Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0780

2013/780/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 december 2013 houdende afwijking van artikel 13, lid 1, ii), van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad ten aanzien van gezaagd hout van Quercus L., Platanus L. en Acer saccharum Marsh. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 9166)

OJ L 346, 20.12.2013, p. 61–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/780/oj

20.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 346/61


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 18 december 2013

houdende afwijking van artikel 13, lid 1, ii), van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad ten aanzien van gezaagd hout van Quercus L., Platanus L. en Acer saccharum Marsh. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 9166)

(2013/780/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (1), en met name artikel 15, lid 1, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Richtlijn 2000/29/EG zijn beschermende maatregelen vastgelegd tegen het binnenbrengen in de Unie van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen uit derde landen.

(2)

Gezaagd hout van Quercus L., Platanus L. en Acer saccharum Marsh. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, dat bij een van de GN-codes en omschrijvingen uit punt I.6. van deel B van bijlage V bij Richtlijn 2000/29/EG is ingedeeld, mag niet in de Unie worden binnengebracht, tenzij het vergezeld is van een fytosanitair certificaat als bedoeld in artikel 13, lid 1, ii), van die Richtlijn.

(3)

Richtlijn 2000/29/EG staat afwijkingen toe van artikel 13, lid 1, ii), in het geval van hout, indien wordt gezorgd voor gelijkwaardige bescherming door middel van alternatieve documenten of merktekens.

(4)

De Commissie heeft op grond van door de Verenigde Staten van Amerika verstrekte gegevens vastgesteld dat de Animal and Plant Health Inspection Service van het Ministerie van Landbouw van de VS een officieel programma, het Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program, heeft goedgekeurd en dat dat programma zal worden beheerd door de National Hardwood Lumber Association (NHLA).

(5)

Het Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program garandeert dat goedgekeurde verwerkers van hardhout in de VS functioneren volgens de norm voor het kunstmatig drogen van gezaagd hardhout (Kiln Drying Sawn Hardwood Standard). Die norm garandeert dat alle delen van gezaagd hardhout die in het kader van dat programma worden geëxporteerd, volgens droogschema’s tot een vochtgehalte van minder dan 20 gewichtspercenten worden gedroogd en vrij zijn van bast.

(6)

Die norm garandeert ook dat aan alle bundels kunstmatig gedroogd hardhout een stalen NHLA-identificatieclip wordt bevestigd met daarop de stempel „NHLA — KD” en een uniek aan die bundel toegekend nummer. Het nummer wordt vermeld op het overeenkomstige certificaat voor kunstmatig gedroogd hardhout (Certificate of Kiln Drying).

(7)

De lidstaten moeten daarom toestemming krijgen om het binnenbrengen op hun grondgebied van gezaagd hout van Quercus L., Platanus L. en Acer saccharum Marsh. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika toe te staan indien het vergezeld is van een Certificate of Kiln Drying in plaats van een fytosanitair certificaat, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

(8)

De Commissie moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten van Amerika alle noodzakelijke technische informatie verstrekken ter beoordeling van het functioneren van het programma. Daarnaast moeten de lidstaten het gebruik van de NHLA-identificatieclips en het bijbehorende Certificate of Kiln Drying voortdurend beoordelen.

(9)

De afwijking waarin dit besluit voorziet, moet worden ingetrokken indien blijkt dat de bij dit besluit vastgestelde specifieke voorwaarden ontoereikend zijn om het binnenbrengen van schadelijke organismen in de Unie te voorkomen, niet aan de voorwaarden is voldaan of er tekenen zijn die erop kunnen wijzen dat het programma niet effectief functioneert.

(10)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 13, lid 1, ii), van Richtlijn 2000/29/EG mogen de lidstaten het binnenbrengen op hun grondgebied van gezaagd hout van Quercus L., Platanus L. en Acer saccharum Marsh. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, dat bij een van de GN-codes en omschrijvingen uit punt I.6. van deel B van bijlage V bij Richtlijn 2000/29/EG is ingedeeld, zonder fytosanitair certificaat toestaan, mits dergelijk hout voldoet aan de voorwaarden die in de bijlage bij dit besluit zijn vastgesteld.

Artikel 2

1.   De lidstaten stellen de Commissie en de andere lidstaten schriftelijk in kennis wanneer zij gebruik hebben gemaakt van de afwijking als bedoeld in artikel 1.

De lidstaten die gebruik hebben gemaakt van de afwijking verstrekken de Commissie en de andere lidstaten ieder jaar uiterlijk op 15 juli informatie over het aantal op grond van artikel 1 van dit besluit in het voorgaande jaar ingevoerde zendingen, alsook een gedetailleerd verslag over alle gevallen van onderschepping als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

2.   De lidstaten melden elke zending die op hun grondgebied is binnengebracht overeenkomstig artikel 1 en die niet voldoet aan de voorwaarden van de in de bijlage vastgestelde eisen uiterlijk op de tweede werkdag na de datum van onderschepping aan de Commissie en de andere lidstaten.

3.   De Commissie verzoekt de Verenigde Staten van Amerika om haar alle technische informatie te verstrekken die noodzakelijk is om het functioneren van het Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program te beoordelen.

Artikel 3

Dit besluit verstrijkt op 30 november 2016.

Artikel 4

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 december 2013.

Voor de Commissie

Tonio BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.


BIJLAGE

DEEL I

In artikel 1 bedoelde voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde voorwaarden op grond waarvan de lidstaten toestemming wordt verleend om het binnenbrengen op hun grondgebied van gezaagd hout van Quercus L., Platanus L. en Acer saccharum Marsh. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, dat bij een van de GN-codes en omschrijvingen uit punt I.6. van deel B van bijlage V bij Richtlijn 2000/29/EG is ingedeeld, zonder fytosanitair certificaat toe te staan, zijn:

1.

het hout is afkomstig van zagerijen, respectievelijk behandeld in daartoe geschikte ruimten, die zijn goedgekeurd en gecontroleerd door de Amerikaanse National Hardwood Lumber Association (NHLA) voor deelname aan het Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program („het programma”);

2.

het hout wordt volgens een passend tijd- en temperatuurschema kunstmatig gedroogd tot een vochtgehalte van minder dan 20 %, berekend op de droge stof;

3.

als aan de onder 2) vastgestelde voorwaarde is voldaan, wordt door de aangewezen persoon van de onder 1) bedoelde zagerij, of onder toezicht van deze persoon, een gestandaardiseerde stalen identificatieclip aan elke bundel bevestigd. Elke identificatieclip wordt voorzien van het stempel „NHLA — KD” en van een uniek nummer dat wordt toegekend aan elke bundel;

4.

om ervoor te zorgen dat aan de onder 2) en 3) bedoelde voorwaarden wordt voldaan, wordt het hout aan een in het kader van het programma opgezet controlesysteem onderworpen, dat onder meer inspecties vóór verzending omvat, alsook toezicht bij de erkende zagerijen door onafhankelijke controleurs van derde partijen die daartoe bevoegd en gemachtigd zijn. De Animal and Plant Health Inspection Service van het Ministerie van Landbouw van de VS verricht steekproefcontroles vóór verzending en halfjaarlijkse controles van NHLA-gegevens en -procedures in verband met het programma, van de onafhankelijke controleurs van derde partijen en van de zagerijen en andere geschikte ruimten die aan het programma deelnemen;

5.

het hout gaat vergezeld van een gestandaardiseerd „Certificate of Kiln Drying”, dat voldoet aan het model in deel II van deze bijlage en dat is afgegeven door de persoon of de personen die gemachtigd is/zijn om aan het programma deel te nemen en door een NHLA-inspecteur is goedgekeurd. Het Certificate of Kiln Drying wordt ingevuld en bevat informatie over de hoeveelheid gezaagd hout dat vrij is van bast (uitgedrukt in „board feet” en kubieke meter). Het certificaat vermeldt eveneens het totale aantal bundels en het nummer van elke identificatieclip die aan die bundels is toegekend.

DEEL II

Model of Certificate of Kiln Drying

Agreement No 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

NAME (PRINT)

AUTHORIZED SIGNATURE

TITLE

DATE

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


Top