Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0782

2013/782/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 december 2013 tot wijziging van Beschikking 2002/757/EG wat betreft de vereiste van een fytosanitair certificaat met betrekking tot het schadelijke organisme Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. voor gezaagd hout van Acer macrophyllum Pursh en Quercus spp. L. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 9181)

OJ L 346, 20.12.2013, p. 69–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/782/oj

20.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 346/69


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 18 december 2013

tot wijziging van Beschikking 2002/757/EG wat betreft de vereiste van een fytosanitair certificaat met betrekking tot het schadelijke organisme Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. voor gezaagd hout van Acer macrophyllum Pursh en Quercus spp. L. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 9181)

(2013/782/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (1), en met name artikel 16, lid 3, vierde zin,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Beschikking 2002/757/EG van de Commissie (2) moeten de lidstaten maatregelen nemen om zichzelf te beschermen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., een schadelijk organisme dat niet in bijlage I of bijlage II bij Richtlijn 2000/29/EG is opgenomen.

(2)

Gezaagd hout van Acer macrophyllum Pursh en Quercus spp. L. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, mag niet in de Unie worden binnengebracht, tenzij het vergezeld gaat van een fytosanitair certificaat als bedoeld in artikel 13, lid 1, onder ii), van Richtlijn 2000/29/EG en in punt 2 van de bijlage bij Beschikking 2002/757/EG.

(3)

De Commissie heeft op grond van door de Verenigde Staten van Amerika verstrekte gegevens vastgesteld dat de Animal and Plant Health Inspection Service van het ministerie van Landbouw van de VS een officieel programma, het Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program, heeft goedgekeurd en dat dat programma zal worden beheerd door de Amerikaanse National Hardwood Lumber Association (NHLA).

(4)

Het Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program garandeert dat goedgekeurde verwerkers van hardhout in de VS functioneren volgens de norm voor het kunstmatig drogen van gezaagd hardhout (Kiln Drying Sawn Hardwood Standard). Die norm garandeert dat alle delen van gezaagd hardhout die in het kader van dat programma worden geëxporteerd, kunstmatig worden gedroogd volgens droogschema’s tot een vochtgehalte van minder dan 20 gewichtspercenten en vrij zijn van bast.

(5)

Die norm garandeert ook voor dat aan alle bundels kunstmatig gedroogd hardhout een stalen NHLA-identificatieclip wordt bevestigd met daarop de stempel „NHLA — KD” en een uniek aan die bundel toegekend nummer. Elk nummer wordt vermeld op het overeenkomstige certificaat voor kunstmatig gedroogd hardhout („Certificate of Kiln Drying”).

(6)

Daarom dient te worden voorzien in een afwijking die erin bestaat dat onder bepaalde voorwaarden gezaagd hout van Acer macrophyllum Pursh en Quercus spp. L. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, in de Unie mag worden binnengebracht als het vergezeld is van een certificaat van kunstmatig drogen in plaats van een fytosanitair certificaat.

(7)

De Commissie moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten van Amerika alle noodzakelijke technische informatie verstrekken ter beoordeling van het functioneren van het programma. Daarnaast moeten de lidstaten het gebruik van de NHLA-identificatieclips en het bijbehorende Certificate of Kiln Drying voortdurend beoordelen.

(8)

De afwijking waarin wordt voorzien in de tweede alinea van artikel 3, lid 1, van Beschikking 2002/757/EG als gewijzigd bij dit besluit moet van toepassing zijn tot en met 30 november 2016 om in overeenstemming te worden gebracht met de vereisten van Uitvoeringsbesluit 2013/780/EU van de Commissie (3).

Besluit 2002/757/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 2002/757/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 3 wordt lid 1 vervangen door:

„1.   Gevoelige planten en gevoelig hout mogen slechts op het grondgebied van de Unie worden binnengebracht indien zij voldoen aan de fytosanitaire noodmaatregelen van de punten 1a en 2 van bijlage I bij deze beschikking, indien de in de eerste alinea van artikel 13, lid 1, van Richtlijn 2000/29/EG bedoelde formaliteiten zijn vervuld en indien zij op basis van deze formaliteiten met betrekking tot de aanwezigheid van niet-Europese isolaten van het schadelijke organisme vrij van het schadelijke organisme worden bevonden.

In afwijking van de eerste alinea mag gezaagd hout dat vrij is van bast van Acer macrophyllum Pursh en Quercus spp. L. van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika tot en met 30 november 2016 in de Unie worden binnengebracht zonder te moeten voldoen aan punt 2 van bijlage I bij deze beschikking, mits het voldoet aan de voorwaarden van bijlage II bij deze beschikking.”.

2)

In artikel 3, leden 2 en 3, en in artikel 5, lid 1, worden de woorden „van de bijlage bij deze beschikking” vervangen door „van bijlage I bij deze beschikking” en worden alle grammaticale aanpassingen gemaakt die als gevolg van deze vervanging nodig zijn.

3)

Het volgende artikel 6 bis wordt ingevoegd:

„Artikel 6 bis

1.   De lidstaten stellen de Commissie en de andere lidstaten schriftelijk in kennis wanneer zij gebruik hebben gemaakt van de afwijking als bedoeld in artikel 3, lid 1, tweede alinea.

De lidstaten die gebruik hebben gemaakt van de afwijking verstrekken de Commissie en de andere lidstaten elk jaar uiterlijk op 15 juli informatie over het aantal op grond van artikel 3, lid 1, van deze beschikking in het voorgaande jaar ingevoerde zendingen, alsook een gedetailleerd verslag over alle gevallen van onderschepping als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

2.   De lidstaten melden elke zending die op hun grondgebied is binnengebracht overeenkomstig artikel 3, lid 1, tweede alinea, en die niet voldoet aan de voorwaarden van bijlage II uiterlijk op de tweede werkdag na de datum van onderschepping aan de Commissie en de andere lidstaten.

3.   De Commissie verzoekt de Verenigde Staten van Amerika om haar alle technische informatie te verstrekken die noodzakelijk is om het functioneren van het Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program te beoordelen.”.

4)

De bijlage wordt bijlage I.

5)

Een bijlage II wordt toegevoegd waarvan de tekst is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 december 2013.

Voor de Commissie

Tonio BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.

(2)  Beschikking 2002/757/EG van de Commissie van 19 september 2002 houdende voorlopige fytosanitaire noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. te voorkomen (PB L 252 van 20.9.2002, blz. 37).

(3)  Uitvoeringsbesluit 2013/780/EU van de Commissie van 18 december 2013 houdende afwijking van artikel 13, lid 1, onder ii), van Richtlijn 2000/29 van de Raad ten aanzien van gezaagd hout van Quercus L., Platanus L. en Acer saccharum Marsh. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (zie bladzijde 61 van dit Publicatieblad).


BIJLAGE

„BIJLAGE II

DEEL I

Voorwaarden als bedoeld in artikel 3, lid 1, tweede alinea

De voorwaarden als bedoeld in artikel 3, lid 1, tweede alinea, waaronder gezaagd hout van Acer macrophyllum Pursh en Quercus spp. L. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, in de Unie mag worden binnengebracht zonder te moeten voldoen aan punt 2 van bijlage I zijn de volgende:

1.

het hout is afkomstig van zagerijen, respectievelijk behandeld in daartoe geschikte ruimten, die zijn goedgekeurd en gecontroleerd door de Amerikaanse National Hardwood Lumber Association (NHLA) voor deelname aan het Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program („het programma”);

2.

het hout wordt volgens een passend tijd- en temperatuurschema kunstmatig gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof;

3.

als aan de in punt 2 vastgestelde voorwaarde is voldaan, word door de aangewezen persoon van de in punt 1 bedoelde zagerij of onder toezicht van deze persoon een gestandaardiseerde stalen identificatieclip aan elke bundel bevestigd. Elke identificatieclip wordt voorzien van het stempel „NHLA — KD” en van een uniek nummer dat wordt toegekend aan elke bundel;

4.

om ervoor te zorgen dat aan de in de punten 2 en 3 bedoelde voorwaarden wordt voldaan, moet het hout aan een in het kader van het programma opgezet controlesysteem worden onderworpen, dat onder meer inspecties vóór verzending omvat, alsook toezicht bij de erkende zagerijen door onafhankelijke controleurs van derde partijen die daartoe bevoegd en gemachtigd zijn. De Animal and Plant Health Inspection Service van het ministerie van Landbouw van de VS verricht steekproefcontroles vóór verzending en halfjaarlijkse controles van NHLA-gegevens en -procedures in verband met het programma, van de onafhankelijke controleurs en van de zagerijen en andere geschikte ruimten die aan het programma deelnemen;

5.

het hout gaat vergezeld van een gestandaardiseerd „Certificate of Kiln Drying” dat voldoet aan het model in deel II van deze bijlage en dat is afgegeven door de persoon of de personen die gemachtigd is/zijn om aan het programma deel te nemen en door een inspecteur van de NHLA is goedgekeurd. Het Certificate of Kiln Drying wordt ingevuld en bevat informatie over de hoeveelheid gezaagd hout dat vrij is van bast (uigedrukt in board feet en kubieke meter). Het certificaat vermeldt eveneens het totale aantal bundels en het nummer van elke identificatieclip die aan die bundels is toegekend.

DEEL II

Model of Certificate of Kiln Drying

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (Print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (Print)

Authorized Signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818|Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


Top