Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0835

Verordening (EU) nr. 835/2012 van de Commissie van 18 september 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bijlage XVII (cadmium) Voor de EER relevante tekst

OJ L 252, 19.9.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 276 - 278

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/835/oj

19.9.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 252/1


VERORDENING (EU) Nr. 835/2012 VAN DE COMMISSIE

van 18 september 2012

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bijlage XVII (cadmium)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (1), en met name artikel 131,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 494/2011 van de Commissie van 20 mei 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bijlage XVII (cadmium) (2) is de reikwijdte van de beperking voor cadmium en cadmiumverbindingen gewijzigd doordat bepalingen voor staven hardsoldeer en juwelen zijn opgenomen, overeenkomstig de risicobeoordeling en de strategieën ter beperking van de risico’s voor cadmium en cadmiumoxide (3).

(2)

Bij Verordening (EU) nr. 494/2011 is bovendien de bestaande beperking op het gebruik van cadmium en cadmiumverbindingen in synthetische organische polymeren (kunststof) tot alle kunststoffen uitgebreid, waarbij een uitzondering werd gemaakt voor het gebruik van nuttig toegepast cadmiumhoudend pvc voor de vervaardiging van bepaalde bouwproducten. Bij deze uitzondering werd rekening gehouden met de discussies tijdens een ad-hocvergadering van deskundigen over risicobeheersactiviteiten op grond van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en met de resultaten van de in januari 2010 gepubliceerde studie over de sociaaleconomische gevolgen van een mogelijke aanpassing van de beperkingen van het in de handel brengen en gebruiken van cadmium in juwelen, hardsoldeer en pvc (4). Over alle elementen van de beperking werd bovendien overleg gevoerd met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1907/2006 verantwoordelijk zijn, alsook met belanghebbenden.

(3)

Na de vaststelling van Verordening (EU) nr. 494/2011 werd de Commissie in kennis gesteld van het gebruik van cadmiumpigmenten in bepaalde soorten kunststof waarvoor uit hoofde van Verordening (EU) nr. 494/2011 voor het eerst een beperking geldt; er lijken geen geschikte alternatieven voor het gebruik van cadmiumverbindingen in deze kunststoffen voorhanden te zijn en vanwege de uitzonderlijke omstandigheden van een beperkte raadpleging is een nadere beoordeling nu wenselijk.

(4)

In de resolutie van de Raad van 25 januari 1988 wordt gevraagd om een algemene strategie om de milieuvervuiling door cadmium te bestrijden, met inbegrip van specifieke maatregelen om het gebruik van cadmium te beperken en de ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe alternatieven voor het gebruik van cadmium in kleurstoffen, stabilisatoren en bij het plateren; bovendien werd gevraagd het gebruik van cadmium te beperken tot gevallen waarin geschikte alternatieven ontbreken.

(5)

De Commissie zal het Europees Agentschap voor chemische stoffen overeenkomstig artikel 69 van REACH verzoeken een dossier overeenkomstig de voorschriften van bijlage XV samen te stellen over het gebruik van cadmium en cadmiumverbindingen in de soorten kunststof waarvoor uit hoofde van Verordening (EU) nr. 494/2011 voor het eerst een beperking geldt, waarbij terdege rekening moet worden gehouden met de resolutie van de Raad van 25 januari 1988.

(6)

Zolang de beperkingsprocedure niet is voltooid, moet de beperking op het gebruik van cadmium en cadmiumverbindingen uitsluitend gelden voor de soorten kunststof die vóór de vaststelling van Verordening (EU) nr. 494/2011 in vermelding 23 van bijlage XVII opgenomen waren.

(7)

Met het oog op de rechtszekerheid moet deze verordening met ingang van 10 december 2011 van toepassing zijn.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 10 december 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 september 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2)  PB L 134 van 21.5.2011, blz. 2.

(3)  PB C 149 van 14.6.2008, blz. 6.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


BIJLAGE

In bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt de tabel met de benaming van de stoffen, groepen van stoffen en mengsels en de beperkingsvoorwaarden als volgt gewijzigd:

1)

Vermelding 23, tweede kolom, punt 1, eerste en tweede alinea, komt als volgt te luiden:

 

„1.

Mag niet worden gebruikt in mengsels en voorwerpen die uit de volgende synthetische organische polymeren (hierna „kunststof” te noemen) zijn vervaardigd:

polyvinylchloride en copolymeren daarvan (pvc) [3904 10] [3904 21]

polyurethaan (PUR) [3909 50]

polyethyleen met lage dichtheid (LDPE), met uitzondering van polyethyleen met lage dichtheid dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van gekleurde basispolymeren [3901 10]

celluloseacetaat (CA) [3912 11]

celluloseacetaatbutyraat (CAB) [3912 11]

epoxyharsen [3907 30]

melamineformaldehydeharsen (MF) [3909 20]

ureumformaldehydeharsen (UF) [3909 10]

onverzadigde polyesters (UP) [3907 91]

polyethyleentereftalaat (pet) [3907 60]

polybutyleentereftalaat (PBT)

kristallijn/standaard polystyreen [3903 11]

acrylonitril-methylmethacrylaat (AMMA)

vernet polyethyleen (VPE)

slag-/schokvast polystyreen

polypropyleen (PP) [3902 10]

Het is verboden uit de bovengenoemde kunststoffen vervaardigde mengsels en voorwerpen in de handel te brengen met een cadmiumconcentratie (uitgedrukt als Cd metaal) van 0,01 gewichtsprocent of meer van de kunststof.”.

2)

Aan vermelding 23, tweede kolom, punt 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

„Uiterlijk op 19 november 2012 zal de Commissie het Europees Agentschap voor chemische stoffen overeenkomstig artikel 69 verzoeken een dossier overeenkomstig de voorschriften van bijlage XV samen te stellen om te beoordelen of het gebruik van cadmium en cadmiumverbindingen in andere kunststoffen dan die welke in punt 1 zijn vermeld, moet worden beperkt.”.


Top