Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0196

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 196/2013 van de Commissie van 7 maart 2013 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 wat betreft de vermelding voor Japan in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit de invoer van bepaalde soorten vers vlees in de Europese Unie is toegestaan Voor de EER relevante tekst

OJ L 65, 8.3.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 193 - 194

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/196/oj

8.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 65/13


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 196/2013 VAN DE COMMISSIE

van 7 maart 2013

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 wat betreft de vermelding voor Japan in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit de invoer van bepaalde soorten vers vlees in de Europese Unie is toegestaan

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (1), en met name artikel 8, aanhef, artikel 8, punt 1, eerste alinea, en artikel 8, punt 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 206/2010 van de Commissie van 12 maart 2010 tot vaststelling van lijsten van derde landen en gebieden, of delen daarvan, waaruit bepaalde dieren en vers vlees in de Europese Unie mogen worden binnengebracht, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (2) stelt de gezondheidsvoorschriften vast voor de invoer van levende dieren en van vers vlees van deze dieren. Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 206/2010 mag voor menselijke consumptie bestemd vers vlees alleen worden ingevoerd indien het afkomstig is van het grondgebied van een derde land of deel daarvan dat is vermeld in de tabel in bijlage II, deel 1, van die verordening, en aan de relevante voorwaarden voldoet.

(2)

Japan heeft verzocht om vermelding in de tabel voor de invoer van vers rundvlees in de Unie en uit de audit van de Commissie betreffende rundvlees in Japan in 2008 is gebleken dat aan de vereisten werd voldaan. De vermelding werd echter uitgesteld toen in Japan in 2010 mond-en-klauwzeer uitbrak.

(3)

Sindsdien heeft Japan het mond-en-klauwzeer op zijn grondgebied uitgeroeid en werd het door de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) erkend als „vrij zonder vaccinatie” voor deze ziekte.

(4)

Japan verschaft aldus voldoende veterinairrechtelijke garanties en heeft opnieuw gevraagd te worden vermeld in de tabel van derde landen van waaruit vers vlees in de EU mag worden ingevoerd.

(5)

Daarom dient Japan toestemming te krijgen om vers rundvlees binnen te brengen in de Unie.

(6)

Bijlage II, deel 1, van Verordening (EU) nr. 206/2010 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 wordt de volgende vermelding voor Japan ingevoegd na de vermelding voor IJsland:

ISO-code en naam van het derde land

Gebiedscode

Omschrijving van het derde land, gebied of deel daarvan

Veterinair certificaat

Specifieke voorwaarden

Uiterste datum (3)

Aanvangsdatum (4)

Model

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

„JP - Japan

JP

Het hele land

BOV

 

 

 

28 maart 2013”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 maart 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(2)  PB L 73 van 20.3.2010, blz. 1.

(3)  Vlees van dieren die op of voor de in kolom 7 vermelde datum zijn geslacht, mag gedurende 90 dagen na die datum in de Unie worden ingevoerd. Zendingen die zich op vaartuigen op volle zee bevinden, mogen in de Unie worden ingevoerd indien zij voor de in kolom 7 vermelde datum zijn gecertificeerd, en wel gedurende 40 dagen na die datum (geen datum in kolom 7 betekent dat er geen tijdsbeperkingen gelden).

(4)  Alleen vlees van dieren die op of na de in kolom 8 vermelde datum zijn geslacht, mag in de Unie worden ingevoerd (geen datum in kolom 8 betekent dat er geen tijdsbeperkingen gelden).


Top