Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0873

Verordening (EU) nr. 873/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 betreffende overgangsmaatregelen inzake de EU-lijst van aroma’s en uitgangsmaterialen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad Voor de EER relevante tekst

OJ L 267, 2.10.2012, p. 162–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 304 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/873/oj

2.10.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 267/162


VERORDENING (EU) Nr. 873/2012 VAN DE COMMISSIE

van 1 oktober 2012

betreffende overgangsmaatregelen inzake de EU-lijst van aroma’s en uitgangsmaterialen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG (1), en met name artikel 25, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1334/2008 is bepaald welke aroma's en uitgangsmaterialen moeten worden geëvalueerd en goedgekeurd.

(2)

Ingevolge artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1334/2008 mogen de in artikel 9 bedoelde aroma’s en uitgangsmaterialen slechts als zodanig in de handel worden gebracht en in levensmiddelen worden gebruikt indien zij in de EU-lijst zijn opgenomen en, in voorkomend geval, voldoen aan de in die lijst gestelde voorwaarden.

(3)

Krachtens artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1334/2008 geldt artikel 10 vanaf 18 maanden na de datum van toepassing van de EU-lijst.

(4)

Voor de toepassing van de derde alinea van artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1334/2008 moet derhalve de datum van toepassing van de EU-lijst worden vastgesteld.

(5)

Als eerste stap is een EU-lijst van aromastoffen, zoals bedoeld in artikel 9, onder a), van Verordening (EG) nr. 1334/2008, vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 872/2012 van de Commissie (2), waarbij de in Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad (3) bedoelde lijst van aromastoffen wordt ingevoegd in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 en de datums van toepassing van die lijst worden vastgesteld.

(6)

Ingevolge Verordening (EG) nr. 1334/2008 mogen aromastoffen die niet in de EU-lijst zijn opgenomen als zodanig in de handel worden gebracht en in levensmiddelen worden gebruikt tot 18 maanden na de datum van toepassing van de EU-lijst. Omdat in de lidstaten al aromastoffen in de handel zijn, moet ervoor worden gezorgd dat de overgang naar een vergunningsprocedure voor de Unie soepel verloopt. Ter vergroting van de rechtszekerheid moet ook voor levensmiddelen die aromastoffen bevatten in een overgangsperiode worden voorzien.

(7)

Als tweede stap moeten de in artikel 9, onder b) tot en met f), bedoelde aroma's en uitgangsmaterialen worden geëvalueerd. Belanghebbenden moeten aanvragen voor het toevoegen van een stof aan de EU-lijst indienen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1331/2008 en zij moeten zich aan Verordening (EU) nr. 234/2011 van de Commissie van 10 maart 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s (4) houden wat de gegevensvereisten en de inhoud, de opstelling en de indiening van vergunningsaanvragen voor de in artikel 9, onder b) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 bedoelde aroma's en uitgangsmaterialen betreft.

(8)

In overeenstemming met de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1334/2008 moeten, ter vergroting van de rechtszekerheid en om discriminatie tegen te gaan, overgangsmaatregelen worden genomen om tijd te geven om die aroma's en uitgangsmaterialen te evalueren en goed te keuren.

(9)

De datum van toepassing van de delen B tot en met F van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 betreffende de in artikel 9, onder b) tot en met f), van die verordening bedoelde aroma's en uitgangsmaterialen moet worden uitgesteld om tijd te geven om die aroma's en uitgangsmaterialen te evalueren en goed te keuren.

(10)

Belanghebbenden moeten binnen een vastgestelde termijn vergunningsaanvragen indienen voor de in artikel 9, onder b) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 bedoelde aroma's en uitgangsmaterialen die momenteel in de handel zijn.

(11)

Ingevolge Verordening (EG) nr. 1334/2008 mogen de in artikel 9, onder b) tot en met f), van die verordening bedoelde aroma's en uitgangsmaterialen die niet in de EU-lijst zijn opgenomen als zodanig in de handel worden gebracht en in levensmiddelen worden gebruikt tot 18 maanden na de datum van toepassing van de EU-lijst. Aangezien bepaalde in artikel 9, onder b) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 bedoelde aroma's en uitgangsmaterialen in de lidstaten al in de handel zijn, moet ervoor worden gezorgd dat de overgang naar een vergunningsprocedure voor de Unie soepel verloopt. Ter vergroting van de rechtszekerheid moet ook voor levensmiddelen die aroma's en uitgangsmaterialen bevatten in een overgangsperiode worden voorzien.

(12)

Artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1334/2008 bepaalt dat de artikelen 26 en 28 van die verordening betreffende wijzigingen in Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten (5) en in Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (6) van toepassing moeten zijn vanaf de datum van toepassing van de EU-lijst. Voor de toepassing van de vierde alinea van artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1334/2008 moet derhalve die datum van toepassing worden vastgesteld.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad heeft zich ertegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

AROMASTOFFEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 9, ONDER a), VAN VERORDENING (EG) Nr. 1334/2008

Artikel 1

Overgangsmaatregelen voor levensmiddelen die aromastoffen bevatten

Levensmiddelen die aromastoffen bevatten en die vóór 22 oktober 2014 rechtmatig in de handel zijn gebracht of zijn geëtiketteerd, maar die niet aan deel A van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 voldoen, mogen in de handel worden gebracht tot de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum.

HOOFDSTUK II

AROMA'S EN UITGANGSMATERIALEN, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 9, ONDER b) TOT EN MET f), VAN VERORDENING (EG) Nr. 1334/2008

Artikel 2

Datum van toepassing van de delen B tot en met F van de EU-lijst van aroma's en uitgangsmaterialen

Voor de toepassing van de derde alinea van artikel 30 juncto artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1334/2008 zijn de delen B tot en met F van de EU-lijst van aroma's en uitgangsmaterialen in bijlage I bij die verordening van toepassing vanaf 22 oktober 2016.

Artikel 3

Uiterste indieningsdatum

Vergunningsaanvragen voor in artikel 9, onder b) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 bedoelde aroma's en uitgangsmaterialen die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening in de handel zijn, worden uiterlijk op 22 oktober 2015 in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1331/2008 bij de Commissie ingediend.

Artikel 4

Overgangsmaatregelen voor levensmiddelen die aroma's en uitgangsmaterialen, als bedoeld in artikel 9, onder b) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 bevatten

Levensmiddelen die aroma's en uitgangsmaterialen, als bedoeld in artikel 9, onder b) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1334/2008 bevatten en die vóór 22 april 2018 rechtmatig in de handel zijn gebracht of zijn geëtiketteerd, maar die niet aan de delen B tot en met F van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 voldoen, mogen in de handel worden gebracht tot de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum.

HOOFDSTUK III

SLOTBEPALINGEN

Artikel 5

Wijzigingen in de Verordeningen (EEG) nr. 1601/91 en (EG) nr. 110/2008

Voor de toepassing van de vierde alinea van artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1334/2008 betreffende wijzigingen in de Verordeningen (EEG) nr. 1601/91 en (EG) nr. 110/2008 is de datum van toepassing van de EU-lijst van aroma's en uitgangsmaterialen 22 april 2013.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 oktober 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34.

(2)  Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

(3)  PB L 299 van 23.11.1996, blz. 1.

(4)  PB L 64 van 11.3.2011, blz. 15.

(5)  PB L 149 van 14.6.1991, blz. 1.

(6)  PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16.


Top