Help Print this page 

Document 32012R0826

Title and reference
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 826/2012 van de Commissie van 29 juni 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de technische reguleringsnormen inzake de meldings- en openbaarmakingsvereisten met betrekking tot netto shortposities, de bijzonderheden van de aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten te verstrekken informatie over netto shortposities en de methode voor het berekenen van de omzet om te bepalen welke aandelen zijn vrijgesteld Voor de EER relevante tekst
  • In force
OJ L 251, 18.9.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 27 - 36

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/826/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.9.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 251/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 826/2012 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 2012

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de technische reguleringsnormen inzake de meldings- en openbaarmakingsvereisten met betrekking tot netto shortposities, de bijzonderheden van de aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten te verstrekken informatie over netto shortposities en de methode voor het berekenen van de omzet om te bepalen welke aandelen zijn vrijgesteld

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps (1), en met name artikel 9, lid 5, artikel 11, lid 3, en artikel 16, lid 3,

Na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Deze verordening beoogt een eenvormige regeling vast te stellen voor de indiening van meldingen en informatie door beleggers bij de nationale bevoegde autoriteiten of door deze bevoegde autoriteiten bij de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority, hierna „ESMA”). Daar ook de berekening van de omzet om te bepalen welke aandelen zijn vrijgesteld, nauw samenhangt met de verstrekking van informatie over aandelen waarvan het belangrijkste handelsplatform in de Unie gelegen is, dient deze eveneens door de verordening te worden bestreken. Om de samenhang te garanderen tussen deze bepalingen, die op hetzelfde moment in werking moeten treden, en om de aan deze verplichtingen onderworpen personen een volledig beeld van en een compacte toegang tot deze bepalingen te bieden, is het wenselijk alle bij Verordening (EU) nr. 236/2012 vereiste technische reguleringsnormen in één enkele verordening samen te brengen.

(2)

Voor de meldingen van netto shortposities in aandelen, overheidsschuld en ongedekte kredietverzuimswaps op overheidsschuld en voor de openbaarmaking van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen dienen eenvormige regels betreffende de bijzonderheden van de te verstrekken informatie te worden vastgesteld welke onder meer in een bij de melding te hanteren gemeenschappelijk standaardmodel voorzien, teneinde in de gehele Unie een consequente toepassing van de meldingsvereisten te garanderen, een efficiënt rapportageproces in de hand te werken en vergelijkbare informatie openbaar te maken.

(3)

Om een juiste identificatie van de positiehouders te verzekeren, dient een melding een code ter aanvulling van de naam van de positiehouder te bevatten, voor zover deze code beschikbaar is. Totdat één enkele, solide en officieel vaststaande mondiale code voor de identificatie van juridische entiteiten beschikbaar is, dient te worden vertrouwd op voor sommige positiehouders bestaande codes, zoals de bankidentificatiecode.

(4)

Voor het vervullen van haar taken uit hoofde van deze verordening en Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) (2) moet de ESMA op kwartaalbasis van de bevoegde autoriteiten informatie ontvangen over meldingen van netto shortposities in aandelen, overheidsschuld en ongedekte kredietverzuimswaps op overheidsschuld alsook, op haar verzoek, aanvullende informatie over netto shortposities.

(5)

Teneinde een efficiënt gebruik van deze informatie mogelijk te maken, met name met het oog op de verwezenlijking van de doelstelling om de ordelijke werking en de integriteit van de financiële markten en de stabiliteit van het financiële systeem in de Unie te waarborgen, dient de driemaandelijkse informatie gestandaardiseerd, stabiel in de tijd en voldoende fijnmazig, in de vorm van een aantal dagelijks geaggregeerde gegevens te zijn, opdat de ESMA deze kan verwerken en tevens onderzoeken en analyses kan uitvoeren.

(6)

De ESMA verkeert niet in de positie om van tevoren te bepalen welke specifieke informatie zij van een bevoegde autoriteit kan verlangen, omdat slechts per geval kan worden uitgemaakt welke informatie is vereist en omdat deze informatie inlichtingen van diverse aard kan omvatten, zoals individuele of geaggregeerde gegevens over de netto shortposities of ongedekte posities in kredietverzuimswaps. Niettemin is het belangrijk te bepalen welke algemene informatie ter zake dient te worden verstrekt.

(7)

Voor het berekenen van de omzet op handelsplatformen zowel binnen als buiten de Unie teneinde het belangrijkste handelsplatform voor een aandeel te bepalen, dient elke relevante bevoegde autoriteit uit te maken welke informatiebronnen relevant zijn voor het bepalen en meten van de handel in een bepaald aandeel. Thans zijn er noch geharmoniseerde Unievereisten voor de rapportage van transacties in aandelen die alleen tot de handel op multilaterale handelsfaciliteiten zijn toegelaten, noch internationale normen voor statistieken voor de handel in individuele aandelen op handelsplatformen voorhanden waaruit relevante variaties kunnen blijken. Het is derhalve noodzakelijk, de bevoegde autoriteiten enige flexibiliteit toe te staan bij de uitvoering van deze berekening.

(8)

Ter verzekering van de consistentie dient de toepassingsdatum van deze verordening gelijk te zijn aan die van Verordening (EU) nr. 236/2012. Om natuurlijke en rechtspersonen evenwel voldoende tijd te gunnen voor de verwerking van de in artikel 16 van Verordening (EU) nr. 236/2012 bedoelde lijst van vrijgestelde aandelen, dienen de opstelling van deze lijst en de daaropvolgende bekendmaking ervan op de website van de ESMA ver genoeg vóór de toepassingsdatum van Verordening (EU) nr. 236/2012 plaats te vinden. De vastgestelde methode voor het berekenen van de omzet om het belangrijkste handelsplatform van een aandeel te bepalen, dient daarom van toepassing te zijn vanaf de datum waarop deze verordening in werking treedt.

(9)

Daar in Verordening (EU) nr. 236/2012 wordt erkend dat bindende technische normen moeten worden vastgesteld voordat die verordening daadwerkelijk kan worden toegepast en aangezien het van essentieel belang is om vóór 1 november 2012 de vereiste niet-essentiële elementen vast te stellen die de naleving van genoemde verordening door de marktdeelnemers en de handhaving daarvan door de bevoegde autoriteiten moeten vergemakkelijken, is het noodzakelijk dat deze verordening in werking treedt op de dag na die van de bekendmaking ervan.

(10)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de ESMA aan de Commissie heeft voorgelegd.

(11)

De ESMA heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden technische reguleringsnormen vastgesteld met het oog op de specificatie van het volgende:

a)

de in artikel 9, lid 5, van Verordening (EU) nr. 236/2012 bedoelde bijzonderheden van de informatie over netto shortposities welke door een natuurlijke of rechtspersoon aan de bevoegde autoriteiten moet worden verstrekt en openbaar moet worden gemaakt;

b)

de in artikel 11, lid 3, van Verordening (EU) nr. 236/2012 bedoelde bijzonderheden van de informatie die door de bevoegde autoriteit aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten ( hierna „ESMA”) moet worden verstrekt;

c)

de in artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 236/2012 bedoelde methode voor het berekenen van de omzet om het belangrijkste handelsplatform van een aandeel te bepalen.

HOOFDSTUK II

BIJZONDERHEDEN VAN DE INFORMATIE OVER TE MELDEN EN OPENBAAR TE MAKEN NETTO SHORTPOSITIES

(ARTIKEL 9 VAN VERORDENING (EU) Nr. 236/2012)

Artikel 2

Melding aan de bevoegde autoriteiten van netto shortposities in aandelen, overheidsschuld en ongedekte kredietverzuimswaps op overheidsschuld

1.   Een melding uit hoofde van artikel 5, lid 1, artikel 7, lid 1, of artikel 8 van Verordening (EU) nr. 236/2012 bevat de in tabel 1 van bijlage I bij deze verordening vastgestelde informatie.

Bij de melding wordt gebruikgemaakt van een door de relevante bevoegde autoriteit verstrekt formulier dat de in bijlage II vastgestelde vorm heeft.

2.   Wanneer de bevoegde autoriteit beschikt over veilige systemen die een volledige identificatie van de meldende persoon en de positiehouder mogelijk maken en die alle in de velden 1 tot en met 7 van tabel 1 van bijlage I vastgestelde informatie bevatten, mogen de overeenkomstige velden van het meldingsformulier open worden gelaten.

3.   Een natuurlijke of rechtspersoon die een in lid 1 bedoelde melding heeft ingediend die een fout bevat, zendt zodra hij zich van de fout bewust wordt de relevante bevoegde autoriteit een annulering toe.

Bij de annulering wordt gebruikgemaakt van een door deze bevoegde autoriteit verstrekt formulier dat de in bijlage III vastgestelde vorm heeft.

De betrokken natuurlijke of rechtspersoon dient, indien nodig, overeenkomstig de leden 1 en 2 een nieuwe melding in.

Artikel 3

Openbaarmaking van informatie over netto shortposities in aandelen

Een openbaarmaking van een netto shortpositie in aandelen die overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) nr. 236/2012 een relevante openbaarmakingsdrempel bereikt, dan wel, na deze drempel te hebben bereikt, deze vervolgens onderschrijdt, bevat de in tabel 2 van bijlage I bij deze verordening vastgestelde informatie.

HOOFDSTUK III

BIJZONDERHEDEN VAN DE AAN DE ESMA TE VERSTREKKEN INFORMATIE OVER NETTO SHORTPOSITIES

(ARTIKEL 11 VAN VERORDENING (EU) Nr. 236/2012)

Artikel 4

Periodieke informatie

Overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Verordening (EU) nr. 236/2012 verstrekken de bevoegde autoriteiten de ESMA de volgende informatie op kwartaalbasis:

a)

de dagelijks geaggregeerde netto shortpositie in elk individueel aandeel in de voornaamste nationale aandelenindex als bepaald door de relevante bevoegde autoriteit;

b)

de aan het kwartaaleinde geaggregeerde netto shortpositie in elk individueel aandeel dat niet in de onder a) bedoelde index voorkomt;

c)

de dagelijks geaggregeerde netto shortpositie jegens elke individuele overheidsemittent;

d)

in voorkomend geval, de dagelijks geaggregeerde ongedekte posities in kredietverzuimswaps van een overheidsemittent.

Artikel 5

Informatie op verzoek

Informatie die overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) nr. 236/2012 op ad-hocbasis door een relevante bevoegde autoriteit moet worden verstrekt, bevat alle door de ESMA gespecificeerde verlangde informatie die de bevoegde autoriteit niet eerder overeenkomstig artikel 4 van deze verordening heeft ingediend.

HOOFDSTUK IV

METHODE VOOR HET BEREKENEN VAN DE OMZET OM HET BELANGRIJKSTE HANDELSPLATFORM VAN EEN AANDEEL TE BEPALEN

(ARTIKEL 16 VAN VERORDENING (EU) Nr. 236/2012)

Artikel 6

Berekening van de omzet om het belangrijkste handelsplatform van een aandeel te bepalen

1.   Bij het berekenen van de omzet uit hoofde van artikel 16 van Verordening (EU) nr. 236/2012 maakt een relevante bevoegde autoriteit gebruik van de beste beschikbare informatie, die de volgende informatie kan omvatten:

a)

publiekelijk beschikbare informatie;

b)

transactiegegevens verkregen uit hoofde van artikel 25, lid 3, van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad (3);

c)

informatie afkomstig van handelsplatformen waar het betrokken aandeel wordt verhandeld;

d)

informatie verstrekt door een andere bevoegde autoriteit, met inbegrip van een bevoegde autoriteit van een derde land;

e)

door de emittent van het betrokken aandeel verstrekte informatie;

f)

informatie afkomstig van derden, met inbegrip van aanbieders van gegevens.

2.   Bij de bepaling wat de beste beschikbare informatie is, draagt een relevante bevoegde autoriteit, voor zover redelijkerwijze mogelijk, ervoor zorg dat:

a)

zij bij voorkeur publiekelijk beschikbare informatie gebruikt in plaats van andere informatiebronnen;

b)

de informatie alle handelssessies tijdens de betrokken periode bestrijkt, ongeacht of het aandeel tijdens alle sessies is verhandeld;

c)

transacties waarover gegevens zijn ontvangen en die in de berekeningen zijn opgenomen, slechts eenmaal worden meegeteld;

d)

via een handelsplatform gemelde, maar buiten het platform om uitgevoerde transacties niet worden meegeteld.

3.   De omzet van een aandeel op een handelsplatform wordt geacht gelijk te zijn aan nul wanneer het aandeel niet langer tot de handel op dat handelsplatform is toegelaten, ook al was het aandeel tijdens de betrokken berekeningsperiode tot de handel op het handelsplatform toegelaten.

HOOFDSTUK V

SLOTBEPALINGEN

Artikel 7

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 november 2012, behalve artikel 6, dat van toepassing is vanaf de in de eerste alinea bedoelde datum.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 juni 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 86 van 24.3.2012, blz. 1.

(2)  PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84.

(3)  PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1.


BIJLAGE I

TABEL 1

Lijst van velden voor meldingsdoeleinden (artikel 2)

Veldnaam

Beschrijving

1.

Positiehouder

Voor natuurlijke personen: voor- en achternaam

Voor rechtspersonen: volledige naam met de rechtsvorm als vermeld in het register waarin de rechtspersoon is ingeschreven, indien van toepassing

2.

Rechtspersoon-identificatiecode

Bankidentificatiecode, indien beschikbaar

3.

Adres van de positiehouder

Volledig adres (bv. straat, straatnummer, postcode, stad, deelstaat/provincie) en land

4.

Contactgegevens van de positiehouder

Telefoonnummer, faxnummer (indien beschikbaar) en e-mailadres

5.

Meldende persoon

Voor natuurlijke personen: voor- en achternaam

Voor rechtspersonen: volledige naam met de rechtsvorm als vermeld in het register waarin de rechtspersoon is ingeschreven, indien van toepassing

6.

Adres van de meldende persoon

Volledig adres (bv. straat, straatnummer, postcode, stad, deelstaat/provincie) en land, indien verschillend van het adres van de positiehouder

7.

Contactgegevens van de meldende persoon

Telefoonnummer, faxnummer (indien beschikbaar) en e-mailadres, indien verschillend van deze van de positiehouder

8.

Meldingsdatum

Datum van indiening van de melding in overeenstemming met ISO-norm 8601:2004 (jjjj-mm-dd)

9.

Identificatie van de emittent

Voor aandelen: volledige naam van de onderneming waarvan aandelen tot de handel op een handelsplatform zijn toegelaten

Voor overheidsschuld: volledige naam van de emittent

Voor ongedekte kredietverzuimswaps op overheidsschuld: volledige naam van de onderliggende overheidsemittent

10.

ISIN

Alleen voor aandelen: het ISIN van de hoofdklasse van gewone aandelen van de emittent. Indien er geen gewone aandelen tot de handel zijn toegelaten, het ISIN van de klasse van preferente aandelen (of van de hoofdklasse van preferente aandelen die tot de handel zijn toegelaten ingeval er meerdere klassen van dergelijke aandelen zijn)

11.

Landcode

Tweelettercode voor het land van de overheidsemittent in overeenstemming met ISO-norm 3166-1

12.

Positiedatum

Datum waarop de positie tot stand is gekomen, is veranderd of heeft opgehouden te bestaan. Vorm in overeenstemming met ISO-norm 8601:2004 (jjjj-mm-dd)

13.

Omvang van de netto shortpositie in procent

Alleen voor aandelen: percentage (afgerond tot op twee decimalen) van het geplaatste kapitaal, uitgedrukt in absolute termen, zonder „+”- of „–”-tekens

14.

Equivalent bedrag van de netto shortpositie

Voor aandelen: totaal aantal equivalente aandelen

Voor overheidsschuld: equivalent nominaal bedrag in euro

Voor ongedekte kredietverzuimswaps op overheidsschuld: equivalent nominaal bedrag in euro

Cijfers uitgedrukt in absolute termen, zonder „+”- of „–”-tekens, en valuta uitgedrukt in overeenstemming met ISO-norm 4217

15.

Datum van de vorige melding

Datum waarop de laatste door de positiehouder gerapporteerde positie jegens dezelfde emittent was gemeld. Vorm in overeenstemming met ISO-norm 8601:2004 (jjjj-mm-dd)

16.

Annuleringsdatum

Datum waarop een annuleringsformulier is ingediend om een eerder ingediende foutieve melding te annuleren. Vorm in overeenstemming met ISO-norm 8601:2004 (jjjj-mm-dd)

17.

Opmerkingen

Vrije tekst — facultatief


TABEL 2

Lijst van velden voor openbaarmakingsdoeleinden (artikel 3)

Veldnaam

Beschrijving

1.

Positiehouder

Natuurlijke personen: voor- en achternaam

Rechtspersonen: volledige naam met de rechtsvorm als vermeld in het register waarin de rechtspersoon is ingeschreven, indien van toepassing

2.

Naam van de emittent

Volledige naam van de onderneming waarvan aandelen tot de handel op een handelsplatform zijn toegelaten

3.

ISIN

het ISIN van de hoofdklasse van gewone aandelen van de emittent. Indien er geen gewone aandelen tot de handel zijn toegelaten, het ISIN van de klasse van preferente aandelen (of van de hoofdklasse van preferente aandelen die tot de handel zijn toegelaten ingeval er meerdere klassen van dergelijke aandelen zijn)

4.

Omvang van de netto shortpositie in procent

Percentage (afgerond tot op twee decimalen) van het geplaatste kapitaal

5.

Positiedatum

Datum waarop de positie tot stand is gekomen, is veranderd of heeft opgehouden te bestaan in overeenstemming met ISO-norm 8601:2004 (jjjj-mm-dd)


BIJLAGE II

Model van formulier voor de melding van netto shortposities (artikel 2)

POSITIEHOUDER

Voornaam

ACHTERNAAM

Volledige naam van de onderneming

 

BIC-code

(indien de houder er een heeft)

 

Land

 

Adres

 

Contactpersoon

Voornaam

Achternaam

 

Telefoonnummer

 

Faxnummer

 

E-mailadres

 


MELDENDE PERSOON

(indien verschillend)

Voornaam

ACHTERNAAM

Volledige naam van de onderneming

 

Land

 

Adres

 

Contactpersoon

Voornaam

Achternaam

 

Telefoonnummer

 

Faxnummer

 

E-mailadres

 


NETTO SHORTPOSITIE IN AANDELEN

1.

Meldingsdatum

(jjjj-mm-dd)

 

2.   

Naam van de emittent

2.1.

ISIN-code

 

2.2.

Volledige naam

 

3.

Positiedatum

(jjjj-mm-dd)

 

4.   

Netto shortpositie na overschrijding van de drempel

4.1.

Aantal equivalente aandelen

 

4.2.

% van het geplaatste kapitaal

 

5.

Vorige meldingsdatum

(jjjj-mm-dd)

 

6.

Opmerkingen

 


NETTO SHORTPOSITIE IN OVERHEIDSSCHULD

1.

Meldingsdatum

(jjjj-mm-dd)

 

2.   

Naam van de emittent

2.1

Landcode

 

2.2

Volledige naam

 

3.

Positiedatum

(jjjj-mm-dd)

 

4.

Netto shortpositie na overschrijding van de drempel

Equivalent nominaal bedrag

 

5.

Vorige meldingsdatum

(jjjj-mm-dd)

 

6.

Opmerkingen

 


POSITIE IN ONGEDEKTE KREDIETVERZUIMSWAPS OP OVERHEIDSSCHULD

1.

Meldingsdatum

(jjjj-mm-dd)

 

2.   

Naam van de emittent

2.1.

Landcode

 

2.2.

Volledige naam

 

3.

Positiedatum

(jjjj-mm-dd)

 

4.

Netto shortpositie na overschrijding van de drempel

Equivalent nominaal bedrag

 

5.

Vorige meldingsdatum

(jjjj-mm-dd)

 

6.

Opmerkingen

 


BIJLAGE III

Modelformulier voor de annulering van foutieve meldingen (artikel 2)

POSITIEHOUDER

Voornaam

ACHTERNAAM

Volledige naam van de onderneming

 

BIC-code

(indien de houder er een heeft)

 

Land

 

Adres

 

Contactpersoon

Voornaam

Achternaam

 

Telefoonnummer

 

Faxnummer

 

E-mailadres

 


MELDENDE PERSOON

(indien verschillend)

Voornaam

ACHTERNAAM

Volledige naam van de onderneming

 

Land

 

Adres

 

Contactpersoon

Voornaam

Achternaam

 

Telefoonnummer

 

Faxnummer

 

E-mailadres

 


GEANNULEERDE NETTO SHORTPOSITIE IN AANDELEN

1.

Annuleringsdatum

(jjjj-mm-dd)

 

2.   

Naam van de emittent

2.1.

ISIN-code

 

2.2.

Volledige naam

 

3.

Positiedatum van de te annuleren melding

(jjjj-mm-dd)

 

4.   

In de te annuleren melding opgenomen netto shortpositie na overschrijding van de drempel

4.1.

Aantal equivalente aandelen

 

4.2.

% van het geplaatste kapitaal

 

5.

Meldingsdatum van de te annuleren melding

(jjjj-mm-dd)

 

6.

Opmerkingen

 


GEANNULLEERDE NETTO SHORTPOSITIE IN OVERHEIDSSCHULD

1.

Annuleringsdatum

(jjjj-mm-dd)

 

2.   

Naam van de emittent

2.1.

Landcode

 

2.2.

Volledige naam

 

3.

Positiedatum van de te annuleren melding

(jjjj-mm-dd)

 

4.

In de te annuleren melding opgenomen netto shortpositie na overschrijding van de drempel

Equivalent nominaal bedrag

 

5.

Meldingsdatum van de te annuleren melding

(jjjj-mm-dd)

 

6.

Opmerkingen

 


GEANNULEERDE POSITIE IN ONGEDEKTE KREDIETVERZUIMSWAPS OP OVERHEIDSSCHULD

1.

Annuleringsdatum

(jjjj-mm-dd)

 

2.   

Naam van de emittent

2.1.

Landcode

 

2.2.

Volledige naam

 

3.

Positiedatum van de te annuleren melding

(jjjj-mm-dd)

 

4.

In de te annuleren melding opgenomen netto shortpositie na overschrijding van de drempel

Equivalent nominaal bedrag

 

5.

Meldingsdatum van de te annuleren melding

(jjjj-mm-dd)

 

6.

Opmerkingen

 


Top