Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0677

2013/677/EU: Uitvoeringsbesluit van de Raad van 15 november 2013 waarbij Luxemburg wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te voeren die afwijkt van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

OJ L 316, 27.11.2013, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/677/oj

27.11.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 316/33


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

van 15 november 2013

waarbij Luxemburg wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te voeren die afwijkt van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

(2013/677/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1), en met name artikel 395, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij brief, geregistreerd door het secretariaat-generaal van de Commissie op 24 oktober 2012, heeft Luxemburg verzocht om machtiging tot toepassing van een maatregel die afwijkt van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG, teneinde belastingplichtigen met een jaaromzet van niet meer dan 25 000 EUR van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) te mogen vrijstellen. Hierdoor zullen deze belastingplichtigen van sommige of alle in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van titel XI van Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde btw-verplichtingen worden ontheven.

(2)

Overeenkomstig artikel 395, lid 2, van Richtlijn 2006/112/EG heeft de Commissie de overige lidstaten bij brief van 9 november 2012 van het verzoek van Luxemburg in kennis gesteld. Bij brief van 12 november 2012 heeft de Commissie Luxemburg meegedeeld dat zij over alle gegevens beschikte die zij nodig achtte voor de beoordeling van het verzoek.

(3)

Op grond van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG mogen lidstaten die geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid van artikel 14 van de Tweede Richtlijn 67/228/EEG van de Raad (2), vrijstelling van de btw toekennen aan belastingplichtigen met een jaaromzet die ten hoogste gelijk is aan 5 000 EUR of de tegenwaarde van dit bedrag in de nationale munteenheid, alsook een degressieve belastingvermindering aan belastingplichtigen van wie de jaaromzet het plafond overschrijdt dat deze lidstaten voor de toepassing van de vrijstelling hebben vastgesteld.

(4)

Luxemburg heeft de Commissie meegedeeld dat het momenteel vrijstelling verleent van de btw aan belastingplichtigen met een jaaromzet van niet meer dan 10 000 EUR, en dat het gebruikmaakt van de mogelijkheid om degressieve belastingvermindering toe te kennen aan belastingplichtigen met een jaaromzet tussen de 10 000 EUR en 25 000 EUR. Luxemburg heeft verzocht om machtiging om belastingplichtigen met een jaaromzet van niet meer dan 25 000 EUR bij wijze van uitzondering van de btw vrij te stellen.

(5)

Een hoger drempelbedrag voor de bijzondere regeling komt neer op een vereenvoudiging, in zoverre dat zij de btw-verplichtingen voor kleine ondernemingen aanzienlijk kan verminderen en Luxemburg in staat zou stellen de voor bedrijven lastenverzwarende degressieve belastingvermindering stop te zetten. Belastingplichtigen moeten nog altijd kunnen kiezen voor het normale btw-stelsel.

(6)

De Commissie heeft op 29 oktober 2004 met het oog op de vereenvoudiging van de btw-verplichtingen een voorstel aangenomen voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG (3), waarin bepalingen zijn opgenomen die de lidstaten de mogelijkheid moesten bieden om het plafond voor de jaaromzet waaronder btw-vrijstelling kan worden verleend, vast te stellen op een jaarlijks herzienbaar bedrag van maximaal 100 000 EUR of de tegenwaarde daarvan in de nationale munteenheid. Dit besluit is in overeenstemming met dat voorstel.

(7)

De derogatiemaatregel heeft geen noemenswaardige invloed op de totale belastingopbrengst in het stadium van het eindverbruik en geen negatieve gevolgen voor de eigen middelen van de Unie uit de btw,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG wordt Luxemburg gemachtigd om belastingplichtigen met een jaaromzet van niet meer dan 25 000 EUR van de btw vrij te stellen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de kennisgeving ervan.

Het is van toepassing tot en met de datum van inwerkingtreding van Unievoorschriften houdende wijziging van de drempelbedragen voor de jaaromzet waaronder belastingplichtigen in aanmerking kunnen komen voor vrijstelling van de btw, of tot en met 31 december 2016, indien deze datum eerder valt.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot het Groothertogdom Luxemburg.

Gedaan te Brussel, 15 november 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

R. ŠADŽIUS


(1)  PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.

(2)  Tweede Richtlijn 67/228/EEG van de Raad van 11 april 1967 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting, structuur en wijze van toepassing van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 71 van 14.4.1967, blz. 1303/67).

(3)  Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1).


Top