EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0487

Verordening (EU) nr. 487/2013 van de Commissie van 8 mei 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang Voor de EER relevante tekst

OJ L 149, 1.6.2013, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 066 P. 52 - 110

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/487/oj

1.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 149/1


VERORDENING (EU) Nr. 487/2013 VAN DE COMMISSIE

van 8 mei 2013

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (1), en met name artikel 53,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1272/2008 bevat geharmoniseerde bepalingen en criteria voor de indeling en etikettering van stoffen, mengsels en bepaalde specifieke voorwerpen in de Unie.

(2)

Die verordening houdt rekening met het wereldwijd geharmoniseerde systeem van de Verenigde Naties (VN) voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (hierna „GHS” genoemd).

(3)

De indelingscriteria en etiketteringsvoorschriften van het GHS worden van tijd tot tijd op VN-niveau herzien. De vierde herziene uitgave van het GHS is het resultaat van wijzigingen die in december 2010 zijn goedgekeurd door de VN-commissie van deskundigen voor het vervoer van gevaarlijke goederen en het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen. Zij bevat onder meer wijzigingen op het gebied van nieuwe gevarencategorieën voor chemisch instabiele gassen en niet-ontvlambare aerosolen en de verdere rationalisering van veiligheidsaanbevelingen. De technische bepalingen en criteria in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 moeten daarom aan de vierde herziene uitgave van het GHS worden aangepast.

(4)

Het GHS biedt de autoriteiten de mogelijkheid uitzonderingen vast te stellen betreffende etikettering van stoffen en mengsels die zijn ingedeeld als bijtend voor metalen maar niet voor de huid en/of de ogen. Verder biedt het de mogelijkheid bepaalde etiketteringselementen niet op de verpakkingen te vermelden, als de hoeveelheid stof of mengsel onder bepaalde drempelwaarden blijft. Er moeten bepalingen worden opgenomen voor de tenuitvoerlegging van deze maatregelen op het niveau van de Unie.

(5)

Ook de terminologie van de verschillende bepalingen in de bijlagen en bepaalde technische criteria moeten worden gewijzigd, om de uitvoering door de marktdeelnemers en de handhavingsautoriteiten te vergemakkelijken en de tekst van de verordening consistenter en duidelijker te maken.

(6)

Er moet een overgangstermijn worden vastgesteld en de toepassing van deze verordening moet worden uitgesteld, om de leveranciers van stoffen de kans te geven zich naar de bij deze verordening ingevoerde nieuwe indelings-, etiketterings- en verpakkingsvoorschriften te schikken. Daarbij moet de mogelijkheid worden geboden om de bepalingen van deze verordening al vrijwillig toe te passen voordat de overgangstermijn is verstreken.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte comité (2),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 14, lid 2, onder c), wordt geschrapt.

2)

Aan artikel 23 wordt het volgende punt f) toegevoegd:

„f)

stoffen en mengsels die zijn ingedeeld als bijtend voor metalen doch niet voor de huid en/of de ogen.”.

3)

Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

4)

Bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

5)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

6)

Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IV bij deze verordening.

7)

Bijlage V wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage V bij deze verordening.

8)

Bijlage VI wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage VI bij deze verordening.

9)

Bijlage VII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage VII bij deze verordening.

Artikel 2

1.   In afwijking van artikel 3, tweede alinea, mogen stoffen vóór 1 december 2014 en mengsels vóór 1 juni 2015 worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008, zoals gewijzigd bij deze verordening.

2.   In afwijking van artikel 3, tweede alinea, hoeven stoffen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt en vóór 1 december 2014 in de handel zijn gebracht, tot 1 december 2016 niet opnieuw overeenkomstig deze verordening geëtiketteerd en verpakt te worden.

3.   In afwijking van artikel 3, tweede alinea, hoeven mengsels die overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) of Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt en vóór 1 juni 2015 in de handel zijn gebracht, tot 1 juni 2017 niet opnieuw overeenkomstig deze verordening geëtiketteerd en verpakt te worden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is voor stoffen van toepassing met ingang van 1 december 2014 en voor mengsels met ingang van 1 juni 2015.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 mei 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

(2)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(3)  PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1.


BIJLAGE I

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt als volgt gewijzigd:

A.

Deel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Het volgende punt 1.3.6. wordt ingevoegd:

„1.3.6.    Stoffen en mengsels die zijn ingedeeld als bijtend voor metalen doch niet voor de huid en/of de ogen

Het gevarenpictogram GHS05 is niet vereist op het etiket van stoffen of mengsels die in afgewerkte vorm zoals verpakt voor gebruik door de consument zijn ingedeeld als bijtend voor metalen doch niet als bijtend voor de huid en/of de ogen.”.

2)

De volgende punten 1.5.2.4 en 1.5.2.5 worden ingevoegd:

„1.5.2.4.   Etikettering van binnenverpakkingen met een totale inhoud van ten hoogste 10 ml

1.5.2.4.1.

De in artikel 17 voorgeschreven etiketteringselementen hoeven niet op de binnenverpakking te staan wanneer:

a)

de binnenverpakking niet meer dan 10 ml bevat;

b)

de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht voor levering aan een distributeur of downstreamgebruiker die de stof of het mengsel gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, of voor analyses ten behoeve van kwaliteitscontrole, en

c)

de binnenverpakking in een buitenverpakking zit die aan de eisen van artikel 17 voldoet.

1.5.2.4.2.

Niettegenstaande de punten 1.5.1.2 en 1.5.2.4.1 moet(en) de productidentificatie en in voorkomend geval de gevarenpictogrammen „GHS01”, „GHS05”, „GHS06” en/of „GHS08” op het etiket van de binnenverpakking staan. Indien meer dan twee pictogrammen zijn toegewezen, krijgen „GHS06” en „GHS08” voorrang op „GHS01” en „GHS05”.

1.5.2.5.   Punt 1.5.2.4 is niet van toepassing op stoffen of mengsels die onder Verordeningen (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 528/2012 vallen.”.

B.

Deel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tweede zin van punt 2.1.2.1 wordt vervangen door:

„De testmethoden staan beschreven in deel I van de UN RTDG, Manual of Tests and Criteria.”.

2)

Het woord „detonerende” wordt geschrapt uit punt 2.1.2.2, onder f).

3)

In punt 2.1.2.3 en in de kolom „Criteria” van tabel 2.1.1 worden de woorden „UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” vervangen door „UN RTDG”.

4)

In punt 2.1.3, in de kolom „Instabiele ontplofbare stof” van tabel 2.1.2, wordt veiligheidsaanbeveling „P281” vervangen door „P280”.

5)

In de eerste alinea en in de voetnoot bij figuur 2.1.1 van punt 2.1.4.1 worden de woorden „UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” vervangen door „UN RTDG”.

6)

In de eerste alinea van punt 2.1.4.2 worden de woorden „UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” vervangen door „UN RTDG”.

7)

In punt 2.1.4.3, onder a), worden de woorden „UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” vervangen door „UN RTDG”.

8)

De punten 2.2 tot en met 2.3.4.1 worden vervangen door:

„2.2.   Ontvlambare gassen (waaronder chemisch instabiele gassen)

2.2.1.    Definities

2.2.1.1.

Onder „ontvlambare gassen” wordt verstaan gassen of gasmengsels die een ontvlambaarheidsinterval met lucht hebben bij 20 °C en een standaarddruk van 101,3 kPa.

2.2.1.2.

„Chemisch instabiele gassen” zijn ontvlambare gassen die zelfs zonder lucht of zuurstof explosief kunnen reageren.

2.2.2.    Indelingscriteria

2.2.2.1.

Ontvlambare gassen worden overeenkomstig tabel 2.2.1 in deze klasse ingedeeld.

Tabel 2.2.1.

Criteria voor ontvlambare gassen

Categorie

Criteria

1

Gassen die bij 20 °C en een standaarddruk van 101,3 kPa:

a)

ontvlambaar zijn wanneer zij 13 volumepercent of minder uitmaken van een mengsel met lucht, of

b)

een ontvlambaarheidsinterval met lucht hebben van ten minste 12 procentpunt, ongeacht de ondergrens van het ontvlambaarheidsinterval.

2

Gassen, met uitzondering van gassen van categorie 1, die bij 20 °C en een standaarddruk van 101,3 kPa een ontvlambaarheidsinterval hebben wanneer zij gemengd zijn met lucht.

Noot:

Aerosolen worden niet als ontvlambare gassen ingedeeld; zie punt 2.3.

2.2.2.2.

Een ontvlambaar gas dat bovendien chemisch instabiel is moet tevens worden ingedeeld in een van de twee categorieën voor chemisch instabiele gassen, met gebruikmaking van de methoden in deel III van de UN RTDG, Manual of Tests and Criteria (zie onderstaande tabel).

Tabel 2.2.2.

Criteria voor chemisch instabiele gassen

Categorie

Criteria

A

Ontvlambare gassen die bij 20 °C en een standaarddruk van 101,3 kPa chemisch instabiel zijn.

B

Ontvlambare gassen die bij een temperatuur van meer dan 20 °C en/of een druk van meer dan 101,3 kPa chemisch instabiel zijn.

2.2.3.    Voorlichting over de gevaren

Voor stoffen en mengsels die aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse voldoen, worden de in tabel 2.2.3 vermelde etiketteringselementen gebruikt.

Tabel 2.2.3.

Etiketteringselementen voor ontvlambare gassen (waaronder chemisch instabiele gassen)

Indeling

Ontvlambare gassen

Chemisch instabiele gassen

Categorie 1

Categorie 2

Categorie A

Categorie B

GHS-pictogram

Image

Geen pictogram

Geen aanvullende pictogram

Geen aanvullende pictogram

Signaalwoord

Gevaar

Waarschuwing

Geen aanvullend signaalwoord

Geen aanvullend signaalwoord

Gevarenaanduiding

H220: Zeer licht ontvlambaar gas

H221: Ontvlambaar gas

H230: Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht

H231: Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. preventie

P210

P210

P202

P202

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. reactie

P377

P381

P377

P381

 

 

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. opslag

P403

P403

 

 

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. verwijdering

 

 

 

 

De indelingsprocedure volgt het onderstaande stroomschema (zie de figuren 2.2.1 en 2.2.2).

Figuur 2.2.1

Ontvlambare gassen

Image

Figuur 2.2.2

Chemische instabiele gassen

Image

2.2.4.    Aanvullende overwegingen bij de indeling

2.2.4.1.

De ontvlambaarheid wordt bepaald met tests, of — bij mengsels waarover voldoende gegevens beschikbaar zijn — met berekeningen volgens de ISO-methoden (zie ISO 10156, zoals gewijzigd, Gases and gas mixtures — Determination of fire potential and oxidising ability for the selection of cilinder valve outlet). Wanneer er onvoldoende gegevens zijn om deze methoden toe te passen, mag de testmethode EN 1839 zoals gewijzigd (bepaling van explosiegrenzen van gassen en dampen) worden toegepast.

2.2.4.2.

Chemische instabiliteit moet overeenkomstig de methode in deel III van de UN RTDG, Manual of Tests and Criteria worden bepaald. Indien uit de berekeningen overeenkomstig ISO 10156, zoals gewijzigd, blijkt dat een gasmengsel niet ontvlambaar is, hoeven geen tests ter bepaling van chemische instabiliteit voor indelingsdoeleinden te worden uitgevoerd.

2.3.   Aerosolen

2.3.1.    Definities

Onder „aerosolen”, d.w.z. spuitbussen, wordt verstaan niet-navulbare houders van metaal, glas of kunststof die een samengeperst, vloeibaar gemaakt of onder druk opgelost gas bevatten, al dan niet met een vloeistof, pasta of poeder, en voorzien zijn van een afgiftesysteem waarmee de inhoud als vaste of vloeibare deeltjes in suspensie in een gas dan wel als schuim, pasta, poeder, vloeistof of gas kan worden vrijgegeven.

2.3.2.    Indelingscriteria

2.3.2.1.

Aerosolen komen overeenkomstig punt 2.3.2.2 in aanmerking voor indeling als ontvlambaar indien zij een bestanddeel bevatten dat overeenkomstig de criteria in dit deel als ontvlambaar is ingedeeld, dat wil zeggen:

vloeistoffen waarvan het vlampunt niet hoger is dan 93 °C, waaronder ontvlambare vloeistoffen overeenkomstig punt 2.6;

ontvlambare gassen (zie punt 2.2);

ontvlambare vaste stoffen (zie punt 2.7).

Noot 1:

Onder ontvlambare bestanddelen worden niet verstaan pyrofore, voor zelfverhitting vatbare of met water reagerende stoffen en mengsels, omdat dergelijke bestanddelen nooit in aerosolen worden gebruikt.

Noot 2:

Aerosolen vallen niet tevens onder punt 2.2 (ontvlambare gassen), 2.5 (gassen onder druk), 2.6 (ontvlambare vloeistoffen) en 2.7 (ontvlambare vaste stoffen). Afhankelijk van hun inhoud kunnen aerosolen echter binnen het toepassingsgebied van andere gevarenklassen en hun etiketteringselementen vallen.

2.3.2.2.

Aerosolen moeten op basis van de bestanddelen, de chemische verbrandingswarmte, en in voorkomend geval de resultaten van de schuimtest (voor schuimaerosolen) of de ontbrandingsafstandtest en de ontbrandingstest in gesloten ruimte (voor sprayaerosolen) overeenkomstig de figuren 2.3.1 a) tot en met c) van deze bijlage en de punten 31.4, 31.5 en 31.6 van deel III van de UN RTDG, Manual of Tests and Criteria in een van de drie categorieën van deze klasse worden ingedeeld. Aerosolen die niet voldoen aan de criteria voor indeling in categorie 1 of 2 worden ingedeeld in categorie 3.

Noot:

Aerosolen die meer dan 1 % ontvlambare bestanddelen bevatten of een verbrandingswarmte van ten minste 20 kJ/g hebben en niet zijn onderworpen aan de indelingsprocedures voor ontvlambaarheid van dit punt worden als aerosolen van categorie 1 ingedeeld.

Figuur 2.3.1 a)

Aerosolen

Image

Figuur 2.3.1 b)

Sprayaerosolen

Image

Figuur 2.3.1 c)

Schuimaerosolen

Image

2.3.3.    Voorlichting over de gevaren

Voor stoffen en mengsels die aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse voldoen, worden de in tabel 2.3.1 vermelde etiketteringselementen gebruikt.

Tabel 2.3.1.

Etiketteringselementen voor ontvlambare en niet-ontvlambare aerosolen

Indeling

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

GHS-pictogrammen

Image

Image

Geen pictogram

Signaalwoord

Gevaar

Waarschuwing

Waarschuwing

Gevarenaanduiding

H222: Zeer licht ontvlambare aerosol

H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

H223: Ontvlambare aerosol

H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. preventie

P210

P211

P251

P210

P211

P251

P210

P251

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. reactie

 

 

 

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. opslag

P410 + P412

P410 + P412

P410 + P412

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. verwijdering

 

 

 

2.3.4.    Aanvullende overwegingen bij de indeling

2.3.4.1.

De chemische verbrandingswarmte (ΔΗc), uitgedrukt in kilojoule per gram (kJ/g), is het product van de theoretische verbrandingswarmte (ΔΗcomb) en een verbrandingsrendement, gewoonlijk minder dan 1,0 (een gebruikelijk verbrandingsrendement is 0,95 of 95 %).

Voor samengestelde aerosolen is de chemische verbrandingswarmte de som van de gewogen verbrandingswarmten van de afzonderlijke bestanddelen:

Formula

waarbij:

ΔΗc

=

chemische verbrandingswarmte (kJ/g);

wi %

=

de massafractie van bestanddeel i in het product;

ΔΗc(i)

=

de specifieke verbrandingswarmte (kJ/g) van bestanddeel i in het product.

De chemische verbrandingswarmte kan aan de literatuur worden ontleend, worden berekend of proefondervindelijk worden bepaald (zie ASTM D 240, zoals gewijzigd, Standard Test Methods for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter, EN/ISO 13943, zoals gewijzigd, 86.1 t/m 86.3, Fire safety, Vocabulary, en NFPA 30B, zoals gewijzigd, Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products).”.

9)

In punt 2.4.2.1 wordt de noot onder tabel 2.4.1 vervangen door:

Noot:

Onder „gassen die de verbranding van ander materiaal in grotere mate veroorzaken of bevorderen dan lucht” wordt verstaan zuivere gassen of gasmengsels met een oxiderende kracht groter dan 23,5 %, vastgesteld volgens de methode gespecificeerd in ISO 10156, zoals gewijzigd.”.

10)

Punt 2.4.4 wordt vervangen door:

„2.4.4.    Aanvullende overwegingen bij de indeling

Oxiderende gassen worden ingedeeld met gebruikmaking van de tests of berekeningsmethoden in ISO 10156 (Gases and gas mixtures — Determination of fire potential and oxidising ability for the selection of cilinder valve outlets) zoals gewijzigd.”.

11)

De eerste alinea van punt 2.5.1.1 wordt vervangen door:

„Onder „gassen onder druk” wordt verstaan gassen die zich bij 20 °C en een druk van 200 kPa (overdruk) of meer in een houder bevinden of die een vloeibaar of een vloeibaar en sterk gekoeld gas zijn.”.

12)

Punt 2.5.2. wordt vervangen door:

„2.5.2.    Indelingscriteria

2.5.2.1.

Gassen onder druk worden overeenkomstig tabel 2.5.1 in één van vier groepen ingedeeld, op basis van hun fysische toestand in de verpakking.

Tabel 2.5.1.

Criteria voor gassen onder druk

Groep

Criteria

Samengeperst gas

Een gas dat, wanneer het onder druk is verpakt, volledig gasvormig is bij – 50 °C, waaronder alle gassen met een kritische temperatuur van ten hoogste – 50 °C.

Vloeibaar gemaakt gas

Een gas dat, wanneer het onder druk is verpakt, gedeeltelijk vloeibaar is bij temperaturen hoger dan – 50 °C. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

i)

bij hoge druk vloeibare gassen: gassen met een kritische temperatuur tussen – 50 °C en + 65 °C, en

ii)

bij lage druk vloeibare gassen: gassen met een kritische temperatuur van meer dan + 65 °C.

Sterk gekoeld vloeibaar gas

Een gas dat, wanneer het verpakt is, door de lage temperatuur gedeeltelijk vloeibaar is.

Opgelost gas

Een gas dat, wanneer het onder druk verpakt is, opgelost is in een oplosmiddel in de vloeistoffase.

Noot:

Aerosolen worden niet als gassen onder druk ingedeeld. zie punt 2.3.”.

13)

De tweede alinea van punt 2.5.4 wordt vervangen door:

„De gegevens kunnen aan de literatuur worden ontleend, worden berekend of proefondervindelijk worden bepaald. De meeste zuivere gassen zijn al ingedeeld in de UN RTDG, Model Regulations.”.

14)

In de punten 2.7.2.1 en 2.7.2.3 worden de woorden „UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” vervangen door „UN RTDG”.

15)

De voetnoot betreffende punt 2.8.2.1, onder e), wordt vervangen door:

„(1)

Zie UN RTDG, Manual of Tests and Criteria, punten 28.1, 28.2 en 28.3 en tabel 28.3.”.

16)

In punt 2.8.2.4 worden de woorden „UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” vervangen door „UN RTDG”.

17)

In punt 2.8.4.1 worden de woorden „UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” vervangen door „UN RTDG”.

18)

In punt 2.8.4.2, onder a) en b), worden de woorden „UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” vervangen door „UN RTDG”.

19)

In de inleidende zin van de punten 2.9.2.1, 2.10.2.1, 2.11.2.1, 2.11.2.2, 2.12.2.1 en 2.13.2.1 worden de woorden „UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” vervangen door „UN RTDG”.

20)

In punt 2.13.4.4 worden de woorden „UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” vervangen door „UN RTDG”.

21)

In de eerste zin van punt 2.14.2.1 worden de woorden „UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” vervangen door „UN RTDG”.

22)

De voetnoot betreffende punt 2.15.2.2, onder g), wordt vervangen door:

„(1)

Zie UN RTDG, Manual of Tests and Criteria, punten 28.1, 28.2 en 28.3 en tabel 28.3.”.

23)

Punt 2.15.2.3 wordt als volgt gewijzigd:

i)

de voetnoot betreffende punt 2.15.2.3, onder b), wordt vervangen door: „(1) Zoals bepaald met testreeks E van de UN RTDG, Manual of Tests and Criteria, deel II.”;

ii)

in de tweede alinea worden de woorden „UN Recommendation on the Transport of Dangerous Goods” vervangen door „UN RTDG”.

24)

In punt 2.15.4.1 worden de woorden „UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” vervangen door „UN RTDG”.

25)

In de eerste zin van punt 2.16.2.1 worden de woorden „UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” vervangen door „UN RTDG”.

26)

In punt 2.16.3 wordt de volgende noot onder tabel 2.16.2 ingevoegd:

Noot:

Op stoffen of mengsels die zijn ingedeeld als bijtend voor metalen doch niet als bijtend voor de huid en/of de ogen zijn de in punt 1.3.6 beschreven etiketteringsvoorschriften van toepassing.”.

27)

In de eerste zin van punt 2.16.4.1 worden de woorden „UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” vervangen door „UN RTDG”.

C.

Deel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 3.1.2.1 wordt noot c) onder tabel 3.1.1 vervangen door:

„c)

De in de tabel gebruikte bereiken van ATE-waarden (acute toxiciteitsschattingen) voor toxiciteit bij inademing zijn gebaseerd op proefblootstellingen van vier uur. Bestaande gegevens over toxiciteit bij inademing die zijn verkregen bij blootstelling gedurende een uur, kunnen worden omgerekend door de waarden te delen door twee (in geval van gassen en dampen) of vier (in geval van stofdeeltjes en nevels).”.

2)

Punt 3.1.3.6.2.2 en punt 3.1.3.6.2.3 worden vervangen door:

„3.1.3.6.2.2.

Wanneer een bestanddeel waarover in het geheel geen voor de indeling bruikbare informatie beschikbaar is, in een concentratie van ten minste 1 % in een mengsel wordt gebruikt, wordt geconcludeerd dat aan het mengsel geen definitieve acute toxiciteitsschatting kan worden toegekend. Het mengsel wordt dan uitsluitend op basis van de bekende bestanddelen ingedeeld, met de volgende toevoeging op het etiket en het veiligheidsinformatieblad: „het mengsel bestaat voor x procent uit een of meer bestanddelen waarvan de acute toxiciteit niet bekend is”, rekening houdend met het in punt 3.1.4.2 bepaalde.

3.1.3.6.2.3.

Indien de totale concentratie van de relevante bestanddelen met onbekende acute toxiciteit niet meer dan 10 % bedraagt, wordt de formule in punt 3.1.3.6.1 gebruikt. Indien de totale concentratie van de relevante bestanddelen met onbekende toxiciteit meer dan 10 % bedraagt, wordt de formule in punt 3.1.3.6.1 als volgt gecorrigeerd voor het percentage van de onbekende bestanddelen:

Formula”.

3)

In punt 3.1.4.1 wordt tabel 3.1.3 vervangen door:

Tabel 3.1.3.

Etiketteringselementen voor acute toxiciteit

Indeling

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4

GHS-pictogrammen

Image

Image

Image

Image

Signaalwoord

Gevaar

Gevaar

Gevaar

Waarschuwing

Gevarenaanduiding:

Oraal

H300: Dodelijk bij inslikken

H300: Dodelijk bij inslikken

H301: Giftig bij inslikken

H302: Schadelijk bij inslikken

Dermaal

H310: Dodelijk bij contact met de huid

H310: Dodelijk bij contact met de huid

H311: Giftig bij contact met de huid

H312: Schadelijk bij contact met de huid

Inademing

(zie noot 1)

H330: Dodelijk bij inademing

H330: Dodelijk bij inademing

H331: Giftig bij inademing

H332: Schadelijk bij inademing

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. preventie (oraal)

P264

P270

P264

P270

P264

P270

P264

P270

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. reactie (oraal)

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P312

P330

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. opslag (oraal)

P405

P405

P405

 

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. verwijdering (oraal)

P501

P501

P501

P501

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. preventie (dermaal)

P262

P264

P270

P280

P262

P264

P270

P280

P280

P280

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. reactie (dermaal)

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P362 + P364

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. opslag (dermaal)

P405

P405

P405

 

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. verwijdering (dermaal)

P501

P501

P501

P501

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. preventie (inademing)

P260

P271

P284

P260

P271

P284

P261

P271

P261

P271

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. reactie (inademing)

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P311

P321

P304 + P340

P312

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. opslag (inademing)

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

 

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. verwijdering (inademing)

P501

P501

P501”

 

4)

Het volgende punt 3.1.4.2 wordt ingevoegd:

„3.1.4.2.

Bij de aanduidingen over het acute toxiciteitsgevaar wordt onderscheid gemaakt naar de wijze van blootstelling. Dit onderscheid moet ook in de voorlichting over de acute toxiciteitsindeling tot uitdrukking komen. Als een stof of mengsel op grond van meer dan één wijze van blootstelling wordt ingedeeld, dan moeten alle relevante indelingen worden vermeld op het veiligheidsinformatieblad zoals omschreven in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 en in de relevante gevarenvoorlichtingselementen op het etiket zoals omschreven in punt 3.1.3.2. Als het mengsel voor x procent bestaat uit een of meer bestanddelen waarvan de acute toxiciteit niet bekend is en dit zoals voorgeschreven in punt 3.1.3.6.2.2 in de voorlichting wordt gemeld, dan kan dit gegeven in het veiligheidsinformatieblad ook verder naar wijze van blootstelling worden uitgesplitst. Dit kan bijvoorbeeld als volgt: „het mengsel bestaat voor x procent uit een of meer bestanddelen waarvan de acute orale toxiciteit niet bekend is” en „het mengsel bestaat voor x procent uit een of meer bestanddelen waarvan de acute dermale toxiciteit niet bekend is”.”.

5)

Punt 3.2.3.3.5 wordt vervangen door:

„3.2.3.3.5.

Het kan voorkomen dat betrouwbare gegevens uitwijzen dat het gevaar voor huidcorrosie/-irritatie van een bestanddeel zich niet voordoet wanneer het bestanddeel aanwezig is in een hoeveelheid gelijk aan of boven de algemene concentratiegrenzen in de tabellen 3.2.3 en 3.2.4 in punt 3.2.3.3.6. In deze gevallen wordt het mengsel overeenkomstig die gegevens ingedeeld (zie ook de artikelen 10 en 11). In andere gevallen, wanneer verwacht wordt dat het gevaar voor huidcorrosie/-irritatie van een bestanddeel zich niet voordoet wanneer het bestanddeel aanwezig is in een hoeveelheid gelijk aan of boven de algemene concentratiegrenzen in de tabellen 3.2.3 en 3.2.4, moet worden overwogen het mengsel te testen. In deze gevallen wordt een gefaseerde strategie op basis van bewijskracht gevolgd, zoals beschreven in punt 3.2.2.5.”.

6)

In punt 3.2.4 wordt tabel 3.2.5 vervangen door:

Tabel 3.2.5.

Etiketteringselementen voor stoffen en mengsels die bijtend of irriterend zijn voor de huid

Indeling

Indeling Categorie 1A/1B/1C

Categorie 2

GHS-pictogrammen

Image

Image

Signaalwoord

Gevaar

Waarschuwing

Gevarenaanduiding

H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H315: Veroorzaakt huidirritatie

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. preventie

P260

P264

P280

P264

P280

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. reactie

P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

P363

P304 + P340

P310

P321

P305 + P351 + P338

P302 + P352

P321

P332 + P313

P362 + P364

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. opslag

P405

 

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. verwijdering

P501”

 

7)

Punt 3.3.3.3.5 wordt vervangen door:

„3.3.3.3.5.

Het kan voorkomen dat betrouwbare gegevens uitwijzen dat de omkeerbare of onomkeerbare oogeffecten van een bestanddeel zich niet voordoen wanneer het bestanddeel aanwezig is in een hoeveelheid gelijk aan of boven de algemene concentratiegrenzen in de tabellen 3.3.3 en 3.3.4 in punt 3.3.3.3.6. In deze gevallen wordt het mengsel overeenkomstig die gegevens ingedeeld. In andere gevallen, wanneer verwacht wordt dat het gevaar voor huidcorrosie/-irritatie of de omkeerbare of onomkeerbare oogeffecten van een bestanddeel zich niet voordoen wanneer het bestanddeel aanwezig is in een hoeveelheid gelijk aan of boven de algemene concentratiegrenzen in de tabellen 3.3.3 en 3.3.4, moet worden overwogen het mengsel te testen. In deze gevallen wordt een gefaseerde strategie op basis van bewijskracht gevolgd.”.

8)

In punt 3.4.3.3.2 wordt noot 1 onder tabel 3.4.6 vervangen door:

Noot 1:

Deze concentratiegrens voor elicitatie wordt gebruikt voor de toepassing van de speciale etiketteringsvoorschriften van punt 2.8 van bijlage II, ter bescherming van al gesensibiliseerde personen. Voor mengsels die een bestanddeel bevatten in een hoeveelheid gelijk aan of boven deze concentratie is een veiligheidsinformatieblad vereist. Voor sensibiliserende stoffen met een specifieke concentratiegrens kleiner dan 0,1 % wordt de concentratiegrens voor elicitatie op een tiende van de specifieke concentratiegrens gesteld.”.

9)

In punt 3.4.4 wordt tabel 3.4.7 vervangen door:

Tabel 3.4.7.

Etiketteringselementen voor inhalatie- of huidallergenen

Indeling

Sensibilisatie van de luchtwegen

Sensibilisering van de huid

Categorie 1 en subcategorieën 1A en 1B

Categorie 1 en subcategorieën 1A en 1B

GHS-pictogrammen

Image

Image

Signaalwoord

Gevaar

Waarschuwing

Gevarenaanduiding

H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. preventie

P261

P284

P261

P272

P280

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. reactie

P304 + P340

P342 + P311

P302 + P352

P333 + P313

P321

P362 + P364

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. opslag

 

 

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. verwijdering

P501

P501”

10)

In punt 3.5.3.1.1 wordt tabel 3.5.2 vervangen door:

Tabel 3.5.2.

Algemene concentratiegrenzen voor als mutageen in geslachtscellen ingedeelde bestanddelen van een mengsel waarbij het mengsel wordt ingedeeld

Bestanddeel ingedeeld in:

Concentratiegrenzen waarbij het mengsel wordt ingedeeld voor:

Mutageen, categorie 1

Mutageen, categorie 2

Categorie 1A

Categorie 1B

Mutageen, categorie 1A

≥ 0,1 %

Mutageen, categorie 1B

≥ 0,1 %

Mutageen, categorie 2

≥ 1,0 %”

11)

In punt 3.5.4.1 wordt tabel 3.5.3 vervangen door:

Tabel 3.5.3.

Etiketteringselementen voor mutageniteit in geslachtscellen

Indeling

Categorie 1

(Categorie 1A of 1B)

Categorie 2

GHS-pictogrammen

Image

Image

Signaalwoord

Gevaar

Waarschuwing

Gevarenaanduiding

H340: Kan genetische schade veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien overtuigend bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)

H341: Verdacht van het veroorzaken van genetische schade (blootstellingsroute vermelden indien overtuigend bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. preventie

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. reactie

P308 + P313

P308 + P313

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. opslag

P405

P405

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. verwijdering

P501

P501”.

12)

In punt 3.6.3.1.1 wordt tabel 3.6.2 vervangen door:

Tabel 3.6.2.

Algemene concentratiegrenzen voor als kankerverwekkend ingedeelde bestanddelen van een mengsel waarbij het mengsel wordt ingedeeld

Bestanddeel ingedeeld in:

Algemene concentratiegrenzen waarbij het mengsel wordt ingedeeld als:

Kankerverwekkend, categorie 1

Kankerverwekkend, categorie 2

Categorie 1A

Categorie 1B

Kankerverwekkend, categorie 1A

≥ 0,1 %

Kankerverwekkend, categorie 1B

≥ 0,1 %

Kankerverwekkend, categorie 2

≥ 1,0 % [noot 1]”

13)

in punt 3.6.4.1 wordt tabel 3.6.3 vervangen door:

Tabel 3.6.3.

Etiketteringselementen voor kankerverwekkendheid

Indeling

Categorie 1

(Categorie 1A of 1B)

Categorie 2

GHS-pictogrammen

Image

Image

Signaalwoord

Gevaar

Waarschuwing

Gevaren-aanduiding

H350: Kan kanker veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien overtuigend bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien overtuigend bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. preventie

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. reactie

P308 + P313

P308 + P313

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. opslag

P405

P405

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. verwijdering

P501

P501”

14)

In punt 3.7.3.1.2 worden tabel 3.7.2 en de noten vervangen door:

Tabel 3.7.2.

Algemene concentratiegrenzen voor als reprotoxische stof of als stof met effecten op of via lactatie ingedeelde bestanddelen van een mengsel waarbij het mengsel wordt ingedeeld

Bestanddeel ingedeeld in:

Algemene concentratiegrenzen waarbij het mengsel wordt ingedeeld als:

Reprotoxische stof van categorie 1

Reprotoxische stof van categorie 2

Aanvullende categorie voor effecten op of via lactatie

Categorie 1A

Categorie 1B

Reprotoxische stof van categorie 1A

≥ 0,3 %

[Noot 1]

 

 

 

Reprotoxische stof van categorie 1B

 

≥ 0,3 %

[Noot 1]

 

 

Reprotoxische stof van categorie 2

 

 

≥ 3,0 %

[Noot 1]

 

Aanvullende categorie voor effecten op of via lactatie

 

 

 

≥ 0,3 %

[Noot 1]

Noot:

De concentratiegrenzen in tabel 3.7.2 zijn van toepassing op vaste stoffen en vloeistoffen (gewichtspercent) alsmede op gassen (volumepercent).

Noot 1:

Als een reprotoxische stof van categorie 1 of categorie 2 of een stof die is ingedeeld in de aanvullende categorie voor effecten op of via lactatie in een concentratie van 0,1 % of meer in het mengsel aanwezig is, wordt op verzoek een veiligheidsinformatieblad voor het mengsel beschikbaar gesteld.”.

15)

In punt 3.7.4.1 wordt tabel 3.7.3 vervangen door:

Tabel 3.7.3.

Etiketteringselementen voor voortplantingstoxiciteit

Indeling

Categorie 1

(Categorie 1A of 1B)

Categorie 2

Aanvullende categorie voor effecten op of via lactatie

GHS-pictogrammen

Image

Image

Geen pictogram

Signaalwoord

Gevaar

Waarschuwing

Geen signaalwoord

Gevarenaandui-ding

H360: Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (specifiek effect vermelden als dit bekend is) (blootstellingsroute vermelden indien overtuigend bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)

H361: Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid of het ongeboren kind te schaden (specifiek effect vermelden als dit bekend is) (blootstellingsroute vermelden indien overtuigend bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)

H362: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. preventie

P201

P202

P280

P201

P202

P280

P201

P260

P263

P264

P270

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. reactie

P308 + P313

P308 + P313

P308 + P313

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. opslag

P405

P405

 

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. verwijdering

P501

P501”

 

16)

In punt 3.8.4.1 wordt tabel 3.8.4 vervangen door:

Tabel 3.8.4.

Etiketteringselementen voor specifieke doelorgaantoxiciteit na eenmalige blootstelling

Indeling

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

GHS-pictogrammen

Image

Image

Image

Signaalwoord

Gevaar

Waarschuwing

Waarschuwing

Gevarenaanduiding

H370: Veroorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) (blootstellingsroute vermelden indien overtuigend bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)

H371: Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken (blootstellingsroute vermelden indien overtuigend bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)

H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, of

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. preventie

P260

P264

P270

P260

P264

P270

P261

P271

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. reactie

P308 + P311

P321

P308 + P311

P304 + P340

P312

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. opslag

P405

P405

P403 + P233

P405

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. verwijdering

P501

P501

P501”

17)

Punt 3.9.2.9.9 wordt vervangen door:

„3.9.2.9.9.

Het is bijgevolg denkbaar dat een specifiek toxiciteitsprofiel in dierproeven met herhaalde blootstelling zich voordoet bij een dosis/concentratie onder de richtwaarde, bijvoorbeeld < 100 mg/kg lichaamsgewicht/dag bij orale blootstelling, maar dat vanwege de aard van het effect, bijvoorbeeld nefrotoxiciteit die alleen bij mannetjesratten van een bepaalde, voor dit effect vatbare stam is waargenomen, toch besloten wordt de stof niet in te delen. Anderzijds kan een specifiek toxiciteitsprofiel bij dierproeven worden waargenomen bij of boven een richtwaarde, bijvoorbeeld ≥ 100 mg/kg lichaamsgewicht/dag bij orale blootstelling, terwijl aanvullende informatie uit andere bronnen, bijvoorbeeld andere studies met langdurige toediening of ervaringen bij mensen, de conclusie rechtvaardigt dat de stof in het licht van de bewijskracht voorzichtigheidshalve moet worden ingedeeld.”.

18)

Punt 4.1.3.4.3 wordt vervangen door:

„4.1.3.4.3.

Als een mengsel is gevormd door een ander getest mengsel of geteste stof te verdunnen met water of ander volledig niet-toxisch materiaal, kan de toxiciteit van het mengsel worden berekend op basis van het oorspronkelijke mengsel of de oorspronkelijke stof.”.

19)

In punt 4.1.3.5.5.5.1 wordt tabel 4.1.3 vervangen door:

Tabel 4.1.3.

Vermenigvuldigingsfactoren voor zeer toxische bestanddelen van mengsels

Acute toxiciteit

M-factor

Chronische toxiciteit

M-factor

L(E)C50-waarde (mg/l)

 

NOEC-waarde (mg/l)

NRD (1) bestand-delen

RD (2) bestand-delen

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

1

0,01 < NOEC ≤ 0,1

1

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

10

0,001 < NOEC ≤ 0,01

10

1

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

100

0,0001 < NOEC ≤ 0,001

100

10

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

1 000

0,00001 < NOEC ≤ 0,0001

1 000

100

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

10 000

0,000001 < NOEC ≤ 0,00001

10 000

1 000

(verder in stappen van een factor 10)

(verder in stappen van een factor 10)


(1)  Niet snel afbreekbaar.

(2)  Snel afbreekbaar.”.


BIJLAGE II

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel 1 wordt punt 1.1.2 geschrapt.

2)

In deel 3 worden punten 3.2 tot en met 3.2.2.2 vervangen door:

„3.2.   Tastbare gevaarsaanduidingen

3.2.1.    Verpakkingen die van een tastbare gevarenaanduiding voorzien moeten zijn

3.2.1.1.

Als stoffen of mengsels voor het grote publiek bestemd zijn en ingedeeld zijn voor acute toxiciteit, huidcorrosie, mutageniteit in geslachtscellen van categorie 2, kankerverwekkendheid van categorie 2, voortplantingstoxiciteit van categorie 2, sensibilisatie van luchtwegen, STOT van categorie 1 of 2, aspiratiegevaar of omdat het ontvlambare gassen, ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 of 2 of ontvlambare vaste stoffen zijn, wordt de verpakking, van welke inhoud ook, van een tastbare gevarenaanduiding voorzien.

3.2.1.2.

Punt 3.2.1.1 is niet van toepassing op verplaatsbare gashouders. Aerosolen en houders voorzien van een vaste verstuiver die stoffen of mengsels bevatten die als gevaarlijk bij aspiratie zijn ingedeeld hoeven niet van een tastbare gevarenaanduiding te worden voorzien tenzij zij zijn ingedeeld wegens een of meer van de andere gevaren van punt 3.2.1.1.

3.2.2.    Bepalingen betreffende tastbare gevaarsaanduidingen

De technische specificaties voor tastbare gevarenaanduidingen moeten voldoen aan EN ISO-norm 11683, zoals gewijzigd, inzake „Verpakking — Tastbare gevaarsaanduidingen — Eisen”.”.


BIJLAGE III

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel 1 wordt tabel 1.1 als volgt gewijzigd:

a)

de eerste rij van code H222 wordt vervangen door:

„H222

Taal

2.3 —

Aerosolen, gevarencategorie 1”

b)

code H223 wordt vervangen door:

„H223

Taal

2.3 —

Aerosolen, gevarencategorie 2

 

BG

Запалим аерозол.

 

ES

Aerosol inflamable.

 

CS

Hořlavý aerosol.

 

DA

Brandfarlig aerosol.

 

DE

Entzündbares Aerosol.

 

ET

Tuleohtlik aerosool.

 

EL

Εύφλεκτο αερόλυμα.

 

EN

Flammable aerosol.

 

FR

Aérosol inflammable.

 

GA

Aerasól inadhainte.

 

IT

Aerosol infiammabile.

 

LV

Uzliesmojošs aerosols.

 

LT

Degus aerozolis.

 

HU

Tűzveszélyes aeroszol.

 

MT

Aerosol li jaqbad.

 

NL

Ontvlambare aerosol.

 

PL

Łatwopalny aerozol.

 

PT

Aerossol inflamável.

 

RO

Aerosol inflamabil.

 

SK

Horľavý aerosól.

 

SL

Vnetljiv aerosol.

 

FI

Syttyvä aerosoli.

 

SV

Brandfarlig aerosol.”

c)

de volgende gevarenaanduidingen worden in de tabel ingevoegd na code H228:

„H229

Taal

2.3 —

Aerosolen, gevarencategorieën 1, 2, 3

 

BG

Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

 

ES

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

 

CS

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 

DA

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

 

DE

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

 

ET

Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

 

EL

Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

 

EN

Pressurised container: May burst if heated.

 

FR

Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

 

GA

Coimeádán brúchóirithe: D’fhéadfadh sé pléascadh, má théitear é.

 

IT

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

 

LV

Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

 

LT

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

 

HU

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

 

MT

Kontenitur taħt pressjoni. Jista jinfaqa meta jissaħħan.

 

NL

Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

 

PL

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

 

PT

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

 

RO

Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

 

SK

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

 

SL

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

 

FI

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

 

SV

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.


H230

Taal

2.2 —

Ontvlambare gassen (waaronder chemisch instabiele gassen), gevarencategorie A

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire.

 

CS

Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata.

 

EL

Δύναται να εκραγεί ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air.

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro.

 

HU

Még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar.

 

RO

Pericol de explozie, chiar si in absenta aerului.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft.


H231

Taal

2.2 —

Ontvlambare gassen (waaronder chemisch instabiele gassen), gevarencategorie B

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух при повишено налягане и/или температура.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas.

 

CS

Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft ved forhøjet tryk og/eller temperatur.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata kõrgenenud rõhul ja/või temperatuuril.

 

EL

Δύναται να εκραγεί σε υψηλή θερμοκρασία και/ή πίεση ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air at elevated pressure and/or temperature.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air à une pression et/ou température élevée(s).

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann ag brú ardaithe agus/nó ag teocht ardaithe.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē, paaugstinoties spiedienam un/vai temperatūrai.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro, esant didesniam slėgiui ir (arba) temperatūrai.

 

HU

Magas nyomáson és/vagy hőmérsékleten még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja fi pressjoni għolja u/jew f’temperatura għolja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar a alta pressão e/ou temperatura.

 

RO

Pericol de explozie, chiar și în absența aerului la presiune și/sau temperatură ridicată.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu pri zvýšenom tlaku a/alebo teplote.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali temperature.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai lämpötilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft vid förhöjt tryck och/eller temperatur.”

2)

In deel 2, tabel 2.1, wordt de aanvullende gevarenaanduidingscode EUH006 geschrapt.


BIJLAGE IV

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De aanhef wordt vervangen door:

„Bij de keuze van de veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig artikel 22 en artikel 28, lid 3, mogen de leveranciers, met inachtneming van de duidelijkheid en verstaanbaarheid van het gebruikte veiligheidsadvies, de in onderstaande tabel vermelde veiligheidsaanbevelingen combineren.

In de veiligheidsaanbevelingen worden vierkante haakjes […] gebruikt om aan te geven dat de tekst daartussen niet altijd van toepassing is, en alleen in bepaalde omstandigheden moet worden gebruikt. In zulke gevallen worden de voorwaarden voor gebruik van de tekst in kolom 5 uiteengezet.

Een schuine streep [/] in de tekst van een veiligheidsaanbeveling in de tweede kolom geeft aan dat een keuze moet worden gemaakt tussen verschillende opties, overeenkomstig de aanwijzingen in kolom 5.

Drie punten […] in de tekst van een veiligheidsaanbeveling in kolom 2 worden gebruikt om aan te geven dat details over de te verstrekken gegevens te vinden zijn in kolom 5.”.

2)

Deel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

tabel 6.2 wordt als volgt gewijzigd:

i)

code P202 wordt vervangen door:

„P202

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.

Ontplofbare stoffen (sectie 2.1)

Instabiele ontplofbare stoffen

 

Mutageniteit in geslachtscellen (sectie 3.5)

1A, 1B, 2

Kankerverwekkendheid (sectie 3.6)

1A, 1B, 2

Voortplantingstoxiciteit (sectie 3.7)

1A, 1B, 2

Ontvlambare gassen (waaronder chemisch instabiele gassen) (sectie 2.2)

A, B (chemisch instabiele gassen)”

ii)

code P210 wordt vervangen door:

„P210

Verwijderd houden van warmte/hete oppervlakken/vonken/open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Ontplofbare stoffen (sectie 2.1)

Subklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

De fabrikant/leverancier moet toepasselijke ontstekingsbron(nen) aangeven.

Ontvlambare gassen (sectie 2.2)

1, 2

Aerosolen (sectie 2.3)

1, 2, 3

Ontvlambare vloeistoffen (sectie 2.6)

1, 2, 3

Ontvlambare vaste stoffen (sectie 2.7)

1, 2

Zelfontledende stoffen en mengsels (sectie 2.8)

Typen A, B, C, D, E, F

Pyrofore vloeistoffen (sectie 2.9)

1

Pyrofore vaste stoffen (sectie 2.10)

1

Organische peroxiden (sectie 2.15)

Typen A, B, C, D, E, F

 

Oxiderende vloeistoffen (sectie 2.13)

1, 2, 3

Vermelden: verwijderd houden van warmte.”

Oxiderende vaste stoffen (sectie 2.14)

1, 2, 3

iii)

code P211 wordt vervangen door:

„P211

Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Aerosolen (sectie 2.3)

1, 2”

 

iv)

code P220 wordt vervangen door:

„P220

Van kleding/…/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.

Oxiderende gassen (sectie 2.4)

1

… Fabrikant/leverancier moet de andere stoffen aangeven waarmee contact vermeden dient te worden.

Zelfontledende stoffen en mengsels (sectie 2.8)

Typen A, B, C, D, E, F

Oxiderende vloeistoffen (sectie 2.13)

1

Vermelden: verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen.

2, 3

… Fabrikant/leverancier moet de andere stoffen aangeven waarmee contact vermeden dient te worden.

Oxiderende vaste stoffen (sectie 2.14)

1

Vermelden: verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen.

2, 3

… Fabrikant/leverancier moet de andere stoffen aangeven waarmee contact vermeden dient te worden.”

Organische peroxiden (sectie 2.15)

Typen A, B, C, D, E, F

v)

code P223 wordt vervangen door:

„P223

Contact met water vermijden.

Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen (sectie 2.12)

1, 2”

 

vi)

code P224 wordt vervangen door:

„P244

Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.

Oxiderende gassen (sectie 2.4)

1”

 

vii)

code P251 wordt vervangen door:

„P251

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Aerosolen (sectie 2.3)

1, 2, 3”

 

viii)

code P261 wordt vervangen door:

„P261

Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.

Acute toxiciteit bij inademing (sectie 3.1)

3, 4

De fabrikant/leverancier moet toepasselijke voorwaarden aangeven.

mag weggelaten worden als P260 op het etiket staat”.

Sensibilisatie van de luchtwegen (sectie 3.4)

1, 1A, 1B

Huidsensibilisatie (sectie 3.4)

1, 1A, 1B

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling; irritatie van de luchtwegen (sectie 3.8)

3

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling; narcotische werking (sectie 3.8)

3

ix)

code P280 wordt vervangen door:

„P280

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Ontplofbare stoffen (sectie 2.1)

Ontplofbare stoffen en subklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Soort bescherming door fabrikant/leverancier te specificeren.

gelaatsbescherming specificeren.

Ontvlambare vloeistoffen (sectie 2.6)

1, 2, 3

Soort bescherming door fabrikant/leverancier te specificeren.

beschermende handschoenen en oog-/gelaatsbescherming specificeren.

Ontvlambare vaste stoffen (sectie 2.7)

1, 2

Zelfontledende stoffen en mengsels (sectie 2.8)

Typen A, B, C, D, E, F

Pyrofore vloeistoffen (sectie 2.9)

1

Pyrofore vaste stoffen (sectie 2.10)

1

Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels (sectie 2.11)

1, 2

Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen (sectie 2.12)

1, 2, 3

Oxiderende vloeistoffen (sectie 2.13)

1, 2, 3

Oxiderende vaste stoffen (sectie 2.14)

1, 2, 3

Organische peroxiden (sectie 2.15)

Typen A, B, C, D, E, F

Acute dermale toxiciteit (sectie 3.1)

1, 2, 3, 4

Soort bescherming door fabrikant/leverancier te specificeren.

beschermende handschoenen/kleding specificeren.

Huidcorrosie (sectie 3.2)

1A, 1B, 1C

Soort bescherming door fabrikant/leverancier te specificeren.

beschermende handschoenen/kleding en oog-/gelaatsbescherming specificeren.

Huidirritatie (sectie 3.2)

2

Soort bescherming door fabrikant/leverancier te specificeren.

beschermende handschoenen specificeren.

Huidsensibilisatie (sectie 3.4)

1, 1A, 1B

Ernstig oogletsel (sectie 3.3)

1

Soort bescherming door fabrikant/leverancier te specificeren.

oog-/gelaatsbescherming specificeren.

Oogirritatie (sectie 3.3)

2

 

 

Mutageniteit in geslachtscellen (sectie 3.5)

1A, 1B, 2

Soort bescherming door fabrikant/leverancier te specificeren.

 

 

Kankerverwekkendheid (sectie 3.6)

1A, 1B, 2

Soort bescherming door fabrikant/leverancier te specificeren.

 

 

Voortplantingstoxiciteit (sectie 3.7)

1A, 1B, 2.

Soort bescherming door fabrikant/leverancier te specificeren.”

x)

code P281 wordt geschrapt;

xi)

code P284 wordt vervangen door:

„P284

[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.

Acute toxiciteit bij inademing (sectie 3.1)

1, 2

Bescherming door fabrikant/leverancier te specificeren.

de tekst tussen vierkante haakjes mag worden gebruikt als er op het punt van gebruik aanvullende informatie met de stof wordt verstrekt die aangeeft welke soort ventilatie toereikend zou zijn voor veilig gebruik.”

Sensibilisatie van de luchtwegen (sectie 3.4)

1, 1A, 1B

xii)

code P285 wordt geschrapt;

b)

tabel 6.3 wordt als volgt gewijzigd:

i)

code P307 wordt geschrapt;

ii)

code P308 wordt vervangen door:

„P308

NA (mogelijke) blootstelling:

Mutageniteit in geslachtscellen (sectie 3.5)

1A, 1B, 2

 

Kankerverwekkendheid (sectie 3.6)

1A, 1B, 2

Voortplantingstoxiciteit (sectie 3.7)

1A, 1B, 2

Voortplantingstoxiciteit — effecten op of via lactatie (sectie 3.7)

Aanvullende categorie

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling (sectie 3.8)

1, 2”

iii)

code P309 wordt geschrapt;

iv)

de codes P310, P311 en P312 worden vervangen door:

„P310

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen

Acute orale toxiciteit (sectie 3.1)

1, 2, 3

… De fabrikant/leverancier moet een geschikte bron van spoedeisend medisch advies specificeren.

Acute dermale toxiciteit (sectie 3.1)

1, 2

Acute toxiciteit bij inademing (sectie 3.1)

1, 2

Huidcorrosie (sectie 3.2)

1A, 1B, 1C

Ernstig oogletsel/oogirritatie (punt 3.3)

1

Aspiratiegevaar (sectie 3.10)

1

P311

Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen

Acute toxiciteit bij inademing (sectie 3.1)

3

… De fabrikant/leverancier moet een geschikte bron van spoedeisend medisch advies specificeren.

Sensibilisatie van de luchtwegen (sectie 3.4)

1, 1A, 1B

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling (sectie 3.8)

1, 2

P312

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Acute orale toxiciteit (sectie 3.1)

4

… De fabrikant/leverancier moet een geschikte bron van spoedeisend medisch advies specificeren.”

Acute dermale toxiciteit (sectie 3.1)

3, 4

Acute toxiciteit bij inademing (sectie 3.1)

4

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling; irritatie van de luchtwegen (sectie 3.8)

3

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling; narcotische werking (sectie 3.8)

3

v)

code P321 wordt vervangen door:

„P321

Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).

Acute orale toxiciteit (sectie 3.1)

1, 2, 3

… Verwijzen naar aanvullende eerstehulpmaatregel.

indien onmiddellijk een antidotum moet worden toegediend.

Acute dermale toxiciteit (sectie 3.1)

1, 2, 3, 4

… Verwijzen naar aanvullende eerstehulpmaatregel.

indien aangeraden wordt onmiddellijk maatregelen te nemen, bijvoorbeeld een specifiek reinigingsmiddel te gebruiken.

Acute toxiciteit bij inademing (sectie 3.1)

3

… Verwijzen naar aanvullende eerstehulpmaatregel.

indien onmiddellijk specifieke maatregelen moeten worden genomen.

Huidcorrosie (sectie 3.2)

1A, 1B, 1C

… Verwijzen naar aanvullende eerstehulpmaatregel.

De fabrikant/leverancier kan in voorkomend geval een reinigingsmiddel specificeren.

Huidirritatie (sectie 3.2)

2

Huidsensibilisatie (sectie 3.4)

1, 1A,1B

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling (sectie 3.8)

1

… Verwijzen naar aanvullende eerstehulpmaatregel.

indien onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen.”

vi)

code P322 wordt geschrapt;

vii)

code P340 wordt vervangen door:

„P340

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Acute toxiciteit bij inademing (sectie 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Huidcorrosie (sectie 3.2)

1A, 1B, 1C

Sensibilisatie van de luchtwegen (sectie 3.4)

1, 1A, 1B

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling; irritatie van de luchtwegen (sectie 3.8)

3

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling; narcotische werking (sectie 3.8)

3”

viii)

code P341 wordt geschrapt;

ix)

code P350 wordt geschrapt;

x)

code P352 wordt vervangen door:

„P352

Met veel water/… wassen.

Acute dermale toxiciteit (sectie 3.1)

1, 2, 3, 4

… De fabrikant/leverancier kan in voorkomend geval een reinigingsmiddel specificeren, of kan in uitzonderlijke gevallen een alternatief voorstellen wanneer water duidelijk ongeschikt is.”

Huidirritatie (sectie 3.2)

2

Huidsensibilisatie (sectie 3.4)

1, 1A, 1B

xi)

de codes P361, P362 en P363 worden vervangen door:

„P361

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Ontvlambare vloeistoffen (sectie 2.6)

1, 2, 3

 

Acute dermale toxiciteit (sectie 3.1)

1, 2, 3

Huidcorrosie (sectie 3.2)

1A, 1B, 1C


„P362

Verontreinigde kleding uittrekken.

Acute dermale toxiciteit (sectie 3.1)

4

 

Huidirritatie (sectie 3.2)

2

Huidsensibilisatie (sectie 3.4)

1, 1A, 1B

P363

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Huidcorrosie (sectie 3.2)

1A, 1B, 1C”

 

xii)

de volgende veiligheidsaanbeveling wordt ingevoegd na code P363:

„P364

En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Acute dermale toxiciteit (sectie 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Huidirritatie (sectie 3.2)

2

 

Huidsensibilisatie (sectie 3.4)

1, 1A, 1B”

 

xiii)

[betreft niet de Nederlandse versie];

xiv)

de codes P301 + P310 en P301 + P312 worden vervangen door:

„P301 + P310

NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Acute orale toxiciteit (sectie 3.1)

1, 2, 3

… De fabrikant/leverancier moet een geschikte bron van spoedeisend medisch advies specificeren.

Aspiratiegevaar (sectie 3.10)

1

P301 + P312

NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Acute orale toxiciteit (sectie 3.1)

4

… De fabrikant/leverancier moet een geschikte bron van spoedeisend medisch advies specificeren.”

xv)

code P302 + P350 wordt geschrapt;

xvi)

code P302 + P352 wordt vervangen door:

„P302 + P352

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water/… wassen

Acute dermale toxiciteit (sectie 3.1)

1, 2, 3, 4

… De fabrikant/leverancier kan in voorkomend geval een reinigingsmiddel specificeren, of kan in uitzonderlijke gevallen een alternatief voorstellen wanneer water duidelijk ongeschikt is.”

Huidirritatie (sectie 3.2)

2

Huidsensibilisatie (sectie 3.4)

1, 1A, 1B

xvii)

code P303 + P361 + P353 wordt vervangen door:

„P303 + P361 + P353

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Ontvlambare vloeistoffen (sectie 2.6)

1, 2, 3

 

Huidcorrosie (sectie 3.2)

1A, 1B, 1C”

xviii)

code P304 + P340 wordt vervangen door:

„P304 + P340

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Acute toxiciteit bij inademing (sectie 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Huidcorrosie (sectie 3.2)

1A, 1B, 1C

Sensibilisatie van de luchtwegen (sectie 3.4)

1, 1A, 1B

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling; irritatie van de luchtwegen (sectie 3.8)

3

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling; narcotische werking (sectie 3.8)

3”

xix)

code P304 + P341 wordt geschrapt;

xx)

code P307 + P311 wordt vervangen door:

„P308 + P311

NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling (sectie 3.8)

1, 2

… De fabrikant/leverancier moet een geschikte bron van spoedeisend medisch advies specificeren.”

xxi)

code P309 + P311 wordt geschrapt;

xxii)

code P342 + P311 wordt vervangen door:

„P342 + P311

Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Sensibilisatie van de luchtwegen (sectie 3.4)

1, 1A, 1B

… De fabrikant/leverancier moet een geschikte bron van spoedeisend medisch advies specificeren.”

xxiii)

de volgende veiligheidsaanbeveling worden ingevoegd na code P342 + P311:

„P361 + P364

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Acute dermale toxiciteit (sectie 3.1)

1, 2, 3

 

P362 + P364

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Acute dermale toxiciteit (sectie 3.1)

4

 

Huidirritatie (sectie 3.2)

2

Huidsensibilisatie (sectie 3.4)

1, 1A, 1B”.

xxiv)

code P370 + P378 wordt vervangen door:

„P370 + P378

In geval van brand: blussen met …

Ontvlambare vloeistoffen (sectie 2.6)

1, 2, 3

… de fabrikant/leverancier moet geschikte middelen specificeren.

indien water het risico vergroot.”

Ontvlambare vaste stoffen (sectie 2.7)

1, 2

Zelfontledende stoffen en mengsels (sectie 2.8)

Typen A, B, C, D, E, F

Pyrofore vloeistoffen (sectie 2.9)

1

Pyrofore vaste stoffen (sectie 2.10)

1

Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen (sectie 2.12)

1, 2, 3

Oxiderende vloeistoffen (sectie 2.13)

1, 2, 3

Oxiderende vaste stoffen (sectie 2.14)

1, 2, 3

c)

tabel 6.4 wordt als volgt gewijzigd:

i)

code P410 wordt vervangen door:

„P410

Tegen zonlicht beschermen.

Aerosolen (sectie 2.3)

1, 2, 3

 

Gassen onder druk (sectie 2.5)

Samengeperst gas

Vloeibaar gemaakt gas

Opgelost gas

Mag weggelaten worden bij gassen in verplaatsbare gasflessen overeenkomstig verpakkingsinstructie P200 van de UN RTDG, Model Regulations, tenzij deze gassen de neiging hebben (langzaam) te ontleden of polymeriseren

Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels (sectie 2.11)

1, 2

 

Organische peroxiden (sectie 2.15)

Typen A, B, C, D, E, F”

 

ii)

code P412 wordt vervangen door:

„P412

Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Aerosolen (sectie 2.3)

1, 2, 3”

 

iii)

codes P410 + P403 en P410 + P412 worden vervangen door:

„P410 + P403

Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Gassen onder druk (sectie 2.5)

Samengeperst gas

Vloeibaar gemaakt gas

Opgelost gas

Mag weggelaten worden bij gassen in verplaatsbare gasflessen overeenkomstig verpakkingsinstructie P200 van de UN RTDG, Model Regulations, tenzij deze gassen de neiging hebben (langzaam) te ontleden of polymeriseren

P410 + P412

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Aerosolen (sectie 2.3)

1, 2, 3”

 

3)

Deel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

tabel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:

i)

code P210 wordt vervangen door:

„P210

Taal

 

 

BG

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

 

ES

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

 

CS

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

 

DA

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

 

DE

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

 

ET

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

 

EL

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

 

EN

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

 

FR

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

 

GA

Coimeád ó theas, dromchlaí te, splancacha, lasair gan chosaint agus foinsí eile adhainte. Ná caitear tobac.

 

IT

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

 

LV

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

 

LT

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

 

HU

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

 

MT

Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.

 

NL

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

 

PL

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

 

PT

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

 

RO

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

 

SK

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

 

SL

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

 

FI

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

 

SV

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.”

ii)

code P223 wordt vervangen door:

„P223

Taal

 

 

BG

Не допускайте контакт с вода.

 

ES

Evitar el contacto con el agua.

 

CS

Zabraňte styku s vodou.

 

DA

Undgå kontakt med vand.

 

DE

Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.

 

ET

Vältida kokkupuudet veega.

 

EL

Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό.

 

EN

Do not allow contact with water.

 

FR

Éviter tout contact avec l’eau.

 

GA

Ná bíodh aon teagmháil le huisce.

 

IT

Evitare qualunque contatto con l’acqua.

 

LV

Nepieļaut saskari ar ūdeni.

 

LT

Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.

 

HU

Nem érintkezhet vízzel.

 

MT

Tħallihx imiss mal-ilma.

 

NL

Contact met water vermijden.

 

PL

Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

 

PT

Não deixar entrar em contacto com a água.

 

RO

A nu se lăsa în contact cu apa.

 

SK

Zabráňte kontaktu s vodou.

 

SL

Preprečiti stik z vodo.

 

FI

Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.

 

SV

Undvik all kontakt med vatten.”

iii)

code P224 wordt vervangen door:

„P244

Taal

 

 

BG

Поддържайте вентилите и фитингите чисти от масло и смазка.

 

ES

Mantener las valvulas y los racores libres de aceite y grasa.

 

CS

Udržujte ventily i příslušenství čisté - bez olejů a maziv.

 

DA

Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt.

 

DE

Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten.

 

ET

Hoida ventiilid ja liitmikud õlist ja rasvast puhtad.

 

EL

Διατηρείτε τα κλείστρα και τους συνδέσμους καθαρά από λάδια και γράσα.

 

EN

Keep valves and fittings free from oil and grease.

 

FR

Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.

 

GA

Coinnigh comhlaí agus feistis saor ó ola agus ó ghréisc.

 

IT

Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso.

 

LV

Uzturēt ventiļus un savienojumus tīrus no eļļas un taukvielām.

 

LT

Saugoti, kad ant vožtuvų ir jungiamųjų detalių nepatektų alyvos ir tepalų.

 

HU

A szelepeket és szerelvényeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.

 

MT

Żomm il-valvi u fittings ħielsa miż-żejt u l-grease.

 

NL

Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.

 

PL

Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

 

PT

Manter válvulas e conexões isentas de óleo e gordura.

 

RO

Feriți valvele și racordurile de ulei și grăsime.

 

SK

Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív.

 

SL

Preprečiti stik ventilov in opreme z oljem in mastjo.

 

FI

Pidä venttiilit ja liittimet vapaana öljystä ja rasvasta.

 

SV

Håll ventiler och anslutningar fria från olja och fett.”

iv)

code P251 wordt vervangen door:

„P251

Taal

 

 

BG

Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

 

ES

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

 

CS

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

 

DA

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

 

DE

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

 

ET

Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

 

EL

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

 

EN

Do not pierce or burn, even after use.

 

FR

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

 

GA

Ná toll agus ná dóigh, fiú tar éis úsáide.

 

IT

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

 

LV

Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

 

LT

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

 

HU

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

 

MT

Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah.

 

NL

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

 

PL

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

 

PT

Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

 

RO

Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

 

SK

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

 

SL

Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

 

FI

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

 

SV

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.”

v)

code P281 wordt geschrapt;

vi)

code P284 wordt vervangen door:

„P284

Taal

 

 

BG

[При недостатъчна вентилация] носете средства за защита на дихателните пътища.

 

ES

[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

 

CS

[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

 

DA

[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.

 

DE

[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.

 

ET

[Ebapiisava ventilatsiooni korral] kanda hingamisteede kaitsevahendit.

 

EL

[Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

 

EN

[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.

 

FR

[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.

 

GA

[Mura leor an aeráil] caith cosaint riospráide.

 

IT

[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

 

LV

[Neatbilstošas ventilācijas gadījumā] lietot elpošanas orgānu aizsargierīces.

 

LT

[Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

 

HU

[Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező.

 

MT

[F’każ ta’ ventilazzjoni inadegwata] ilbes protezzjoni respiratorja.

 

NL

[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.

 

PL

[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

 

PT

[Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória.

 

RO

[În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie.

 

SK

[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.

 

SL

[Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.

 

FI

Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön].

 

SV

[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.”

vii)

code P285 wordt geschrapt;

b)

tabel 1.3 wordt als volgt gewijzigd:

i)

code P307 wordt geschrapt;

ii)

code P309 wordt geschrapt;

iii)

codes P310, P311 en P312 worden vervangen door:

„P310

Taal

 

 

BG

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Immediately call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico…

 

LV

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…

 

NL

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

 

SK

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…


P311

Taal

 

 

BG

Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

 

DA

Ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…

 

NL

Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic…

 

SK

Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…


P312

Taal

 

 

BG

При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…/.

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…/si la persona se encuentra mal.

 

CS

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise.

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…mura mbraitheann tú go maith.

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…./in caso di malessere.

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/.., ja jums ir slikta pašsajūta.

 

LT

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…/jekk ma tħossokx f’sikktek.

 

NL

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…/dacă nu vă simțiți bine.

 

SK

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…/jos ilmenee pahoinvointia.

 

SV

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…”

iv)

code P322 wordt geschrapt;

v)

code P340 wordt vervangen door:

„P340

Taal

 

 

BG

Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

 

ES

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

 

CS

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

 

DA

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

 

DE

Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

 

ET

Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

 

EL

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

 

EN

Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

 

FR

Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

 

GA

Tabhair an duine amach faoin aer úr agus coinnigh é i riocht ina bhféadfadh sé anáil a tharraingt go réidh.

 

IT

Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

 

LV

Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

 

LT

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

 

HU

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

 

MT

Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f’pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

 

NL

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

 

PL

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

 

PT

Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

 

RO

Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

 

SK

Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

 

SL

Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

 

FI

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

 

SV

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.”

vi)

code P341 wordt geschrapt;

vii)

code P350 wordt geschrapt;

viii)

code P352 wordt vervangen door:

„P352

Taal

 

 

BG

Измийте обилно с вода/…

 

ES

Lavar con abundante agua/…

 

CS

Omyjte velkým množstvím vody/…

 

DA

Vask med rigeligt vand/…

 

DE

Mit viel Wasser/…/waschen.

 

ET

Pesta rohke veega/…

 

EL

Πλύντε με άφθονο νερό/…

 

EN

Wash with plenty of water/…

 

FR

Laver abondamment à l’eau/…

 

GA

Nigh le neart uisce/…

 

IT

Lavare abbondantemente con acqua/…

 

LV

Nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

 

LT

Plauti dideliu vandens kiekiu/…

 

HU

Lemosás bő vízzel/….

 

MT

Baħbaħ b’ħafna ilma/…

 

NL

Met veel water/… wassen.

 

PL

Umyć dużą ilością wody/…

 

PT

Lavar abundantemente com água/…

 

RO

Spălați cu multă apă/…

 

SK

Umyte veľkým množstvom vody/…

 

SL

Umiti z veliko vode/…

 

FI

Pese runsaalla vedellä/…

 

SV

Tvätta med mycket vatten/…”

viiia)

code P361 wordt vervangen door:

„P361

Taal

 

 

BG

Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

 

ES

Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

 

CS

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages straks af.

 

DE

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

 

ET

Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.

 

EL

Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off immediately all contaminated clothing.

 

FR

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir.

 

IT

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.

 

HU

Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.

 

MT

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

 

NL

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

 

PL

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.

 

SL

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

 

SV

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.”

ix)

code P362 wordt vervangen door:

„P362

Taal

 

 

BG

Свалете замърсеното облекло.

 

ES

Quitar las prendas contaminadas.

 

CS

Kontaminovaný oděv svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages af.

 

DE

Kontaminierte Kleidung ausziehen.

 

ET

Võtta saastunud rõivad seljast.

 

EL

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off contaminated clothing.

 

FR

Enlever les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot aon éadaí éillithe.

 

IT

Togliere gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nuvilkti užterštus drabužius.

 

HU

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.

 

MT

Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati.

 

NL

Verontreinigde kleding uittrekken.

 

PL

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Kontaminovaný odev vyzlečte.

 

SL

Sleči kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus.

 

SV

Ta av nedstänkta kläder.”

x)

de volgende veiligheidsaanbeveling wordt ingevoegd na code P363:

„P364

Taal

 

 

BG

И го изперете преди повторна употреба.

 

ES

Y lavarlas antes de volver a usarlas.

 

CS

A před opětovným použitím vyperte.

 

DA

Og vaskes inden genanvendelse.

 

DE

Und vor erneutem Tragen waschen.

 

ET

Ja pesta enne korduskasutust.

 

EL

Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

 

EN

And wash it before reuse.

 

FR

Et les laver avant réutilisation.

 

GA

Agus nigh iad sula ndéanfar iad a athúsáid.

 

IT

E lavarli prima di indossarli nuovamente.

 

LV

Un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

 

LT

Taip pat išskalbti prieš vėl apsivelkant.

 

HU

És újbóli használat előtt ki kell mosni.

 

MT

U aħslu qabel terġa’ tużah.

 

NL

En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

 

PL

I wyprać przed ponownym użyciem.

 

PT

E lavar antes de voltar a usar.

 

RO

Și spălați înainte de reutilizare.

 

SK

A pred ďalším použitím vyperte.

 

SL

In jih oprati pred ponovno uporabo.

 

FI

Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

 

SV

Och tvätta dem innan de används igen.”

xi)

code P378 wordt vervangen door:

„P378

Taal

 

 

BG

Използвайте…, за да загасите.

 

ES

Utilizar… para la extinción.

 

CS

K uhašení použijte…

 

DA

Anvend…til brandslukning.

 

DE

… zum Löschen verwenden.

 

ET

Kustutamiseks kasutada…

 

EL

Χρησιμοποιείστε… για να κατασβήσετε.

 

EN

Use… to extinguish.

 

FR

Utiliser… pour l’extinction.

 

GA

Úsáid … le haghaidh múchta.

 

IT

Utilizzare….per estinguere.

 

LV

Dzēšanai izmantojiet ….

 

LT

Gesinimui naudoti …

 

HU

Oltásra …használandó.

 

MT

Uża… biex titfi.

 

NL

Blussen met …

 

PL

Użyć… do gaszenia.

 

PT

Para extinguir utilizar….

 

RO

A se utiliza… pentru a stinge.

 

SK

Na hasenie použite…

 

SL

Za gašenje se uporabi…

 

FI

Käytä palon sammuttamiseen…

 

SV

Släck med…”

xii)

de codes P301 + P310 en P301 + P312 worden vervangen door:

„P301 + P310

Taal