Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0815

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 815/2012 van de Commissie van 13 september 2012 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad wat betreft bijzondere regelingen voor niet-gevestigde belastingplichtigen die telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten verrichten voor niet-belastingplichtigen

OJ L 249, 14.9.2012, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 417 - 424

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/815/oj

14.9.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 249/3


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 815/2012 VAN DE COMMISSIE

van 13 september 2012

tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad wat betreft bijzondere regelingen voor niet-gevestigde belastingplichtigen die telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten verrichten voor niet-belastingplichtigen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (1), en met name artikel 44, lid 1), de tweede alinea van artikel 44, lid 2), artikel 45, leden 1) en 2), en artikel 51, lid 1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 904/2010 legt de regels vast voor de administratieve samenwerking en de strijd tegen fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (btw). De artikelen 44 en 45 van Verordening (EU) nr. 904/2010 hebben met name betrekking op de uitwisseling van gegevens met betrekking tot de bijzondere regelingen voor telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten in hoofdstuk 6 van titel XII van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (2). Deze bijzondere regelingen hebben betrekking op een buiten de lidstaat van verbruik gevestigde belastingplichtige die de verschuldigde btw over de desbetreffende verkopen in de lidstaat van verbruik via een elektronische interface in de lidstaat van identificatie opgeeft (éénloketsysteem).

(2)

Bepaalde gegevens met betrekking tot transacties die op grond van deze bijzondere regelingen zijn uitgevoerd, worden verzameld en uitgewisseld tussen de lidstaten. Het gaat daarbij met name om de uitwisseling van identificatiegegevens en het verzamelen en uitwisselen van gegevens in de btw-aangifte tussen de lidstaten, inclusief correcties op deze btw-aangiften.

(3)

Om te garanderen dat de informatie op een uniforme manier wordt uitgewisseld, moeten de technische details voor een dergelijke uitwisseling worden vastgesteld, inclusief een gemeenschappelijk elektronisch bericht. Op die manier wordt ook de uniforme ontwikkeling van de technische en functionele specificaties mogelijk gemaakt, aangezien die op basis van een gereguleerd raamwerk worden opgesteld.

(4)

Bepaalde gegevens met betrekking tot wijzigingen in de identificatiegegevens, zoals de uitsluiting van de bijzondere regelingen, de vrijwillige beëindiging of de wijziging van de lidstaat van identificatie, dienen ook onverwijld en op een uniforme manier te worden uitgewisseld, zodat de lidstaten de correcte toepassing van de bijzondere regelingen kunnen controleren en fraude kunnen bestrijden. Daartoe moet worden voorzien in gemeenschappelijke regelingen voor de elektronische uitwisseling van dergelijke informatie.

(5)

Om de administratieve lasten tot een minimum te beperken, moeten bepaalde eisen worden vastgelegd voor de elektronische interface die het indienen van identificatiegegevens en btw-aangiften door belastingplichtigen vergemakkelijkt. De lidstaten dienen de mogelijkheid te krijgen om aanvullende functionaliteiten te verschaffen om de administratieve lasten verder terug te brengen.

(6)

Om te garanderen dat de gegevens met betrekking tot de identificatie in de regeling en de op grond van de regeling ingediende btw-aangiften doeltreffend kunnen worden verzonden en verwerkt, dienen de lidstaten hun elektronische interface op een uniforme manier te ontwikkelen. Daarom is het voor de verzending van die gegevens nodig een gemeenschappelijk elektronisch bericht vast te stellen.

(7)

Er moet verduidelijkt worden welke gegevens moeten worden verstrekt in de situaties waar geen verkopen op grond van de bijzondere regelingen worden verricht in een specifieke periode in één of alle lidstaten.

(8)

Om de lidstaten en belastingplichtigen in staat te stellen op ondubbelzinnige wijze naar de btw-aangiften te verwijzen in hun latere communicatie, inclusief de betaling van de belasting, dient door de lidstaat van identificatie aan elke btw-aangifte een uniek referentienummer te worden toegekend.

(9)

Deze verordening dient vanaf dezelfde dag van toepassing te zijn als de artikelen 44 en 45 van Verordening (EU) nr. 904/2010.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité inzake administratieve samenwerking,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1.   „niet-Unieregeling”: de bijzondere regeling voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten of elektronische diensten verricht door niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen overeenkomstig titel XII, hoofdstuk 6, afdeling 2, van Richtlijn 2006/112/EG;

2.   „Unieregeling”: de bijzondere regeling voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten of elektronische diensten verricht door in de Gemeenschap doch niet in de lidstaat van verbruik gevestigde belastingplichtigen, overeenkomstig titel XII, hoofdstuk 6, afdeling 3, van Richtlijn 2006/112/EG;

3.   „bijzondere regelingen”: de niet-Unieregeling en de Unieregeling.

Artikel 2

Functionaliteiten van de elektronische interface

De elektronische interface in de lidstaat van identificatie waarmee een belastingplichtige het gebruik van een van de bijzondere regelingen registreert, en langs welke weg deze persoon de aangiften voor de belasting over de toegevoegde waarde (btw) op grond van die regeling bij de lidstaat van identificatie indient, wordt gekenmerkt door de volgende functionaliteiten:

a)

het moet de faciliteit bieden om de identificatiegegevens overeenkomstig artikel 361 van Richtlijn 2006/112/EG, of de btw-aangifte overeenkomstig de artikelen 365 en 369 octies van Richtlijn 2006/112/EG te bewaren, voordat de gegevens worden ingediend;

b)

het moet de belastingplichtige in staat stellen de relevante gegevens met betrekking tot de btw-aangiften in te dienen door middel van elektronische bestandsoverdracht overeenkomstig de voorwaarden die door de lidstaat van identificatie zijn vastgelegd.

Artikel 3

Verzending van identificatiegegevens

1.   De lidstaat van identificatie zendt de volgende informatie via het CCN/CSI-netwerk naar de andere lidstaten:

a)

gegevens ter identificatie van de belastingplichtige die de niet-Unieregeling gebruikt;

b)

vergelijkbare gegevens ter identificatie van de belastingplichtige die de Unieregeling gebruikt;

c)

een toegekend identificatienummer.

Het gemeenschappelijk elektronisch bericht als beschreven in bijlage I wordt gebruikt om de in de eerste alinea bedoelde informatie te verzenden. Kolom B van het gemeenschappelijk elektronisch bericht als beschreven in bijlage I wordt gebruikt voor de niet-Unieregeling en kolom C van dat gemeenschappelijk elektronisch bericht wordt gebruikt voor de Unieregeling.

2.   De lidstaat van identificatie stelt de andere lidstaten via het CNN/CSI-netwerk onverwijld in kennis met gebruikmaking van het gemeenschappelijk elektronisch bericht als beschreven in bijlage II bij deze verordening, daar waar de belastingplichtige:

a)

wordt uitgesloten van een van de bijzondere regelingen;

b)

vrijwillig het gebruik van een van de bijzondere regelingen beëindigt;

c)

de lidstaat van identificatie binnen de Unieregeling wijzigt.

Artikel 4

Indiening van de btw-aangifte door de belastingplichtige

1.   De belastingplichtige dient de btw-aangiften in overeenkomstig de voorschriften in de artikelen 365 en 369 octies van Richtlijn 2006/112/EG bij de lidstaat van identificatie met gebruikmaking van het gemeenschappelijk elektronisch bericht als beschreven in bijlage III bij deze verordening. Kolom B van het gemeenschappelijk elektronisch bericht als beschreven in bijlage III wordt gebruikt voor de niet-Unieregeling en kolom C van dat gemeenschappelijk elektronisch bericht wordt gebruikt voor de Unieregeling.

2.   Daar waar een belastingplichtige in geen enkele lidstaat diensten verricht op grond van de bijzondere regeling gedurende een aangiftetijdvak, wordt een nihil-aangifte ingevuld. Met dat doel worden voor de Unieregeling alleen de vakken 1, 2 en 21 van het gemeenschappelijke elektronische bericht als beschreven in bijlage III en voor de niet-Unieregeling de vakken 1, 2 en 11 ingevuld.

3.   Van de belastingplichtige wordt uitsluitend vereist de diensten in te vullen die verband houden met een lidstaat van verbruik en vanuit een lidstaat van vestiging indien de geleverde diensten op grond van de bijzondere regelingen zijn verricht respectievelijk in of vanuit die lidstaat, binnen het aangiftetijdvak.

Artikel 5

Verzending van de in de btw-aangifte vermelde informatie

De in de btw-aangifte vermelde informatie als bedoeld in artikel 4, lid 1, wordt door de lidstaat van identificatie via het CCN/CSI-netwerk verzonden naar iedere lidstaat van verbruik en vestiging die in de btw-aangifte wordt vernoemd, met gebruikmaking van het gemeenschappelijk elektronisch bericht als beschreven in bijlage III bij deze verordening.

Voor de toepassing van de eerste alinea zendt de lidstaat van identificatie de algemene gegevens in deel 1 van het gemeenschappelijk elektronisch bericht in bijlage III aan de lidstaat van verbruik en vestiging waarin of vanwaar de diensten zijn verricht, samen met de informatie in deel 2 van dat gemeenschappelijk elektronisch bericht dat betrekking heeft op die specifieke lidstaat van verbruik of vestiging.

De lidstaten van identificatie zenden de in de btw-aangifte vermelde informatie alleen naar die lidstaten die op die btw-aangifte staan vermeld.

Artikel 6

Uniek referentienummer

De informatie die op grond van artikel 5 wordt verzonden, bevat een door de lidstaat van identificatie toegewezen referentienummer dat uniek is voor de specifieke btw-aangifte.

Artikel 7

Correcties op btw-aangiften

De belastingplichtige wordt door de lidstaat van identificatie toegestaan om btw-aangiften te corrigeren door middel van de in artikel 2 bedoelde elektronische interface. De lidstaat van identificatie zendt de informatie over de correcties aan de betrokken lidst(a)at(en) van verbruik en vestiging in overeenstemming met artikel 5, en kent een tijdstempel toe aan die informatie.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2015.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 september 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 12.10.2010, blz. 1.

(2)  PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.


BIJLAGE I

Identificatiegegevens

Kolom A

Kolom B

Kolom C

Nummer van het vak

De niet-Unieregeling

De Unieregeling

1

Individueel btw-identificatienummer, toegekend door de lidstaat van identificatie in overeenstemming met artikel 362 van Richtlijn 2006/112/EG (1)

Individueel btw-identificatienummer, toegekend door de lidstaat van identificatie in overeenstemming met artikel 369 quinquies van Richtlijn 2006/112/EG, inclusief de landencode

2

Nationaal belastingnummer, indien van toepassing

 

3

Naam van de onderneming

Naam van de onderneming

4

De handelsna(a)m(en) van de onderneming indien verschillend van de naam van de onderneming

De handelsna(a)m(en) van de onderneming indien verschillend van de naam van de onderneming

5

Het volledige postadres (2)

Het volledige postadres (3)

6

Het land waar de belastingplichtige zijn zetel van bedrijfsuitoefening heeft gevestigd

Het land waar de belastingplichtige zijn zetel van bedrijfsuitoefening heeft gevestigd indien niet in de Unie

7

Het e-mailadres van de belastingplichtige

Het e-mailadres van de belastingplichtige

8

De website(s) van de belastingplichtige, indien van toepassing

De website(s) van de belastingplichtige, indien van toepassing

9

Naam contactpersoon

Naam contactpersoon

10

Telefoonnummer

Telefoonnummer

11

IBAN- of OBAN-nummer

IBAN-nummer

12

BIC-nummer

BIC-nummer

13.1

 

Individue(e)l(e) btw-identificatienummer(s) of, indien niet beschikbaar, het/de fisca(a)l(e) registratienummer(s), toegekend door de lidsta(a)t(en) waar de belastingplichtige (een) vaste inrichting(en) (4) heeft, buiten de lidstaat van identificatie

14.1

 

Volledige postadres(sen) en handelsna(a)m(en) van de vaste inrichtingen (5), buiten de lidstaat van identificatie

15.1

 

Individue(e)l(e) btw-identificatienummer(s), door de lidsta(a)t(en) toegekend aan een niet-gevestigde belastingplichtige (6).

16

Elektronische verklaring dat de belastingplichtige niet voor de btw binnen de Unie is geregistreerd

 

17

De datum van ingang van het gebruik van de regeling (7)

De datum van ingang van het gebruik van de regeling (8)

18

Datum van het verzoek van de kant van de belastingplichtige om op grond van de regeling te worden geregistreerd

Datum van het verzoek van de kant van de belastingplichtige om op grond van de regeling te worden geregistreerd

19

Datum waarop door de lidstaat van identificatie de beslissing is genomen over de registratie

Datum waarop door de lidstaat van identificatie de beslissing is genomen over de registratie

20

 

Indicator of de belastingplichtige deel uitmaakt van een btw-groep (9)

21

Individue(e)l(e) btw-identificatienummer(s), toegekend door de lidstaat van identificatie in overeenstemming met de artikelen 362 of 369 quinquies van Richtlijn 2006/112/EG voor zover de belastingplichtige reeds eerder van een van deze twee regelingen gebruik heeft gemaakt

Individue(e)l(e) btw-identificatienummer(s), toegekend door de lidstaat van identificatie in overeenstemming met de artikelen 362 of 369 quinquies van Richtlijn 2006/112/EG voor zover de belastingplichtige reeds eerder van een van deze twee regelingen gebruik heeft gemaakt


(1)  Volgens het model: EUxxxyyyyyz waarbij xxx de 3-cijferige ISO-code van de lidstaat van identificatie (MSI), yyyyy het door de MSI toegewezen 5-cijferige nummer en z een controlecijfer is.

(2)  Met de te vermelden postcode indien deze bestaat.

(3)  Met de te vermelden postcode indien deze bestaat.

(4)  Indien er sprake is van meerdere vaste inrichtingen, gebruik dan vak 13.1, 13.2, enz.

(5)  Indien er sprake is van meerdere vaste inrichtingen, gebruik dan vak 14.1, 14.2, enz.

(6)  Indien er sprake is van meerdere door de lidsta(a)t(en) toegekende btw-identificatienummers aan een niet-gevestigde belastingplichtige, gebruik dan vak 15.1, 15.2, enz.

(7)  Dit kan in een beperkt aantal gevallen eerder zijn dan de registratiedatum voor de regeling.

(8)  Dit kan in een beperkt aantal gevallen eerder zijn dan de registratiedatum voor de regeling.

(9)  Simpelweg ja/nee aanvinken.


BIJLAGE II

Gegevens met betrekking tot de status van een belastingplichtige in het register van een lidstaat van identificatie

Individueel btw-identificatienummer, toegekend door de lidstaat van identificatie, inclusief landencode

Datum waarop de wijziging ingaat

Reden om de status van de belastingplichtige in het register te wijzigen met gebruikmaking van de volgende codes:

1.

de belastingplichtige heeft de lidstaat van identificatie meegedeeld dat hij niet langer telecommunicatiediensten, omroepdiensten of elektronische diensten verricht;

2.

in de lidstaat van identificatie wordt aangenomen dat de belastingplichtige de onder de bijzondere regeling vallende belastbare activiteiten heeft beëindigd;

3.

de belastingplichtige voldoet niet langer aan de noodzakelijke voorwaarden om van de bijzondere regeling gebruik te maken;

4.

de belastingplichtige voldoet bij voortduring niet aan de voorschriften van de bijzondere regeling;

5.

de belastingplichtige heeft vrijwillig verzocht van de regeling af te zien;

6.

de belastingplichtige heeft het verzoek gedaan om in een nieuwe lidstaat van identificatie te worden geïdentificeerd.


BIJLAGE III

Btw-aangiften

Deel 1:   Algemene informatie

Kolom A

Kolom B

Kolom C

Nummer van het vak

De niet-Unieregeling

De Unieregeling

Uniek identificatienummer  (1)

1

Individueel btw-identificatienummer, toegekend door de lidstaat van identificatie in overeenstemming met artikel 362 van Richtlijn 2006/112/EG

Individueel btw-identificatienummer, toegekend door de lidstaat van identificatie in overeenstemming met artikel 369 quinquies van Richtlijn 2006/112/EG, inclusief landencode

2

Btw-tijdvak (2)

Btw-tijdvak (3)

2a

Begin- en einddatum van de periode (4)

Begin- en einddatum van de periode (5)

3

Valuta

Valuta

Deel 2:   Voor elke lidstaat van verbruik waarin de btw verschuldigd is  (6)

2a)   Diensten die worden verricht vanuit de zetel van bedrijfsuitoefening of vaste inrichting in de lidstaat van identificatie

4.1

Landencode van de lidstaat van verbruik

Landencode van de lidstaat van verbruik

5.1

Het normale btw-tarief in de lidstaat van verbruik

Het normale btw-tarief in de lidstaat van verbruik

6.1

Het verlaagde btw-tarief in de lidstaat van verbruik

Het verlaagde btw-tarief in de lidstaat van verbruik

7.1

Maatstaf van heffing tegen normaal tarief

Maatstaf van heffing tegen normaal tarief

8.1

Btw-bedrag tegen normaal tarief

Btw-bedrag tegen normaal tarief

9.1

Maatstaf van heffing tegen verlaagd tarief

Maatstaf van heffing tegen verlaagd tarief

10.1

Btw-bedrag tegen verlaagd tarief

Btw-bedrag tegen verlaagd tarief

11.1

Totaal te betalen btw-bedrag

Totaal te betalen btw-bedrag voor diensten die worden verricht vanuit de zetel van bedrijfsuitoefening of vaste inrichting in de lidstaat van identificatie

2b)   Diensten die worden verricht vanuit vaste inrichtingen buiten de lidstaat van identificatie  (7)

12.1

 

Landencode van de lidstaat van verbruik

13.1

 

Het normale btw-tarief in de lidstaat van verbruik

14.1

 

Het verlaagde btw-tarief in de lidstaat van verbruik

15.1

 

Individueel btw-identificatienummer, of indien niet beschikbaar, het fiscaal registratienummer, toegekend door de lidstaat van vaste inrichting, inclusief landencode

16.1

 

Maatstaf van heffing tegen het normale tarief

17.1

 

Te betalen btw-bedrag tegen het normale tarief

18.1

 

Maatstaf van heffing tegen het verlaagde tarief

19.1

 

Te betalen btw-bedrag tegen het verlaagde tarief

20.1

 

Totaal te betalen btw-bedrag voor diensten die worden verricht vanuit een vaste inrichting buiten de lidstaat van identificatie

2c)   Totaalbedrag voor de zetel van bedrijfsuitoefening of vaste inrichting in de lidstaat van identificatie, en alle vaste inrichtingen in alle andere lidstaten

21.1

 

Totaal te betalen btw-bedrag door alle inrichtingen (vak 11.1 + vak 11.2 … + vak 20.1 + 20.2 …)


(1)  Het door de lidstaat van identificatie toegewezen unieke referentienummer bestaat uit de landencode van de MSI/btw-nummer/periode - bv. GB/xxxxxxxxx/Q1.yy + het tijdstempel voor elke versie. Het nummer wordt door de lidstaat van identificatie toegekend vóór de verzending van de aangifte aan de andere betrokken lidstaat.

(2)  Heeft betrekking op kalenderkwartalen: Q1.yyyy - Q2.yyyy - Q3.yyyy - Q4.yyyy.

(3)  Heeft betrekking op kalenderkwartalen: Q1.yyyy - Q2.yyyy - Q3.yyyy - Q4.yyyy.

(4)  Uitsluitend in te vullen als de belastingplichtige meer dan één btw-aangifte voor hetzelfde kwartaal indient. Heeft betrekking op kalenderdagen: dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy.

(5)  Uitsluitend in te vullen als de belastingplichtige meer dan één btw-aangifte voor hetzelfde kwartaal indient. Heeft betrekking op kalenderdagen: dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy.

(6)  Indien er sprake is van meer dan één lidstaat van verbruik (of wanneer in het midden van een kwartaal in één lidstaat van verbruik een btw-tariefwijziging heeft plaatsgevonden), gebruik dan vak 4.2, 5.2, 6.2 enz.

(7)  Indien er sprake is van meerdere vaste inrichtingen, gebruik dan vak 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2, enz.


Top