EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0025

Verordening (EU) nr. 25/2013 van de Commissie van 16 januari 2013 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat betreft het levensmiddelenadditief kaliumdiacetaat Voor de EER relevante tekst

OJ L 13, 17.1.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 296 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/25/oj

17.1.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 13/1


VERORDENING (EU) Nr. 25/2013 VAN DE COMMISSIE

van 16 januari 2013

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat betreft het levensmiddelenadditief kaliumdiacetaat

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 10, lid 3, artikel 14 en artikel 30, lid 5,

Gezien Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s (2), en met name artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is een EU-lijst vastgesteld van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en van de gebruiksvoorwaarden daarvoor.

(2)

Bij bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is een EU-lijst vastgesteld van voor gebruik in levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen, levensmiddelenaroma’s en voedingsstoffen goedgekeurde levensmiddelenadditieven, en van de gebruiksvoorwaarden daarvoor.

(3)

Bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie (3) zijn de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen levensmiddelenadditieven vastgesteld.

(4)

Die lijsten kunnen worden gewijzigd volgens de procedure van Verordening (EG) nr. 1331/2008.

(5)

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 kan de EU-lijst van levensmiddelenadditieven hetzij op initiatief van de Commissie, hetzij ingevolge een aanvraag worden bijgewerkt.

(6)

Op 27 september 2010 is een aanvraag ingediend voor goedkeuring van het gebruik van kaliumdiacetaat als conserveermiddel, die ter kennis van de lidstaten is gebracht.

(7)

De aanvraag behelst het gebruik van kaliumdiacetaat in plaats van het levensmiddelenadditief natriumdiacetaat E 262 (ii), dat gebruikt wordt om micro-organismen in hun groei te remmen. De vervanging van natriumdiacetaat E 262 (ii) door kaliumdiacetaat kan bijdragen tot een lagere inname van natrium met de voeding.

(8)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 moet de Commissie het advies van EFSA inwinnen met het oog op het bijwerken van de EU-lijst van levensmiddelenadditieven in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, tenzij die bijwerking geen gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de mens. Kaliumdiacetaat is een verbinding van één molecuul kaliumacetaat (E 261) met één molecuul azijnzuur (E 260), beide goedgekeurde levensmiddelenadditieven. Het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding heeft levensmiddelenadditieven met uiteenlopende technologische functies in 1990 beoordeeld. Voor zuren, basen en zouten daarvan waren de beoordelingen gebaseerd op de vermelde anionen en kationen. Azijnzuur (E 260) en ammonium-, natrium, kalium- en calciumacetaat alsmede de bijbehorende diacetaten vielen onder die beoordeling. Het comité heeft een voor deze groep een aanvaardbare dagelijkse inname „niet gespecificeerd” vastgesteld. Dit houdt in dat er bij het gebruik van deze stoffen om het gewenste technologische effect te bereiken, geen gevaar voor de gezondheid bestaat. Goedkeuring van kaliumdiacetaat op dezelfde wijze als voor kaliumacetaat heeft geen gevolgen voor de gezondheid van de mens, zodat het advies van de EFSA niet vereist is.

(9)

Kaliumdiacetaat moet voor hetzelfde gebruik als kaliumacetaat worden goedgekeurd. Daarom moet in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 de huidige naam van additief E 261, „kaliumacetaat”, worden vervangen door „kaliumacetaten”, zodat zowel kaliumacetaat als kaliumdiacetaat hieronder valt.

(10)

Voor kaliumdiacetaat moeten specificaties worden opgenomen in Verordening (EU) nr. 231/2012. In de bijlage bij die verordening moet nummer E 261 (ii) worden toegekend aan kaliumdiacetaat en moet kaliumacetaat, dat nu met E 261 wordt aangeduid, het nummer E 261 (i) krijgen. Deze hernummering heeft geen gevolgen voor de etiketteringsvoorschriften in de artikelen 22 en 23 van Verordening (EG) nr. 1333/2008.

(11)

Op grond van de overgangsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1129/2011 van de Commissie van 11 november 2011 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad door opstelling van een EU-lijst van levensmiddelenadditieven (4) is bijlage II met de EU-lijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en gebruiksvoorwaarden van toepassing met ingang van 1 juni 2013. Om het gebruik van kaliumdiacetaat vóór die datum toe te staan, moet voor dat levensmiddelenadditief een eerdere datum van toepassing worden vastgesteld.

(12)

Verordening (EG) nr. 1333/2008 en Verordening (EU) nr. 231/2012 moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad heeft zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 worden gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 januari 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(2)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1.

(3)  PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1.

(4)  PB L 295 van 12.11.2011, blz. 1.


BIJLAGE I

A.

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel B, punt 3 „Andere additieven dan kleurstoffen en zoetstoffen”, komt de vermelding voor additief E 261 als volgt te luiden:

„E 261

Kaliumacetaten (1)

2)

In deel C, punt 1 „Groep I”, komt de vermelding voor additief E 261 als volgt te luiden:

„E 261

Kaliumacetaten (2)

quantum satis

3)

In deel E:

a)

komt bij levensmiddelencategorie 04.2.3 „Groente- en fruitconserven in blik of in glas” de vermelding voor additief E 261 als volgt te luiden:

„E 261

Kaliumacetaten

quantum satis

 

toepassingsperiode:

met ingang van 6 februari 2013”

b)

komt bij levensmiddelencategorie 07.1.1 „Brood, uitsluitend bereid van de volgende ingrediënten: tarwebloem, water, gist of bakpoeder, zout” de vermelding voor additief E 261 als volgt te luiden:

„E 261

Kaliumacetaten

quantum satis

 

toepassingsperiode:

met ingang van 6 februari 2013”

c)

komt bij levensmiddelencategorie 07.1.2 „Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek” de vermelding voor additief E 261 als volgt te luiden:

„E 261

Kaliumacetaten

quantum satis

 

alleen „friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek”

toepassingsperiode:

met ingang van 6 februari 2013”

d)

komt bij levensmiddelencategorie 08.1.2 „Vleesbereidingen als omschreven in Verordening (EG) nr. 853/2004” de vermelding voor additief E 261 als volgt te luiden:

„E 261

Kaliumacetaten

quantum satis

 

alleen voorverpakte bereidingen van vers gehakt vlees

toepassingsperiode:

met ingang van 6 februari 2013”

e)

komt bij levensmiddelencategorie 13.1.3 „Bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters als omschreven in Richtlijn 2006/125/EG” de vermelding voor additief E 261 als volgt te luiden:

„E 261

Kaliumacetaten

quantum satis

 

alleen bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding, uitsluitend voor pH-aanpassing

toepassingsperiode:

met ingang van 6 februari 2013”

B.

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel 3 komt de vermelding voor E 261 als volgt te luiden:

„E 261

Kaliumacetaten

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

b)

in deel 5, afdeling A, komt de vermelding voor E 261 als volgt te luiden:

„E 261

Kaliumacetaten

quantum satis

Alle voedingsstoffen”

 

c)

in deel 6, tabel 1, komt de vermelding voor additief E 261 als volgt te luiden:

„E 261

Kaliumacetaten”


(1)  Toepassingsperiode: met ingang van 6 februari 2013.”.

(2)  Toepassingsperiode: met ingang van 6 februari 2013.”.


BIJLAGE II

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de vermelding voor E 261 komt de kopregel als volgt te luiden:

E 261 (i) KALIUMACETAAT”;

b)

na de vermelding betreffende additief E 261 (i) wordt de volgende vermelding ingevoegd:

E 261 (ii) KALIUMDIACETAAT

Synoniemen

 

Definitie

Kaliumdiacetaat is een verbinding van een molecuul kaliumacetaat met een molecuul azijnzuur.

Einecs-nummer

224-217-7

Chemische naam

Kaliumwaterstofdiacetaat, kalium-hydrogeen-diacetaat

Molecuulformule

C4H7KO4

Relatieve molecuulmassa

158,2

Gehalte

36-38 % vrij azijnzuur en 61-64 % kaliumacetaat

Beschrijving

Witte kristallen

Identificatie

pH

4,5-5 (10 %-oplossing in water)

Test op acetaat

Voldoet aan test

Test op kalium

Voldoet aan test

Zuiverheid

Watergehalte

Maximaal 1 % (karlfischermethode)

Mierenzuur, formiaten en andere oxideerbare stoffen

Maximaal 1 000 mg/kg, uitgedrukt als mierenzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg”


Top