Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0531

2013/531/EU: Besluit van de Raad van 22 oktober 2013 tot verlening van anticiperende financiële bijstand van de Unie op middellange termijn aan Roemenië

OJ L 286, 29.10.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/531/oj

29.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 286/1


BESLUIT VAN DE RAAD

van 22 oktober 2013

tot verlening van anticiperende financiële bijstand van de Unie op middellange termijn aan Roemenië

(2013/531/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 332/2002 van de Raad van 18 februari 2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (1), en met name artikel 3, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, na raadpleging van het Economisch en Financieel Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 2013/532/EU (2) heeft de Raad besloten wederzijdse bijstand aan Roemenië toe te kennen.

(2)

Onder de huidige omstandigheden van onstabiele kapitaalstromen die met name de opkomende markten aantasten, van risico's voor het macro-economische scenario en van resterende kwetsbaarheden in de bankensector is het gerechtvaardigd Roemenië in het kader van het betalingsbalansmechanisme voor de lidstaten anticiperende financiële bijstand op middellange termijn te verlenen. Hoewel Roemenië onder de heersende marktomstandigheden niet voornemens is om uitkering van een tranche van de anticiperende bijstand te verzoeken, zal deze niettemin naar verwachting kunnen helpen bij de consolidering van de macro-economische, budgettaire en financiële stabiliteit en, via de voortzetting van de structurele hervormingen, bij de vergroting van de veerkracht en het groeipotentieel van de Roemeense economie.

(3)

Indien de negatieve risico's zich daadwerkelijk voordoen, zouden de beschikbare financieringsmiddelen niet voldoende zijn om Roemenië in staat te stellen zijn externe financieringsbehoefte volledig te dekken. Deze risico's worden onder meer in verband gebracht met het doorrollen van grote externe schulden en schulden van de financiële sector, een hoge negatieve netto-investeringspositie en overloopeffecten van ongunstige ontwikkelingen in de eurozone. Bij een dergelijk stressscenario kan het noodzakelijk blijken de resterende financieringsbehoefte te dekken door de anticiperende financiële bijstand op middellange termijn aan te spreken.

(4)

Het is raadzaam anticiperende Uniebijstand aan Roemenië ten belope van maximaal 2 miljard EUR te verlenen in het kader van het mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten dat is ingesteld bij Verordening (EG) nr. 332/2002. Deze bijstand moet worden gecombineerd met steun van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ten belope van 1 751,34 miljoen SDR (ongeveer 2 miljard EUR, 170% van het IMF-quotum van Roemenië), die wordt verstrekt in het kader van een stand-by-overeenkomst die op 27 september 2013 is goedgekeurd, en die de autoriteiten ook als anticiperende financiele bijstand op middellange termijn zullen behandelen. De Wereldbank stelt 1 miljard EUR ter beschikking in het kader van een ontwikkelingslening, met een optie voor uitgestelde opneming geldig tot juni 2015. Daarnaast zal de Wereldbank doorgaan met het verlenen van de eerder toegezegde steun ten belope van 891 miljoen EUR, waarvan 514 miljoen EUR nog moet worden uitgekeerd.

(5)

De anticiperende financiele bijstand op middellange termijn moet worden beheerd door de Commissie, die met de Roemeense autoriteiten, na raadpleging van het Economisch en Financieel Comite (EFC), de concrete economische beleidsvoorwaarden overeenkomt die aan die worden verbonden. Deze voorwaarden moeten in een memorandum van overeenstemming worden vastgelegd.

(6)

Gezien het anticiperende karakter van de financiele bijstand op middellange termijn zal Roemenië niet om uitkering van enigerlei tranche van de lening van de Unie verzoeken, tenzij het land in moeilijkheden komt te verkeren wegens zijn lopende rekening van de betalingsbalans of het kapitaalverkeer. Ingeval Roemenië een verzoek om financiering tot de Commissie richt, neemt deze, na raadpleging van het EFC, een besluit over de activering van het programma en over het bedrag en het tijdschema van zulk een eventuele tranche. De nadere financiële voorwaarden waaronder mogelijke uitkeringen plaatsvinden, worden vastgelegd in een anticiperende-leningsovereenkomst.

(7)

De anticiperende financiële bijstand op middellange termijn wordt verleend om bij te dragen tot het welslagen van het economische beleidsprogramma van de regering en ondersteunt daarmee de houdbaarheid van de betalingsbalans van Roemenië,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De Unie stelt Roemenië anticiperende financiële bijstand op middellange termijn ten belope van maximaal 2 miljard EUR ter beschikking. Ingeval op het mechanisme een beroep wordt gedaan en uitkeringen worden verricht, wordt de bijstand verleend in de vorm van een lening met een maximale gemiddelde looptijd van acht jaar.

2.   Tot 30 september 2015 kan om activering van de anticiperende financiële bijstand van de Unie op middellange termijn en om uitkeringen ervan worden verzocht.

Artikel 2

1.   De Commissie zal de anticiperende financiële bijstand op middellange termijn beheren op een wijze die aansluit bij de toezeggingen van Roemenië en bij de aanbevelingen van de Raad, met name die in het kader van de uitvoering van het nationaal hervormingsprogramma van Roemenië en in het kader van de jaarlijkse actualisering van dit convergentieprogramma.

2.   De Commissie komt met de Roemeense autoriteiten, na raadpleging van het EFC, de concrete economische beleidsvoorwaarden overeen die overeenkomstig artikel 3, lid 3, van dit besluit aan de anticiperende financiële bijstand op middellange termijn worden verbonden. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een memorandum van overeenstemming dat aansluit bij de toezeggingen en aanbevelingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel. De Commissie legt de nadere financiële voorwaarden vast in een anticiperende-leningsovereenkomst.

3.   De Commissie gaat in samenwerking met het EFC op gezette tijden na of voldaan wordt aan de economische beleidsvoorwaarden die aan de anticiperende financiële bijstand op middellange termijn verbonden zijn.

Artikel 3

1.   De Commissie onderzoekt de activering van de anticiperende financiële bijstand op middellange termijn op schriftelijk verzoek van Roemenië aan de Commissie. De Commissie besluit, na raadpleging van het EFC, of de activering van de bijstand en het verzoek om uitkeringen uit hoofde van de bijstand gerechtvaardigd is, en neemt een besluit over het bedrag en het tijdschema van de uitkeringen. Als de bijstand wordt geactiveerd worden de middelen in niet meer dan twee tranches beschikbaar gesteld. Een tranche kan in één of meer deeltranches worden uitbetaald.

2.   Bij activering van de anticiperende financiële bijstand op middellange termijn beslist de Commissie, na raadpleging van het EFC, over de uitkering van de lening van de Unie of delen daarvan.

3.   Elke uitkering wordt afhankelijk gesteld van een bevredigende tenuitvoerlegging van het in zowel het convergentieprogramma als het nationale hervormingsprogramma op te nemen economische programma van de regering, en meer in het bijzonder van de concrete economische beleidsvoorwaarden die in het memorandum van overeenstemming zijn vastgelegd.

Deze houden onder meer het volgende in:

a)

de aanneming van begrotingen en de tenuitvoerlegging van beleidsmaatregelen die sporen met het traject van de begrotingsconsolidatie voortvloeiend uit de verplichtingen van Roemenië in het kader van het stabiliteits- en groeipact, met de bedoeling de middellangetermijndoelstelling van Roemenië tegen 2015 te realiseren en daarna ook vast te houden;

b)

de volledige handhaving van de maatregelen van de vorige twee programma's en de tenuitvoerlegging van de onderdelen daarvan die nog niet zijn uitgevoerd;

c)

de verdere versterking van het kader voor budgettaire governance, onder meer door de tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur, zodat de begrotingsconsolidatie stevig wordt verankerd. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan een betere meerjarenbegrotingsplanning, aan de tenuitvoerlegging van een efficiënt systeem voor het uitoefenen van controle op verplichtingen, aan een betere inning van belastingen en aan het investeringsbegrotingsproces;

d)

de tijdige tenuitvoerlegging van actieplannen die zijn goedgekeurd als reactie op de bevindingen van de functionele evaluaties die de Wereldbank in 2010-2011 heeft uitgevoerd en de oprichting van een centrale eenheid om de bepaling van de beleidsprioriteiten op regeringsniveau te verbeteren;

e)

het wegwerken van achterstanden en de versterking van de begrotingscontrolemechanismen in de gezondheidssector via een beter rapportage- en toezichtkader;

f)

de tenuitvoerlegging van een strategisch actieplan voor de gezondheidszorg, de rationalisering van de ziekenhuisstructuur en de verbreding van de reikwijdte van eerste hulp, om zo tot betere gezondheidsresultaten te komen;

g)

de verbetering van het beheer van de overheidsschuld teneinde de risico's te verkleinen en de yieldcurve van de overheidsschuld te consolideren en uit te breiden;

h)

de verdere versterking van het kader voor de afwikkeling van banken, de noodplanning van de centrale bank van Roemenië en de corporate governance van het depositogarantiefonds, alsook de tenuitvoerlegging van de maatregelen om de procedure voor het opschonen van de balansen van de nationale bank te versnellen en de kredietdiscipline in de bankensector te behouden;

i)

de afstemming van de wetgeving inzake de financiële toezichthoudende autoriteit op de internationale goede praktijken om het toezicht op de niet-bancaire financiële markt te versterken;

j)

de herstructurering van de staatsbedrijven, met inbegrip van de verkoop van deelnemingen in het kapitaal ervan, en de versterking van de corporate governance van de staatsbedrijven;

k)

de verdere tenuitvoerlegging van maatregelen om het ondernemersklimaat te verbeteren, onder meer via de verlaging van de administratieve lasten voor kleine en middelgrote ondernemingen, en maatregelen om die ondernemingen betere toegang tot financiering te bieden.

4.   Een voorzichtig gebruik van renteswaps met tegenpartijen die de hoogste kredietwaardigheid bezitten, is toegestaan indien dit nodig is om de lening te financieren. De Commissie houdt het EFC op de hoogte van een eventuele herfinanciering van de leningen of een eventuele herstructurering van de financiële voorwaarden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag van de kennisgeving ervan.

Artikel 5

Dit besluit is gericht tot Roemenië.

Gedaan te Luxemburg, 22 oktober 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

L. LINKEVIČIUS


(1)  PB L 53 van 23.2.2002, blz. 1.

(2)  Zie blz. 4 van dit Publicatieblad.


Top