Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0759

2013/759/EU: Besluit van de Raad van 12 december 2013 betreffende overgangsmaatregelen voor het beheer van het EOF tussen 1 januari 2014 en de inwerkingtreding van het elfde Europees Ontwikkelingsfonds

OJ L 335, 14.12.2013, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/759/oj

14.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 335/48


BESLUIT VAN DE RAAD

van 12 december 2013

betreffende overgangsmaatregelen voor het beheer van het EOF tussen 1 januari 2014 en de inwerkingtreding van het elfde Europees Ontwikkelingsfonds

(2013/759/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de partnerschapsovereenkomst tussen de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000,

Gezien Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Gemeenschap („LGO-besluit”) (1),

Gezien het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader voor 2008-2013 overeenkomstig de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van toepassing zijn (2) („Intern Akkoord van het tiende EOF” genoemd), en met name artikel 1, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 1, lid 5, van het Intern Akkoord van het tiende EOF mogen de middelen van het tiende EOF worden vastgelegd tot en met 31 december 2013, tenzij de Raad met eenparigheid van stemmen en op voorstel van de Commissie anders besluit.

(2)

Lid 5 van bijlage I ter (Meerjarig financieel kader voor de periode 2008-2013) bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst bepaalt dat de middelen uit hoofde van het tiende EOF, met uitzondering van de bedragen voor de investeringsfaciliteit, daarmee verband houdende rentesubsidies niet inbegrepen, niet na 31 december 2013 kunnen worden vastgelegd, tenzij de Raad, op voorstel van de Commissie, met eenparigheid van stemmen een andersluidend besluit neemt.

(3)

Artikel 1, lid 2, van bijlage II A bis van het LGO-besluit bepaalt dat de middelen van het tiende EOF na 31 december 2013 niet langer kunnen worden vastgelegd, tenzij de Raad met eenparigheid van stemmen en op voorstel van de Commissie anders besluit.

(4)

Artikel 13, lid 3, van het Intern Akkoord van het tiende EOF bepaalt dat dit akkoord wordt gesloten voor dezelfde duur als het in de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst vastgelegde financiële meerjarenkader, en dat het van kracht moet blijven voor zover als nodig is voor de volledige uitvoering van alle uit hoofde van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst en het LGO-besluit en binnen het genoemde financiële meerjarenkader gefinancierde verrichtingen.

(5)

De organisatie en de werking van de Europese Dienst voor extern optreden worden beschreven in Besluit 2010/427/EU van de Raad (3).

(6)

De inwerkingtreding van het elfde EOF kan worden uitgesteld tot na 1 januari 2014. Daarom dienen overgangsmaatregelen te worden voorgesteld („overbruggingsfaciliteit”) om ervoor te zorgen dat fondsen voor samenwerking met de ACS-staten en met de landen en gebieden overzee (LGO’s), en de fondsen voor ondersteunende uitgaven, beschikbaar blijven tussen januari 2014 en de inwerkingtreding van het Intern Akkoord van het elfde EOF, die moeten worden gefinancierd uit de resterende en geannuleerde middelen van het tiende EOF en van eerdere EOF’s,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwachting van de inwerkingtreding van het Intern Akkoord van het elfde EOF worden overgangsmaatregelen in de vorm van actieprogramma’s, afzonderlijke maatregelen en bijzondere maatregelen voor partners van de ACS-staten, financiële besluiten ter ondersteuning van LGO’s, en specifieke actieprogramma’s voor ondersteunende uitgaven gefinancierd uit een overbruggingsfaciliteit, samengesteld uit de niet-vastgelegde saldi van eerdere EOF’s en geannuleerde middelen voor projecten en programma’s in het kader van die EOF’s. Uit deze overbruggingsfaciliteit kunnen ook subsidies worden verleend voor de financiering van de rentesubsidies en van projectgerelateerde technische bijstand, verstrekt aan de Europese Investeringsbank als bepaald in de artikelen 1, 2 en 4 van bijlage II bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst en in het nieuwe LGO-associatiebesluit. Die overgangsfinancieringsmaatregelen zijn bedoeld om de tenuitvoerlegging van de programmeringsdocumenten te vergemakkelijken en om te reageren op de behoefte aan spoedhulp.

De in het kader van deze overbruggingsfaciliteit vastgelegde middelen worden ten laste van het elfde EOF geboekt. De in artikel 1, lid 2, onder a), van de interne akkoorden van het achtste, het negende en het tiende EOF vastgelegde bijdragen van de lidstaten worden, na de inwerkingtreding van het Interne Akkoord van het elfde EOF, dienovereenkomstig verminderd.

Artikel 2

Voor de tenuitvoerlegging van de overbruggingsfaciliteit, zijn Verordening (EG) nr. 617/2007 van de Raad (4) en Verordening (EG) nr. 215/2008 van de Raad (5) van toepassing.

Artikel 3

Dit besluit wordt toegepast in overeenstemming met Besluit 2010/427/EU.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2014 tot en met de inwerkingtreding van het Intern Akkoord van het elfde EOF.

Gedaan te Brussel, 12 december 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1.

(2)  PB L 247 van 9.9.2006, blz. 32.

(3)  Besluit 2010/427/EU van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en de werking van de Europese Dienst voor extern optreden (PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30).

(4)  Verordening (EG) nr. 617/2007 van de Raad van 14 mei 2007 inzake de uitvoering van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds uit hoofde van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst (PB L 152 van 13.6.2007, blz. 1).

(5)  Verordening (EG) nr. 215/2008 van de Raad van 18 februari 2008 inzake het Financieel Reglement van toepassing op het 10e Europees Ontwikkelingsfonds (PB L 78 van 19.3.2008, blz. 1).


Top