EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1047

Verordening (EU) nr. 1047/2012 van de Commissie van 8 november 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1924/2006 wat betreft de lijst van voedingsclaims Voor de EER relevante tekst

OJ L 310, 9.11.2012, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 208 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1047/oj

9.11.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 310/36


VERORDENING (EU) Nr. 1047/2012 VAN DE COMMISSIE

van 8 november 2012

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1924/2006 wat betreft de lijst van voedingsclaims

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (1), en met name artikel 8, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 bepaalt dat voedingsclaims voor levensmiddelen alleen zijn toegestaan als zij staan vermeld in de bijlage bij die verordening, waarin ook de voorwaarden voor het gebruik van dergelijke claims worden vastgesteld.

(2)

Na raadpleging van de lidstaten en de belanghebbenden, met name exploitanten van levensmiddelenbedrijven en consumentengroepen, is geconcludeerd dat het nodig is om nieuwe voedingsclaims toe te voegen aan de lijst van toegestane voedingsclaims en om de voorwaarden voor het gebruik van reeds bij Verordening (EG) nr. 1924/2006 toegestane claims te wijzigen.

(3)

Zout wordt gebruikt als conserveermiddel en smaakversterker. Aangezien er een nieuwe technologie is ontwikkeld en wetenschappelijk advies over zout algemeen wordt aanvaard, leveren de producenten inspanningen om, indien technologisch haalbaar, meer en meer producten zonder toevoeging van zout te produceren. De claim dat geen zout/natrium aan een bepaald levensmiddel is toegevoegd, is thans echter niet toegestaan. Aangezien het uit gezondheidsoogpunt van bijzonder belang is dat een dergelijke innovatie wordt aangemoedigd, moeten de producenten in staat worden gesteld om de consumenten te informeren over dit bijzondere aspect van het productieproces. Om het gebruik van een dergelijke claim te vermijden voor levensmiddelen die van nature een hoog natriumgehalte bezitten, moet het gebruik daarvan worden beperkt tot levensmiddelen met een laag natriumgehalte.

(4)

Het Europees Parlement heeft zich in zijn resolutie van 2 februari 2012 inzake de ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1924/2006 wat betreft de lijst van voedingsclaims op het standpunt gesteld dat een nieuwe voedingsclaim waarbij mededeling van minder vergaande verlagingen dan de bij de claim „light” bedoelde zou worden toegestaan, het doel en de inhoud van het basisinstrument zou ondermijnen.

(5)

De verlaging van het gehalte aan verzadigde vetten is alleen goed voor de gezondheid wanneer zij niet worden vervangen of wanneer zij worden vervangen door onverzadigde vetten. De vervanging van verzadigde vetten door transvetzuren is niet goed voor de gezondheid en daarom moeten de voorwaarden voor het gebruik van de voedingsclaim waarbij aan een verlaging van het gehalte aan verzadigde vetten wordt gerefereerd, zodanig worden opgesteld dat de vervanging door transvetzuren wordt vermeden.

(6)

Onder de huidige voorwaarden kan ook een verlaging van het gehalte aan suikers worden geclaimd wanneer de suikers zijn vervangen door vetten en daardoor een product met een hogere energetische waarde ontstaat. De claim dat het suikergehalte is verlaagd, mag daarom alleen worden toegestaan wanneer de energetische waarde van het levensmiddel na de nieuwe formulering niet toeneemt. Strengere voorwaarden waarbij een met de verlaging van het suikergehalte overeenkomende verlaging van de energetische waarde wordt verlangd, zijn slechts voor een bijzonder beperkt aantal producten haalbaar en zouden gebruikmaking van de claim dus ernstig beperken.

(7)

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid en noch het Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Producten die in de handel zijn gebracht vóór 1 juni 2014 en die niet voldoen aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1924/2006, zoals gewijzigd bij deze verordening, mogen in de handel worden gebracht totdat de voorraden zijn uitgeput.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 november 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9.


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na de tekst betreffende de claim „NATRIUMVRIJ of ZOUTLOOS” worden de volgende gegevens ingevoegd:

„GEEN NATRIUM/ZOUT TOEGEVOEGD

De claim dat natrium/zout niet aan een levensmiddel is toegevoegd en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als het product geen toegevoegd natrium/zout of enig ander toegevoegd natrium/zout bevattend ingrediënt bevat en het product niet meer dan 0,12 g natrium of de gelijkwaardige waarde voor zout, per 100 mg of 100 ml bevat.”.

2)

Aan de gegevens betreffende de claim „VERLAAGD GEHALTE AAN [NAAM VAN DE NUTRIËNT]” worden de volgende alinea’s toegevoegd:

„De claim „verlaagd gehalte aan verzadigde vetten” en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan:

a)

als de som van de verzadigde vetzuren en transvetzuren in het product waarvoor de claim wordt gedaan, ten minste 30 % lager is dan de som van de verzadigde vetzuren en transvetzuren in een soortgelijk product; alsmede

b)

als het gehalte aan transvetzuren in het product waarvoor de claim wordt gedaan, gelijk is aan of lager is dan dat in een soortgelijk product.

De claim „verlaagd gehalte aan suikers” en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als de hoeveelheid energie van het product waarvoor de claim wordt gedaan, gelijk is aan of lager is dan de hoeveelheid energie in een soortgelijk product.”.


Top