EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0837

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 837/2013 van de Commissie van 25 juni 2013 tot wijziging van bijlage III van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de informatievereisten voor toelating van biociden Voor de EER relevante tekst

PB L 234 van 3.9.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/837/oj

3.9.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 234/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 837/2013 VAN DE COMMISSIE

van 25 juni 2013

tot wijziging van bijlage III van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de informatievereisten voor toelating van biociden

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (1), en met name artikel 85,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Een biocide kan overeenkomstig artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 worden toegelaten indien de werkzame stoffen in het product overeenkomstig artikel 9 van die verordening zijn goedgekeurd.

(2)

Een biocide kan worden toegelaten zelfs wanneer een of meer van de werkzame stoffen op een andere locatie zijn geproduceerd of volgens een ander procedé, en met behulp van andere grondstoffen dan die van de voor toelating beoordeelde stof overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. 528/2012.

(3)

In dergelijke gevallen, moet, om ervoor te zorgen dat de werkzame stof in een biocide geen gevaarlijkere eigenschappen bezit dan de voor toelating beoordeelde stof, de technische gelijkwaardigheid worden vastgesteld in overeenstemming met artikel 54 van Verordening (EU) nr. 528/2012.

(4)

Het bewijs van technische gelijkwaardigheid dient derhalve te worden opgenomen in de informatievereisten voor toelating van biociden als vermeld in bijlage III bij Verordening (EU) nr. 528/2012,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 528/2012 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

De volgende vermelding wordt als 2.5 in de tabel in titel 1 toegevoegd:

"2.5

Wanneer de biocide een werkzame stof bevat die is geproduceerd in een andere locatie of volgens een ander procedé of uit andere grondstoffen dan die van de werkzame stof die beoordeeld werd met het oog op goedkeuring overeenkomstig artikel 9 van deze verordening, moet het bewijs worden verstrekt dat de technische gelijkwaardigheid overeenkomstig artikel 54 van deze verordening is vastgesteld of na een vóór 1 september 2013 begonnen beoordeling is vastgesteld door een bevoegde autoriteit die is aangewezen in overeenstemming met artikel 26 van Richtlijn 98/8/EG."

(2)

De volgende vermelding wordt als 2.5 in de tabel in titel 2 toegevoegd:

"2.5

Wanneer de biocide een werkzame stof bevat die is geproduceerd in een andere locatie of volgens een ander procedé of uit andere grondstoffen dan die van de werkzame stof die is beoordeeld overeenkomstig artikel 9 van deze verordening, moet het bewijs worden verstrekt dat de technische gelijkwaardigheid overeenkomstig artikel 54 van deze verordening is vastgesteld of na een vóór 1 september 2013 begonnen beoordeling is vastgesteld door een bevoegde autoriteit die is aangewezen in overeenstemming met artikel 26 van Richtlijn 98/8/EG".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten

Gedaan te Brussel, 25 juni 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.


Top