EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0231

Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven Voor de EER relevante tekst

OJ L 83, 22.3.2012, p. 1–295 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 037 P. 3 - 297

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj

22.3.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 83/1


VERORDENING (EU) Nr. 231/2012 VAN DE COMMISSIE

van 9 maart 2012

tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 14 en artikel 30, lid 4, en Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's (2), en met name artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Van de in de EU-lijsten in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen levensmiddelenadditieven moeten de specificaties wat oorsprong, zuiverheidseisen en eventuele andere noodzakelijke informatie betreft, worden vastgesteld.

(2)

Daartoe moeten de vroegere specificaties van levensmiddelenadditieven in Richtlijn 2008/128/EG van de Commissie van 22 december 2008 houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (3), Richtlijn 2008/84/EG van de Commissie van 27 augustus 2008 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (4) en Richtlijn 2008/60/EG van de Commissie van 17 juni 2008 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (5) geactualiseerd en in deze verordening overgenomen worden. Die richtlijnen moeten dan ook worden ingetrokken.

(3)

Er moet rekening worden gehouden met de specificaties en analysemethoden die in het kader van de Codex Alimentarius door het Gezamenlijk Comité van deskundigen voor levensmiddelenadditieven van de FAO en de WHO (JECFA) zijn opgesteld.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft advies uitgebracht over de veiligheid van basisch methacrylaatcopolymeer (6) als glansmiddel. Dat levensmiddelenadditief is vervolgens voor specifieke toepassingen toegestaan en heeft het nummer E 1205 gekregen. Daarom moeten de specificaties van dat levensmiddelenadditief worden vastgesteld.

(5)

Volgens informatie van de levensmiddelenfabrikanten worden de levensmiddelenkleurstoffen ethylester van bèta-apo-8'-caroteenzuur (E 160f) en bruin FK (E 154), alsmede de aluminium bevattende draagstof bentoniet (E 558) niet meer gebruikt. De huidige specificaties van die levensmiddelenadditieven hoeven dus niet in deze verordening overgenomen te worden.

(6)

Op 10 februari 2010 heeft de EFSA advies uitgebracht over de veiligheid van sucrose-esters van vetzuren (E 473), bereid uit vinylesters van vetzuren (7). Op grond daarvan moeten de huidige specificaties worden aangepast, waarbij met name de maximumgehalten aan verontreinigingen die voor de veiligheid van belang zijn, verlaagd moeten worden.

(7)

De huidige specifieke zuiverheidseisen moeten worden aangepast door de maximumgehalten voor relevante afzonderlijke zware metalen zo mogelijk te verlagen indien de JECFA-grenswaarden lager zijn dan de momenteel geldende waarden. In overeenstemming met deze benadering moeten de grenswaarden voor de verontreiniging 4-methylimidazool in ammoniakkaramel (E 150c), voor sulfaatas in bètacaroteen (E 160a (i)) en voor magnesium- en alkalimetaalzouten in calciumcarbonaat (E 170) worden verlaagd. Van die benadering mag alleen worden afgeweken voor de additieven trinatriumcitraat (E 331 (iii)) (loodgehalte), carrageen (E 407) en verwerkt Eucheuma-wier (E 407a) (cadmiumgehalte), aangezien de fabrikanten hebben verklaard dat strengere bepalingen van de Unie, die in overeenstemming zouden zijn met de JECFA-grenswaarden, om technische redenen onmogelijk nageleefd zouden kunnen worden. De bijdrage van de totale inname van die twee verontreinigingen (lood en cadmium) in de drie genoemde levensmiddelenadditieven wordt niet significant geacht. Voor fosfaten (E 338-E 341 en E 450-E 452) moeten daarentegen wel nieuwe, beduidend lagere waarden worden vastgesteld, in vergelijking met de door het JECFA aangegeven waarden, gezien de nieuwe ontwikkelingen in het fabricageproces en met inachtneming van de recente aanbevelingen van de EFSA over het beperken van de inname van arseen, in het bijzonder in anorganische vorm (8). Bovendien moet met het oog op de veiligheid een nieuwe bepaling betreffende arseen worden vastgesteld voor glutaminezuur (E 620). Al met al profiteert de consument van deze aanpassingen aangezien de maximumgehalten voor zware metalen over de hele linie en in de meeste levensmiddelenadditieven lager worden. In de specificaties moet uitvoerige informatie over het productieproces en de uitgangsmaterialen van een levensmiddelenadditief worden vastgesteld om eventuele toekomstige beslissingen krachtens artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1333/2008 te vergemakkelijken.

(8)

De specificaties mogen geen organoleptische tests betreffende de smaak bevatten, omdat van de controleautoriteiten niet mag worden verwacht dat zij het risico aangaan een chemische stof te proeven.

(9)

In de specificaties moeten geen klassen worden genoemd, aangezien dat niets toevoegt.

(10)

De specificaties mogen geen ongespecificeerde waarde voor „zware metalen” aangeven, aangezien die niet gerelateerd is aan de toxiciteit maar het resultaat is van een globale analysemethode. Parameters voor afzonderlijke zware metalen zijn wel relevant voor de toxiciteit en worden in de specificaties opgenomen.

(11)

Sommige levensmiddelenadditieven zijn in de verschillende bepalingen van Richtlijn 95/2/EG (9) momenteel onder uiteenlopende namen opgenomen, namelijk carboxymethylcellulose (E 466), vernette natriumcarboxymethylcellulose (E 468), enzymatisch gehydrolyseerde carboxymethylcellulose (E 469) en bijenwas, wit en geel (E 901). De bij deze verordening vastgestelde specificaties moeten naar die verschillende namen verwijzen.

(12)

De huidige bepalingen voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks) zijn te algemeen en niet relevant voor de veiligheid; zij moeten worden vervangen door maximumwaarden voor de afzonderlijke paks die van belang zijn voor de levensmiddelenadditieven plantaardige koolstof (E 153) en microkristallijne was (E 905). Er moeten soortgelijke maximumwaarden worden vastgesteld voor formaldehyde in carrageen (E 407) en verwerkt Eucheuma-wier (E 407a), voor bepaalde microbiologische criteria in agaragar (E 406) en voor Salmonella spp. in door middel van fermentatie vervaardigde mannitol (E 421 (ii)).

(13)

Het gebruik van propaan-2-ol (isopropanol, isopropylalcohol) voor de vervaardiging van de additieven curcumine (E 100) en paprika-extract (E 160c) moet worden toegestaan, overeenkomstig de specificaties van het JECFA, aangezien dit gebruik door de EFSA veilig geacht wordt (10). Het gebruik van ethanol ter vervanging van propaan-2-ol bij de vervaardiging van gellangom (E 418) moet worden toegestaan als het eindproduct aan alle overige specificaties voldoet en het gebruik van ethanol als een geringer veiligheidsrisico beschouwd wordt.

(14)

Het percentage van het kleurbestanddeel in cochenille, karmijnzuur, karmijn (E 120) moet worden gepreciseerd, aangezien de maximumwaarden betrekking moeten hebben op de hoeveelheden van dat bestanddeel.

(15)

De nummering van de subcategorieën van carotenen (E 160a) moet in overeenstemming gebracht worden met de nummering van de Codex alimentarius.

(16)

De vaste vorm van melkzuur (E 270) moet ook in de specificaties worden vermeld, aangezien dit additief nu in vaste vorm kan worden vervaardigd en er geen veiligheidsrisico bestaat.

(17)

De temperatuur die nu vermeld staat voor het gewichtsverlies bij drogen van het anhydraat van mononatriumcitraat (E 331 (i)) moet worden gewijzigd, omdat de stof bij de momenteel beschreven omstandigheden ontleedt. De droogcondities voor trinatriumcitraat (E 331 (iii)) moeten ook worden gewijzigd, om de methode beter reproduceerbaar te maken.

(18)

De huidige specifieke absorptie van alfa-tocoferol (E 307) moet worden gecorrigeerd en het sublimatiepunt van sorbinezuur (E 200) is niet relevant en moet worden vervangen door een „oplosbaarheidstest”. De specificatie van de bacteriën die voor de vervaardiging van nisine (E 234) en natamycine (E 235) mogen worden gebruikt, moet in overeenstemming worden gebracht met de huidige taxonomische nomenclatuur.

(19)

Aangezien er nieuwe, innovatieve fabricagemethoden zijn waarmee minder verontreinigde levensmiddelenadditieven geproduceerd kunnen worden, moet de aanwezigheid van aluminium in levensmiddelenadditieven worden beperkt. Met het oog op een grotere rechtszekerheid en vermijding van discriminatie moet de fabrikanten van levensmiddelenadditieven een overgangsperiode worden geboden om zich geleidelijk aan die beperkingen aan te passen.

(20)

Waar van toepassing moeten er maximumwaarden voor aluminium in levensmiddelenadditieven worden vastgesteld, met name voor calciumfosfaten (E 341 (i)-(iii)) voor gebruik in voeding voor zuigelingen en peuters (11), zoals aangegeven in het advies van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding van 7 juni 1996 (12). In dit verband moet ook een maximum voor aluminium in calciumcitraat (E 333) worden vastgesteld.

(21)

De maxima voor aluminium in calciumfosfaten (E 341 (i)-(iii)), dinatriumdifosfaat (E 450 (i)) en calciumdiwaterstofdifosfaat (E 450 (vii)) moeten worden gewijzigd overeenkomstig het advies van de EFSA van 22 mei 2008 (13). De huidige maxima moeten worden verlaagd als dat technisch mogelijk is en de bijdrage tot de totale aluminiuminname significant is. In dit verband mogen aluminiumlakken van afzonderlijke levensmiddelenkleurstoffen alleen worden toegestaan als daarvoor een technische noodzaak bestaat.

(22)

De bepalingen betreffende de maxima voor aluminium in dicalciumfosfaat (E 341 (ii)), tricalciumfosfaat (E 341 (iii)) en calciumdiwaterstofdifosfaat (E 450 (vii)) mogen niet leiden tot een verstoring van de markt als gevolg van onvoldoende beschikbaarheid van deze stoffen.

(23)

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 258/2010 van de Commissie van 25 maart 2010 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van guarpitmeel van oorsprong of verzonden uit India wegens de risico's van verontreiniging met pentachloorfenol en dioxinen (14) moeten maxima worden vastgesteld voor de verontreiniging pentachloorfenol in guarpitmeel (E 412).

(24)

In overweging 48 van Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (15) wordt de lidstaten verzocht andere levensmiddelen dan in de verordening worden vermeld op de aanwezigheid van 3-MCPD te onderzoeken, teneinde te overwegen of het noodzakelijk is maximumgehalten voor die stof vast te stellen. De Franse autoriteiten hebben gegevens verstrekt over hoge concentraties 3-MCPD in het levensmiddelenadditief glycerol (E 422) en de gemiddelde gebruikte hoeveelheden van dit additief in diverse categorieën levensmiddelen. Er moeten maximumgehalten voor 3-MCPD in dit levensmiddelenadditief worden vastgesteld om te voorkomen dat die stof in het uiteindelijke levensmiddel in een hogere concentratie dan toegestaan aanwezig is, met inachtneming van de verdunningsfactor.

(25)

In verband met de ontwikkelingen in de analysemethoden moeten enkele van de huidige specificaties worden bijgesteld. De huidige grenswaarde „niet detecteerbaar” hangt samen met de ontwikkeling van de analysemethoden en moet door een numerieke waarde worden vervangen voor de additieven esters van mono- en diglyceriden van vetzuren (E 472a-f), polyglycerolesters van vetzuren (E 475) en esters van propaan-1,2-diol met vetzuren (E 477).

(26)

De specificaties met betrekking tot de vervaardiging van mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur (E 472c) moeten worden bijgewerkt, aangezien in plaats van alkalimetaalbasen tegenwoordig minder reactieve zouten daarvan worden gebruikt.

(27)

Het huidige criterium „vrije vetzuren” voor de additieven mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur (E 472c) en mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met monoacetyl- en diacetylwijnsteenzuur (E 472e) is niet relevant. Het moet worden vervangen door het criterium „zuurgetal”, dat een betere weergave is van de titrimetrische bepaling van de vrije zuurgroepen. Dit sluit aan bij het 71e verslag over levensmiddelenadditieven van het JECFA (16), waarin deze wijziging voor mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met monoacetyl- en diacetylwijnsteenzuur (E 472e) is geïntroduceerd.

(28)

De huidige, foutieve beschrijving van het additief magnesiumoxide (E 530) moet worden gecorrigeerd aan de hand van informatie van de fabrikanten, zodat hij in overeenstemming is met de Europese Farmacopee (17). De huidige maximumwaarde voor reducerende stoffen in het additief gluconzuur (E 574) moet ook worden aangepast, aangezien deze waarde technisch niet haalbaar is. Voor de schatting van het watergehalte van xylitol (E 967) moet de huidige methode op basis van het „gewichtsverlies bij drogen” door een betere methode worden vervangen.

(29)

Enkele van de huidige specificaties voor het additief candelillawas (E 902) moeten niet in deze verordening worden overgenomen omdat zij onjuist zijn. Bij calciumdiwaterstofdifosfaat (E 450 (vii)) moet de huidige vermelding betreffende P2O5 worden gecorrigeerd.

(30)

Bij de huidige vermelding „gehalte” van thaumatine (E 957) moet een omrekeningsfactor worden gecorrigeerd. Die factor moet worden gebruikt bij de kjeldahlmethode ter bepaling van het totaalgehalte van de stof op basis van de meting van het stikstofgehalte. De omrekeningsfactor moet worden aangepast op grond van de desbetreffende gepubliceerde literatuur over thaumatine (E 957).

(31)

De EFSA heeft de veiligheid van steviolglycosiden als zoetstof beoordeeld en daar op 10 maart 2010 advies over uitgebracht (18). Het gebruik van steviolglycosiden, waaraan het nummer E 960 is toegewezen, is inmiddels toegestaan onder welbepaalde gebruiksvoorwaarden. Daarom moeten de specificaties van dit levensmiddelenadditief worden vastgesteld.

(32)

Als gevolg van een wijziging in de taxonomie moeten de huidige specificaties van het uitgangsmateriaal (gisten) voor de vervaardiging van erytritol (E 968) worden geactualiseerd.

(33)

De huidige specificatie van quillaja-extract (E 999) wat betreft het pH-bereik moet in overeenstemming gebracht worden met de JECFA-specificatie.

(34)

De combinatie van citroenzuur en fosforzuur, die elk afzonderlijk bij de vervaardiging van het additief polydextrose (E 1200) mogen worden gebruikt, moet worden toegestaan zolang het eindproduct aan de zuiverheidseisen voldoet, aangezien hierdoor de opbrengst verbetert en de reactiekinetiek beter in de hand gehouden kan worden. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de veiligheid.

(35)

In tegenstelling tot wat bij kleine moleculen het geval is, is de molecuulmassa van een polymeer geen vaste waarde. Een bepaald polymeer kan bestaan uit moleculen van uiteenlopende massa. Die massaverdeling is onder meer afhankelijk van de wijze waarop het polymeer is gemaakt. De fysische eigenschappen en het gedrag van polymeren hangen af van de massa en de verdeling van moleculen met een bepaalde massa in het mengsel. Er zijn diverse mathematische modellen beschikbaar om de verdeling van moleculen in het mengsel te beschrijven. In de wetenschappelijke literatuur wordt het gebruik van de massagewogen gemiddelde molecuulmassa aanbevolen om polymeren te beschrijven. De specificaties van polyvinylpyrrolidon (E 1201) moeten in die zin worden gewijzigd.

(36)

Het criterium „destillatietraject” in de huidige specificaties van propaan-1,2-diol (E 1520) leidt tot conclusies die strijdig zijn met de resultaten van de gehaltebepaling. Dat criterium moet daarom worden gecorrigeerd en „destillatietest” worden genoemd.

(37)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Specificaties van levensmiddelenadditieven

De specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen levensmiddelenadditieven, met inbegrip van kleurstoffen en zoetstoffen, staan vermeld in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Intrekking

De Richtlijnen 2008/60/EG, 2008/84/EG en 2008/128/EG worden ingetrokken met ingang van 1 december 2012.

Artikel 3

Overgangsmaatregelen

Levensmiddelen die levensmiddelenadditieven bevatten die niet aan deze verordening voldoen maar voor 1 december 2012 legaal in de handel zijn gebracht, mogen worden verkocht zolang de voorraad strekt.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 december 2012.

De specificaties in de bijlage voor de additieven steviolglycosiden (E 960) en basisch methacrylaatcopolymeer (E 1205) zijn echter van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 maart 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(2)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1.

(3)  PB L 6 van 10.1.2009, blz. 20.

(4)  PB L 253 van 20.9.2008, blz. 1.

(5)  PB L 158 van 18.6.2008, blz. 17.

(6)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Scientific Opinion on the use of Basic Methacrylate Copolymer as a food additive on request from the European Commission. EFSA Journal 2010; 8(2):1513.

(7)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Scientific Opinion on the safety of sucrose esters of fatty acids prepared from vinyl esters of fatty acids and on the extension of use of sucrose esters of fatty acids in flavourings on request from the European Commission. EFSA Journal 2010; 8(3):1512.

(8)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on Arsenic in Food. EFSA Journal 2009; 7(10):1351.

(9)  PB L 61 van 18.3.1995, blz. 1.

(10)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Scientific Opinion on the re-evaluation of curcumin (E 100) as a food additive. EFSA Journal 2010; 8(9):1679.

(11)  Zoals gedefinieerd in Richtlijn 2006/125/EG van de Commissie van 5 december 2006 inzake bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters (gecodificeerde versie) (PB L 339 van 6.12.2006, blz. 16).

(12)  Opinion on Additives in nutrient preparations for use in infant formulae, follow-on formulae and weaning foods. Reports of the Scientific Committee on food (40th Series), blz. 13-30, (1997).

(13)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials on a request from European Commission on Safety of aluminium from dietary intake. The EFSA Journal (2008) 754, blz. 1-34.

(14)  PB L 80 van 26.3.2010, blz. 28.

(15)  PB L 364 van 20.12.2006, blz. 5.

(16)  WHO Technical Report Series, No 956, 2010.

(17)  Europese Farmacopee 7.0 deel 2, blz. 2415-2416.

(18)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources (ANS); Scientific Opinion on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive. The EFSA Journal (2010); 8(4):1537.


BIJLAGE

Opmerking: Ethyleenoxide mag niet voor sterilisatiedoeleinden in levensmiddelenadditieven worden gebruikt.

Aluminiumlakken voor gebruik in kleurstoffen, mits uitdrukkelijk vermeld

Definitie:

Aluminiumlakken worden bereid door reactie van kleurstoffen die aan de zuiverheidseisen in het desbetreffende specificatiedocument voldoen met aluminiumoxide in aanwezigheid van water. Het aluminiumoxide is gewoonlijk vers bereid, ongedroogd materiaal dat is verkregen door reactie van aluminiumsulfaat of aluminiumchloride met natriumcarbonaat, calciumcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat, calciumwaterstofcarbonaat of ammoniak. Na de lakvorming wordt het product afgefiltreerd, met water gewassen en gedroogd. In het uiteindelijke product kan ook niet-omgezet aluminiumoxide aanwezig zijn.

In HCl onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,5 %

In NaOH onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,5 %, alleen voor E 127 erytrosine

Met ether extraheerbare bestanddelen

Maximaal dan 0,2 % in neutraal milieu

Tevens gelden de bijzondere zuiverheidseisen voor de desbetreffende kleurstoffen

E 100 CURCUMINE

Synoniemen

CI Natural Yellow 3, kurkumageel, diferuloylmethaan

Definitie

Curcumine wordt verkregen door oplosmiddelextractie van kurkuma (geelwortel), de gemalen wortelstokken van Curcuma longa L. Voor het verkrijgen van een geconcentreerd curcuminepoeder wordt het extract gezuiverd door kristallisatie. Het product bestaat grotendeels uit curcuminen, dat wil zeggen het kleurbestanddeel 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-hepta-1,6-dieen-3,5-dion) en de twee demethoxyderivaten daarvan, in wisselende verhoudingen. Daarnaast kunnen kleine hoeveelheden oliën en harsen aanwezig zijn die van nature in kurkuma voorkomen.

Curcumine wordt ook in de vorm van aluminiumlak gebruikt; het aluminiumgehalte is minder dan 30 %.

Bij de extractie mogen alleen de volgende oplosmiddelen worden gebruikt: ethylacetaat, aceton, koolstofdioxide, dichloormethaan, butaan-1-ol, methanol, ethanol, hexaan, propaan-2-ol.

Colour Index-nummer

75300

Einecs-nummer

207-280-5

Chemische naam

I

1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)hepta-1,6-dieen-3,5-dion

II

1-(4-hydroxyfenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)hepta-1,6-dieen-3,5-dion

III

1,7-bis(4-hydroxyfenyl)hepta-1,6-dieen-3,5-dion

Molecuulformule

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Relatieve molecuulmassa

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Gehalte

Minimaal 90 % totaal aan kleurstoffen

Formula1 607 bij circa 426 nm in ethanol

Beschrijving

Oranjegeel kristallijn poeder

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in ethanol bij circa 426 nm

Smelttraject

179-182 °C

Zuiverheid

Oplosmiddelresten

Ethylacetaat

Maximaal 50 mg/kg, afzonderlijk of in combinatie

Aceton

Butaan-1-ol

Methanol

Ethanol

Hexaan

Propaan-2-ol

Dichloormethaan: maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 10 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 101 (i) RIBOFLAVINE

Synoniemen

Lactoflavine

Definitie

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

201-507-1

Chemische naam

7,8-Dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dion; 7,8-dimethyl-10-(1'-D-ribityl)isoalloxazine

Molecuulformule

C17H20N4O6

Relatieve molecuulmassa

376,37

Gehalte

Minimaal 98 % van de watervrije stof

Formula 328 bij circa 444 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Geel tot oranjegeel kristallijn poeder, met zwakke geur

Identificatie

Spectrometrie

De verhouding A375/A267 ligt tussen 0,31 en 0,33

in waterige oplossing

De verhouding A444/A267 ligt tussen 0,36 en 0,39

Maximum in water bij circa 375 nm

Specifieke draaiing

[α]D 20 tussen –115° en –140° in 0,05 N natriumhydroxideoplossing

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 1,5 % (4 uur bij 105 °C)

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Primaire aromatische aminen

Maximaal 100 mg/kg, berekend als aniline

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 101 (ii) RIBOFLAVINE-5'-FOSFAAT

Synoniemen

Riboflavine-5'-fosfaat-natrium

Definitie

Deze specificaties gelden voor riboflavine-5'-fosfaat met daarnaast geringe hoeveelheden vrije riboflavine en riboflavinedifosfaat.

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

204-988-6

Chemische naam

Mononatrium-(2R,3R,4S)-5-(3')10'-dihydro-7',8'-dimethyl-2',4'-dioxo-10'-benzo[γ]pteridinyl-2,3,4-trihydroxypentylfosfaat; mononatriumzout van de 5'-monofosfaatester van riboflavine

Molecuulformule

Dihydraat: C17H20N4NaO9P·2H2O

Anhydraat: C17H20N4NaO9P

Relatieve molecuulmassa

514,36

Gehalte

Minimaal 95 % totaal aan kleurstoffen, berekend als C17H20N4NaO9P·2H2O

Formula 250 bij circa 375 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Geel tot oranjegeel kristallijn poeder, met zwakke geur

Identificatie

Spectrometrie

De verhouding A375/A267 ligt tussen 0,30 en 0,34

in waterige oplossing

De verhouding A444/A267 ligt tussen 0,35 en 0,40

Maximum in water bij circa 375 nm

Specifieke draaiing

[α]D 20 tussen + 38° en + 42° in 5 M zoutzuur

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 8 % (5 uur vacuüm boven P2O5 bij 100 °C) voor het dihydraat

Sulfaatas

Maximaal 25 %

Anorganisch fosfaat

Maximaal 1,0 %, berekend als PO4 op watervrije basis

Secundaire kleurstoffen

Riboflavine (vrij): maximaal 6 %

Riboflavinedifosfaat: maximaal 6 %

Primaire aromatische aminen

Maximaal 70 mg/kg, berekend als aniline

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 102 TARTRAZINE

Synoniemen

CI Food Yellow 4

Definitie

Tartrazine wordt bereid uit 4-aminobenzeensulfonzuur, dat met zoutzuur en natriumnitriet wordt gediazoteerd. De diazoverbinding wordt vervolgens gekoppeld aan 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfofenyl)-1H-pyrazool-3-carbonzuur of aan de methylester, de ethylester of een zout van dit carbonzuur. De verkregen kleurstof wordt gezuiverd en als het natriumzout geïsoleerd. Tartrazine bestaat in hoofdzaak uit trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)-4-(4-sulfonatofenylazo)-1H-pyrazool-3-carboxylaat en secundaire kleurstoffen, met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen.

Tartrazine wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan.

Colour Index-nummer

19140

Einecs-nummer

217-699-5

Chemische naam

Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)-4-(4-sulfonatofenylazo)-1H-pyrazool-3-carboxylaat

Molecuulformule

C16H9N4Na3O9S2

Relatieve molecuulmassa

534,37

Gehalte

Minimaal 85 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

Formula 530 bij circa 426 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Lichtoranje poeder of korrels

Uiterlijk van de oplossing in water

Geel

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in water bij circa 426 nm

Zuiverheid

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Maximaal 1,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

4-hydrazinobenzeensulfonzuur

In totaal maximaal 0,5 %

4-aminobenzeensulfonzuur

5-oxo-1-(4-sulfofenyl)-2-pyrazoline-3-carbonzuur

4,4'-diazoaminobis(benzeensulfonzuur)

tetrahydroxybarnsteenzuur

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Maximaal 0,01 %, berekend als aniline

Met ether extraheerbare bestanddelen

Maximaal 0,2 % in neutraal milieu

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 104 CHINOLINEGEEL

Synoniemen

CI Food Yellow 13

Definitie

Chinolinegeel wordt bereid door sulfoneren van 2-(2-chinolyl)indaan-1,3-dion of een mengsel van ongeveer tweederde 2-(2-chinolyl)indaan-1,3-dion en eenderde 2-[2-(6-methylchinolyl)]indaan-1,3-dion. Chinolinegeel bestaat in hoofdzaak uit natriumzouten van een mengsel van disulfonaten (voornamelijk), monosulfonaten en trisulfonaten van de bovengenoemde verbinding en secundaire kleurstoffen, met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen.

Chinolinegeel wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan.

Colour Index-nummer

47005

Einecs-nummer

305-897-5

Chemische naam

Dinatriumzouten van de disulfonaten van 2-(2-chinolyl)indaan-1,3-dion (hoofdbestanddeel)

Molecuulformule

C18H9NNa2O8S2 (hoofdbestanddeel)

Relatieve molecuulmassa

477,38 (hoofdbestanddeel)

Gehalte

Minimaal 70 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

Chinolinegeel moet de volgende samenstelling hebben:

van het totaal aan aanwezige kleurstoffen

bestaat minimaal 80 % uit dinatrium-2-(2-chinolyl)indaan-1,3-diondisulfonaten

bestaat maximaal 15 % uit natrium-2-(2-chinolyl)indaan-1,3-dionmonosulfonaten

bestaat maximaal 7,0 % uit trinatrium-2-(2-chinolyl)indaan-1,3-diontrisulfonaat

Formula 865 (hoofdbestanddeel) bij circa 411 nm in waterige azijnzuuroplossing

Beschrijving

Poeder of korrels, geel

Uiterlijk van de oplossing in water

Geel

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in verdund azijnzuur met pH 5 bij circa 411 nm

Zuiverheid

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Maximaal 4,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

2-methylchinoline

In totaal maximaal 0,5 %

2-methylchinolinesulfonzuur

ftaalzuur

2,6-dimethylchinoline

2,6-dimethylchinolinesulfonzuur

2-(2-chinolyl)indaan-1,3-dion

Maximaal 4 mg/kg

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Maximaal 0,01 %, berekend als aniline

Met ether extraheerbare bestanddelen

Maximaal 0,2 % in neutraal milieu

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 110 ZONNEGEEL FCF

Synoniemen

CI Food Yellow 3, oranjegeel S

Definitie

Zonnegeel FCF bestaat in hoofdzaak uit dinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonatofenylazo)naftaleen-6-sulfonaat en secundaire kleurstoffen, met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen. Zonnegeel FCF wordt bereid door diazotering van 4-aminobenzeensulfonzuur met zoutzuur en natriumnitriet of zwavelzuur en natriumnitriet. De diazoverbinding wordt gekoppeld aan 6-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur. De kleurstof wordt geïsoleerd als het natriumzout en gedroogd.

Zonnegeel FCF wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan.

Colour Index-nummer

15985

Einecs-nummer

220-491-7

Chemische naam

Dinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonatofenylazo)naftaleen-6-sulfonaat

Molecuulformule

C16H10N2Na2O7S2

Relatieve molecuulmassa

452,37

Gehalte

Minimaal 85 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

Formula 555 bij circa 485 nm in waterige oplossing bij pH 7

Beschrijving

Poeder of korrels, oranjerood

Uiterlijk van de oplossing in water

Oranje

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in water bij circa 485 nm bij pH 7

Zuiverheid

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Maximaal 5,0 %

1-(Fenylazo)-2-naftalenol (Soedan I)

Maximaal 0,5 mg/kg

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

4-aminobenzeensulfonzuur

In totaal maximaal 0,5 %

3-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur

6-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur

7-hydroxynaftaleen-1,3-disulfonzuur

4,4'-diazoaminobis(benzeensulfonzuur)

6,6'-oxybis(naftaleen-2-sulfonzuur)

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Maximaal 0,01 %, berekend als aniline

Met ether extraheerbare bestanddelen

Maximaal 0,2 % in neutraal milieu

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 120 COCHENILLE, KARMIJNZUUR, KARMIJN

Synoniemen

CI Natural Red 4

Definitie

Karmijn en karmijnzuur worden verkregen uit extracten (in water, alcoholwater of alcohol) van cochenille, dat bestaat uit de gedroogde lijfjes van het vrouwtjesinsect Dactylopius coccus Costa.

Het kleurbestanddeel is karmijnzuur.

Er kunnen aluminiumlakken van karmijnzuur (karmijn) worden gevormd waarin aluminium en karmijnzuur verondersteld worden in een molaire verhouding van 1:2 aanwezig te zijn.

In handelsproducten is de kleurstof aanwezig samen met ammonium-, calcium-, kalium- of natriumkationen, afzonderlijk of in combinatie, en deze kationen kunnen ook in overmaat aanwezig zijn.

Handelsproducten kunnen ook eiwitmateriaal bevatten dat van het insect afkomstig is, en kunnen ook vrij karminaat of een geringe rest van ongebonden aluminiumkationen bevatten.

Colour Index-nummer

75470

Einecs-nummer

Cochenille: 215-680-6; karmijnzuur: 215-023-3; karmijn: 215-724-4

Chemische naam

7-β-D-Glucopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxoantraceen-2-carbonzuur (karmijnzuur); karmijn is het gehydrateerde aluminiumchelaat van dit zuur

Molecuulformule

C22H20O13 (karmijnzuur)

Relatieve molecuulmassa

492,39 (karmijnzuur)

Gehalte

Minimaal 2,0 % karmijnzuur in extracten die karmijnzuur bevatten; Minimaal 50 % karmijnzuur in chelaten

Beschrijving

Kruimelige vaste stof of poeder, rood tot donkerrood. Cochenille-extract is meestal een donkerrode vloeistof, maar kan ook tot een poeder worden gedroogd.

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in ammonia bij circa 518 nm

Maximum in verdund zoutzuur bij circa 494 nm voor karmijnzuur

Formula 139 bij de piek omstreeks 494 nm in verdund zoutzuur voor karmijnzuur

Zuiverheid

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 122 AZORUBINE, KARMOZIJN

Synoniemen

CI Food Red 3

Definitie

Azorubine bestaat in hoofdzaak uit dinatrium-4-hydroxy-3-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftaleen-1-sulfonaat en secundaire kleurstoffen, met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen.

Azorubine wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan.

Colour Index-nummer

14720

Einecs-nummer

222-657-4

Chemische naam

Dinatrium-4-hydroxy-3-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftaleen-1-sulfonaat

Molecuulformule

C20H12N2Na2O7S2

Relatieve molecuulmassa

502,44

Gehalte

Minimaal 85 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

Formula 510 bij circa 516 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Poeder of korrels, rood tot kastanjebruin

Uiterlijk van de oplossing in water

Rood

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in water bij circa 516 nm

Zuiverheid

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Maximaal 1 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

4-aminonaftaleen-1-sulfonzuur

In totaal maximaal 0,5 %

4-hydroxynaftaleen1-sulfonzuur

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Maximaal 0,01 %, berekend als aniline

Met ether extraheerbare bestanddelen

Maximaal 0,2 % in neutraal milieu

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 123 AMARANT

Synoniemen

CI Food Red 9

Definitie

Amarant bestaat in hoofdzaak uit trinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftaleen-3,6-disulfonaat en secundaire kleurstoffen, met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen. Amarant wordt bereid door koppeling van 4-aminonaftaleen-1-sulfonzuur aan 3-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur.

Amarant wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan.

Colour Index-nummer

16185

Einecs-nummer

213-022-2

Chemische naam

Trinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftaleen-3,6-disulfonaat

Molecuulformule

C20H11N2Na3O10S3

Relatieve molecuulmassa

604,48

Gehalte

Minimaal 85 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

Formula 440 bij circa 520 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Poeder of korrels, roodbruin

Uiterlijk van de oplossing in water

Rood

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in water bij circa 520 nm

Zuiverheid

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Maximaal 3,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

4-aminonaftaleen-1-sulfonzuur

In totaal maximaal 0,5 %

3-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur

6-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur

7-hydroxynaftaleen-1,3-disulfonzuur

7-hydroxynaftaleen-1,3,6-sulfonzuur

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Maximaal 0,01 %, berekend als aniline

Met ether extraheerbare bestanddelen

Maximaal 0,2 % in neutraal milieu

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 124 PONCEAU 4R, COCHENILLEROOD A

Synoniemen

CI Food Red 7, New Coccine

Definitie

Ponceau 4R bestaat in hoofdzaak uit trinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftaleen-6,8-disulfonaat en secundaire kleurstoffen, met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen. Ponceau 4R wordt verkregen door koppeling van gediazoteerd naftionzuur aan G-zuur (2-naftol-6,8-disulfonzuur) en omzetting van het koppelingsproduct in het trinatriumzout.

Ponceau 4R wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan.

Colour Index-nummer

16255

Einecs-nummer

220-036-2

Chemische naam

Trinatrium-2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftaleen-6,8-disulfonaat

Molecuulformule

C20H11N2Na3O10S3

Relatieve molecuulmassa

604,48

Gehalte

Minimaal 80 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

Formula 430 bij circa 505 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Poeder of korrels, roodachtig

Uiterlijk van de oplossing in water

Rood

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in water bij circa 505 nm

Zuiverheid

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Maximaal 1,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

4-aminonaftaleen-1-sulfonzuur

In totaal maximaal 0,5 %

7-hydroxynaftaleen-1,3-disulfonzuur

3-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur

6-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur

7-hydroxynaftaleen-1,3,6-sulfonzuur

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Maximaal 0,01 %, berekend als aniline

Met ether extraheerbare bestanddelen

Maximaal 0,2 % in neutraal milieu

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 127 ERYTROSINE

Synoniemen

CI Food Red 14

Definitie

Erytrosine bestaat in hoofdzaak uit het monohydraat van dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajood-3-oxido-6-oxo-9-xanthenyl)benzoaat en secundaire kleurstoffen, met daarnaast water, natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen Erytrosine wordt bereid door jodering van fluoresceïne, het condensatieproduct van resorcinol en ftaalzuuranhydride.

Erytrosine wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan.

Colour Index-nummer

45430

Einecs-nummer

240-474-8

Chemische naam

Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajood-3-oxido-6-oxoxantheen-9-yl)benzoaat, monohydraat

Molecuulformule

C20H6I4Na2O5·H2O

Relatieve molecuulmassa

897,88

Gehalte

Minimaal 87 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het watervrije natriumzout

Formula1 100 bij circa 526 nm in waterige oplossing bij pH 7

Beschrijving

Poeder of korrels, rood

Uiterlijk van de oplossing in water

Rood

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in water bij circa 526 nm bij pH 7

Zuiverheid

Anorganische jodiden

Maximaal 0,1 %, berekend als natriumjodide

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,2 %

Secundaire kleurstoffen (behalve fluoresceïne)

Maximaal 4,0 %

Fluoresceïne

Maximaal 20 mg/kg

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

trijoodresorcinol

Maximaal 0,2 %

2-(2,4-dihydroxy-3,5-dijoodbenzoyl)benzoëzuur

Maximaal 0,2 %

Met ether extraheerbare bestanddelen

Maximaal 0,2 % uit een oplossing met pH tussen 7 en 8

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 129 ALLURAROOD AC

Synoniemen

CI Food Red 17

Definitie

Allurarood AC bestaat in hoofdzaak uit dinatrium-2-hydroxy-1-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonato-fenylazo)naftaleen-6-sulfonaat en secundaire kleurstoffen, met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen Allurarood AC wordt bereid door koppeling van gediazoteerd 5-amino-4-methoxytolueen-2-sulfonzuur aan 6-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur.

Allurarood AC wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan.

Colour Index-nummer

16035

Einecs-nummer

247-368-0

Chemische naam

Dinatrium-2-hydroxy-1-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatofenylazo)naftaleen-6-sulfonaat

Molecuulformule

C18H14N2Na2O8S2

Relatieve molecuulmassa

496,42

Gehalte

Minimaal 85 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

Formula 540 bij circa 504 nm in waterige oplossing bij pH 7

Beschrijving

Poeder of korrels, donkerrood

Uiterlijk van de oplossing in water

Rood

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in water bij circa 504 nm

Zuiverheid

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Maximaal 3,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

6-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur, natriumzout

Maximaal 0,3 %

4-amino-5-methoxy-2-methylbenzeensulfonzuur

Maximaal 0,2 %

6,6-oxybis(naftaleen-2-sulfonzuur), dinatriumzout

Maximaal 1,0 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Maximaal 0,01 %, berekend als aniline

Met ether extraheerbare bestanddelen

Maximaal 0,2 % uit een oplossing met pH 7

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 131 PATENTBLAUW V

Synoniemen

CI Food Blue 5

Definitie

Patentblauw V bestaat in hoofdzaak uit de calcium- of natriumverbinding van het inwendig zout van [4-[α-(4-diëthylaminofenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfofenylmethylideen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]diëthylammoniumhydroxide en secundaire kleurstoffen, met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat en/of calciumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen.

Het kaliumzout is eveneens toegestaan.

Colour Index-nummer

42051

Einecs-nummer

222-573-8

Chemische naam

Calcium- of natriumverbinding van het inwendig zout van [4-[α-(4-diëthylaminofenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfofenylmethylideen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]diëthylammoniumhydroxide

Molecuulformule

Calciumverbinding: C27H31N2O7S2Ca1/2

Natriumverbinding: C27H31N2O7S2Na

Relatieve molecuulmassa

Calciumverbinding: 579,72

Natriumverbinding: 582,67

Gehalte

Minimaal 85 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

Formula2 000 bij circa 638 nm in waterige oplossing bij pH 5

Beschrijving

Poeder of korrels, donkerblauw

Uiterlijk van de oplossing in water

Blauw

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in water bij 638 nm bij pH 5

Zuiverheid

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Maximaal 2,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

3-hydroxybenzaldehyde

In totaal maximaal 0,5 %

3-hydroxybenzoëzuur

3-hydroxy-4-sulfobenzoëzuur

N,N-diëthylaminobenzeensulfonzuur

Leukobase

Maximaal 4,0 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Maximaal 0,01 %, berekend als aniline

Met ether extraheerbare bestanddelen

Maximaal 0,2 % uit een oplossing met pH 5

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 132 INDIGOTINE, INDIGOKARMIJN

Synoniemen

CI Food Blue 1

Definitie

Indigotine bestaat in hoofdzaak uit een mengsel van dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolylideen-5,5'-disulfonaat en dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolylideen-5,7'-disulfonaat en secundaire kleurstoffen, met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen.

Indigotine wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan.

Indigokarmijn wordt verkregen door sulfonering van indigo. Dit wordt uitgevoerd door indigo of indigopasta met zwavelzuur te verwarmen. Vervolgens wordt de kleurstof geïsoleerd en gezuiverd.

Colour Index-nummer

73015

Einecs-nummer

212-728-8

Chemische naam

Dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolylideen-5,5'-disulfonaat

Molecuulformule

C16H8N2Na2O8S2

Relatieve molecuulmassa

466,36

Gehalte

Minimaal 85 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout;

dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolylideen-5,7'-disulfonaat: maximaal 18 %

Formula 480 bij circa 610 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Poeder of korrels, donkerblauw

Uiterlijk van de oplossing in water

Blauw

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in water bij circa 610 nm

Zuiverheid

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Met uitzondering van dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolylideen-5,7'-disulfonaat: maximaal 1,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

isatine-5-sulfonzuur

In totaal maximaal 0,5 %

5-sulfoantranilzuur

antranilzuur

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Maximaal 0,01 %, berekend als aniline

Met ether extraheerbare bestanddelen

Maximaal 0,2 % in neutraal milieu

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 133 BRILJANTBLAUW FCF

Synoniemen

CI Food Blue 2

Definitie

Briljantblauw FCF bestaat in hoofdzaak uit dinatrium-α-[4-(N-ethyl-3-sulfonatobenzylamino)fenyl]-α-[4-(N-ethyl-3-sulfonatobenzylamino)cyclohexa-2,5-diënylideen]tolueen-2-sulfonaat en de isomeren daarvan en secundaire kleurstoffen, met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen.

Briljantblauw FCF wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan.

Colour Index-nummer

42090

Einecs-nummer

223-339-8

Chemische naam

Dinatrium-α-[4-(N-ethyl-3-sulfonatobenzylamino)fenyl]-α-[4-N-ethyl-3-sulfonatobenzylamino)cyclohexa-2,5-diënylideen]tolueen-2-sulfonaat

Molecuulformule

C37H34N2Na2O9S3

Relatieve molecuulmassa

792,84

Gehalte

Minimaal 85 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

Formula1 630 bij circa 630 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Poeder of korrels, roodachtig blauw

Uiterlijk van de oplossing in water

Blauw

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in water bij circa 630 nm

Zuiverheid

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Maximaal 6,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

som van 2-, 3- en 4-formylbenzeensulfonzuur

Maximaal 1,5 %

3-(N-ethyl-4-sulfofenylamino)-methylbenzeensulfonzuur

Maximaal 0,3 %

Leukobase

Maximaal 5,0 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Maximaal 0,01 %, berekend als aniline

Met ether extraheerbare bestanddelen

Maximaal 0,2 % bij pH 7

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 140 (i) CHLOROFYLEN

Synoniemen

CI Natural Green 3, Magnesiumchlorofyl, magnesiumfeofytine

Definitie

Chlorofylen worden verkregen door oplosmiddelextractie van eetbaar plantaardig materiaal, gras, luzerne en brandnetel. Tijdens de verwijdering van het oplosmiddel kan het van nature aanwezige, gecoördineerde magnesium geheel of gedeeltelijk van de chlorofylen worden verwijderd, waardoor de overeenkomstige feofytinen worden gevormd. De voornaamste kleurstoffen zijn de feofytinen en magnesiumchlorofylen. Het geëxtraheerde product, waaruit het oplosmiddel is verwijderd, bevat andere pigmenten zoals carotenoïden alsmede van het uitgangsmateriaal afkomstige oliën, vetten en wassen. Voor de extractie mogen alleen de volgende oplosmiddelen worden gebruikt: aceton, butanon, dichloormethaan, koolstofdioxide, methanol, ethanol, propaan-2-ol en hexaan.

Colour Index-nummer

75810

Einecs-nummer

Chlorofylen: 215-800-7; chlorofyl a: 207-536-6; chlorofyl b: 208-272-4

Chemische naam

De belangrijkste kleurstoffen zijn:

fytyl-(132 R,17S,18S)-3-(8-ethyl-132-methoxycarbonyl-2,7,12,18-tetramethyl-13'-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyclopenta[at]porfyrine-17-yl)-propionaat (feofytine a), of als het magnesiumcomplex (chlorofyl a)

fytyl-(132 R,17S,18S)-3-(8-ethyl-7-formyl-132-methoxycarbonyl-2,12,18-trimethyl-13'-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyclopenta[at]porfyrine-17-yl)-propionaat (feofytine b), of als het magnesiumcomplex (chlorofyl b)

Molecuulformule

Chlorofyl a, magnesiumcomplex: C55H72MgN4O5

Chlorofyl a: C55H74N4O5

Chlorofyl b, magnesiumcomplex: C55H70MgN4O6

Chlorofyl b: C55H72N4O6

Relatieve molecuulmassa

Chlorofyl a, magnesiumcomplex: 893,51

Chlorofyl a: 871,22

Chlorofyl b, magnesiumcomplex: 907,49

Chlorofyl b: 885,20

Gehalte

Totaal aan gecombineerde chlorofylen en de magnesiumcomplexen daarvan minimaal 10 %

Formula 700 bij circa 409 nm in chloroform

Beschrijving

Wasachtige vaste stof, van kleur verlopend van olijfgroen tot donkergroen, afhankelijk van het gehalte aan gecoördineerd magnesium

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in chloroform bij circa 409 nm

Zuiverheid

Oplosmiddelresten

Aceton

Maximaal 50 mg/kg, afzonderlijk of in combinatie

Butanon

Methanol

Ethanol

Propaan-2-ol

Hexaan

Dichloormethaan

Maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 140 (ii) CHLOROFYLINEN

Synoniemen

CI Natural Green 5, natriumchlorofyline, kaliumchlorofyline

Definitie

De alkalimetaalzouten van chlorofylinen worden verkregen door verzeping van een oplosmiddelextract van eetbaar plantaardig materiaal, gras, luzerne en brandnetel. Met de verzeping worden de methyl- en fytolestergroepen verwijderd en kan de cyclopentenylring gedeeltelijk worden gesplitst. De zuurgroepen worden geneutraliseerd, zodat het kalium- en/of natriumzout ontstaan.

Voor de extractie mogen alleen de volgende oplosmiddelen worden gebruikt: aceton, butanon, dichloormethaan, koolstofdioxide, methanol, ethanol, propaan-2-ol en hexaan.

Colour Index-nummer

75815

Einecs-nummer

287-483-3

Chemische naam

De belangrijkste kleurstoffen in zuurvorm zijn:

3-(10-carboxylato-4-ethyl-1,3,5,8-tetramethyl-9-oxo-2-vinyl-7-forbinyl)propionaat (chlorofyline a)

en

3-(10-carboxylato-4-ethyl-3-formyl-1,5,8-trimethyl-9-oxo-2-vinyl-7-forbinyl)propionaat (chlorofyline b)

Afhankelijk van de mate van hydrolyse kan de cyclopentenylring gesplitst worden, waardoor een derde carboxylgroep wordt gevormd.

Er kunnen ook magnesiumcomplexen aanwezig zijn

Molecuulformule

Chlorofyline a (zuurvorm): C34H34N4O5

Chlorofyline b (zuurvorm): C34H32N4O6

Relatieve molecuulmassa

Chlorofyline a: 578,68

Chlorofyline b: 592,66

Deze waarden kunnen 18 dalton hoger zijn wanneer de cyclopentenylring gesplitst is

Gehalte

Totaal aan chlorofylinen minimaal 95 % van het gedurende één uur bij 100 °C gedroogde monster

Formula 700 bij circa 405 nm in waterige oplossing bij pH 9

Formula 140 bij circa 653 nm in waterige oplossing bij pH 9

Beschrijving

Donkergroen tot blauwzwart poeder

Identificatie

Spectrometrie

Maxima in waterige fosfaatbuffer van pH 9 bij circa 405 nm en circa 653 nm

Zuiverheid

Oplosmiddelresten

Aceton

Maximaal 50 mg/kg, afzonderlijk of in combinatie

Butanon

Methanol

Ethanol

Propaan-2-ol

Hexaan

Dichloormethaan

maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 10 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 141 (i) KOPERCOMPLEXEN VAN CHLOROFYLEN

Synoniemen

CI Natural Green 3, koperchlorofyl, koperfeofytine

Definitie

Kopercomplexen van chlorofylen worden verkregen door toevoeging van een koperzout aan de stof die wordt verkregen door oplosmiddelextractie uit eetbaar plantaardig materiaal, gras, luzerne en brandnetel. Het product waaruit het oplosmiddel is verwijderd, bevat andere pigmenten zoals carotenoïden alsmede van het uitgangsmateriaal afkomstige oliën, vetten en wassen. De voornaamste kleurstoffen zijn koperfeofytinen. Voor de extractie mogen alleen de volgende oplosmiddelen worden gebruikt: aceton, butanon, dichloormethaan, koolstofdioxide, methanol, ethanol, propaan-2-ol en hexaan.

Colour Index-nummer

75810

Einecs-nummer

Koperchlorofyl a: 239-830-5; koperchlorofyl b: 246-020-5

Chemische naam

[Fytyl(132 R,17S,18S)-3-(8-ethyl-132-methoxycarbonyl-2,7,12,18-tetramethyl-13'-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyclopenta[at]porfyrine-17-yl)-propionaat]-koper(II) (koperchlorofyl a)

[Fytyl(132 R,17S,18S)-3-(8-ethyl-7-formyl-132-methoxycarbonyl-2,12,18-trimethyl-13'-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyclopenta[at]porfyrine-17-yl)-propionaat]-koper(II) (koperchlorofyl b)

Molecuulformule

Koperchlorofyl a: C55H72CuN4O5

Koperchlorofyl b: C55H70CuN4O6

Relatieve molecuulmassa

Koperchlorofyl a: 932,75

Koperchlorofyl b: 946,73

Gehalte

Totaal gehalte aan koperchlorofylen minimaal 10 %

Formula 540 bij circa 422 nm in chloroform

Formula 300 bij circa 652 nm in chloroform

Beschrijving

Wasachtige vaste stof, van kleur uiteenlopend van blauwgroen tot donkergroen, afhankelijk van het uitgangsmateriaal

Identificatie

Spectrometrie

Maxima in chloroform bij circa 422 nm en circa 652 nm

Zuiverheid

Oplosmiddelresten

Aceton

Maximaal 50 mg/kg, afzonderlijk of in combinatie

Butanon

Methanol

Ethanol

Propaan-2-ol

Hexaan

Dichloormethaan

maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Koperionen

Maximaal 200 mg/kg

Koper totaal

Maximaal 8,0 % van het totaal aan koperfeofytinen

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 141 (ii) KOPERCOMPLEXEN VAN CHLOROFYLINEN

Synoniemen

Natriumkoperchlorofyline, kaliumkoperchlorofyline, CI Natural Green 5

Definitie

De alkalimetaalzouten van koperchlorofylinen worden verkregen door toevoeging van koper aan het door verzeping van een oplosmiddelextract van eetbaar plantaardig materiaal, gras, luzerne en brandnetel verkregen product. Met de verzeping worden de methyl- en fytolestergroepen verwijderd en kan de cyclopentenylring gedeeltelijk worden gesplitst. Na toevoeging van koper aan de gezuiverde chlorofylinen worden de zuurgroepen geneutraliseerd, zodat het kalium- en/of natriumzout ontstaan.

Voor de extractie mogen alleen de volgende oplosmiddelen worden gebruikt: aceton, butanon, dichloormethaan, koolstofdioxide, methanol, ethanol, propaan-2-ol en hexaan.

Colour Index-nummer

75815

Einecs-nummer

 

Chemische naam

De belangrijkste kleurstoffen in zuurvorm zijn 3-(10-carboxylato-4-ethyl-1,3,5,8-tetramethyl-9-oxo-2-vinyl-7-forbinyl)propionaat, kopercomplex (koperchlorofyline a) en 3-(10-carboxylato-4-ethyl-3-formyl-1,5,8-trimethyl-9-oxo-2-vinyl-7-forbinyl)propionaat, kopercomplex (koperchlorofyline b)

Molecuulformule

Koperchlorofyline a (zuurvorm): C34H32CuN4O5

Koperchlorofyline b (zuurvorm): C34H30CuN4O6

Relatieve molecuulmassa

Koperchlorofyline a: 640,20

Koperchlorofyline b: 654,18

Deze waarden kunnen 18 dalton hoger zijn wanneer de cyclopentenylring gesplitst is

Gehalte

Totaal aan koperchlorofylinen minimaal 95 % van het gedurende één uur bij 100 °C gedroogde monster

Formula 565 bij circa 405 nm in waterige fosfaatbuffer van pH 7,5

Formula 145 bij circa 630 nm in waterige fosfaatbuffer van pH 7,5

Beschrijving

Donkergroen tot blauwzwart poeder

Identificatie

Spectrometrie

Maxima in waterige fosfaatbuffer van pH 7,5 bij circa 405 nm en circa 630 nm

Zuiverheid

Oplosmiddelresten

Aceton

maximaal 50 mg/kg, afzonderlijk of in combinatie

Butanon

Methanol

Ethanol

Propaan-2-ol

Hexaan

Dichloormethaan

maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Koperionen

Maximaal 200 mg/kg

Koper totaal

Maximaal 8,0 % van het totaal aan koperchlorofylinen

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 142 GROEN S

Synoniemen

CI Food Green 4, Briljantgroen BS

Definitie

Groen S bestaat in hoofdzaak uit natrium-N-[4-[[4-(dimethylamino)fenyl](2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftalenyl)methyleen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]-N-methylmethaanaminium en secundaire kleurstoffen, met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen.

Groen S wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan.

Colour Index-nummer

44090

Einecs-nummer

221-409-2

Chemische naam

Natrium-N-[4-[[4-(dimethylamino)fenyl](2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftalenyl)methyleen]cyclohexa-2,5-dieen-1-ylideen]-N-methylmethaanaminium; natrium-5-[4-dimethylamino-α-(4-dimethyliminiocyclohexa-2,5-diënylideen)benzyl]-6-hydroxy-7-sulfonatonaftaleen-2-sulfonaat (alternatieve naam)

Molecuulformule

C27H25N2NaO7S2

Relatieve molecuulmassa

576,63

Gehalte

Minimaal 80 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

Formula1 720 bij circa 632 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Poeder of korrels, donkerblauw of donkergroen

Uiterlijk van de oplossing in water

Blauw of groen

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in water bij circa 632 nm

Zuiverheid

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Maximaal 1,0 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylalcohol

Maximaal 0,1 %

4,4'-bis(dimethylamino)benzofenon

Maximaal 0,1 %

3-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur

Maximaal 0,2 %

Leukobase

Maximaal 5,0 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Maximaal 0,01 %, berekend als aniline

Met ether extraheerbare bestanddelen

Maximaal 0,2 % in neutraal milieu

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 150a KARAMEL

Synoniemen

Basische karamel

Definitie

Karamel wordt bereid door gecontroleerde hittebehandeling van koolhydraten (in de handel verkrijgbare extensieve zoetstoffen van levensmiddelenkwaliteit bestaande uit de monomeren glucose en fructose en/of polymeren daarvan, bijvoorbeeld glucosestroop, sacharose, invertstroop en dextrose). Ter bevordering van de karamellisering mogen zuren, basen en zouten worden toegevoegd, met uitzondering van ammoniumverbindingen en sulfieten.

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

232-435-9

Chemische naam

 

Molecuulformule

 

Relatieve molecuulmassa

 

Gehalte

 

Beschrijving

Donkerbruine tot zwarte vloeistoffen of vaste stoffen

Identificatie

 

Zuiverheid

Door DEAE-cellulose gebonden kleurstof

Maximaal 50 %

Door fosforylcellulose gebonden kleurstof

Maximaal 50 %

Kleurintensiteit (1)

0,01-0,12

Stikstof totaal

Maximaal 0,1 %

Zwavel totaal

Maximaal 0,2 %

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 150b ALKALI-SULFIETKARAMEL

Synoniemen

 

Definitie

Alkali-sulfietkaramel wordt bereid door gecontroleerde hittebehandeling van koolhydraten (in de handel verkrijgbare extensieve zoetstoffen van levensmiddelenkwaliteit bestaande uit de monomeren glucose en fructose en/of polymeren daarvan, bijvoorbeeld glucosestroop, sacharose, invertstroop en dextrose) met of zonder zuur of base en in aanwezigheid van sulfietverbindingen (zwaveligzuur, kaliumsulfiet, kaliumwaterstofsulfiet, natriumsulfiet en natriumwaterstofsulfiet); er mogen geen ammoniumverbindingen worden gebruikt.

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

232-435-9

Chemische naam

 

Molecuulformule

 

Relatieve molecuulmassa

 

Gehalte

 

Beschrijving

Donkerbruine tot zwarte vloeistoffen of vaste stoffen

Identificatie

 

Zuiverheid

Door DEAE-cellulose gebonden kleurstof

Meer dan 50 %

Kleurintensiteit (2)

0,05-0,13

Stikstof totaal

Maximaal 0,3 % (3)

Zwaveldioxide

Maximaal 0,2 % (3)

Zwavel totaal

0,3-3,5 % (3)

Door DEAE-cellulose gebonden zwavel

Meer dan 40 %

Extinctieverhouding van door DEAE-cellulose gebonden kleurstof

19-34

Extinctieverhouding (A280/560)

Groter dan 50

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 150c AMMONIAKKARAMEL

Synoniemen

 

Definitie

Ammoniakkaramel wordt bereid door beheerste hittebehandeling van koolhydraten (in de handel verkrijgbare extensieve zoetstoffen van levensmiddelenkwaliteit bestaande uit de monomeren glucose en fructose en/of polymeren daarvan, bijvoorbeeld glucosestroop, sacharose, invertstroop en dextrose) met of zonder zuur of base en in aanwezigheid van ammoniumverbindingen (ammoniumhydroxide, ammoniumcarbonaat, ammoniumwaterstofcarbonaat en ammoniumfosfaat); er mogen geen sulfietverbindingen worden gebruikt.

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

232-435-9

Chemische naam

 

Molecuulformule

 

Relatieve molecuulmassa

 

Gehalte

 

Beschrijving

Donkerbruine tot zwarte vloeistoffen of vaste stoffen

Identificatie

 

Zuiverheid

Door DEAE-cellulose gebonden kleurstof

Maximaal 50 %

Door fosforylcellulose gebonden kleurstof

Meer dan 50 %

Kleurintensiteit (4)

0,08-0,36

Ammoniakstikstof

Maximaal 0,3 % (5)

4-Methylimidazool

Maximaal 200 mg/kg (5)

2-Acetyl-4-(tetrahydroxybutyl)imidazool

Maximaal 10 mg/kg (5)

Zwavel totaal

Maximaal 0,2 % (5)

Stikstof totaal

0,7-3,3 % (5)

Extinctieverhouding van door fosforylcellulose gebonden kleurstof

13-35

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 150d SULFIET-AMMONIAKKARAMEL

Synoniemen

 

Definitie

Sulfiet-ammoniakkaramel wordt bereid door gecontroleerde hittebehandeling van koolhydraten (in de handel verkrijgbare extensieve zoetstoffen van levensmiddelenkwaliteit bestaande uit de monomeren glucose en fructose en/of polymeren daarvan, bijvoorbeeld glucosestroop, sacharose, invertstroop en dextrose) met of zonder zuur of base en in aanwezigheid van ammoniumverbindingen (zwaveligzuur, kaliumsulfiet, kaliumwaterstofsulfiet, natriumsulfiet, natriumwaterstofsulfiet, ammoniumhydroxide, ammoniumcarbonaat, ammoniumwaterstofcarbonaat, ammoniumfosfaat, ammoniumsulfaat, ammoniumsulfiet en ammoniumwaterstofsulfiet).

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

232-435-9

Chemische naam

 

Molecuulformule

 

Relatieve molecuulmassa

 

Gehalte

 

Beschrijving

Donkerbruine tot zwarte vloeistoffen of vaste stoffen

Identificatie

 

Zuiverheid

Door DEAE-cellulose gebonden kleurstof

Meer dan 50 %

Kleurintensiteit (6)

0,10-0,60

Ammoniakstikstof

Maximaal 0,6 % (7)

Zwaveldioxide

Maximaal 0,2 % (7)

4-Methylimidazool

Maximaal 250 mg/kg (7)

Stikstof totaal

0,3-1,7 % (7)

Zwavel totaal

0,8-2,5 % (7)

Verhouding stikstof/zwavel van alcoholneerslag

0,7-2,7

Extinctieverhouding van alcoholneerslag (8)

8-14

Extinctieverhouding (A280/560)

Maximaal 50

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 151 BRILJANTZWART BN, ZWART PN

Synoniemen

CI Food Black 1

Definitie

Briljantzwart BN bestaat hoofdzakelijk uit tetranatrium-4-aceetamido-5-hydroxy-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenylazo)-1-naftylazo]naftaleen-1,7-disulfonaat en secundaire kleurstoffen, met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als belangrijkste kleurloze componenten.

Briljantzwart BN wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan.

Colour Index-nummer

28440

Einecs-nummer

219-746-5

Chemische naam

Tetranatrium-4-aceetamido-5-hydroxy-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenylazo)-1-naftylazo]naftaleen-1,7-disulfonaat

Molecuulformule

C28H17N5Na4O14S4

Relatieve molecuulmassa

867,69

Gehalte

Minimaal 80 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

Formula 530 bij circa 570 nm in waterige oplossing

Beschrijving

Poeder of korrels, zwart

Uiterlijk van de oplossing in water

Zwartblauw

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in water bij circa 570 nm

Zuiverheid

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Maximaal 4 %, uitgedrukt op basis van het pigmentgehalte

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

4-aceetamido-5-hydroxynaftaleen-1,7-disulfonzuur

In totaal maximaal 0,8 %

4-amino-5-hydroxynaftaleen-1,7-disulfonzuur

8-aminonaftaleen-2-sulfonzuur

4,4'-diazoaminobis(benzeensulfonzuur)

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Maximaal 0,01 %, berekend als aniline

Met ether extraheerbare bestanddelen

Maximaal 0,2 % in neutraal milieu

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 153 PLANTAARDIGE KOOLSTOF

Synoniemen

Carbo vegetabilis

Definitie

Actieve plantaardige koolstof wordt verkregen door verkoling van plantaardig materiaal zoals hout, celluloseresten, turf, kokosnootdoppen en andere doppen. De aldus verkregen actieve koolstof wordt in een schijvenmolen gemalen en het verkregen actieve koolstofpoeder wordt gecycloneerd. De fijne fractie uit de cycloon wordt gezuiverd door wassen met zoutzuur en vervolgens geneutraliseerd en gedroogd. Het verkregen product is bekend als actieve kool. Door nogmaals cycloneren of malen, gevolgd door wassen met zuur, neutraliseren en drogen wordt uit de fijne fractie een product met een sterker kleurend vermogen verkregen. Het bestaat hoofdzakelijk uit fijn verdeelde koolstof. Het kan geringe hoeveelheden stikstof, waterstof en zuurstof bevatten. Na de bereiding kan aan het product wat vocht zijn geadsorbeerd

Colour Index-nummer

77266

Einecs-nummer

231-153-3

Chemische naam

Koolstof

Molecuulformule

C

Relatieve atoommassa

12,01

Gehalte

Minimaal 95 % koolstof op basis van de watervrije en asvrije stof

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 12 % (4 uur bij 120 °C)

Beschrijving

Zwart reukloos poeder

Identificatie

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water en organische oplosmiddelen

Verbranding

Bij verhitting tot gloeien verbrandt het langzaam zonder vlam

Zuiverheid

As (totaal)

Maximaal 4,0 % (ontbrandingstemperatuur 625 °C)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Benzo[a]pyreen minder dan 50 μg/kg in het extract dat wordt verkregen door 1 g product continu te extraheren met 10 g zuiver cyclohexaan

In base oplosbare bestanddelen

Het filtraat dat wordt verkregen door 2 g monster te koken met 20 ml 1 N natriumhydroxide en te filtreren, moet kleurloos zijn

E 155 BRUIN HT

Synoniemen

CI Food Brown 3

Definitie

Bruin HT bestaat in hoofdzaak uit dinatrium-4,4'-(2,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-1,3-fenyleenbisazo)bis(naftaleen-1-sulfonaat) en secundaire kleurstoffen, met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen.

Bruin HT wordt beschreven als het natriumzout. Het calcium- en het kaliumzout zijn ook toegestaan.

Colour Index-nummer

20285

Einecs-nummer

224-924-0

Chemische naam

Dinatrium-4,4'-(2,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-1,3-fenyleenbisazo)bis(naftaleen-1-sulfonaat)

Molecuulformule

C27H18N4Na2O9S2

Relatieve molecuulmassa

652,57

Gehalte

Minimaal 70 % totaal aan kleurstoffen, berekend als het natriumzout

Formula 403 bij circa 460 nm in waterige oplossing bij pH 7

Beschrijving

Poeder of korrels, roodbruin

Uiterlijk van de oplossing in water

Bruin

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in water van pH 7 bij circa 460 nm

Zuiverheid

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Maximaal 10 % (dunnelaagchromatografie)

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

4-aminonaftaleen-1-sulfonzuur

Maximaal 0,7 %

niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Maximaal 0,01 %, berekend als aniline

Met ether extraheerbare bestanddelen

Maximaal 0,2 % uit een oplossing met pH 7

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 160a (i) BÈTA-CAROTEEN

Synoniemen

CI Food Orange 5

Definitie

Deze specificaties gelden voornamelijk voor het all-trans-isomeer van β-caroteen, samen met kleine hoeveelheden andere carotenoïden. Verdunde en gestabiliseerde preparaten kunnen een andere verhouding trans/cis-isomeren hebben.

Colour Index-nummer

40800

Einecs-nummer

230-636-6

Chemische naam

β-Caroteen, β,β-caroteen

Molecuulformule

C40H56

Relatieve molecuulmassa

536,88

Gehalte

Minimaal 96 % totaal aan kleurstoffen, uitgedrukt als β-caroteen

Formula2 500 bij circa 440-457 nm in cyclohexaan

Beschrijving

Kristallen of kristallijn poeder, rood tot roodbruin

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in cyclohexaan bij 453-456 nm

Zuiverheid

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Secundaire kleurstoffen

Andere carotenoïden dan β-caroteen: maximaal 3,0 % van het totaal aan kleurstoffen

Lood

Maximaal 2 mg/kg

E 160a (ii) PLANTAARDIGE CAROTENEN

Synoniemen

CI Food Orange 5

Definitie

Plantaardige carotenen worden verkregen door oplosmiddelextractie van eetbare gewassen, wortelen, plantaardige oliën, gras, alfalfa (luzerne) en brandnetel.

De belangrijkste kleurstof bestaat uit carotenoïden waarvan β-caroteen het grootste deel uitmaakt. Ook kunnen α- en γ-caroteen en andere pigmenten aanwezig zijn. Naast de kleurpigmenten kan de stof van nature in het uitgangsmateriaal aanwezige oliën, vetten en wassen bevatten.

Bij de extractie mogen alleen de volgende oplosmiddelen worden gebruikt: aceton, butanon, methanol, ethanol, propaan-2-ol, hexaan (9), dichloormethaan en koolstofdioxide.

Colour Index-nummer

75130

Einecs-nummer

230-636-6

Chemische naam

 

Molecuulformule

β-caroteen: C40H56

Relatieve molecuulmassa

β-caroteen: 536,88

Gehalte

Het gehalte aan carotenen, uitgedrukt als β-caroteen, bedraagt minimaal 5 %. Voor producten die door extractie van plantaardige oliën verkregen zijn: minimaal 0,2 % in voedingsvet.

Formula2 500 bij circa 440-457 nm in cyclohexaan

Beschrijving

 

Identificatie

Spectrometrie

Maxima in cyclohexaan bij 440-457 nm en 470-486 nm

Zuiverheid

Oplosmiddelresten

Aceton

maximaal 50 mg/kg, afzonderlijk of in combinatie

Butanon

Methanol

Propaan-2-ol

Hexaan

Ethanol

Dichloormethaan

Maximaal 10 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

E 160a (iii) BÈTA-CAROTEEN UIT Blakeslea trispora

Synoniemen

CI Food Orange 5

Definitie

Verkregen door een gistingsproces met een mengcultuur van de twee geslachtelijke voortplantingstypes (+) en (–) van stammen van de schimmel Blakeslea trispora. Het β-caroteen wordt uit de biomassa geëxtraheerd met ethylacetaat of isobutylacetaat gevolgd door propaan-2-ol, en vervolgens gekristalliseerd. Het gekristalliseerde product bestaat hoofdzakelijk uit trans-β-caroteen. Door het natuurlijke proces bestaat ongeveer 3 % van het product uit gemengde carotenoïden, wat karakteristiek is voor het product.

Colour Index-nummer

40800

Einecs-nummer

230-636-6

Chemische naam

β-Caroteen, β,β-caroteen

Molecuulformule

C40H56

Relatieve molecuulmassa

536,88

Gehalte

Minimaal 96 % totaal aan kleurstoffen, uitgedrukt als β-caroteen

Formula2 500 bij circa 440-457 nm in cyclohexaan

Beschrijving

Rode, roodbruine of paarsviolette kristallen of kristallijn poeder (de kleur hangt af van het gebruikte extractiemiddel en de kristallisatiecondities)

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in cyclohexaan bij 453-456 nm

Zuiverheid

Oplosmiddelresten

Ethylacetaat

maximaal 0,8 %, afzonderlijk of in combinatie

Ethanol

Isobutylacetaat: maximaal 1,0 %

Propaan-2-ol: maximaal 0,1 %

Sulfaatas

Maximaal 0,2 %

Secundaire kleurstoffen

Andere carotenoïden dan β-caroteen: maximaal 3,0 % van het totaal aan kleurstoffen

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Microbiologische criteria

Schimmels

Maximaal 100 kolonies per gram

Gisten

Maximaal 100 kolonies per gram

Salmonella spp.

Afwezig in 25 g

Escherichia coli

Afwezig in 5 g

E 160a (i) CAROTEEN UIT ALGEN

Synoniemen

CI Food Orange 5

Definitie

Gemengde carotenen kunnen ook worden verkregen uit de alg Dunaliella salina, die in grote zoutmeren in Whyalla in Zuid-Australië wordt gekweekt. β-Caroteen wordt met een etherische olie geëxtraheerd. Het preparaat is een suspensie in spijsolie (20-30 %). De verhouding trans/cis-isomeren ligt tussen 50/50 en 71/29.

De belangrijkste kleurstof bestaat uit carotenoïden waarvan β-caroteen het grootste deel uitmaakt. Verder kunnen α-caroteen, luteïne, zeaxanthine en β-cryptoxanthine aanwezig zijn. Naast de kleurpigmenten kan de stof van nature in het uitgangsmateriaal aanwezige oliën, vetten en wassen bevatten.

Colour Index-nummer

75130

Einecs-nummer

 

Chemische naam

 

Molecuulformule

β-Caroteen: C40H56

Relatieve molecuulmassa

β-Caroteen: 536,88

Gehalte

Het gehalte aan caroteen, uitgedrukt als β-caroteen, bedraagt minimaal 20 %

Formula2 500 bij circa 440-457 nm in cyclohexaan

Beschrijving

 

Identificatie

Spectrometrie

Maxima in cyclohexaan bij 440-457 nm en 474-486 nm

Zuiverheid

Natuurlijke tocoferolen in spijsolie

Maximaal 0,3 %

Lood

Maximaal 2 mg/kg

E 160b — ANNATTO, BIXINE, NORBIXINE

I.   MET OPLOSMIDDEL GEËXTRAHEERD BIXINE EN NORBIXINE

Synoniemen

CI Natural Orange 4

Definitie

Bixine wordt bereid door extractie van de buitenste schil van de zaden van de annattoboom (Bixa orellana L.) met een of meer van de oplosmiddelen aceton, methanol, hexaan, dichloormethaan of koolstofdioxide, gevolgd door verwijdering van het oplosmiddel.

Norbixine wordt bereid door hydrolyse van het geëxtraheerde bixine met waterige loog.

Bixine en norbixine kunnen andere uit de annattozaden geëxtraheerde materialen bevatten.

Bixinepoeder bevat verscheidene gekleurde bestanddelen, waarvan veruit het voornaamste bixine is, dat in zowel cis- als trans-vorm aanwezig kan zijn. Ook kunnen thermische afbraakproducten van bixine aanwezig zijn.

Norbixinepoeder bevat het hydrolyseproduct van bixine, in de vorm van de natrium- of kaliumzouten, als voornaamste kleurstof. Zowel de cis- als de trans-vorm kan aanwezig zijn.

Colour Index-nummer

75120

Einecs-nummer

Annatto: 215-735-4; annattozaadextract: 289-561-2; bixine: 230-248-7

Chemische naam

Bixine:

6'-methyl-hydrogeen-9'-cis-6,6'-diapocaroteen-6,6'-dioaat

6'-methyl-hydrogeen-9'-trans-6,6'-diapocaroteen-6,6'-dioaat

Norbixine:

9'-cis-6,6'-diapocaroteen-6,6'-dizuur

9'-trans-6,6'-diapocaroteen-6,6'-dizuur

Molecuulformule

Bixine:

C25H30O4

Norbixine:

C24H28O4

Relatieve molecuulmassa

Bixine:

394,51

Norbixine:

380,48

Gehalte

Gehalte van bixinepoeders minimaal 75 % carotenoïden totaal, berekend als bixine

Gehalte van norbixinepoeders minimaal 25 % carotenoïden totaal, berekend als norbixine

Bixine:

Formula

2 870 bij circa 502 nm in chloroform

Norbixine:

Formula

2 870 bij circa 482 nm in kaliumhydroxideoplossing

Beschrijving

Roodbruin poeder, of roodbruine suspensie of oplossing

Identificatie

Spectrometrie

Bixine:

maximum in chloroform bij circa 502 nm

Norbixine:

maximum in verdunde kaliumhydroxideoplossing bij circa 482 nm

Zuiverheid

Oplosmiddelresten

Aceton

maximaal 50 mg/kg, afzonderlijk of in combinatie

Methanol

Hexaan

Dichloormethaan

maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

II.   MET LOOG GEËXTRAHEERDE ANNATTO

Synoniemen

CI Natural Orange 4

Definitie

In water oplosbare annatto wordt bereid door extractie van de buitenste schil van de zaden van de annattoboom (Bixa orellana L.) met loog (natrium- of kaliumhydroxide).

In water oplosbare annatto bevat norbixine, het hydrolyseproduct van bixine, in de vorm van de natrium- of kaliumzouten, als voornaamste kleurstof. Zowel de cis- als de trans-vorm kan aanwezig zijn.

Colour Index-nummer

75120

Einecs-nummer

Annatto: 215-735-4; annattozaadextract: 289-561-2; bixine: 230-248-7

Chemische naam

Bixine:

6'-methyl-hydrogeen-9'-cis-6,6'-diapocaroteen-6,6'-dioaat

6'-methyl-hydrogeen-9'-trans-6,6'-diapocaroteen-6,6'-dioaat

Norbixine:

9'-cis-6,6'-diapocaroteen-6,6'-dizuur

9'-trans-6,6'-diapocaroteen-6,6'-dizuur

Molecuulformule

Bixine:

C25H30O4

Norbixine:

C24H28O4

Relatieve molecuulmassa

Bixine:

394,51

Norbixine:

380,48

Gehalte

Minimaal 0,1 % totaal aan carotenoïden, uitgedrukt als norbixine

Norbixine:

Formula

2 870 bij circa 482 nm in kaliumhydroxideoplossing

Beschrijving

Roodbruin poeder, of roodbruine suspensie of oplossing

Identificatie

Spectrometrie

Bixine:

maximum in chloroform bij circa 502 nm

Norbixine:

maximum in verdunde kaliumhydroxideoplossing bij circa 482 nm

Zuiverheid

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

III.   MET OLIE GEËXTRAHEERDE ANNATTO

Synoniemen

CI Natural Orange 4

Definitie

Annatto-extracten in olie, als oplossing of als suspensie, worden bereid door extractie van de buitenste schil van de zaden van de annattoboom (Bixa orellana L.) met plantaardige spijsolie. Annatto-extract in olie bevat verscheidene gekleurde bestanddelen, waarvan veruit het belangrijkste bixine is dat in zowel de cis- als de trans-vorm aanwezig kan zijn. Ook kunnen thermische afbraakproducten van bixine aanwezig zijn.

Colour Index-nummer

75120

Einecs-nummer

Annatto: 215-735-4; annattozaadextract: 289-561-2; bixine: 230-248-7

Chemische naam

Bixine:

6'-methyl-hydrogeen-9'-cis-6,6'-diapocaroteen-6,6'-dioaat

6'-methyl-hydrogeen-9'-trans-6,6'-diapocaroteen-6,6'-dioaat

Norbixine:

9'-cis-6,6'-diapocaroteen-6,6'-dizuur

9'-trans-6,6'-diapocaroteen-6,6'-dizuur

Molecuulformule

Bixine:

C25H30O4

Norbixine:

C24H28O4

Relatieve molecuulmassa

Bixine:

394,51

Norbixine:

380,48

Gehalte

Minimaal 0,1 % totaal aan carotenoïden, uitgedrukt als bixine

Bixine:

Formula

2 870 bij circa 502 nm in chloroform

Beschrijving

Roodbruin poeder, of roodbruine suspensie of oplossing

Identificatie

Spectrometrie

Bixine:

maximum in chloroform bij circa 502 nm

Norbixine:

maximum in verdunde kaliumhydroxideoplossing bij circa 482 nm

Zuiverheid

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 160c PAPRIKA-EXTRACT, CAPSANTHINE, CAPSORUBINE

Synoniemen

Paprikatinctuur

Definitie

Paprika-extract wordt verkregen door oplosmiddelextractie van paprikapoeder, dat bestaat uit de gemalen peulen, met of zonder zaden, van Capsicum annuum L., en de voornaamste kleurstoffen van deze specerij bevat. De voornaamste kleurstoffen zijn capsanthine en capsorubine. Verder zijn tal van andere kleurstoffen aanwezig.

Bij de extractie mogen alleen de volgende oplosmiddelen worden gebruikt: methanol, ethanol, aceton, hexaan, dichloormethaan, ethylacetaat, propaan-2-ol en koolstofdioxide.

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

Capsanthine: 207-364-1, capsorubine: 207-425-2

Chemische naam

Capsanthine: (3R, 3'S, 5'R)-3,3'-dihydroxy-β,κ-caroteen-6-on

Capsorubine: (3S, 3'S, 5R, 5'R)-3,3'-dihydroxy-κ,κ-caroteen-6,6'-dion

Molecuulformule

Capsanthine:

C40H56O3

Capsorubine:

C40H56O4

Relatieve molecuulmassa

Capsanthine:

584,85

Capsorubine:

600,85

Gehalte

Paprika-extract: minimaal 7,0 % carotenoïden

Capsanthine/capsorubine: minimaal 30 % van het totaal aan carotenoïden

Formula2 100 bij circa 462 nm in aceton

Beschrijving

Donkerrode viskeuze vloeistof

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in aceton bij circa 462 nm

Kleurreactie

Bij toevoeging van 1 druppel zwavelzuur aan 1 druppel monster in 2-3 druppels chloroform ontstaat een diepblauwe kleur

Zuiverheid

Oplosmiddelresten

Ethylacetaat

maximaal 50 mg/kg, afzonderlijk of in combinatie

Methanol

Ethanol

Aceton

Hexaan

Propaan-2-ol

Dichloormethaan

maximaal 10 mg/kg

Capsaïcine

Maximaal 250 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 160d LYCOPEEN

i)   SYNTHETISCH LYCOPEEN

Synoniemen

Lycopeen uit chemische synthese

Definitie

Synthetisch lycopeen is een mengsel van geometrische isomeren van lycopenen en wordt bereid door wittig-condensatie van synthetische tussenproducten die gewoonlijk worden gebruikt bij de productie van andere in levensmiddelen gebruikte carotenoïden. Synthetisch lycopeen bestaat hoofdzakelijk uit all-trans-lycopeen tezamen met 5-cis-lycopeen en kleinere hoeveelheden van andere isomeren. Commerciële lycopeenpreparaten, bestemd voor gebruik in levensmiddelen, worden geformuleerd als suspensies in spijsolie of als in water dispergeerbaar of in water oplosbaar poeder.

Colour Index-nummer

75125

Einecs-nummer

207-949-1

Chemische naam

ψ,ψ-caroteen, all-trans-lycopeen, (all-E)-lycopeen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaeen

Molecuulformule

C40H56

Relatieve molecuulmassa

536,85

Gehalte

Minimaal 96 % totale lycopenen (minimaal 70 % all-trans-lycopeen).

Formula3 450 bij 465-475 nm in hexaan (voor 100 % zuiver all-trans-lycopeen)

Beschrijving

Rood kristallijn poeder

Identificatie

Spectrofotometrie

Een oplossing in hexaan heeft een absorptiemaximum bij circa 470 nm

Test op carotenoïden

De kleur van de oplossing van het monster in aceton verdwijnt na successieve toevoegingen van een 5 %-oplossing van natriumnitriet en 1 N zwavelzuur

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water, gemakkelijk oplosbaar in chloroform

Eigenschappen van 1 %-oplossing in chloroform

Is helder en heeft een intense roodoranje kleur

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (4 uur bij 40 °C en 20 mm Hg)

Apo-12'-lycopenal

Maximaal 0,15 %

Trifenylfosfineoxide

Maximaal 0,01 %

Oplosmiddelresten

Methanol: maximaal 200 mg/kg

Hexaan, propaan-2-ol: maximaal 10 mg/kg elk

Dichloormethaan: maximaal 10 mg/kg (alleen in commerciële preparaten)

Lood

Maximaal 1 mg/kg

ii)   LYCOPEEN UIT RODE TOMATEN

Synoniemen

Natural Yellow 27

Definitie

Lycopeen wordt verkregen door oplosmiddelextractie van rode tomaten (Lycopersicon esculentum L.) gevolgd door verwijdering van het oplosmiddel. Alleen de volgende oplosmiddelen mogen worden gebruikt: koolstofdioxide, ethylacetaat, aceton, propaan-2-ol, methanol, ethanol en hexaan. De voornaamste kleurstof van tomaten is lycopeen, van andere carotenoïdepigmenten mogen geringe hoeveelheden aanwezig zijn. Naast de kleurpigmenten mag het product oliën, vetten, wassen en aromacomponenten bevatten die van nature in tomaten voorkomen.

Colour Index-nummer

75125

Einecs-nummer

207-949-1

Chemische naam

ψ,ψ-caroteen, all-trans-lycopeen, (all-E)-lycopeen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaeen

Molecuulformule

C40H56

Relatieve molecuulmassa

536,85

Gehalte

Formula3 450 bij 465-475 nm in hexaan (voor 100 % zuiver all-trans-lycopeen).

Minimaal 5 % totaal aan kleurstoffen

Beschrijving

Donkerrode viskeuze vloeistof

Identificatie

Spectrofotometrie

Maximum in hexaan bij circa 472 nm

Zuiverheid

Oplosmiddelresten

Propaan-2-ol

maximaal 50 mg/kg, afzonderlijk of in combinatie

Hexaan

Aceton

Ethanol

Methanol

Ethylacetaat

Sulfaatas

Maximaal 1 %

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

iii)   LYCOPEEN UIT BLAKESLEA TRISPORA

Synoniemen

Natural Yellow 27

Definitie

Lycopeen uit Blakeslea trispora wordt geëxtraheerd uit de fungale biomassa en gezuiverd door kristallisatie en filtratie. Het bestaat hoofdzakelijk uit all-trans-lycopeen. Het bevat ook kleinere hoeveelheden andere carotenoïden. Propaan-2-ol en isobutylacetaat zijn de enige oplosmiddelen die bij de vervaardiging worden gebruikt. Commerciële lycopeenpreparaten, bestemd voor gebruik in levensmiddelen, worden geformuleerd als suspensies in spijsolie of als in water dispergeerbaar of in water oplosbaar poeder.

Colour Index-nummer

75125

Einecs-nummer

207-949-1

Chemische naam

ψ,ψ-caroteen, all-trans-lycopeen, (all-E)-lycopeen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaeen

Molecuulformule

C40H56

Relatieve molecuulmassa

536,85

Gehalte

Minimaal 95 % totale lycopenen en minimaal 90 % van alle kleurstoffen all-trans-lycopeen

Formula3 450 bij 465-475 nm in hexaan (voor 100 % zuiver all-trans-lycopeen).

Beschrijving

Rood kristallijn poeder

Identificatie

Spectrofotometrie

Een oplossing in hexaan heeft een absorptiemaximum bij circa 470 nm

Test op carotenoïden

De kleur van de oplossing van het monster in aceton verdwijnt na successieve toevoegingen van een 5 %-oplossing van natriumnitriet en 1 N zwavelzuur

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water, gemakkelijk oplosbaar in chloroform

Eigenschappen van 1 %-oplossing in chloroform

Is helder en heeft een intense roodoranje kleur

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (4 uur bij 40 °C en 20 mm Hg)

Andere carotenoïden

Maximaal 5 %

Oplosmiddelresten

Propaan-2-ol: maximaal 0,1 %

Isobutylacetaat: maximaal 1,0 %

Dichloormethaan: maximaal 10 mg/kg (alleen in commerciële preparaten)

Sulfaatas

Maximaal 0,3 %

Lood

Maximaal 1 mg/kg

E 160e BETA-APO-8'-CAROTENAL (C30)

Synoniemen

CI Food Orange 6

Definitie

Deze specificaties zijn voornamelijk van toepassing op het all-trans-isomeer van β-apo-8'-carotenal met daarbij geringe hoeveelheden van andere carotenoïden. Verdunde gestabiliseerde vormen worden bereid uit β-apo-8'-carotenal dat aan deze specificaties voldoet en daartoe behoren oplossingen en suspensies van β-apo-8'-carotenal in spijsoliën en -vetten, emulsies en in water dispergeerbare poeders. Deze preparaten kunnen andere verhoudingen van cis- en trans-isomeren hebben.

Colour Index-nummer

40820

Einecs-nummer

214-171-6

Chemische naam

β-Apo-8'-carotenal, trans-β-apo-8'-caroteenaldehyde

Molecuulformule

C30H40O

Relatieve molecuulmassa

416,65

Gehalte

Minimaal 96 % totaal aan kleurstoffen

Formula2 640 bij 460-462 nm in cyclohexaan

Beschrijving

Donkerpaarse kristallen met metaalglans of kristallijn poeder

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in cyclohexaan bij 460-462 nm

Zuiverheid

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Secundaire kleurstoffen

Andere carotenoïden dan β-apo-8'-carotenal:

maximaal 3,0 % van het totaal aan kleurstoffen

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 161b LUTEÏNE

Synoniemen

Gemengde carotenoïden, xanthofylen

Definitie

Luteïne wordt verkregen door oplosmiddelextractie van eetbare vruchten en planten, gras, luzerne (alfalfa) en Tagetes erecta. De belangrijkste kleurstof bestaat uit carotenoïden waarvan luteïne met de vetzuuresters daarvan het grootste deel uitmaakt. Ook zijn meestal variabele hoeveelheden carotenen aanwezig. Luteïne kan van nature in het plantaardige materiaal voorkomende vetten, oliën en wassen bevatten.

Voor de extractie mogen alleen de volgende oplosmiddelen worden gebruikt: methanol, ethanol, propaan-2-ol, hexaan, aceton, butanon en koolstofdioxide.

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

204-840-0

Chemische naam

3,3'-Dihydroxy-d-caroteen

Molecuulformule

C40H56O2

Relatieve molecuulmassa

568,88

Gehalte

Totaal gehalte aan kleurstoffen niet minder dan 4 %, uitgedrukt als luteïne

Formula2 550 bij circa 445 nm in chloroform/ethanol (10 + 90) of in hexaan/ethanol/aceton (80 + 10 + 10)

Beschrijving

Donkere geelbruine vloeistof

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in chloroform/ethanol (1:9) bij circa 445 nm

Zuiverheid

Oplosmiddelresten

Aceton

maximaal 50 mg/kg, afzonderlijk of in combinatie

Butanon

Methanol

Ethanol

Propaan-2-ol

Hexaan

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 3 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 161g CANTHAXANTHINE

Synoniemen

CI Food Orange 8

Definitie

Deze specificaties zijn voornamelijk van toepassing op het all-trans-isomeer van canthaxanthine met daarbij geringe hoeveelheden van andere carotenoïden. Verdunde gestabiliseerde vormen worden bereid uit canthaxanthine dat aan deze specificaties voldoet en daartoe behoren oplossingen en suspensies van canthaxanthine in spijsoliën en -vetten, emulsies en in water dispergeerbare poeders. Deze preparaten kunnen andere verhoudingen van cis- en trans-isomeren hebben

Colour Index-nummer

40850

Einecs-nummer

208-187-2

Chemische naam

β-Caroteen-4,4'-dion, canthaxanthine, 4,4'-dioxo-β-caroteen

Molecuulformule

C40H52O2

Relatieve molecuulmassa

564,86

Gehalte

Minimaal 96 % totaal aan kleurstoffen, uitgedrukt als canthaxanthine

Formula

2 200

bij circa 485 nm in chloroform

bij 468-472 nm in cyclohexaan

bij 464-467 nm in petroleumether

Beschrijving

Dieppaarse kristallen of kristallijn poeder

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in chloroform bij circa 485 nm

Maximum in cyclohexaan bij 468-472 nm

Maximum in petroleumether bij 464-467 nm

Zuiverheid

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Secundaire kleurstoffen

Andere carotenoïden dan canthaxanthine: maximaal 5,0 % van het totaal aan kleurstoffen

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 162 BETANINE

Synoniemen

Bietenrood

Definitie

Bietenrood wordt verkregen uit de wortels van de rode biet (Beta vulgaris L. var. rubra) door bieten uit te persen of geplette bieten met water te extraheren en vervolgens het extract te concentreren. De kleur bestaat uit verschillende pigmenten die alle tot de klasse van de betalaïnen behoren. De voornaamste kleurstof bestaat uit betacyaninen (rood) waarvan betanine 75-95 % uitmaakt. Daarnaast kunnen geringe hoeveelheden betaxanthine (geel) en afbraakproducten van betalaïnen (lichtbruin) aanwezig zijn.

Naast de kleurpigmenten bevat het sap of extract van nature in rode biet voorkomende suikers, zouten en/of eiwitten. De oplossing kan worden geconcentreerd en sommige producten kunnen zodanig worden gezuiverd dat de meeste suikers, zouten en eiwitten verwijderd zijn.

Colour Index-nummer

 

EINECS

231-628-5

Chemische naam

S-(R',R')-4-[2-[2-Carboxy-5-(β-D-glucopyranosyloxy)-2,3-dihydro-6-hydroxy-1H-indool-1-yl]ethenyl]-2,3-dihydro-2,6-pyridinedicarbonzuur; 1-[2-(2,6-dicarboxy-1,2,3,4-tetrahydro-4-pyridylideen)ethylideen]-5-β-D-glucopyranosyloxy)-6-hydroxyindolium-2-carboxylaat

Molecuulformule

Betanine: C24H26N2O13

Relatieve molecuulmassa

550,48

Gehalte

Gehalte aan rode kleurstof, uitgedrukt als betanine, minimaal 0,4 %

Formula1 120 bij circa 535 nm in waterige oplossing bij pH 5

Beschrijving

Vloeistof, pasta, poeder of vaste stof, rood of donkerrood

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in water van pH 5 bij circa 535 nm

Zuiverheid

Nitraat

Maximaal 2 g nitraatanion/g rode kleurstof (op basis van het berekende gehalte)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 163 ANTHOCYANEN

Synoniemen

 

Definitie

Anthocyanen worden verkregen door maceratie of extractie van groenten of eetbare vruchten met sulfietwater, aangezuurd water, koolstofdioxide, methanol of ethanol, zo nodig gevolgd door concentratie en/of zuivering. Het verkregen product kan door een industrieel droogproces tot poeder worden gevormd. Anthocyanen bevatten dezelfde bestanddelen als de grondstof, namelijk anthocyanine, organische zuren, tanninen, suikers, mineralen enz., maar niet noodzakelijk in dezelfde verhoudingen als in de grondstof. Ethanol kan van nature aanwezig zijn ten gevolge van het maceratieproces. Het kleurbestanddeel bestaat uit anthocyanen. De producten worden verkocht op basis van hun kleurend vermogen overeenkomstig de gehaltebepaling. Het kleurstofgehalte wordt niet kwantitatief uitgedrukt.

Colour Index-nummer

 

Einecs-nummer

208-438-6 (cyanidine), 205-125-6 (peonidine), 208-437-0 (delfinidine), 211-403-8 (malvidine), 205-127-7 (pelargonidine) 215-849-4 (petunidine)

Chemische naam

3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavyliumchloride (cyanidine)

3,4',5,7-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavyliumchloride (peonidine)

3,4',5,7-Tetrahydroxy-3',5'-dimethoxyflavyliumchloride (malvidine)

3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyfenyl)-1-benzopyryliumchloride (delfinidine)

3,3',4',5,7-Pentahydroxy-5'-methoxyflavyliumchloride (petunidine)

3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-1-benzopyriliumchloride (pelargonidine)

Molecuulformule

Cyanidine: C15H11O6Cl

Peonidine: C16H13O6Cl

Malvidine: C17H15O7Cl

Delfinidine: C15H11O7Cl

Petunidine: C16H13O7Cl

Pelargonidine: C15H11O5Cl

Relatieve molecuulmassa

Cyanidine: 322,6

Peonidine: 336,7

Malvidine: 366,7

Delfinidine: 340,6

Petunidine: 352,7

Pelargonidine: 306,7

Gehalte

Formula

300 voor het zuivere pigment bij 515-535 nm en pH 3,0

Beschrijving

Paarsrode vloeistof, poeder of pasta, met een zwakke karakteristieke geur

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in methanol met 0,01 % geconcentreerd zoutzuur

Cyanidine: 535 nm

Peonidine: 532 nm

Malvidine: 542 nm

Delfinidine: 546 nm

Petunidine: 543 nm

Pelargonidine: 530 nm

Zuiverheid

Oplosmiddelresten

Methanol

Maximaal 50 mg/kg

Ethanol

Maximaal 200 mg/kg

Zwaveldioxide

Maximaal 1 000 mg/kg per procent pigment

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 170 CALCIUMCARBONAAT

Synoniemen

CI Pigment White 18, krijt

Definitie

Calciumcarbonaat wordt verkregen uit gemalen kalksteen of door precipitatie van calciumionen met carbonaationen.

Colour Index-nummer

77220

Einecs-nummer

Calciumcarbonaat: 207-439-9

Kalksteen: 215-279-6

Chemische naam

Calciumcarbonaat

Molecuulformule

CaCO3

Relatieve molecuulmassa

100,1

Gehalte

Minimaal 98 % van de watervrije stof

Beschrijving

Wit kristallijn of amorf, reukloos en smaakloos poeder

Identificatie

Oplosbaarheid

Nagenoeg onoplosbaar in water en ethanol. Lost onder bruisen op in verdund azijnzuur, verdund zoutzuur en verdund salpeterzuur en de gevormde oplossingen geven na opkoken een positieve test op calcium

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 % (4 uur bij 200 °C)

In zuur onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,2 %

Magnesium- en alkalimetaalzouten

Maximaal 1 %

Fluoride

Maximaal 50 mg/kg

Antimoon (als Sb)

Maximaal 100 mg/kg, afzonderlijk of in combinatie

Koper (als Cu)

Chroom (als Cr)

Zink (als Zn)

Barium (als Ba)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 171 TITAANDIOXIDE

Synoniemen

CI Pigment White 6

Definitie

Titaandioxide bestaat hoofdzakelijk uit zuiver anataas- of rutieltitaandioxide waarop geringe hoeveelheden aluminiumoxide en/of siliciumdioxide kunnen zijn afgezet ter verbetering van de eigenschappen van het product.

De anataasvormen van titaandioxidepigment kunnen alleen met het sulfaatproces worden gemaakt, waarbij grote hoeveelheden zwavelzuur als bijproduct overblijven. De rutielvormen van titaandioxide worden doorgaans met het chlorideproces gemaakt.

Sommige rutielvormen van titaandioxide worden bereid met behulp van mica (kaliumaluminiumsilicaat) als basis voor de plaatjesstructuur. Het oppervlak van het mica wordt met behulp van een speciaal geoctrooieerd proces met titaandioxide gecoat.

Rutieltitaandioxide in plaatjesvorm wordt geproduceerd door parelmoerpigment van met titaandioxide in rutielvorm gecoat mica met een zuur en vervolgens met een base te extraheren. Hierbij wordt al het mica verwijderd en blijft rutieltitaandioxide in plaatjesvorm over.

Colour Index-nummer

77891

Einecs-nummer

236-675-5

Chemische naam

Titaandioxide

Molecuulformule

TiO2

Relatieve molecuulmassa

79,88

Gehalte

Minimaal 99 % op basis van aluminiumoxide- en siliciumdioxidevrij materiaal

Beschrijving

Wit tot licht gekleurd poeder

Identificatie

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water en organische oplosmiddelen. Lost langzaam op in waterstoffluorideoplossing en in heet geconcentreerd zwavelzuur

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (3 uur bij 105 °C)

Gewichtsverlies bij gloeien

Maximaal 1,0 % op basis van materiaal zonder vluchtige bestanddelen (800 °C)

Aluminiumoxide en/of siliciumdioxide

In totaal maximaal 2,0 %

In 0,5 N HCl oplosbare bestanddelen

Maximaal 0,5 % op basis van aluminiumoxide- en siliciumdioxidevrij materiaal en verder, voor producten die aluminiumoxide en/of siliciumdioxide bevatten, maximaal 1,5 % op basis van het handelsproduct

In water oplosbare bestanddelen

Maximaal 0,5 %

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg na extractie met 0,5 N HCl

Antimoon

Maximaal 2 mg/kg na extractie met 0,5 N HCl

Arseen

Maximaal 1 mg/kg na extractie met 0,5 N HCl

Lood

Maximaal 10 mg/kg na extractie met 0,5 N HCl

Kwik

Maximaal 1 mg/kg na extractie met 0,5 N HCl

E 172 IJZEROXIDEN EN -HYDROXIDEN

Synoniemen

Geel ijzeroxide: CI Pigment Yellow 42 en 43

Rood ijzeroxide: CI Pigment Red 101 en 102

Zwart ijzeroxide: CI Pigment Black 11

Definitie

IJzeroxiden en -hydroxiden worden door synthese verkregen en bestaan voornamelijk uit watervrije en/of gehydrateerde ijzeroxiden. Tot de kleurschakeringen behoren gele, rode, bruine en zwarte tinten. IJzeroxiden van levensmiddelenkwaliteit onderscheiden zich van technische kwaliteiten door de naar verhouding lage gehalten aan verontreinigende andere metalen. Dit wordt bereikt door selectie en controle van de bron van het ijzer en/of door de mate van chemische zuivering tijdens de productie.

Colour Index-nummer

Geel ijzeroxide:

77492

Rood ijzeroxide:

77491

Zwart ijzeroxide:

77499

Einecs-nummer

Geel ijzeroxide:

257-098-5

Rood ijzeroxide:

215-168-2

Zwart ijzeroxide:

235-442-5

Chemische naam

Geel ijzeroxide: gehydrateerd ijzer(III)oxide

Rood ijzeroxide: watervrij ijzer(III)oxide

Zwart ijzeroxide: ijzer(II,III)oxide

Molecuulformule

Geel ijzeroxide:

FeO(OH)·H2O

Rood ijzeroxide:

Fe2O3

Zwart ijzeroxide:

FeO·Fe2O3

Relatieve molecuulmassa

88,85:

FeO(OH)

159,70:

Fe2O3

231,55:

FeO·Fe2O3

Gehalte

Geel minimaal 60 % en rood en zwart minimaal 68 % ijzer totaal, uitgedrukt als ijzer

Beschrijving

Poeder; geel, rood, bruin of zwart

Identificatie

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water en organische oplosmiddelen,

oplosbaar in geconcentreerde anorganische zuren

Zuiverheid

In water oplosbare bestanddelen

Maximaal 1,0 %

bij volledig oplossen

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Chroom

Maximaal 100 mg/kg

Koper

Maximaal 50 mg/kg

Lood

Maximaal 10 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Nikkel

Maximaal 200 mg/kg

Zink

Maximaal 100 mg/kg

E 173 ALUMINIUM

Synoniemen

CI Pigment Metal

Definitie

Aluminiumpoeder bestaat uit fijn verdeeld aluminium. Het malen kan al dan niet in aanwezigheid van plantaardige spijsoliën en/of voor levensmiddelenadditieven geschikte vetzuren gebeuren. Het materiaal is vrij van andere stoffen dan spijsoliën en/of voor levensmiddelenadditieven geschikte vetzuren.

Colour Index-nummer

77000

Einecs-nummer

231-072-3

Chemische naam

Aluminium

Chemisch symbool

Al

Relatieve atoommassa

26,98

Gehalte

Minimaal 99 %, berekend als Al op olievrije basis

Beschrijving

Zilvergrijs poeder of dunne folie

Identificatie

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water en organische oplosmiddelen, oplosbaar in verdund zoutzuur

Test op aluminium

Een in verdund zoutzuur opgelost monster voldoet aan de test

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (105 °C tot constant gewicht)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 10 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 174 ZILVER

Synoniemen

Argentum

Definitie

Colour Index-nummer

77820

Einecs-nummer

231-131-3

Chemische naam

Zilver

Chemisch symbool

Ag

Relatieve atoommassa

107,87

Gehalte

Minimaal 99,5 % Ag

Beschrijving

Zilverkleurig poeder of dunne folie

Identificatie

 

Zuiverheid

 

E 175 GOUD

Synoniemen

Pigmentmetaal 3, aurum

Definitie

Colour Index-nummer

77480

Einecs-nummer

231-165-9

Chemische naam

Goud

Chemisch symbool

Au

Relatieve atoommassa

197,0

Gehalte

Niet minder dan 90 % Au

Beschrijving

Goudkleurig poeder of dunne folie

Identificatie

 

Zuiverheid

Zilver

Maximaal 7 %

na volledig oplossen

Koper

Maximaal 4 %

E 180 LITHOLRUBINE BK

Synoniemen

CI Pigment Red 57, robijnpigment, karmijn 6B

Definitie

Litholrubine BK bestaat in hoofdzaak uit calcium-3-hydroxy-4-(4-methyl-2-sulfonatofenylazo)naftaleen-2-carboxylaat en secundaire kleurstoffen en verder uit water, calciumchloride en/of calciumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen.

Colour Index-nummer

15850:1

Einecs-nummer

226-109-5

Chemische naam

Calcium-3-hydroxy-4-(4-methyl-2-sulfonatofenylazo)naftaleen-2-carboxylaat

Molecuulformule

C18H12CaN2O6S

Relatieve molecuulmassa

424,45

Gehalte

Minimaal 90 % totaal aan kleurstoffen

Formula 200 bij circa 442 nm in dimethylformamide

Beschrijving

Rood poeder

Identificatie

Spectrometrie

Maximum in dimethylformamide bij circa 442 nm

Zuiverheid

Secundaire kleurstoffen

Maximaal 0,5 %

Andere organische verbindingen dan kleurstoffen:

 

2-amino-5-methylbenzeensulfonzuur, calciumzout

Maximaal 0,2 %

3-hydroxynaftaleen-2-carbonzuur, calciumzout

Maximaal 0,4 %

Niet-gesulfoneerde primaire aromatische aminen

Maximaal 0,01 %, uitgedrukt als aniline

Met ether extraheerbare bestanddelen

Maximaal 0,2 % uit een oplossing met pH 7

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.

E 200 SORBINEZUUR

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

203-768-7

Chemische naam

Sorbinezuur, trans,trans-hexa-2,4-dieenzuur

Molecuulformule

C6H8O2

Relatieve molecuulmassa

112,12

Gehalte

Minimaal 99 % van de watervrije stof

Beschrijving

Kleurloze naalden of wit vrijstromend poeder met een zwakke karakteristieke geur dat geen kleurverandering vertoont na verhitting gedurende 90 minuten bij 105 °C

Identificatie

Smelttraject

133-135 °C na 4 uur drogen in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur

Spectrometrie

Maximum in propaan-2-ol (1: 4 000 000) bij 254 ± 2 nm

Test op dubbele bindingen

Voldoet aan test

Oplosbaarheid

Moeilijk oplosbaar in water, oplosbaar in ethanol

Zuiverheid

Watergehalte

Maximaal 0,5 % (karlfischermethode)

Sulfaatas

Maximaal 0,2 %

Aldehyden

Maximaal 0,1 %, uitgedrukt als formaldehyde

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 202 KALIUMSORBAAT

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

246-376-1

Chemische naam

Kaliumsorbaat, kalium-(E,E)-hexa-2,4-diënoaat, kaliumzout van trans,trans-hexa-2,4-dieenzuur

Molecuulformule

C6H7O2K

Relatieve molecuulmassa

150,22

Gehalte

Minimaal 99 % van de droge stof

Beschrijving

Wit kristallijn poeder dat na 90 minuten verhitting bij 105 °C geen kleurverandering vertoont

Identificatie

Smelttraject van sorbinezuur

Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd sorbinezuur: 133-135 °C na drogen in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur

Test op kalium

Voldoet aan test

Test op dubbele bindingen

Voldoet aan test

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 1,0 % (3 uur bij 105 °C)

Zuur/basegehalte

Maximaal ongeveer 1,0 %, uitgedrukt als sorbinezuur of K2CO3

Aldehyden

Maximaal 0,1 %, berekend als formaldehyde

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 203 CALCIUMSORBAAT

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

231-321-6

Chemische naam

Calciumsorbaat, calciumzout van trans,trans-hexa-2,4-dieenzuur

Molecuulformule

C12H14O4Ca

Relatieve molecuulmassa

262,32

Gehalte

Minimaal 98 % van de droge stof

Beschrijving

Fijn, wit kristallijn poeder dat na 90 minuten verhitting bij 105 °C geen kleurverandering vertoont

Identificatie

Smelttraject van sorbinezuur

Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd sorbinezuur: 133-135 °C na drogen in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur

Test op calcium

Voldoet aan test

Test op dubbele bindingen

Voldoet aan test

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 % (4 uur in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur)

Aldehyden

Maximaal 0,1 %, uitgedrukt als formaldehyde

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 210 BENZOËZUUR

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

200-618-2

Chemische naam

Benzoëzuur, benzeencarbonzuur, fenylcarbonzuur

Molecuulformule

C7H6O2

Relatieve molecuulmassa

122,12

Gehalte

Minimaal 99,5 % van de watervrije stof

Beschrijving

Wit kristallijn poeder

Identificatie

Smelttraject

121,5-123,5 °C

Sublimatietest

Voldoet aan test

Test op benzoaat

Voldoet aan test

pH

Ongeveer 4 (oplossing in water)

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (3 uur boven zwavelzuur)

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

Gechloreerde organische verbindingen

Maximaal 0,07 % uitgedrukt als chloride, overeenkomend met 0,3 % uitgedrukt als monochloorbenzoëzuur

Gemakkelijk oxideerbare stoffen

Voeg 1,5 ml zwavelzuur toe aan 100 ml water, verwarm tot het kookpunt en voeg druppelsgewijs 0,1 N KMnO4 toe tot de oplossing 30 seconden roze blijft. Los een monster van 1 g, afgewogen tot op 1 mg nauwkeurig, in de warme oplossing op en titreer met 0,1 N KMnO4 tot de oplossing 15 seconden roze blijft. Er mag niet meer dan 0,5 ml nodig zijn

Gemakkelijk te carboniseren stoffen

Een koude oplossing van 0,5 g benzoëzuur in 5 ml 94,5-95,5 % zwavelzuur mag geen sterkere kleuring vertonen dan een referentievloeistof die 0,2 ml kobaltchloride TSC (10), 0,3 ml ijzer(III)chloride TSC (11), 0,1 ml kopersulfaat TSC (12) en 4,4 ml water bevat

Polycyclische zuren

Bij gefractioneerd aanzuren van een geneutraliseerde oplossing van benzoëzuur mag het eerste neerslag geen ander smeltpunt hebben dan benzoëzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 211 NATRIUMBENZOAAT

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

208-534-8

Chemische naam

Natriumbenzoaat, natriumzout van benzeencarbonzuur, natriumzout van fenylcarbonzuur

Molecuulformule

C7H5O2Na

Relatieve molecuulmassa

144,11

Gehalte

Minimaal 99 % C7H5O2Na na 4 uur drogen bij 105 °C

Beschrijving

Wit, vrijwel reukloos kristallijn poeder of korrels

Identificatie

Oplosbaarheid

Gemakkelijk oplosbaar in water, weinig oplosbaar in ethanol

Smelttraject voor benzoëzuur

Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd benzoëzuur: 121,5-123,5 °C na drogen in een exsiccator boven zwavelzuur

Test op benzoaat

Voldoet aan test

Test op natrium

Voldoet aan test

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 1,5 % (4 uur bij 105 °C)

Gemakkelijk oxideerbare stoffen

Voeg 1,5 ml zwavelzuur toe aan 100 ml water, verwarm tot het kookpunt en voeg druppelsgewijs 0,1 N KMnO4 toe tot de oplossing 30 seconden roze blijft. Los een monster van 1 g, afgewogen tot op 1 mg nauwkeurig, in de warme oplossing op en titreer met 0,1 N KMnO4 tot de oplossing 15 seconden roze blijft. Er mag niet meer dan 0,5 ml nodig zijn

Polycyclische zuren

Bij gefractioneerd aanzuren van een geneutraliseerde oplossing van natriumbenzoaat mag het eerste neerslag geen ander smelttraject hebben dan benzoëzuur

Gechloreerde organische verbindingen

Maximaal 0,06 % uitgedrukt als chloride, overeenkomend met 0,25 % uitgedrukt als monochloorbenzoëzuur

Zuurgraad

Om 1 g natriumbenzoaat in aanwezigheid van fenolftaleïne te neutraliseren mag niet meer dan 0,25 ml 0,1 N NaOH of 0,1 N HCl nodig zijn

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 212 KALIUMBENZOAAT

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

209-481-3

Chemische naam

Kaliumbenzoaat, kaliumzout van benzeencarbonzuur, kaliumzout van fenylcarbonzuur

Molecuulformule

C7H5KO2·3H2O

Relatieve molecuulmassa

214,27

Gehalte

Minimaal 99 % C7H5KO2 na drogen bij 105 °C tot constant gewicht

Beschrijving

Wit kristallijn poeder

Identificatie

Smelttraject voor benzoëzuur

Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd benzoëzuur: 121,5-123,5 °C na drogen in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur

Test op benzoaat

Voldoet aan test

Test op kalium

Voldoet aan test

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 26,5 % (4 uur bij 105 °C)

Gechloreerde organische verbindingen

Maximaal 0,06 % uitgedrukt als chloride, overeenkomend met 0,25 % uitgedrukt als monochloorbenzoëzuur

Gemakkelijk oxideerbare stoffen

Voeg 1,5 ml zwavelzuur toe aan 100 ml water, verwarm tot het kookpunt en voeg druppelsgewijs 0,1 N KMnO4 toe tot de oplossing 30 seconden roze blijft. Los een monster van 1 g, afgewogen tot op 1 mg nauwkeurig, in de warme oplossing op en titreer met 0,1 N KMnO4 tot de oplossing 15 seconden roze blijft. Er mag niet meer dan 0,5 ml nodig zijn

Gemakkelijk te carboniseren stoffen

Een koude oplossing van 0,5 g benzoëzuur in 5 ml 94,5-95,5 % zwavelzuur mag geen sterkere kleuring vertonen dan een referentievloeistof die 0,2 ml kobaltchloride TSC, 0,3 ml ijzer(III)chloride TSC, 0,1 ml kopersulfaat TSC en 4,4 ml water bevat

Polycyclische zuren

Bij gefractioneerd aanzuren van een geneutraliseerde oplossing van kaliumbenzoaat mag het eerste neerslag geen ander smelttraject hebben dan benzoëzuur

Zuurgraad

Om 1 g kaliumbenzoaat in aanwezigheid van fenolftaleïne te neutraliseren mag niet meer dan 0,25 ml 0,1 N NaOH of 0,1 N HCl nodig zijn

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 213 CALCIUMBENZOAAT

Synoniemen

Monocalciumbenzoaat

Definitie

Einecs-nummer

218-235-4

Chemische naam

calciumbenzoaat, calciumdibenzoaat

Molecuulformule

Anhydraat:

C14H10O4Ca

Monohydraat:

C14H10O4Ca·H2O

Trihydraat:

C14H10O4Ca·3H2O

Relatieve molecuulmassa

Anhydraat:

282,31

Monohydraat:

300,32

Trihydraat:

336,36

Gehalte

Minimaal 99 % na drogen bij 105 °C

Beschrijving

Witte of kleurloze kristallen of wit poeder

Identificatie

Smelttraject voor benzoëzuur

Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd benzoëzuur: 121,5-123,5 °C na drogen in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur

Test op benzoaat

Voldoet aan test

Test op calcium

Voldoet aan test

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 17,5 % (105 °C tot constant gewicht)

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,3 %

Gechloreerde organische verbindingen

Maximaal 0,06 % uitgedrukt als chloride, overeenkomend met 0,25 % uitgedrukt als monochloorbenzoëzuur

Gemakkelijk oxideerbare stoffen

Voeg 1,5 ml zwavelzuur toe aan 100 ml water, verwarm tot het kookpunt en voeg druppelsgewijs 0,1 N KMnO4 toe tot de oplossing 30 seconden roze blijft. Los een monster van 1 g, afgewogen tot op 1 mg nauwkeurig, in de warme oplossing op en titreer met 0,1 N KMnO4 tot de oplossing 15 seconden roze blijft. Er mag niet meer dan 0,5 ml nodig zijn

Gemakkelijk te carboniseren stoffen

Een koude oplossing van 0,5 g benzoëzuur in 5 ml 94,5-95,5 % zwavelzuur mag geen sterkere kleuring vertonen dan een referentievloeistof die 0,2 ml kobaltchloride TSC, 0,3 ml ijzer(III)chloride TSC, 0,1 ml kopersulfaat TSC en 4,4 ml water bevat

Polycyclische zuren

Bij gefractioneerd aanzuren van een geneutraliseerde oplossing van calciumbenzoaat mag het eerste neerslag geen ander smelttraject hebben dan benzoëzuur

Zuurgraad

Om 1 g calciumbenzoaat in aanwezigheid van fenolftaleïne te neutraliseren mag niet meer dan 0,25 ml 0,1 N NaOH of 0,1 N HC1 nodig zijn

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 214 ETHYL-p-HYDROXYBENZOAAT

Synoniemen

Ethylparaben, ethyl-p-oxybenzoaat

Definitie

Einecs-nummer

204-399-4

Chemische naam

Ethyl-p-hydroxybenzoaat, ethylester van p-hydroxybenzoëzuur

Molecuulformule

C9H10O3

Relatieve molecuulmassa

166,8

Gehalte

Minimaal 99,5 % na 2 uur drogen bij 105 °C

Beschrijving

Kleine, vrijwel reukloze, kleurloze kristallen of wit kristallijn poeder

Identificatie

Smelttraject

115-118 °C

Test op p-hydroxybenzoaat

Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd p-hydroxybenzoëzuur: 213-217 °C na drogen in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur

Test op alcohol

Voldoet aan test

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (2 uur bij 80 °C)

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

p-Hydroxybenzoëzuur en salicylzuur

Maximaal 0,35 %, uitgedrukt als p-hydroxybenzoëzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 215 ETHYL-p-HYDROXYBENZOAAT, NATRIUMZOUT

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

252-487-6

Chemische naam

Natrium-ethyl-p-hydroxybenzoaat, natriumverbinding van de ethylester van p-hydroxybenzoëzuur

Molecuulformule

C9H9O3Na

Relatieve molecuulmassa

188,8

Gehalte

Minimaal 83 % ethylester van p-hydroxybenzoëzuur in de watervrije stof

Beschrijving

Wit kristallijn hygroscopisch poeder

Identificatie

Smelttraject

115-118 °C na drogen in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur

Test op p-hydroxybenzoaat

Smelttraject van uit het monster verkregen p-hydroxybenzoëzuur: 213-217 °C

Test op natrium

Voldoet aan test

pH

9,9-10,3 (0,1 %-oplossing in water)

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 5 % (in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur)

Sulfaatas

37-39 %

p-Hydroxybenzoëzuur en salicylzuur

Maximaal 0,35 %, uitgedrukt als p-hydroxybenzoëzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 218 METHYL-p-HYDROXYBENZOAAT

Synoniemen

Methylparaben, methyl-p-oxybenzoaat

Definitie

Einecs-nummer

243-171-5

Chemische naam

Methyl-p-hydroxybenzoaat, methylester van p-hydroxybenzoëzuur

Molecuulformule

C8H8O3

Relatieve molecuulmassa

152,15

Gehalte

Minimaal 99 % na 2 uur drogen bij 105 °C

Beschrijving

Kleine, vrijwel reukloze, kleurloze kristallen of wit kristallijn poeder

Identificatie

Smelttraject

125-128 °C

Test op p-hydroxybenzoaat

Smelttraject van uit het monster verkregen p-hydroxybenzoëzuur: 213-217 °C na 2 uur drogen bij 80 °C

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (2 uur bij 80 °C)

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

p-Hydroxybenzoëzuur en salicylzuur

Maximaal 0,35 %, uitgedrukt als p-hydroxybenzoëzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 219 METHYL-p-HYDROXYBENZOAAT, NATRIUMZOUT

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

 

Chemische naam

Natrium-methyl-p-hydroxybenzoaat, natriumverbinding van de methylester van p-hydroxybenzoëzuur

Molecuulformule

C8H7O3Na

Relatieve molecuulmassa

174,15

Gehalte

Minimaal 99,5 % van de watervrije stof

Beschrijving

Wit hygroscopisch poeder

Identificatie

Smelttraject

Het witte neerslag dat ontstaat wanneer een 10 %-oplossing (m/V) van het natriumzout van methyl-p-hydroxybenzoaat in water met zoutzuur wordt aangezuurd (met lakmoespapier als indicator), moet na wassen met water en 2 uur drogen bij 80 °C een smelttraject van 125-128 °C hebben

Test op natrium

Voldoet aan test

pH

9,7-10,3 (0,1 %-oplossing in koolstofdioxidevrij water)

Zuiverheid

Watergehalte

Maximaal 5 % (karlfischermethode)

Sulfaatas

40-44,5 % van de watervrije stof

p-Hydroxybenzoëzuur en salicylzuur

Maximaal 0,35 %, uitgedrukt als p-hydroxybenzoëzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 220 ZWAVELDIOXIDE

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

231-195-2

Chemische naam

Zwaveldioxide, zwaveligzuuranhydride

Molecuulformule

SO2

Relatieve molecuulmassa

64,07

Gehalte

Minimaal 99 %

Beschrijving

Kleurloos, onbrandbaar gas met een sterke, stekende en verstikkende geur

Identificatie

Test op zwavelverbindingen

Voldoet aan test

Zuiverheid

Watergehalte

Maximaal 0,05 % (karlfischermethode)

Niet-vluchtige bestanddelen

Maximaal 0,01 %

Zwaveltrioxide

Maximaal 0,1 %

Seleen

Maximaal 10 mg/kg

Andere normaal niet in de lucht aanwezige gassen

Geen sporen

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 221 NATRIUMSULFIET

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

231-821-4

Chemische naam

Natriumsulfiet (anhydraat of heptahydraat)

Molecuulformule

Anhydraat:

Na2SO3

Heptahydraat:

Na2SO3·7H2O

Relatieve molecuulmassa

Anhydraat:

126,04

Heptahydraat:

252,16

Gehalte

Anhydraat:

Minimaal 95 % Na2SO3 en minimaal 48 % SO2

Heptahydraat:

Minimaal 48 % Na2SO3 en minimaal 24 % SO2

Beschrijving

Wit kristallijn poeder of kleurloze kristallen

Identificatie

Test op sulfiet

Voldoet aan test

Test op natrium

Voldoet aan test

pH

8,5-11,5 (anhydraat: 10 %-oplossing, heptahydraat: 20 %-oplossing)

Zuiverheid

Thiosulfaat

Maximaal 0,1 % op basis van het SO2-gehalte

IJzer

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 5 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 222 NATRIUMWATERSTOFSULFIET

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

231-921-4

Chemische naam

Natriumwaterstofsulfiet, natriumbisulfiet

Molecuulformule

NaHSO3 in waterige oplossing

Relatieve molecuulmassa

104,06

Gehalte

Minimaal 32 % (m/m) NaHSO3

Beschrijving

Heldere, kleurloze tot gele oplossing

Identificatie

Test op sulfiet

Voldoet aan test

Test op natrium

Voldoet aan test

pH

2,5-5,5 (10 %-oplossing in water)

Zuiverheid

IJzer

Maximaal 10 mg/kg NaSO3 op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 5 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 223 NATRIUMDISULFIET

Synoniemen

Natriummetabisulfiet, pyrosulfiet, natriumpyrosulfiet

Definitie

Einecs-nummer

231-673-0

Chemische naam

Natriumdisulfiet, dinatriumpentaoxodisulfaat

Molecuulformule

Na2S2O5

Relatieve molecuulmassa

190,11

Gehalte

Minimaal 95 % Na2S2O5 en minimaal 64 % SO2

Beschrijving

Witte kristallen of wit kristallijn poeder

Identificatie

Test op sulfiet

Voldoet aan test

Test op natrium

Voldoet aan test

pH

4,0-5,5 (10 %-oplossing in water)

Zuiverheid

Thiosulfaat

Maximaal 0,1 % op basis van het SO2-gehalte

IJzer

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 5 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 224 KALIUMDISULFIET

Synoniemen

Kaliummetabisulfiet, kaliumpyrosulfiet

Definitie

Einecs-nummer

240-795-3

Chemische naam

Kaliumdisulfiet, dikaliumpentaoxodisulfaat

Molecuulformule

K2S2O5

Relatieve molecuulmassa

222,33

Gehalte

Minimaal 90 % K2S2O5 en minimaal 51,8 % SO2; het restant moet vrijwel uitsluitend kaliumsulfaat zijn

Beschrijving

Kleurloze kristallen of wit kristallijn poeder

Identificatie

Test op sulfiet

Voldoet aan test

Test op kalium

Voldoet aan test

Zuiverheid

Thiosulfaat

Maximaal 0,1 % op basis van het SO2-gehalte

IJzer

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 5 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 226 CALCIUMSULFIET

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

218-235-4

Chemische naam

Calciumsulfiet

Molecuulformule

CaSO3·2H2O

Relatieve molecuulmassa

156,17

Gehalte

Minimaal 95 % CaSO3·2H2O en minimaal 39 % SO2

Beschrijving

Witte kristallen of wit kristallijn poeder

Identificatie

Test op sulfiet

Voldoet aan test

Test op calcium

Voldoet aan test

Zuiverheid

IJzer

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 5 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 227 CALCIUMWATERSTOFSULFIET

Synoniemen

Calciumbisulfiet

Definitie

Einecs-nummer

237-423-7

Chemische naam

Calciumwaterstofsulfiet

Molecuulformule

Ca(HSO3)2

Relatieve molecuulmassa

202,22

Gehalte

6-8 % (m/V) zwaveldioxide en 2,5-3,5 % (m/V) calciumoxide, wat overeenkomt met 10-14 % (m/V) calciumwaterstofsulfiet (Ca(HSO3)2)

Beschrijving

Heldere, groenachtig-gele waterige oplossing met een duidelijke zwaveldioxidegeur

Identificatie

Test op sulfiet

Voldoet aan test

Test op calcium

Voldoet aan test

Zuiverheid

IJzer

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 5 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 228 KALIUMWATERSTOFSULFIET

Synoniemen

Kaliumbisulfiet

Definitie

Einecs-nummer

231-870-1

Chemische naam

Kaliumwaterstofsulfiet

Molecuulformule

KHSO3 in waterige oplossing

Relatieve molecuulmassa

120,17

Gehalte

Minimaal 280 g KHSO3 per liter (of 150 g SO2 per liter)

Beschrijving

Heldere, kleurloze waterige oplossing

Identificatie

Test op sulfiet

Voldoet aan test

Test op kalium

Voldoet aan test

Zuiverheid

IJzer

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 5 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 234 NISINE

Synoniemen

 

Definitie

Nisine bestaat uit verschillende nauw verwante polypeptiden die worden geproduceerd door natuurlijke stammen van Lactococcus lactis subsp. lactis.

Einecs-nummer

215-807-5

Chemische naam

 

Molecuulformule

C143H230N42O37S7

Relatieve molecuulmassa

3 354,12

Gehalte

Nisineconcentraat bevat minimaal 900 eenheden per mg in een mengsel van vetvrije vaste stoffen uit melk en een minimaal gehalte aan natriumchloride van 50 %

Beschrijving

Wit poeder

Identificatie

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 3 % (102-103 °C tot constant gewicht)

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 235 NATAMYCINE

Synoniemen

Pimaricine

Definitie

Natamycine is een fungicide van de polyeenmacrolidegroep en wordt geproduceerd door Streptomyces natalensis en andere soorten

Einecs-nummer

231-683-5

Chemische naam

Een stereo-isomeer van 22-(3-amino-3,6-dideoxy-β-D-mannopyranosyloxy)-1,3,26-trihydroxy-12-methyl-10-oxo-6,11,28-trioxatricyclo[22.3.1.05,7]octacosa-8,14,16,18,20-pentaeen-25-carbonzuur

Molecuulformule

C33H47O13N

Relatieve molecuulmassa

665,74

Gehalte

Minimaal 95 % van de droge stof

Beschrijving

Wit tot roomwit kristallijn poeder

Identificatie

Kleurreacties

Bij toevoeging van enkele kristallen natamycine op een druppelplaat aan een druppel:

 

geconcentreerd zoutzuur ontstaat een blauwe kleur;

 

geconcentreerd fosforzuur ontstaat een groene kleur, die na enkele minuten verandert in lichtrood

Spectrometrie

Een oplossing van 0,0005 % (m/V) in een 1 %-oplossing van azijnzuur in methanol heeft absorptiemaxima bij ongeveer 290 nm, 303 nm en 318 nm, een schouder bij ongeveer 280 nm en minima bij ongeveer 250 nm, 295,5 nm en 311 nm

pH

5,5-7,5 (1 %-oplossing (m/V) in een vooraf geneutraliseerd mengsel van 20 delen dimethylformamide en 80 delen water)

Specifieke draaiing

[α]D 20 tussen + 250° en + 295° (1 %-oplossing (m/V) in ijsazijn bij 20 °C, herleid tot het gedroogde materiaal)

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 8 % (bij 60 °C in vacuüm boven P2O5 tot constant gewicht)

Sulfaatas

Maximaal 0,5 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Microbiologische criteria

Totaal kiemgetal

Maximaal 100 kolonies per gram

E 239 HEXAMETHYLEENTETRAMINE

Synoniemen

Hexamine, methenamine

Definitie

Einecs-nummer

202-905-8

Chemische naam

1,3,5,7-Tetraäzatricyclo[3.3.1.13,7]decaan, hexamethyleentetramine

Molecuulformule

C6H12N4

Relatieve molecuulmassa

140,19

Gehalte

Minimaal 99 % van de watervrije stof

Beschrijving

Kleurloos of wit kristallijn poeder

Identificatie

Test op formaldehyde

Voldoet aan test

Test op ammoniak

Voldoet aan test

Sublimatiepunt

Ongeveer 260 °C

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (2 uur bij 105 °C in vacuüm boven P2O5)

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

Sulfaat

Maximaal 0,005 %, uitgedrukt als SO4

Chloride

Maximaal 0,005 %, uitgedrukt als Cl

Ammoniumzouten

Niet aantoonbaar

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 242 DIMETHYLDICARBONAAT

Synoniemen

DMDC, dimethylpyrocarbonaat

Definitie

Einecs-nummer

224-859-8

Chemische naam

Dimethyldicarbonaat, dimethylester van pyrokoolzuur

Molecuulformule

C4H6O5

Relatieve molecuulmassa

134,09

Gehalte

Minimaal 99,8 %

Beschrijving

Kleurloze vloeistof die ontleedt in waterige oplossing. Bijtend voor de huid en de ogen en giftig bij inademing en inslikken

Identificatie

Ontleding

Na verdunning positieve test op CO2 en methanol

Smeltpunt

17 °C

Kookpunt

172 °C (ontleedt)

Dichtheid (20 °C)

Ongeveer 1,25 g/cm3

Infraroodabsorptiespectrum

Maxima bij 1 156 en 1 832 cm-1

Zuiverheid

Dimethylcarbonaat

Maximaal 0,2 %

Chloor totaal

Maximaal 3 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 249 KALIUMNITRIET

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

231-832-4

Chemische naam

Kaliumnitriet

Molecuulformule

KNO2

Relatieve molecuulmassa

85,11

Gehalte

Minimaal 95 % van de watervrije stof (14)

Beschrijving

Witte of lichtgele vervloeiende korrels

Identificatie

Test op nitriet

Voldoet aan test

Test op kalium

Voldoet aan test

pH

6,0-9,0 (5 %-oplossing)

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 3 % (4 uur boven silicagel)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 250 NATRIUMNITRIET

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

231-555-9

Chemische naam

Natriumnitriet

Molecuulformule

NaNO2

Relatieve molecuulmassa

69,00

Gehalte

Minimaal 97 % van de watervrije stof (15)

Beschrijving

Wit kristallijn poeder of geelachtige brokken

Identificatie

Test op nitriet

Voldoet aan test

Test op natrium

Voldoet aan test

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,25 % (4 uur boven silicagel)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 251 NATRIUMNITRAAT

I.   NATRIUMNITRAAT IN VASTE VORM

Synoniemen

Chilisalpeter, natronsalpeter

Definitie

Einecs-nummer

231-554-3

Chemische naam

Natriumnitraat

Molecuulformule

NaNO3

Relatieve molecuulmassa

85,00

Gehalte

Minimaal 99 % van de watervrije stof

Beschrijving

Wit, kristallijn, licht hygroscopisch poeder

Identificatie

Test op nitraat

Voldoet aan test

Test op natrium

Voldoet aan test

pH

5,5-8,3 (5 %-oplossing)

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2 % (4 uur bij 105 °C)

Nitrieten

Maximaal 30 mg/kg, uitgedrukt als NaNO2

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

II.

NATRIUMNITRAAT IN VLOEIBARE VORM

Synoniemen

 

Definitie

Natriumnitraat in vloeibare vorm is een waterige oplossing van natriumnitraat die het rechtstreekse product is van de chemische reactie tussen natriumhydroxide en salpeterzuur in stoichiometrische verhouding, zonder daaropvolgende kristallisatie. Gestandaardiseerde vormen van natriumnitraat in vloeibare vorm die aan deze specificaties voldoen, mogen een overmaat salpeterzuur bevatten indien dit duidelijk vermeld of op het etiket aangegeven wordt.

Einecs-nummer

231-554-3

Chemische naam

Natriumnitraat

Molecuulformule

NaNO3

Relatieve molecuulmassa

85,00

Gehalte

Tussen 33,5 % en 40,0 % NaNO3

Beschrijving

Heldere, kleurloze vloeistof

Identificatie

Test op nitraat

Voldoet aan test

Test op natrium

Voldoet aan test

pH

1,5-3,5

Zuiverheid

Vrij salpeterzuur

Maximaal 0,01 %

Nitrieten

Maximaal 10 mg/kg, uitgedrukt als NaNO2

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 0,3 mg/kg

Deze specificatie heeft betrekking op een 35 %-oplossing in water.

E 252 KALIUMNITRAAT

Synoniemen

Salpeter

Definitie

Einecs-nummer

231-818-8

Chemische naam

Kaliumnitraat

Molecuulformule

KNO3

Relatieve molecuulmassa

101,11

Gehalte

Minimaal 99 % van de watervrije stof

Beschrijving

Wit kristallijn poeder of transparante prisma's met een verkoelende, zilte, prikkelende smaak

Identificatie

Test op nitraat

Voldoet aan test

Test op kalium

Voldoet aan test

pH

4,5-8,5 (5 %-oplossing)

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 1 % (4 uur bij 105 °C)

Nitrieten

Maximaal 20 mg/kg, uitgedrukt als KNO2

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 260 AZIJNZUUR

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

200-580-7

Chemische naam

Azijnzuur, ethaanzuur

Molecuulformule

C2H4O2

Relatieve molecuulmassa

60,05

Gehalte

Minimaal 99,8 %

Beschrijving

Heldere, kleurloze vloeistof met een karakteristieke stekende geur

Identificatie

Kookpunt

118 °C bij een druk van 760 mm Hg

Dichtheid

Ongeveer 1,049

Test op acetaat

Een oplossing van 1:3 levert positieve tests op acetaat op

Stolpunt

Niet lager dan 14,5 °C

Zuiverheid

Niet-vluchtige bestanddelen

Maximaal 100 mg/kg

Mierenzuur, formiaten en andere oxideerbare stoffen

Maximaal 1 000 mg/kg, uitgedrukt als mierenzuur

Gemakkelijk oxideerbare stoffen

Verdun 2 ml monster in een kolf met een glazen stop met 10 ml water en voeg 0,1 ml 0,1 N kaliumpermanganaat toe. De roze kleur mag niet binnen 30 minuten in bruin veranderen

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 0,5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 261 KALIUMACETAAT

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

204-822-2

Chemische naam

Kaliumacetaat

Molecuulformule

C2H3O2K

Relatieve molecuulmassa

98,14

Gehalte

Minimaal 99 % van de watervrije stof

Beschrijving

Kleurloze vervloeiende kristallen of wit kristallijn poeder, reukloos of met een zwakke azijngeur

Identificatie

pH

7,5-9,0 (5 %-oplossing in water)

Test op acetaat

Voldoet aan test

Test op kalium

Voldoet aan test

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 8 % (2 uur bij 150 °C)

Mierenzuur, formiaten en andere oxideerbare stoffen

Maximaal 1 000 mg/kg, uitgedrukt als mierenzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 262 (i) NATRIUMACETAAT

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

204-823-8

Chemische naam

Natriumacetaat

Molecuulformule

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 of 3)

Relatieve molecuulmassa

Anhydraat:

82,03

Trihydraat:

136,08

Gehalte

Zowel anhydraat als trihydraat: minimaal 98,5 % van de watervrije stof

Beschrijving

Anhydraat:

Wit, reukloos, korrelig, hygroscopisch poeder

Trihydraat:

Kleurloze, transparante kristallen of korrelig kristallijn poeder, reukloos of met een zwakke azijngeur. Verweert in warme droge lucht

Identificatie

pH

8,0-9,5 (1 %-oplossing in water)

Test op acetaat

Voldoet aan test

Test op natrium

Voldoet aan test

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Anhydraat:

Maximaal 2 % (4 uur bij 120 °C)

Trihydraat:

36-42 % (4 uur bij 120 °C)

Mierenzuur, formiaten en andere oxideerbare stoffen

Maximaal 1 000 mg/kg, uitgedrukt als mierenzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 262 (ii) NATRIUMDIACETAAT

Synoniemen

 

Definitie

Natriumdiacetaat is een verbinding van een molecuul natriumacetaat met een molecuul azijnzuur.

Einecs-nummer

204-814-9

Chemische naam

Natriumwaterstofdiacetaat, natrium-hydrogeen-diacetaat

Molecuulformule

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 of 3)

Relatieve molecuulmassa

142,09 (anhydraat)

Gehalte

39-41 % vrij azijnzuur en 58-60 % natriumacetaat

Beschrijving

Witte, hygroscopische, kristallijne vaste stof met een azijngeur

Identificatie

pH

4,5-5,0 (10 %-oplossing in water)

Test op acetaat

Voldoet aan test

Test op natrium

Voldoet aan test

Zuiverheid

Watergehalte

Maximaal 2 % (karlfischermethode)

Mierenzuur, formiaten en andere oxideerbare stoffen

Maximaal 1 000 mg/kg, uitgedrukt als mierenzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 263 CALCIUMACETAAT

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

200-540-9

Chemische naam

Calciumacetaat

Molecuulformule

Anhydraat:

C4H6O4Ca

Monohydraat:

C4H6O4Ca·H2O

Relatieve molecuulmassa

Anhydraat:

158,17

Monohydraat:

176,18

Gehalte

Minimaal 98 % van de watervrije stof

Beschrijving

Calciumacetaat-anhydraat is een witte, hygroscopische, volumineuze, kristallijne vaste stof met een enigszins bittere smaak, die licht naar azijnzuur kan ruiken. Het monohydraat kan voorkomen als naalden, korrels of poeder.

Identificatie

pH

6,0-9,0 (10 %-oplossing in water)

Test op acetaat

Voldoet aan test

Test op calcium

Voldoet aan test

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 11 % (155 °C tot constant gewicht, voor het monohydraat)

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,3 %

Mierenzuur, formiaten en andere oxideerbare stoffen

Maximaal 1 000 mg/kg, uitgedrukt als mierenzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 270 MELKZUUR

Synoniemen

 

Definitie

Bestaat uit een mengsel van melkzuur (C3H6O3) en melkzuurlactaat (C6H10O5). Het wordt verkregen door melkzuurvergisting van suikers of wordt synthetisch bereid.

Melkzuur is hygroscopisch en bij concentreren door koken condenseert het tot melkzuurlactaat, dat bij verdunning en verwarming hydrolyseert tot melkzuur.

Einecs-nummer

200-018-0

Chemische naam

Melkzuur, 2-hydroxypropionzuur, 1-hydroxyethaan-1-carbonzuur

Molecuulformule

C3H6O3

Relatieve molecuulmassa

90,08

Gehalte

Minimaal 76 %

Beschrijving

Kleurloze of geelachtige, vrijwel reukloze stroperige vloeistof of vaste stof

Identificatie

Test op lactaat

Voldoet aan test

Zuiverheid

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Chloride

Maximaal 0,2 %

Sulfaat

Maximaal 0,25 %

IJzer

Maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Opmerking: Deze specificaties hebben betrekking op een oplossing van 80 % in water; de waarden voor minder geconcentreerde oplossingen in water moeten worden berekend aan de hand van het gehalte aan melkzuur.

E 280 PROPIONZUUR

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

201-176-3

Chemische naam

Propionzuur, propaanzuur

Molecuulformule

C3H6O2

Relatieve molecuulmassa

74,08

Gehalte

Minimaal 99,5 %

Beschrijving

Kleurloze of enigszins geelachtige, olieachtige vloeistof met een licht prikkelende geur

Identificatie

Smeltpunt

–22 °C

Destillatietraject

138,5-142,5 °C

Zuiverheid

Niet-vluchtige bestanddelen

Maximaal 0,01 % na drogen bij 140 °C tot constant gewicht

Aldehyden

Maximaal 0,1 %, uitgedrukt als formaldehyde

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 281 NATRIUMPROPIONAAT

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

205-290-4

Chemische naam

Natriumpropionaat, natriumpropanoaat

Molecuulformule

C3H5O2Na

Relatieve molecuulmassa

96,06

Gehalte

Minimaal 99 % na 2 uur drogen bij 105 °C

Beschrijving

Wit, kristallijn, hygroscopisch poeder of fijn, wit poeder

Identificatie

Test op propionaat

Voldoet aan test

Test op natrium

Voldoet aan test

pH

7,5-10,5 (10 %-oplossing in water)

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 4 % (2 uur bij 105 °C)

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,1 %

IJzer

Maximaal 50 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 282 CALCIUMPROPIONAAT

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

223-795-8

Chemische naam

Calciumpropionaat

Molecuulformule

C6H10O4Ca

Relatieve molecuulmassa

186,22

Gehalte

Minimaal 99 % na 2 uur drogen bij 105 °C

Beschrijving

Wit kristallijn poeder

Identificatie

Test op propionaat

Voldoet aan test

Test op calcium

Voldoet aan test

pH

6,0-9,0 (10 %-oplossing in water)

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 4 % (2 uur bij 105 °C)

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,3 %

IJzer

Maximaal 50 mg/kg

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 283 KALIUMPROPIONAAT

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

206-323-5

Chemische naam

Kaliumpropionaat, kaliumpropanoaat

Molecuulformule

C3H5KO2

Relatieve molecuulmassa

112,17

Gehalte

Minimaal 99 % na 2 uur drogen bij 105 °C

Beschrijving

Wit kristallijn poeder

Identificatie

Test op propionaat

Voldoet aan test

Test op kalium

Voldoet aan test

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 4 % (2 uur bij 105 °C)

In water onoplosbare bestanddelen

Maximaal 0,1 %

IJzer

Maximaal 30 mg/kg

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 284 BOORZUUR

Synoniemen

Monoboorzuur, orthoboorzuur, Borofax

Definitie

Einecs-nummer

233-139-2

Chemische naam

 

Molecuulformule

H3BO3

Relatieve molecuulmassa

61,84

Gehalte

Minimaal 99,5 %

Beschrijving

Kleurloze, reukloze, transparante kristallen, witte korrels of wit poeder; voelt enigszins vettig aan; komt in de natuur voor als het mineraal sassoliet

Identificatie

Smeltpunt

Ongeveer 171 °C

Vlamproef

Brandt met een mooie groene vlam

pH

3,8-4,8 (3,3 %-oplossing in water)

Zuiverheid

Peroxiden

Geen kleurontwikkeling na toevoeging van een kaliumjodideoplossing

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 285 NATRIUMTETRABORAAT (BORAX)

Synoniemen

Natriumboraat

Definitie

Einecs-nummer

215-540-4

Chemische naam

Natriumtetraboraat, natriumbiboraat, dinatriumtetraboraat, watervrij tetraboraat

Molecuulformule

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Relatieve molecuulmassa

201,27

Gehalte

 

Beschrijving

Poeder of glasachtige plaatjes die bij blootstelling aan de lucht ondoorzichtig worden; langzaam oplosbaar in water

Identificatie

Smelttraject

171-175 °C (ontleedt)

Zuiverheid

Peroxiden

Geen kleurontwikkeling na toevoeging van een kaliumjodideoplossing

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 290 KOOLSTOFDIOXIDE

Synoniemen

Koolzuurgas, droogijs (vaste vorm), koolzuuranhydride

Definitie

Einecs-nummer

204-696-9

Chemische naam

Koolstofdioxide

Molecuulformule

CO2

Relatieve molecuulmassa

44,01

Gehalte

Minimaal 99 % (V/V) als gas

Beschrijving

Onder normale omstandigheden een kleurloos gas met een licht prikkelende geur. In de handel verkrijgbaar koolstofdioxide wordt vervoerd en gehanteerd als vloeistof (in cilinders of bulkopslagsystemen onder druk) of als vaste stof (in samengeperste blokken „droogijs”). In vaste vorm (droogijs) worden meestal stoffen als propaan-1,2-diol of minerale olie toegevoegd als bindmiddel.

Identificatie

Neerslagvorming

Wanneer het gasvormige monster door een bariumhydroxideoplossing wordt geleid, ontstaat een wit neerslag dat onder bruisen oplost in verdund azijnzuur

Zuiverheid

Zuur

Wanneer 915 ml gas door 50 ml net gekookt water wordt geleid, mag de oplossing ten opzichte van methyloranje niet zuurder zijn dan 50 ml net gekookt water waaraan 1 ml 0,01 N zoutzuur is toegevoegd

Reducerende stoffen, fosfine en waterstofsulfide

Wanneer 915 ml gas wordt geleid door 25 ml ammoniakale zilvernitraatoplossing waaraan 3 ml ammonia is toegevoegd, mag deze oplossing niet troebel of zwart worden

Koolstofmonoxide

Maximaal 10 μl/l

Olie

Maximaal 5 mg/kg

E 296 APPELZUUR

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

230-022-8, 210-514-9, 202-601-5

Chemische naam

Hydroxybutaandizuur, hydroxybarnsteenzuur

Molecuulformule

C4H6O5

Relatieve molecuulmassa

134,09

Gehalte

Minimaal 99,0 %

Beschrijving

Kristallijn poeder of korrels, wit of bijna wit

Identificatie

Smelttraject

127-132 °C

Test op malaat

Voldoet aan test

Zuiverheid

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Fumaarzuur

Maximaal 1,0 %

Maleïnezuur

Maximaal 0,05 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 297 FUMAARZUUR

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

203-743-0

Chemische naam

trans-Buteendizuur, trans-etheen-1,2-dicarbonzuur

Molecuulformule

C4H4O4

Relatieve molecuulmassa

116,07

Gehalte

Minimaal 99,0 % van de watervrije stof

Beschrijving

Kristallijn poeder of korrels, wit

Identificatie

Smelttraject

286 °C-302 °C (gesloten capillair, snelle verwarming)

Test op dubbele bindingen

Voldoet aan test

Test op 1,2-dicarbonzuur

Voldoet aan test

pH

3,0-3,2 (0,05 %-oplossing bij 25 °C)

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (4 uur bij 120 °C)

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Maleïnezuur

Maximaal 0,1 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 300 ASCORBINEZUUR

Synoniemen

L-xylo-Ascorbinezuur, L(+)-ascorbinezuur

Definitie

Einecs-nummer

200-066-2

Chemische naam

L-ascorbinezuur, ascorbinezuur, 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton, 3-keto-L-gulofuranolacton

Molecuulformule

C6H8O6

Relatieve molecuulmassa

176,13

Gehalte

Minimaal 99 % C6H8O6 na 24 uur drogen in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur

Beschrijving

Wit tot lichtgeel, reukloos kristallijn poeder

Smelttraject

189-193 °C (ontleedt)

Identificatie

Test op ascorbinezuur

Voldoet aan test

pH

2,4-2,8 (2 %-oplossing in water)

Specifieke draaiing

[α]D 20 tussen + 20,5° en + 21,5° (10 %-oplossing (m/V) in water)

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,4 % (24 uur in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur)

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 301 NATRIUMASCORBAAT

Synoniemen

Natrium-L-ascorbaat, mononatriumzout van L-ascorbinezuur

Definitie

Einecs-nummer

205-126-1

Chemische naam

Natriumascorbaat, natrium-L-ascorbaat, 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton natriumenolaat, 3-keto-L-gulofuranolacton natriumenolaat

Molecuulformule

C6H7O6Na

Relatieve molecuulmassa

198,11

Gehalte

Minimaal 99 % C6H7O6Na na 24 uur drogen in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur

Beschrijving

Wit of bijna wit, reukloos kristallijn poeder dat bij blootstelling aan licht donker wordt

Identificatie

Test op ascorbaat

Voldoet aan test

Test op natrium

Voldoet aan test

pH

6,5-8,0 (10 %-oplossing in water)

Specifieke draaiing

[α]D 20 tussen + 103° en + 106° (10 %-oplossing (m/V) in water)

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,25 % (24 uur in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 302 CALCIUMASCORBAAT

Synoniemen

Calciumascorbaat-dihydraat

Definitie

Einecs-nummer

227-261-5

Chemische naam

Calciumascorbaat-dihydraat, calciumzout van 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton, dihydraat

Molecuulformule

C12H14O12Ca·2H2O

Relatieve molecuulmassa

426,35

Gehalte

Minimaal 98 % (vrij van vluchtige bestanddelen)

Beschrijving

Wit tot licht grijsgeel, reukloos kristallijn poeder

Identificatie

Test op ascorbaat

Voldoet aan test

Test op calcium

Voldoet aan test

pH

6,0-7,5 (10 %-oplossing in water)

Specifieke draaiing

[α]D 20 tussen + 95° en + 97° (5 %-oplossing (m/V) in water)

Zuiverheid

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg, uitgedrukt als fluor

Vluchtige bestanddelen

Maximaal 0,3 %, bepaald door 24 uur drogen bij kamertemperatuur in een exsiccator met zwavelzuur of fosforpentaoxide

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 304 (i) ASCORBYLPALMITAAT

Synoniemen

L-Ascorbylpalmitaat

Definitie

Einecs-nummer

205-305-4

Chemische naam

Ascorbylpalmitaat, L-ascorbylpalmitaat, 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton-6-palmitaat, 6-palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolacton

Molecuulformule

C22H38O7

Relatieve molecuulmassa

414,55

Gehalte

Minimaal 98 % van de droge stof

Beschrijving

Wit of geelwit poeder met een citrusachtige geur

Identificatie

Smelttraject

107-117 °C

Specifieke draaiing

[α]D 20 tussen + 21° en + 24° (5 %-oplossing (m/V) in methanol)

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 % (1 uur bij 56-60 °C in een vacuümdroogstoof)

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 304 (ii) ASCORBYLSTEARAAT

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

246-944-9

Chemische naam

Ascorbylstearaat, L-ascorbylstearaat, 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton-6-stearaat, 6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolacton

Molecuulformule

C24H42O7

Relatieve molecuulmassa

442,6

Gehalte

Minimaal 98 %

Beschrijving

Wit of geelwit poeder met een citrusachtige geur

Identificatie

Smeltpunt

Ongeveer 116 °C

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 % (1 uur bij 56-60 °C in een vacuümdroogstoof)

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 306 TOCOFEROLRIJK EXTRACT

Synoniemen

 

Definitie

Product dat wordt verkregen door vacuüm-stoomdestillatie van plantaardige spijsolieproducten en dat geconcentreerde tocoferolen en tocotriënolen bevat.

Bevat tocoferolen als d-α-, d-β-, d-γ- en d-δ-tocoferol

Einecs-nummer

 

Chemische naam

 

Molecuulformule

 

Relatieve molecuulmassa

430,71 (d-α-tocoferol)

Gehalte

Minimaal 34 % tocoferolen totaal

Beschrijving

Bruinrode tot rode, heldere, viskeuze olie met een zwakke karakteristieke geur en smaak. Een lichte afscheiding van wasachtige bestanddelen in microkristallijne vorm is mogelijk.

Identificatie

Analyse met behulp van gaschromatografie

 

Specifieke draaiing

[α]D 20 minimaal + 20°

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water, oplosbaar in ethanol en mengbaar met ether

Zuiverheid

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 307 ALFA-TOCOFEROL

Synoniemen

dl-α-Tocoferol, (all-rac)-α-tocoferol

Definitie

Einecs-nummer

233-466-0

Chemische naam

DL-5,7,8-Trimethyltocol, DL-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4',8',12'-trimethyltridecyl)chroman-6-ol

Molecuulformule

C29H50O2

Relatieve molecuulmassa

430,71

Gehalte

Minimaal 96 %

Beschrijving

Gelige tot geelbruine, vrijwel reukloze, heldere, viskeuze olie die bij blootstelling aan licht of lucht oxideert en donker wordt

Identificatie

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water, gemakkelijk oplosbaar in ethanol en mengbaar met ether

Spectrofotometrie

Absorptiemaximum in absolute ethanol bij ongeveer 292 nm

Specifieke draaiing

[α]D 25 0° ± 0,05° (1:10-oplossing in chloroform)

Zuiverheid

Brekingsindex

[n]D 20 1,503-1,507

Specifieke extinctie in ethanol

Formula (292 nm) 71-76

(0,01 g in 200 ml absolute ethanol)

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Lood

Maximaal 2 mg/kg

E 308 GAMMA-TOCOFEROL

Synoniemen

dl-γ-Tocoferol

Definitie

Einecs-nummer

231-523-4

Chemische naam

2,7,8-Trimethyl-2-(4',8',12'-trimethyltridecyl)chroman-6-ol

Molecuulformule

C28H48O2

Relatieve molecuulmassa

416,69

Gehalte

Minimaal 97 %

Beschrijving

Heldere, viskeuze, lichtgele olie die bij blootstelling aan licht of lucht oxideert en donker wordt

Identificatie

Spectrometrie

Absorptiemaxima in absolute ethanol bij ongeveer 298 nm en 257 nm

Zuiverheid

Specifieke extinctie in ethanol

Formula (298 nm) 91-97

Formula (257 nm) 5,0-8,0

Brekingsindex

[n]D 20 1,503-1,507

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 309 DELTA-TOCOFEROL

Synoniemen

 

Definitie

Einecs-nummer

204-299-0