EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0024

2014/3/EU: Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 25 juli 2013 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2013/24)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 34–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/3/oj

7.1.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 2/34


RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 25 juli 2013

betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen

(herschikking)

(ECB/2013/24)

(2014/3/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 5.1, artikel 5.2, artikel 12.1 en artikel 14.3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtsnoer ECB/2002/7 van 21 november 2002 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (1) is verscheidene keren aanzienlijk gewijzigd. Aangezien opnieuw wijzigingen noodzakelijk zijn, dient het richtsnoer omwille van de duidelijkheid herzien te worden.

(2)

Ter vervulling van zijn taken dient het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) te beschikken over volledige en betrouwbare financiële kwartaalrekeningen per institutionele sector, waaronder zowel nationale gegevensreeksen als eurogebiedaggregaten.

(3)

Een deel van de gegevens die benodigd zijn om te voldoen aan de statistische vereisten van het ESCB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen van het eurogebied wordt niet samengesteld door nationale centrale banken (NCB’s), maar door andere bevoegde nationale autoriteiten. Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (2) verplicht de lidstaten tot het zich organiseren op het gebied van de statistiek en tot volledige samenwerking met het ESCB teneinde te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 5 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank.

(4)

Omwille van de consistentie dienen de vereisten van de Europese Centrale Bank (ECB) met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen gebaseerd te worden op de statistische normen van de Unie zoals neergelegd in Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (3) (hierna het „ESR 2010” genoemd).

(5)

Aanvullende gegevens met betrekking tot nationale financiële kwartaalrekeningen dienen op een zodanig tijdstip aangeleverd te worden dat het mogelijk is een geïntegreerde reeks samen te stellen van financiële en niet-financiële kwartaalrekeningen van het eurogebied die geschikt is voor monetaire beleidsdoeleinden.

(6)

Nationale financiële kwartaalrekeningen worden in toenemende mate ook gebruikt voor andere doeleinden, zoals macro-prudentiële analyse en controle van buitensporige onevenwichtigheden. Deze activiteiten, evenals andere activiteiten op het gebied van internationale samenwerking en onderzoek, zullen gefaciliteerd worden door middel van publicatie door de ECB van de relevante aggregaten van het eurogebied die worden samengesteld op basis van dit richtsnoer en de in dit kader verzamelde nationale gegevens.

(7)

Voor een beter inzicht in de samenhang tussen institutionele sectoren dienen de nationale financiële kwartaalrekeningen gegevens betreffende de tegenpartijsector (ook wel aangeduid als „van-wie-naar-wie-informatie (w-t-w)”) te bevatten met betrekking tot financiële activa en passiva.

(8)

Teneinde de invloed van herwaarderingen op balansen te begrijpen, dient een uitsplitsing van de zogenaamde „overige stromen” in „herwaarderingen” en „overige volumeveranderingen” onderdeel uit te maken van de volledige gegevensreeks van nationale financiële kwartaalrekeningen.

(9)

De ECB zal in samenwerking met de NCB’s doorgaan met het uitbreiden van methoden en bronnen die worden gebruikt om de nationale financiële kwartaalrekeningen samen te stellen, met het oog op verbetering van de kwaliteit van de gegevens, het delen van „best practice”-methoden en het verbeteren van het begrip van de relatie tussen de gegevens die bij de ECB worden ingediend op basis van diverse rechtsinstrumenten van de ECB.

(10)

De beoordeling van de kwaliteit van de financiële kwartaalrekeningen van het eurogebied per institutionele sector dient verricht te worden op basis van het Statistics Quality Framework van de ECB (4). De NCB’s zullen, waar passend in samenwerking met andere bevoegde autoriteiten, eveneens de kwaliteit van de gegevens beoordelen die zij verstrekken aan de ECB.

(11)

Overeenkomstig artikel 3 bis van Verordening (EG) nr. 2533/98 en de Openbare committering van het ESCB ten aanzien van Europese statistieken (5) worden de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken door het ESCB beheerst door de principes van onpartijdigheid, objectiviteit, professionele onafhankelijkheid, kosteneffectiviteit, vertrouwelijkheid van de statistieken, minimalisering van de rapportagelast en een hoge outputkwaliteit.

(12)

Overeenkomstig artikel 8, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2533/98 mag indiening van vertrouwelijke statistische informatie binnen het ESCB plaatsvinden in de mate en volgens het detailniveau zoals benodigd voor het vervullen van de in het Verdrag omschreven ESCB-taken. Indien statistische informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt afkomstig is van andere bevoegde autoriteiten dan NCB’s, dient deze vertrouwelijke statistische informatie door de ECB gebruikt te worden in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 2533/98.

(13)

Het is noodzakelijk een procedure op te zetten voor het op doelmatige wijze doorvoeren van technische wijzigingen in de bijlagen bij dit richtsnoer, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen het onderliggende conceptuele kader niet veranderen en geen effect hebben op de rapportagelast. Bij het volgen van deze procedure zal rekening worden gehouden met de standpunten van het Comité statistieken van het ESCB. NCB’s mogen dergelijke technische wijzigingen van de bijlagen voorstellen via het Comité statistieken,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van dit richtsnoer wordt verstaan onder:

1.   „eurogebied”: het grondgebied van de eurogebiedlidstaten, de ECB en het Europees Stabiliteitsmechanisme;

2.   „eurogebiedlidstaat”: een lidstaat die de euro als munt heeft;

3.   „nationale gegevens”: de gegevens zoals vermeld in alle cellen in de tabellen 1 tot en met 9 van bijlage I;

4.   „aanvullende gegevens”: de gegevens zoals vermeld in de zwart gearceerde cellen in de tabellen 1, 2, 4 en 5 van bijlage I;

5.   „referentiekwartaal”: de laatste driemaandelijkse waarneming van de te rapporteren tijdreeks.

Artikel 2

Statistische rapportageverplichtingen van de NCB’s

1.   De NCB’s rapporteren de in bijlage I vermelde gegevens eenmaal per kalenderkwartaal aan de ECB, zulks met ingang van september 2014. De gegevens voldoen aan de beginselen en definities van het ESR 2010.

2.   De vereisten voor „aanvullende gegevens” hebben betrekking op transacties en standen voor de periode vanaf het laatste kwartaal van 2012 tot en met het referentiekwartaal. Deze aanvullende gegevens zullen op basis van beste raming worden gerapporteerd en de vereisten voor aanvullende gegevens zoals aangegeven in de kolommen H, H.1 en H.2 van de tabellen 1, 2, 4 en 5 van bijlage I (aanvullende gegevens met betrekking tot de overheidssector en haar subsectoren) worden op vrijwillige basis gerapporteerd.

3.   De vereisten voor „nationale gegevens” zoals aangegeven in de tabellen 1-5 van bijlage I omvatten:

a)

transacties, standen en andere wijzigingen in volumegegevens (transacties en standen slechts voor regel 33 van tabel 2: „Netto financiële transacties/financieel vermogenssaldo”) over de periode vanaf het laatste kwartaal van 2012 tot en met het referentiekwartaal, en

b)

gegevens omtrent transacties en standen voor de periode vanaf het eerste kwartaal van 1999 tot en met het derde kwartaal van 2012. Deze gegevens zullen op basis van beste raming worden gerapporteerd en de gegevensvereisten zoals aangegeven in de kolommen J en K van de tabellen 1 en 2 van bijlage I (de uitsplitsing van huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens) worden op vrijwillige basis verstrekt.

4.   De vereisten voor „nationale gegevens” zoals gespecificeerd in de tabellen 6 tot en met 9 van bijlage I omvatten transacties, standen en andere wijzigingen in volumegegevens over de periode vanaf het vierde kwartaal van 2013 tot en met het referentiekwartaal.

5.   De tegenpartijsectoren „Eurogebied met uitzondering van binnenland” en „Ingezetenen buiten het eurogebied” zoals gespecificeerd in de rijen 12-21 van de tabellen 3-9 van bijlage I worden indien nodig aangepast om de samenstelling van het eurogebied per de rapporteerdatum weer te geven. Deze aanpassing wordt gemaakt als een lidstaat de euro als munt aanneemt. De gegevens worden herzien in overeenstemming met de vereisten voor gedifferentieerde gegevens zoals gespecificeerd in lid 3 en lid 4, op basis van beste raming.

6.   In afwijking van de leden 1 tot en met 5 hoeven de NCB’s:

a)

geen gegevens te rapporteren met betrekking tot kwartalen voorafgaand aan het eerste kwartaal van het jaar waarin de betreffende lidstaat toetrad tot de Europese Unie;

b)

geen gegevens zoals vermeld in lid 3, onder b), te rapporteren vóór september 2017;

c)

geen gegevens zoals vermeld in lid 4 te rapporteren vóór september 2015.

7.   Bij de in de leden 3 tot en met 5 genoemde gegevensvereisten dient verklarende informatie gevoegd te worden met betrekking tot:

a)

op zichzelf staande belangrijke gebeurtenissen die zijn geconstateerd in het referentiekwartaal indien dergelijke gebeurtenissen gelijk zijn aan tenminste 0,2 % van het driemaandelijkse bruto nationaal product van het eurogebied, of indien de ECB om dergelijke informatie verzoekt, en

b)

redenen voor wijzigingen ten opzichte van de meest recente „nationale gegevens” die aan de ECB zijn gerapporteerd in het kader van dit richtsnoer, indien deze wijzigingen een gegevensaanpassing veroorzaken van tenminste 0,2 % van het driemaandelijkse bruto nationaal product van het eurogebied, of indien de ECB om dergelijke informatie verzoekt.

Artikel 3

Indiening en publicatie van gegevens door de ECB

1.   De ECB zal de door haar te publiceren aggregaten van het eurogebied aan de NCB’s verzenden evenals de „nationale gegevens” die zijn verzameld op basis van artikel 2, leden 3 tot en met 5.

2.   De ECB zal de door haar samengestelde aggregaten van het eurogebied publiceren, evenals de op basis van artikel 2, leden 3 tot en met 5, verzamelde „nationale gegevens” indien het Comité statistieken dat relevant acht, met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op de cellen in de rijen 12-21 van de tabellen 3 tot en met 9 van bijlage I (met betrekking tot de tegenpartijsectoren „Eurogebied met uitzondering van binnenland” en „Ingezetenen buiten het eurogebied”).

3.   De publicatie van „nationale gegevens” is onderworpen aan de volgende bepalingen:

a)

„nationale gegevens” worden niet eerder gepubliceerd dan zeven dagen na de uiterste data voor indiening zoals vermeld in artikel 4, en

b)

„nationale gegevens” met betrekking op de overheidssector worden niet gepubliceerd in april en oktober van ieder jaar voordat de actuele gegevens omtrent overheidstekort en overheidsschuld met betrekking tot de toepassing van het protocol betreffende de buitensporigtekortprocedure zijn gepubliceerd door de Europese Commissie in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 479/2009 van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (6), zoals gewijzigd, en

c)

de in artikel 2, lid 3, onder b), genoemde „nationale gegevens” worden gepubliceerd samen met informatie waarin wordt aangegeven dat deze, waar toepasselijk, voorlopig en/of geschat zijn. Deze toepassing kan uitgebreid worden naar andere, op basis van artikel 2, leden 3 tot en met 5, verzamelde „nationale gegevens”, op basis van een gegrond verzoek daartoe van de rapporterende NCB.

Artikel 4

Tijdigheid

1.   De in artikel 2, lid 2, genoemde „aanvullende gegevens” worden aan de ECB gerapporteerd binnen een periode van maximaal 85 kalenderdagen na het einde van het referentiekwartaal. Vanaf de eerste indiening in 2017 worden de „aanvullende gegevens” aan de ECB gerapporteerd binnen een periode van maximaal 82 kalenderdagen na het einde van het referentiekwartaal.

2.   De in artikel 2, leden 3 tot en met 5, genoemde „nationale gegevens” en de in artikel 2, lid 7, genoemde metagegevens worden aan de ECB gerapporteerd binnen een periode van maximaal 100 kalenderdagen na het einde van het referentiekwartaal. Vanaf de eerste indiening in 2017 worden de „nationale gegevens” en de daarmee samenhangende metagegevens aan de ECB gerapporteerd binnen een periode van maximaal 97 kalenderdagen na het einde van het referentiekwartaal.

3.   De in artikel 3, lid 1, genoemde gegevens worden door de ECB uiterlijk aan de NCB’s verzonden op de ECB-werkdag volgende op de dag waarop de ECB deze gegevens publiceert.

Artikel 5

Samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten

1.   Indien de bronnen van in artikel 2 beschreven gegevens en informatie binnen de bevoegdheid vallen van andere nationale autoriteiten dan de NCB’s, trachten de NCB’s met die autoriteiten permanente samenwerkingsregelingen vast te stellen ter verzekering van een gegevensindiening die voldoet aan de in dit richtsnoer uiteengezette normen en vereisten, tenzij hetzelfde resultaat reeds wordt bereikt op basis van bestaande nationale wetgeving.

2.   Indien een NCB tijdens deze samenwerking niet kan voldoen aan de in de artikelen 2 en 4 vermelde vereisten omdat de bevoegde nationale autoriteit de benodigde gegevens of informatie niet aan de NCB ter beschikking heeft gesteld, overleggen de ECB en de NCB met de bevoegde nationale autoriteit om te verzekeren dat de gegevens tijdig ter beschikking worden gesteld.

Artikel 6

Wijze van indiening

De gevraagde statistische informatie wordt beschikbaar gesteld aan de ECB in een vorm die voldoet aan de in bijlage II uiteengezette vereisten. Dit vereiste staat niet in de weg aan het gebruik van andere methoden van indiening bij de ECB van statistische gegevens, indien dit als uitwijkmogelijkheid is overeengekomen tussen de ECB en een NCB.

Artikel 7

Kwaliteit

1.   De ECB en de NCB’s zien toe op en bevorderen de kwaliteit van de aan de ECB gerapporteerde gegevens.

2.   Jaarlijks rapporteert de directie van de ECB aan de Raad van bestuur van de ECB met betrekking tot de kwaliteit van de financiële kwartaalrekeningen. Dit rapport behandelt ten minste de reikwijdte van de gegevens, de mate waarin de gegevens voldoen aan de relevante definities en de omvang van herzieningen.

Artikel 8

Vereenvoudigde wijzigingsprocedure

De directie van de ECB heeft het recht om, met inachtneming van de standpunten van het Comité statistieken, technische wijzigingen in de bijlagen bij dit richtsnoer door te voeren, mits dergelijke wijzigingen het onderliggende conceptuele kader niet veranderen en geen effect hebben op de rapportagelast. De directie zal de Raad van bestuur onverwijld op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen.

Artikel 9

Intrekking

Richtsnoer ECB/2002/7 wordt met ingang van 1 september 2014 ingetrokken. Verwijzingen naar het ingetrokken richtsnoer gelden als verwijzingen naar dit richtsnoer.

Artikel 10

Slotbepalingen

1.   Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Eurosysteem.

2.   Dit richtsnoer treedt in werking op 1 september 2014.

Gedaan te Frankfurt am Main, 25 juli 2013.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  PB L 334 van 11.12.2002, blz. 24.

(2)  PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.

(3)  PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1.

(4)  Zie website van de ECB: www.ecb.europa.eu.

(5)  Zie website van de ECB.

(6)  PB L 145 van 10.6.2009, blz. 1.


BIJLAGE I

VEREISTEN VOOR GEGEVENSRAPPORTAGE

Samenvatting van gegevensvereisten

Artikel

Inhoud

Tabellen

Gegevenssoort

Referentieperiode

1ste rapportagedatum

Tijdigheid

Waarnemingen

Standen

Transacties

Overige volumemutaties

2, lid 2

4, lid 1

Aanvullende gegevens; alleen zwart gearceerde cellen

T1

activa

T2

passiva

T4

kortlopende leningen (w-t-w)

T5

langlopende leningen (w-t-w)

Image

Image

 

Vanaf 2012Q4

September 2014

Tot december 2016: t + 85

Vanaf maart 2017: t + 82

Beste raming

Zwart gearceerde cellen in kolommen H, H.1 en H.2 op vrijwillige basis

2, lid 3, sub a)

2, lid 5

3, lid 2

3, lid 3,

sub a) en b)

4, lid 2

Nationale gegevens; alle cellen

T1

activa

T2

passiva

T3

deposito’s en spaartegoeden (w-t-w)

T4

kortlopende leningen (w-t-w)

T5

langlopende leningen (w-t-w)

Image

Image

Image

Vanaf 2012Q4

September 2014

Tot december 2016: t + 100

Vanaf maart 2017: t + 97

Metagegevens bijvoegen

Gegevens in de rijen 12-21 van T3-T5 aanpassen aan samenstelling eurogebied; op basis van beste raming

Gegevens in de rijen 12-21 van T3-T5 worden niet gepubliceerd

2, lid 3, sub

b)

2, lid 5

3, lid 2

3, lid 3, sub c)

4, lid 2

Nationale gegevens; alle cellen

T1

activa

T2

passiva

T3

deposito’s en spaartegoeden (w-t-w)

T4

kortlopende leningen (w-t-w)

T5

langlopende leningen (w-t-w)

Image

Image

 

1999Q1-2012Q3

September 2017

Tot december 2016: t + 100

Vanaf maart 2017: t + 97

Beste raming

Kolommen J, K of T1 en T2 op vrijwillige basis

Metagegevens bijvoegen

Gegevens in de rijen 12-21 van T3-T5 aanpassen aan samenstelling eurogebied; op basis van beste raming

Gegevens in de rijen 12-21 van T3-T5 worden niet gepubliceerd

2, lid 4

2, lid 5

3, lid 2

3, lid 3,

sub a) en b)

4, lid 2

Nationale gegevens; alle cellen

T6

Kortlopende schuldbewijzen (AF.331)

T7

Langlopende schuldbewijzen (AF.332)

T8

beursgenoteerde aandelen (w-t-w)

T9

aandelen in beleggingsfondsen (w-t-w)

Image

Image

Image

Vanaf 2013Q4

September 2015

Tot december 2016: t + 100

Vanaf maart 2017: t + 97

Metagegevens bijvoegen

Gegevens in de rijen 12-21 aanpassen aan samenstelling eurogebied; beste ramingsbasis

Gegevens in de rijen 12-21 van T3-T5 worden niet gepubliceerd


Tabel 1

Financiële activa  (1), (2)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Crediteurensector

Financieel instrument

 

Totaal

(S.1)

Ingezetenen

Rest van de wereld

(S.2)

Niet-financiële vennootschappen

(S.11)

MFI's (3)

(S.121+…+S.123)

Beleggingsfondsen m.u.v. GMF's (4)

(S.124)

Andere financiële instellingen

(S.125+…+S.127)

Verzekeringsinstellingen

(S.128)

Pensioenfondsen

(S.129)

Overheid

Huishoudens en IZWBH’s (5)

Totaal

(S.13)

Centrale overheid

(S.1311)

Wettelijke socialeverzekeringsinstellingen

(S.1314)

Totaal

(S.14+S.15)

Huishoudens

(S.14)

IZWBH’s (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totaal activa (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Monetair goud en bijzondere trekkingsrechten (SDR's) (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Monetair goud (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bijzondere trekkingsrechten (SDR's) (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chartaal geld en deposito's (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Chartaal geld (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Deposito's (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Girale deposito's (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Overige deposito's (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Schuldbewijzen (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kortlopende schuldbewijzen (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Langlopende schuldbewijzen (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Leningen (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Kortlopende leningen (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Langlopende leningen (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Deelnemingen en aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Deelnemingen (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Beursgenoteerde aandelen (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Niet-beursgenoteerde aandelen (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Overige deelnemingen (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Aandelen in geldmarktfondsen (GMF's) (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Aandelen in beleggingsfondsen m.u.v. GMF's (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Verzekerings-, pensioen- en standaardgarantieregelingen (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Technische voorzieningen schadeverzekering (F.61) en voorzieningen voor claims in het kader van standaardgaranties (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Levensverzekerings- en lijfrenterechten (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Pensioenrechten (F.63), aanspraken van pensioenfondsen op pensioenbeheerders (F.64), rechten op niet-pensioenuitkeringen (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Financiële derivaten en aandelenopties voor werknemers (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Overige vorderingen (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Handelskredieten en voorschotten (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Overige transitorische posten met uitzondering van handelskredieten en voorschotten (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 2

Passiva  (6), (7)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Debiteurensector

Financieel instrument

 

Totaal

(S.1)

Ingezetenen

Rest van de wereld

(S.2)

Niet-financiële vennootschappen

(S.11)

MFI's (8)

(S.121+…+S.123)

Beleggingsfondsen m.u.v. GMF's (9)

(S.124)

Andere financiële instellingen

(S.125+…+S.127)

Verzekeringsinstellingen

(S.128)

Pensioenfondsen

(S.129)

Overheid

Huishoudens en IZWBH’s (10)

Totaal

(S.13)

Centrale overheid

(S.1311)

Wettelijke socialeverzekeringsinstellingen

(S.1314)

Totaal

(S.14+S.15)

Huishoudens

(S.14)

IZWBH’s (10)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totaal passiva (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Monetair goud en bijzondere trekkingsrechten (SDR's) (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Monetair goud (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bijzondere trekkingsrechten (SDR's) (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chartaal geld en deposito's (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Chartaal geld (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Deposito's (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Girale deposito's (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Overige deposito's (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Schuldbewijzen (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kortlopende schuldbewijzen (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Langlopende schuldbewijzen (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Leningen (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Kortlopende leningen (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Langlopende leningen (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Deelnemingen en aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Deelnemingen (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Beursgenoteerde aandelen (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Niet-beursgenoteerde aandelen (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Overige deelnemingen (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Aandelen in beleggingsfondsen (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Aandelen in geldmarktfondsen (GMF's) (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Aandelen in beleggingsfondsen m.u.v. GMF's (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Verzekerings-, pensioen- en standaardgarantieregelingen (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Technische voorzieningen schadeverzekering (F.61) en voorzieningen voor claims in het kader van standaardgaranties (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Levensverzekerings- en lijfrenterechten (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Pensioenrechten (F.63), aanspraken van pensioenfondsen op pensioenbeheerders (F.64), rechten op niet-pensioenuitkeringen (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Financiële derivaten en aandelenopties voor werknemers (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Overige schulden (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Handelskredieten en voorschotten (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Overige schulden met uitzondering van handelskredieten en voorschotten (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Netto financiële transacties/financieel vermogenssaldo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 3

Deposito's (F.22+F.29) (11), (12)

 

 

 

A

B

C

Debiteurensector

Crediteurensector

 

Ingezetenen

 

Totaal

(S.1) (12)

MFI's (13)

(S.121+…+S.123)

Overheid

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totaal (S.1)

 

 

 

 

2

Ingezetenen

Totaal (S.1)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

11

Niet-ingezetenen

Totaal (S.2)

 

 

 

 

12

Eurogebied met uitzondering van binnenland

Totaal (S.1)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

21

Ingezetenen buiten het eurogebied

 

 

 

 


Tabel 4

Kortlopende leningen (F.41) (14)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Crediteurensector

Debiteurensector

 

Ingezetenen

 

Totaal

Niet-financiële vennootschappen

(S.11)

MFI's (15)

(S.121+…+S.123)

Beleggingsfondsen m.u.v. GMF's (16)

(S.124)

Andere financiële instellingen

(S.125+…+S.127)

Verzekeringsinstellingen

(S.128)

Pensioenfondsen

(S.129)

Overheid

Huishoudens inclusief IZWBH’s (17)

(S.14+S.15)

Totaal

(S.13)

Centrale overheid

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ingezetenen

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Niet-ingezetenen

Totaal (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurogebied met uitzondering van binnenland

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ingezetenen buiten het eurogebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 5

Langlopende leningen (F.42)  (18)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Crediteurensector

Debiteurensector

 

Ingezetenen

 

Totaal

Niet-financiële vennootschappen

(S.11)

MFI's (19)

(S.121+…+S.123)

Beleggingsfondsen m.u.v. GMF's (20)

(S.124)

Andere financiële instellingen

(S.125+…+S.127)

Verzekeringsinstellingen

(S.128)

Pensioenfondsen

(S.129)

Overheid

Huishoudens inclusief IZWBH’s (21)

(S.14+S.15)

Totaal

(S.13)

Centrale overheid

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ingezetenen

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Niet-ingezetenen

Totaal (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurogebied met uitzondering van binnenland

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ingezetenen buiten het eurogebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 6

Kortlopende schuldbewijzen (F.31)  (22)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Crediteurensector

Debiteurensector

 

Ingezetenen

 

Totaal

Niet-financiële vennootschappen

(S.11)

MFI's (23)

(S.121+…+S.123)

Beleggingsfondsen m.u.v. GMF's (24)

(S.124)

Andere financiële instellingen

(S.125+…+S.127)

Verzekeringsinstellingen

(S.128)

Pensioenfondsen

(S.129)

Overheid

(S.13)

Huishoudens inclusief IZWBH’s (25)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ingezetenen

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Niet-ingezetenen

Totaal (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurogebied met uitzondering van binnenland

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ingezetenen buiten het eurogebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 7

Langlopende schuldbewijzen (F.32)  (26)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Crediteurensector

Debiteurensector

 

Ingezetenen

 

Totaal

Niet-financiële vennootschappen

(S.11)

MFI's (27)

(S.121+…+S.123)

Beleggingsfondsen m.u.v. GMF's (28)

(S.124)

Andere financiële instellingen

(S.125+…+S.127)

Verzekeringsinstellingen

(S.128)

Pensioenfondsen

(S.129)

Overheid

(S.13)

Huishoudens inclusief IZWBH’s (29)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ingezetenen

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Niet-ingezetenen

Totaal (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurogebied met uitzondering van binnenland

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ingezetenen buiten het eurogebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 8

Beursgenoteerde aandelen (F.511)  (30)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Crediteurensector

Debiteurensector

 

Ingezetenen

 

Totaal

Niet-financiële vennootschappen

(S.11)

MFI's (31)

(S.121+…+S.123)

Beleggingsfondsen m.u.v. GMF's (32)

(S.124)

Andere financiële instellingen

(S.125+…+S.127)

Verzekeringsinstellingen

(S.128)

Pensioenfondsen

(S.129)

Overheid

(S.13)

Huishoudens inclusief IZWBH’s (33)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ingezetenen

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Niet-ingezetenen

Totaal (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurogebied met uitzondering van binnenland

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ingezetenen buiten het eurogebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 9

Aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen (F.52)  (34)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Crediteurensector

Debiteurensector

 

Ingezetenen

 

Totaal

Niet-financiële vennootschappen

(S.11)

MFI's (35)

(S.121+…+S.123)

Beleggingsfondsen m.u.v. GMF's (36)

(S.124)

Andere financiële instellingen

(S.125+…+S.127)

Verzekeringsinstellingen

(S.128)

Pensioenfondsen

(S.129)

Overheid

(S.13)

Huishoudens inclusief IZWBH’s (37)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ingezetenen

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Niet-ingezetenen

Totaal (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurogebied met uitzondering van binnenland

Totaal (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ingezetenen buiten het eurogebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  De gegevensvereisten voor standen, transacties en overige volumemutaties zijn gelijk, behalve voor monetair goud (F.11) als actiefpost van de rest van de wereld, wat alleen is vereist voor transacties en andere volumemutaties.

(2)  ESR 2010-codes worden gebruikt voor de indeling van de institutionele sectoren (hoofdstuk 2 van ESR 2010), financiële transacties, overige volumemutaties en balansen (hoofdstuk 5, 6 en 7 van ESR 2010).

(3)  Monetaire financiële instellingen (MFI’s) (S.121+S.122+S.123).

(4)  Geldmarktfondsen (GMF's; S.123).

(5)  Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (IZWBH’s; S.15).

(6)  De gegevensvereisten voor standen, transacties en overige volumemutaties zijn gelijk, behalve voor monetair goud (F.11) als actiefpost van de rest van de wereld, wat alleen is vereist voor transacties en andere volumemutaties.

(7)  ESR 2010-codes worden gebruikt voor de indeling van de institutionele sectoren (hoofdstuk 2 van ESR 2010), financiële transacties, overige volumemutaties en balansen (hoofdstuk 5, 6 en 7 van ESR 2010).

(8)  Monetaire financiële instellingen (MFI’s) (S.121+S.122+S.123).

(9)  Geldmarktfondsen (GMF's; S.123).

(10)  Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (IZWBH’s; S.15).

(11)  De gegevensvereisten voor standen, transacties en overige volumemutaties zijn gelijk.

(12)  Volgens het ESR 2010 (paragraaf 5.79) zijn deposito's contracten die worden aangeboden door deposito-instellingen (namelijk S.121 en S.122) en in sommige gevallen door de centrale overheid. Verder specificeert §5.86 dat terug te betalen margestortingen en kortlopende retrocessieovereenkomsten die passiva zijn van MFI's (namelijk S.121, S.122 en S.123) zijn inbegrepen als deposito's.

(13)  Monetaire financiële instellingen (MFI’s) (S.121+S.122+S.123).

(14)  De gegevensvereisten voor standen, transacties en overige volumemutaties zijn gelijk.

(15)  Monetaire financiële instellingen (MFI’s; S.121+S.122+S.123). Volgens ESR 2010 (paragraaf 5.118) moeten kortlopende leningen verstrekt aan deposito-instellingen (S.121+S.122) geclassificeerd worden als deposito's (F.22 of F.29).

(16)  Geldmarktfondsen (GMF's; S.123).

(17)  Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (IZWBH’s; S.15).

(18)  De gegevensvereisten voor standen, transacties en overige volumemutaties zijn gelijk.

(19)  Monetaire financiële instellingen (MFI’s; S.121+S.122+S.123).

(20)  Geldmarktfondsen (GMF's; S.123).

(21)  Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (IZWBH’s; S.15).

(22)  De gegevensvereisten voor standen, transacties en overige volumemutaties zijn gelijk.

(23)  Monetaire financiële instellingen (MFI’s; S.121+S.122+S.123).

(24)  Geldmarktfondsen (GMF's; S.123).

(25)  Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (IZWBH’s; S.15).

(26)  De gegevensvereisten voor standen, transacties en overige volumemutaties zijn gelijk.

(27)  Monetaire financiële instellingen (MFI’s; S.121+S.122+S.123).

(28)  Geldmarktfondsen (GMF's; S.123).

(29)  Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (IZWBH’s; S.15).

(30)  De gegevensvereisten voor standen, transacties en overige volumemutaties zijn gelijk.

(31)  Monetaire financiële instellingen (MFI’s; S.121+S.122+S.123).

(32)  Geldmarktfondsen (GMF's; S.123).

(33)  Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (IZWBH’s; S.15).

(34)  De gegevensvereisten voor standen, transacties en overige volumemutaties zijn gelijk.

(35)  Monetaire financiële instellingen (MFI’s; S.121+S.122+S.123).

(36)  Geldmarktfondsen (GMF's; S.123).

(37)  Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (IZWBH’s; S.15).


BIJLAGE II

INDIENING VAN GEGEVENS BIJ DE EUROPESE CENTRALE BANK

De nationale centrale banken (NCB’s) maken gebruik van de door het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) ter beschikking gestelde faciliteiten die afhankelijk zijn van de IT-infrastructuur van het ESCB voor de elektronische indiening van de door de Europese Centrale Bank (ECB) vereiste statistische informatie. De uitwisseling van gegevens binnen het ESCB is gebaseerd op het „Statistical data and Metadata eXchange”-format. Dit vereiste staat niet in de weg aan andere methoden van indiening van statistische gegevens aan de ECB indien dit als uitwijkmogelijkheid is overeengekomen.

De NCB’s nemen de hieronder vermelde aanbevelingen in acht teneinde te verzekeren dat de gegevensindiening naar tevredenheid verloopt:

i)

Volledigheid: De NCB’s rapporteren alle vereiste hoofdreeksen. Niet-rapportage van hoofdreeksen of het rapporteren van niet opgegeven hoofdreeksen wordt beschouwd als onvolledige rapportage. Indien een waarneming ontbreekt, zal deze omissie worden vastgelegd door middel van de corresponderende statusmarkering voor waarneming.

ii)

Boekhoudkundige identiteiten en ondertekeningsafspraken: De validatieregels dienen uitgevoerd te zijn door de NCB’s voordat de gegevens worden verzonden aan de ECB.

Indien slechts in een bepaald onderdeel van hoofdreeksen wijzigingen worden aangebracht, worden de validatieregels toegepast op het gehele rapport.


Top