlage ontbreken, moet/moeten hij/zij de geadresseerde lidstaat daarvan binnen vier weken op de hoogte brengen.

4.

De geadresseerde lidstaat moet onverwijld en rekening houdend met de door de betrokken lidstaat of lidstaten verstrekte informatie, nagaan of de aanvraag alle in deel B van deze bijlage gevraagde informatie bevat. Wanneer de aanvraag niet alle in deel B van deze bijlage gevraagde elementen bevat, moet de geadresseerde lidstaat aan de aanvrager de nodige aanvullende informatie vragen en de aanvrager de termijn meedelen waarbinnen deze informatie moet worden verstrekt.

5.

Wanneer een aanvrager de door de geadresseerde lidstaat gevraagde aanvullende informatie niet verstrekt, moet de aanvraag als niet geldig worden beschouwd. In dergelijke gevallen moet de geadresseerde lidstaat de aanvrager, de Commissie en elke andere betrokken lidstaat daarvan op de hoogte brengen, met opgave van de redenen waarom de aanvraag als niet geldig wordt beschouwd. De aanvrager moet de mogelijkheid krijgen om dezelfde aanvraag opnieuw in te dienen, uitgezonderd voor de lidstaat of de lidstaten waarvoor de gevraagde gegevens niet werden verstrekt.

6.

De geadresseerde lidstaat moet een geldige aanvraag onverwijld aan de Commissie en alle lidstaten toezenden en de aanvrager hiervan in kennis stellen. De Commissie moet de ontvangst van een geldige aanvraag binnen 14 dagen schriftelijk aan de geadresseerde lidstaat bevestigen.

7.

De geadresseerde lidstaat en de betrokken lidstaat of lidstaten moeten binnen zes weken na de toezending van een geldige aanvraag hun advies meedelen aan de Commissie. In het advies moet worden vermeld of de generieke omschrijving aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een vrijstelling uit hoofde van artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 voldoet, en of de omschrijving wordt ondersteund door de in deel B, punten 1.3, 1.4 en 1.5 en, in voorkomend geval, punt 2 van deze bijlage bedoelde gegevens; er moet ook worden vermeld waarom dat advies gegeven wordt. De adviezen moeten schriftelijk worden ingediend. Andere lidstaten kunnen binnen dezelfde termijn en onder dezelfde voorwaarden eveneens een advies over de aanvraag aan de Commissie meedelen.

8.

Nadat de Commissie van een lidstaat een geldige aanvraag heeft ontvangen, alsook het/de in punt 7 van dit deel van de bijlage bedoelde advies/adviezen, kan zij, binnen een redelijke termijn, overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 een procedure inleiden tot goedkeuring van de generieke omschrijving.

DEEL B

Inhoud van de aanvraag

1.   Verplichte informatie

De aanvraag moet de volgende elementen bevatten:

1.1.   Een samenvatting van de aanvraag met:

de naam en het adres van de aanvrager;

de generieke omschrijving waarop de aanvraag betrekking heeft;

een korte beschrijving van de eigenschap van de categorie levensmiddelen of dranken waarop de generieke omschrijving betrekking heeft, en

de lidstaat of de lidstaten waarvoor de aanvrager een aanvraag indient om de generieke omschrijving te gebruiken.

1.2.   Aanvrager

Naam, adres en contactgegevens van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf die een aanvraag indient en/of van de persoon die bevoegd is om namens de aanvrager met de Commissie te communiceren.

Een aanvraag voor de goedkeuring van een generieke omschrijving kan ook worden ingediend door beroepsverenigingen die optreden namens hun leden, met opgave van naam, adres en contactgegevens van de beroepsvereniging die de aanvraag indient en/of van de persoon die bevoegd is om namens de beroepsvereniging met de Commissie te communiceren. Het is wenselijk ook informatie op te nemen over de steun van de aanvraag door de leden van de beroepsvereniging.

1.3.   De generieke omschrijving waarop de aanvraag betrekking heeft

1.

De generieke omschrijving zoals zij voorkomt in de taal of de talen waarin zij traditioneel wordt gebruikt. Indien passend een beschrijving van de generieke omschrijving in het Engels.

2.

De lidstaat of lidstaten waar de generieke omschrijving wordt gebruikt.

1.4.   De categorie levensmiddelen of dranken waarop de generieke omschrijving van toepassing is

1.

Een opgave van de categorie levensmiddelen of dranken die onder de generieke omschrijving waarvoor een aanvraag wordt ingediend, in de handel worden gebracht.

2.

Een gedetailleerde beschrijving, waarin de nadruk wordt gelegd op de eigenschap en de elementen die de categorie levensmiddelen of dranken die onder de generieke omschrijving waarvoor een aanvraag wordt ingediend in de handel worden gebracht, onderscheiden van andere producten binnen dezelfde categorie levensmiddelen of dranken.

1.5.   Ondersteunende gegevens met betrekking tot het gebruik van de generieke omschrijving

Relevante bibliografische of anderszins controleerbare bewijzen waaruit blijkt dat de categorie levensmiddelen of dranken gedurende ten minste twintig jaar voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze verordening met de generieke omschrijving op de markt van de lidstaat of lidstaten aanwezig was.

2.   Aanvullende informatie die moet worden verstrekt indien de lidstaten daarom verzoeken: ondersteunende gegevens in verband met het begrijpen door/de perceptie van de consument

Wanneer zij zulks nodig achten voor de beoordeling van de aanvraag, kunnen geadresseerde lidstaten en de betrokken lidstaat of lidstaten de aanvrager om bijkomende gegevens verzoeken inzake de volgende informatie:

relevant bewijsmateriaal of informatie in verband de manier waarop de consument de eventuele effecten van de generieke omschrijving begrijpt en percipieert. Die gegevens moeten betrekking hebben op de lidstaat of de lidstaten waar de generieke omschrijving wordt gebruikt;

relevant bewijsmateriaal of informatie waaruit blijkt dat de consument een verband legt tussen de generieke omschrijving en de specifieke in punt 1.4 van dit deel van de bijlage genoemde categorie levensmiddelen of dranken.

3.   Andere aanvullende informatie (facultatief)


Top