EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0013

2012/473/EU: Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 18 juli 2012 betreffende TARGET2-securities (ECB/2012/13)

OJ L 215, 11.8.2012, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 156 - 166

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/oj

11.8.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/19


RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 18 juli 2012

betreffende TARGET2-securities

(herschikking)

(ECB/2012/13)

(2012/473/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid het eerste streepje van artikel 127, lid 2,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 3.1, artikel 12.1, artikel 17, 18 en 22,

Overwegende:

(1)

Richtsnoer ECB/2010/2 van 21 april 2010 betreffende TARGET2-securities is meermaals gewijzigd (1). Om redenen van duidelijkheid dient het genoemde richtsnoer herschikt te worden.

(2)

Op 6 juli 2006 heeft de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) besloten om in samenwerking met de centrale effectenbewaarinstellingen (CSD’s), en andere marktdeelnemers, de mogelijkheid na te gaan voor het opzetten van een nieuwe effectenafwikkelingsdienst van het Eurosysteem in centralebankgeld, die TARGET2-securities (T2S) moet gaan heten. Als onderdeel van de taken van het Eurosysteem overeenkomstig artikel 17, 18 en 22 van de ESCB-statuten, beoogt T2S de integratie van transactieverwerking te vergemakkelijken door neutrale, grenzenloze pan-Europese kerndiensten inzake chartale en effectenafwikkeling in centralebankgeld aan te bieden, zodat CSD’s hun klanten geharmoniseerde en gestandaardiseerde levering-tegen-betaling afwikkelingsdiensten kunnen verlenen in een technisch geïntegreerde omgeving met grensoverschrijdende mogelijkheden. Aangezien het verschaffen van centralebankgeld een kerntaak van het Eurosysteem is, is T2S een openbare dienst. De nationale centrale banken (NCB’s) van het eurogebied zullen in T2S diensten aangaande het beheer van zakelijke zekerheden en afwikkeling in centralebankgeld aanbieden.

(3)

Artikel 22 van de ESCB-statuten draagt het Eurosysteem op „doelmatige en deugdelijke verrekenings- en betalingssystemen binnen de Unie te verzekeren”. Bovendien, afwikkeling in centralebankgeld vermijdt liquiditeitsrisico’s en is daarom essentieel voor een deugdelijke transactieverwerking van effecten, en voor de financiële markt in het algemeen.

(4)

Op 17 juli 2008 besloot de Raad van bestuur het T2S-project te lanceren en de voor de voltooiing benodigde middelen te verschaffen. Op basis van een aanbod van de Deutsche Bundesbank, de Banco de España, de Banque de France en de Banca d’Italia (hierna de „4CB’s”) heeft de Raad van bestuur tevens besloten dat de 4CB’s T2S ontwikkelen en exploiteren.

(5)

De Raad van bestuur heeft Besluit ECB/2012/6 van 29 maart 2012 vastgesteld, houdende de instelling van de TARGET2-securities-raad en tot intrekking van Besluit ECB/2009/6 (2). De T2S-raad is een gestroomlijnd beheerslichaam van het Eurosysteem dat inzake essentiële strategische aangelegenheden voorstellen zal doen aan de Raad van bestuur en puur technische taken zal uitvoeren. Het mandaat van de T2S-raad, vastgelegd in bijlage I bij Besluit ECB/2012/6, vormt één van de hoekstenen van het T2S-bestuur. De T2S-raad werd door de centrale banken van het Eurosysteem tegelijkertijd belast met bepaalde uitvoeringstaken, zodat de raad volledig operationeel kan zijn en namens het hele Eurosysteem kan optreden.

(6)

Dit richtsnoer legt met name de basis voor T2S in de specificatie-, ontwikkelings-, en operationele fase. Het zal worden aangevuld met bijkomende rechtshandelingen en contractuele regelingen onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de Raad van bestuur naarmate T2S verder wordt ontwikkeld.

Het interne bestuur van T2S is gebaseerd op drie niveaus. Op het eerste bestuursniveau berust de uiteindelijke besluitvorming met betrekking tot T2S bij de Raad van bestuur, die de algemene verantwoordelijkheid voor T2S op zich neemt en, krachtens artikel 8 van de ESCB-statuten, de besluiten neemt voor het gehele Eurosysteem. Op het tweede bestuursniveau werd de T2S-raad ingesteld om de besluitvormingsorganen van de ECB bij te staan ter verzekering van de succesvolle en tijdige voltooiing van het T2S-programma. Ten slotte, wordt het derde bestuursniveau gevormd door de 4CB’s.

(7)

Aangezien T2S-diensten op basis van contractuele regelingen aan CSD’s, NCB’s buiten het eurogebied en andere centrale banken worden aangeboden, is het belangrijk de relatie met hen te structureren gedurende de gehele ontwikkeling, migratie en erop volgende exploitatie van T2S. Met het oog daarop zijn een CSD-stuurgroep en een stuurgroep voor niet-euro valuta’s ingesteld. Nationale Gebruikersgroepen zijn een forum voor communicatie en interactie met verstrekkers en gebruikers van effectenafwikkelingsdiensten binnen hun nationale markt. De T2S-adviesgroep is een forum voor communicatie en interactie tussen het Eurosysteem en externe T2S-belanghebbenden.

(8)

T2S is geen commerciële onderneming en is niet bedoeld om te concurreren met CSD’s, noch met enige andere marktdeelnemer. Dus, hoewel het financiële regime van T2S beoogt volledig kostendekkend te zijn, worden T2S-diensten zonder winstoogmerk verleend. Er is een intern besluit genomen over de totale investering in T2S voor het Eurosysteem, terwijl het besluit aangaande de prijsstelling van T2S-diensten volledige kostendekking nastreeft. Bovendien dient het Eurosysteem ten overstaan van CSD’s het nondiscriminatiebeginsel strikt toe te passen, en ernaar te streven gelijke omstandigheden tussen de CSD’s te verzekeren die hun afwikkelingsplatform aan T2S uitbesteden.

(9)

T2S is een technisch instrument dat niet uitsluitend beschikbaar zal zijn voor afwikkeling in euro, het zal eveneens openstaan voor NCB’s buiten het eurogebied en voor andere centrale banken die wensen deel te nemen door hun valuta beschikbaar te stellen voor afwikkeling in centralebankgeld in T2S, zoals voorzien in dit richtsnoer,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp en werkingssfeer

1.   T2S is gebaseerd op één technisch platform dat geïntegreerd is met de real-time bruto-vereveningssystemen van centrale banken. Het is een door het Eurosysteem aan CSD’s geleverde neutrale en grenzenloze kerndienst inzake effectenafwikkeling op basis van levering-tegen-betaling in centralebankgeld.

2.   Dit richtsnoer bepaalt de regels aangaande het interne bestuur van T2S. Het bepaalt eveneens de hoofdkenmerken van het T2S en definieert de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden van de T2S-raad en de 4CB’s, en hun onderlinge relaties gedurende de specificatie-, ontwikkelings- en operationale fasen. Het specificeert ook de belangrijkste door de Raad van bestuur in verband met T2S te nemen besluiten. Verder geeft dit richtsnoer de basisprincipes aan van al het volgende met betrekking tot T2S: a) het financiële regime, de financiële rechten en garanties; b) de bepaling van de toegang van CSD’s tot T2S en de contractuele relaties met de CSD’s; c) hoe andere valuta dan de euro in aanmerking komen voor gebruik in T2S; d) de ontwikkeling van het T2S.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van dit richtsnoer wordt verstaan onder:

1.   „centrale effectenbewaarstelling” (CSD): een entiteit die: a) de girale invoering en afwikkeling van effecten mogelijk maakt en/of effecten aanhoudt en beheert namens anderen middels het aanbieden of aanhouden van effectenrekeningen; b) beheert een effectenafwikkelingssysteem, of biedt die aan, zulks overeenkomstig artikel 2, onder a) van Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (3) of voor entiteiten die niet zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER), zulks overeenkomstig de betrokken nationale wetgeving die gelijkwaardig is aan Richtlijn 98/26/EG en/of is gereguleerd door een centrale bank; en c) is krachtens nationale regelgeving en/of wetgeving erkend als een CSD en/of als dusdanig is toegelaten of gereguleerd door een bevoegde autoriteit;

2.   „levering tegen betaling”: een effectenafwikkelingsmechanisme dat een overmaking van effecten op zodanige wijze aan een overmaking van tegoeden bindt dat uitsluitend wordt geleverd indien daarvoor wordt betaald;

3.   „NCB van het eurogebied”: de NCB van een lidstaat die de euro als munt heeft;

4.   „Centrale bank van het Eurosysteem”: hetzij een NCB van het eurogebied of de ECB, al naar het geval;

5.   „raamovereenkomst”: het contractuele kader dat een CSD en het Eurosysteem zijn overeengekomen voor de ontwikkelings- en operationele fase;

6.   „algemene functionele specificaties” (GFS): een algemene functionele beschrijving van de te ontwikkelen T2S-bedrijfsapplicatie om te voldoen aan de T2S-gebruikersvereisten. Zij omvatten onder meer de functionele architectuur (domeinen, modules en interacties), de conceptuele modellen, het gegevensmodel of het proces van gegevenstromen;

7.   „niveau-2 — niveau-3 overeenkomst”: de leverings- en exploitatieovereenkomst waarover de T2S-raad en de 4CB’s onderhandelen, die wordt goedgekeurd door de Raad van bestuur en vervolgens wordt ondertekend door de centrale banken van het Eurosysteem en de 4CB’s, zoals gewijzigd indien noodzakelijk. De overeenkomst bevat aanvullende bijzonderheden over de taken en verantwoordelijkheden van de 4CB’s, de T2S-raad en de centrale banken van het Eurosysteem;

8.   „NCB buiten het eurogebied”: de NCB van een lidstaat die de euro niet als munt heeft;

9.   „operationele fase”: de periode vanaf de migratie van de eerste CSD naar T2S;

10.   „andere centrale bank”: de centrale bank van een land buiten de Unie;

11.   „betalingsschema”: een tijdschema dat de betalingsvolgorde voor termijnvergoedingen aan de 4CB’s aangeeft;

12.   „dienstenniveauovereenkomst”: inzake T2S, zowel de overeenkomst die het niveau van de door de 4CB’s aan het Eurosysteem te leveren diensten vastlegt, en de overeenkomst die het niveau van de door het Eurosysteem aan de CSD’s te leveren diensten vastlegt;

13.   „specificatie- en ontwikkelingsfase”: de periode vanaf de goedkeuring van het URD door de Raad van bestuur tot het begin van de operationele fase;

14.   „T2S-bedrijfsapplicatie”: de door de 4CB’s ontwikkelde en geëxploiteerde software, zulks ten behoeve van het Eurosysteem dat daardoor T2S-diensten op het T2S-platform kan leveren;

15.   „T2S-managementprocedure voor wijziging en vrijgave”: een stel regels en procedures die worden toegepast telkens wanneer een wijziging van T2S-diensten wordt geïnitieerd;

16.   „T2S-platform”: de hardware en alle softwareonderdelen, d.w.z. alle toegepaste software, met uitzondering van de T2S-bedrijfsapplicatie, die vereist is voor het runnen en de exploitatie van de T2S-bedrijfsapplicatie;

17.   „T2S-programma”: de reeks gerelateerde activiteiten en te leveren diensten, die nodig zijn voor de ontwikkeling van T2S tot de volledige migratie van alle CSD’s, die de Raamovereenkomst ondertekend, en alle centrale banken van het Eurosysteem, NCB’s buiten het eurogebied en andere centrale banken;

18.   „T2S-raad”: het beheerslichaam van het Eurosysteem dat werd opgericht bij Besluit ECB/2012/6 en tot taak heeft voorstellen te ontwikkelen voor de Raad van bestuur betreffende essentiële strategische aangelegenheden en de uitvoering van puur technische taken met betrekking tot T2S;

19.   „T2S-projectrekening”: de T2S-rekening voor het innen en betalen van termijnbetalingen, vergoedingen en provisies. De projectrekening kan subrekeningen hebben om verschillende soorten kasstromen te scheiden. De projectrekening heeft geen budgettair karakter;

20.   „T2S-diensten”: door het Eurosysteem aan CSD’s en centrale banken te verlenen diensten op basis van de tussen het Eurosysteem en CSD’s, NCB’s buiten het eurogebied en andere centrale banken overeengekomen contractuele regelingen;

21.   „T2S-gebruikers”: een CSD-deelnemer, een juridische entiteit of een natuurlijke persoon die een contractuele relatie heeft met de CSD voor de verwerking van zijn effectenafwikkelingsgerelateerde activiteiten in T2S, of een lid van een centrale bank wier valuta beschikbaar is voor afwikkelingsgerelateerde verwerking in T2S die een contractuele relatie is aangegaan met de centrale bank voor de verwerking van zijn effectengerelateerde geldverwerkingsactiviteiten in T2S;

22.   „gedetailleerde functionele gebruikersspecificaties (UDFS)”: een gedetailleerde beschrijving van de functies voor het beheer van de externe T2S-gegevensstromen, zulks van applicatie tot applicatie. Het omvat de noodzakelijke gebruikersinformatie ter aanpassing of ontwikkeling van hun interne informatiesysteem voor de aansluiting ervan aan T2S;

23.   „gebruikershandboek”: het document dat beschrijft hoe T2S-gebruikers een aantal T2S-softwarefuncties kunnen gebruiken die hun in een applicatiemodus (screen-based) ter beschikking staan;

24.   „document gebruikersvereisten (URD)”: het document dat de door de ECB op 3 juli 2008 gepubliceerde T2S-gebruikersvereisten uiteenzet en zoals later gewijzigd via de T2S-managementprocedure voor wijzigingen en vrijgave.

HOOFDSTUK II

BESTUUR VAN T2S

Artikel 3

Niveaus van intern bestuur

Het interne bestuur van T2S is gebaseerd op drie niveaus. Niveau 1 bestaat uit de Raad van bestuur, niveau 2 uit de T2S-raad en niveau 3 uit de 4CB’s.

Artikel 4

De Raad van bestuur

1.   De Raad van bestuur is verantwoordelijk voor de leiding, het algemene beheer en de controle van T2S. De raad is ook verantwoordelijk voor de uiteindelijke besluitvorming met betrekking tot T2S en besluit over de toewijzing van taken die niet specifiek zijn toegewezen aan niveau 2 en 3.

2.   De Raad van bestuur heeft met name de volgende bevoegdheden:

a)

verantwoordelijkheid voor het bestuur van T2S via de volgende activiteiten:

i)

besluiten nemen over elke aangelegenheid betreffende het bestuur van T2S; de globale verantwoordelijkheid voor T2S op zich nemen en dus optreden als het uiteindelijke besluitvormende orgaan in het geval van een geschil;

ii)

op ad-hocbasis besluiten nemen over aan de T2S-raad of aan de 4CB’s toegewezen taken;

iii)

de vervulling van verdere of bijkomende bijzondere taken verband houdend met T2S toewijzen aan de T2S-raad en/of de 4CB’s en daarbij bepalend welke daarmee verband houdende besluiten de Raad voor zichzelf reserveert;

iv)

besluiten aangaande de organisatie van de T2S-raad aannemen;

b)

behandelen van door leden van de T2S-adviesgroep, de stuurgroep voor niet-euro valuta’s (NECSG) dan wel de CSD-stuurgroep (CSG) overeenkomstig de regels van deze groepen ingediende verzoeken;

c)

besluiten nemen over het financiële T2S-basisregime, te weten:

i)

het prijsstellingsbeleid voor T2S-diensten;

ii)

de kostenberekeningsmethode voor T2S;

iii)

de financiële regelingen op grond van artikel 12;

d)

besluiten nemen over de toegangscriteria voor CSD’s;

e)

het T2S-overzichtsplan (Executive Summary Plan) valideren en aanvaarden; toezicht houden op de vooruitgang van het T2S-programma en besluiten nemen over maatregelen ter beperking van vertragingen bij de tenuitvoerlegging van T2S;

f)

besluiten nemen over de fundamentele operationele T2S-aspecten, te weten:

i)

het operationele T2S-kader, met inbegrip van een beheerstrategie aangaande incidenten en crisissen;

ii)

het T2S-informatiebeveiligingskader;

iii)

de T2S-managementprocedure voor wijzigingen en vrijgave;

iv)

de T2S-teststrategie;

v)

de T2S-migratiestrategie;

vi)

het T2S-risicobeheerskader;

g)

het goedkeuren van het fundamentele contractuele kader, te weten:

i)

de overeenkomsten tussen niveaus 2 en 3;

ii)

de dienstenniveauovereenkomsten tussen de T2S-raad en de CSD’s en de centrale banken van het Eurosysteem, alsook met de 4 CB’s;

iii)

de contracten met de CSD’s tussen enerzijds de T2S-raad samen met de centrale banken van het Eurosysteem, en de CSD’s.

iv)

de contracten met NCB’s buiten het eurogebied, andere centrale banken of andere bevoegde monetaire autoriteiten, met inbegrip van de respectieve dienstenniveauovereenkomsten;

h)

verantwoordelijkheid voor het nemen van passende maatregelen om handhaving van oversightregels en -beginselen te verzekeren;

i)

de startdatum van de eerste CSD-migratie naar T2S vaststellen.

Artikel 5

De T2S-raad

De samenstelling en het mandaat van de T2S-raad zijn vastgelegd in Besluit ECB/2012/6. De T2S-raad is verantwoordelijk voor de aan niveau 2 toegewezen taken binnen het door de Raad van bestuur bepaalde algemene kader.

Artikel 6

De 4CB’s

1.   De 4CB’s ontwikkelen en exploiteren T2S en verstrekken de T2S-raad informatie inzake hun interne organisatie en werktoedeling.

De 4CB’s vervullen met name de volgende taken:

a)

op basis van de URD en de richtlijnen van de T2S-raad, de GFS, de UDFS en de gebruikershandboeken overeenkomstig het T2S-overzichtsplan voorbereiden;

b)

namens het Eurosysteem T2S ontwikkelen en opbouwen, en het leveren van de technische T2S-componenten overeenkomstig het T2S-overzichtsplan, de URD, GFS, UDFS en andere specificaties en dienstenniveaus;

c)

T2S beschikbaar maken voor de T2S-raad overeenkomstig de goedgekeurde timing, specificaties en dienstenniveaus;

d)

ten behoeve van de financiële regelingen betreffende T2S op grond van artikel 12 het volgende aan de T2S-raad voorleggen:

i)

een schatting, in een vorm die kan worden beoordeeld en/of gecontroleerd door het desbetreffende comité van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) of het Eurosysteem en/of externe accountants, van de door hen te maken kosten voor de ontwikkeling en exploitatie van T2S,

ii)

een financieel aanbod, met inbegrip van type, betalingsschema, alsook de bestreken tijdsperiode;

e)

het verkrijgen van alle noodzakelijke licenties voor het bouwen en exploiteren van T2S en het Eurosysteem in staat stellen de CSD’s T2S-diensten aan te bieden;

f)

wijzigingen aan T2S uitvoeren overeenkomstig de T2S-managementprocedure voor wijzigingen en vrijgave;

g)

door de Raad van bestuur of de T2S-raad binnen het bevoegdheidsgebied van de 4CB’s geformuleerde vragen beantwoorden;

h)

training, technische en operationele ondersteuning verschaffen voor tests en migratie onder de coördinatie van de T2S-raad;

i)

met de T2S-raad onderhandelen over wijzigingen van de niveau-2 — niveau-3 overeenkomst.

2.   De 4CB’s zijn ten overstaan van het Eurosysteem hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van hun taken. De aansprakelijkheid bestrijkt fraude, opzettelijk wangedrag en grove nalatigheid. De aansprakelijkheidsregeling wordt in de niveau-2 — niveau-3 overeenkomst nader uitgewerkt.

3.   Het uitbesteden of in onderaanneming geven van deze taken door de 4CB’s aan externe dienstverleners doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van de 4CB’s jegens het Eurosysteem en overige belanghebbenden en is transparant voor de T2S-raad.

Artikel 7

Relaties met externe belanghebbenden

1.   De T2S-adviesgroep is een forum voor communicatie en interactie tussen het Eurosysteem en externe T2S-belanghebbenden. De T2S-adviesgroep adviseert de T2S-raad en kan in uitzonderlijke gevallen aangelegenheden aan de Raad van bestuur voorleggen.

2.   De voorzitter van de T2S-raad is tevens voorzitter van de T2S-adviesgroep. De samenstelling en het mandaat van de T2S-adviesgroep worden vastgelegd in de bijlage.

3.   De T2S-adviesgroep kwijt zich van haar taken overeenkomstig het reglement van orde dat de T2S-adviesgroep opstelt en T2S-raad goedkeurt.

4.   De CSG is het T2S-bestuurslichaam dat inzake een reeks in de raamovereenkomst vastgelegde aangelegenheden namens de CSD’s die de raamovereenkomst hebben ondertekend, resoluties opstelt en adviezen geeft. Het CSG-mandaat is aan de raamovereenkomst gehecht.

5.   De NECSG is het T2S-bestuurslichaam dat inzake een reeks in de valutadeelnameovereenkomst vastgelegde aangelegenheden namens de NCB’s buiten het eurogebied en andere centrale banken die de valutadeelnameovereenkomst hebben getekend, resoluties opstelt en adviezen geeft. Het NECSG-mandaat is aan de valutadeelnameovereenkomst gehecht.

6.   De Nationale Gebruikersgroepen zijn een forum voor communicatie en interactie met dienstverleners en gebruikers van effectenafwikkelingsdiensten binnen hun nationale markt, zulks ter ondersteuning van de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van T2S en om de impact van T2S op de nationale markten na te gaan. Normaliter zitten de respectieve NCB’s de Nationale Gebruikersgroepen voor. De samenstelling en het mandaat van de Nationale Gebruikersgroepen worden vastgelegd in de bijlage.

Artikel 8

Goed bestuur

1.   Om belangenconflicten te voorkomen tussen de T2S-dienstverlenening door het Eurosysteem en de regelgevende functies van het Eurosysteem, verzekeren de centrale banken van het Eurosysteem dat:

a)

T2S-directieleden niet direct zijn betrokken bij het oversight van T2S of van CSD’s die afwikkelingstransacties uitbesteden aan T2S. Zij kunnen geen deel uitmaken van een Eurosysteem/ESCB-comité dat enigerlei van de bovengenoemde oversightverantwoordelijkheden heeft. Zij maken geen deel uit van het IT-stuurcomité van het Eurosysteem (EISC) of van het Interne Auditcomité, en

b)

de oversight- en operationele activiteiten van T2S gescheiden zijn.

2.   De T2S-raad is onderworpen aan rapportageverplichtingen, controle en audit, zoals in dit richtsnoer omschreven. Controles met betrekking tot de ontwikkeling, exploitatie en kosten van T2S worden geïnitieerd en uitgevoerd op basis van de beginselen en regelingen, zoals uiteengezet in het door de Raad van bestuur vastgestelde en ten tijde van de controle vigerende ESCB-controlebeleid.

Artikel 9

Samenwerkings- en informatieuitwisseling

1.   De 4CB’s en de T2S-raad werken samen, wisselen informatie uit en verschaffen elkaar gedurende de ontwikkeling en de exploitatie van T2S technische en andere bijstand.

2.   De 4CB’s, de overige centrale banken van het Eurosysteem en de T2S-raad informeren elkaar onmiddellijk over aangelegenheden die het ontwikkelen of opbouwen van T2S en de exploitatie ervan materieel zouden kunnen beïnvloeden, en streven ernaar elk daarmee verbonden risico te beperken.

3.   De T2S-raad rapporteert regelmatig aan de Raad van bestuur over de ontwikkeling van het T2S-programma en de T2S-exploitatie. Deze rapporten worden naar het EISC gestuurd dat de besluitvormende organen van de ECB kan adviseren. Het Payment and Settlement Systems Committee (PSSC) ontvangt deze rapporten ter informatie.

4.   De T2S-raad verspreidt de agenda’s, samenvattingen en relevante documenten van zijn vergaderingen aan de PSSC-leden, opdat zij, indien nodig, input kunnen leveren.

5.   De T2S-raad en ter zake kundige ESCB-comités kunnen elkaar, voor zover nodig, raadplegen.

6.   De 4CB’s rapporteren regelmatig over het T2S-programma en de T2S-exploitatie aan de T2S-raad.

7.   De inhoud en gedetailleerde procedure voor de rapportageverplichtingen van de T2S-raad en de 4CB’s worden uitgewerkt in de niveau-2 — niveau-3 overeenkomst.

HOOFDSTUK III

FINANCIEEL REGIME

Artikel 10

Prijsstellingsbeleid

Het T2S-prijsstellingsbeleid heeft geen winstoogmerk, beoogt volledige kostendekking en nondiscriminatie ten aanzien van CSD’s.

Artikel 11

Kostenberekeningsmethode en financiële administratie

1.   Voor T2S geldt de gemeenschappelijke kostenberekeningsmethode van het Eurosysteem en Richtsnoer ECB/2010/20 van 11 november 2010 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (4), tenzij de Raad van bestuur anders beslist.

2.   In een zeer vroeg stadium betrekt de T2S-raad de desbetreffende comités van het ESCB/Eurosysteem bij de beoordeling van de correcte tenuitvoerlegging van:

a)

de gemeenschappelijke kostenberekeningsmethode van het Eurosysteem in de context van T2S-kostenramingen en het berekenen van de jaarlijkse kosten van T2S, en

b)

Richtsnoer ECB/2010/20 door de ECB en de 4CB’s in de context van de verantwoording van kosten en activa van T2S.

Artikel 12

Financiële regelingen

1.   De T2S-raad legt de Raad van bestuur voorstellen voor betreffende de aanpassing van de T2S- financiële regeling, waarin opgenomen de kosten van T2S, d.w.z. de kosten van de 4CB’s en de ECB voor het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van T2S.

2.   Het voorstel omvat tevens:

a)

het soort aanbod;

b)

het betalingsschema;

c)

de bestreken tijdsperiode;

d)

de kostendelingsregeling;

e)

de kapitaalkosten.

3.   De Raad van bestuur neemt een besluit over de T2S-financiële regeling.

Artikel 13

Betalingen

1.   Er is een T2S-projectrekening die namens het Eurosysteem wordt aangehouden bij de ECB. De T2S-projectrekening heeft geen budgettair karakter, maar wordt gebruikt voor het innen en uitbetalen van alle met T2S-kosten verband houdende vooruitbetalingen, termijnen en terugbetalingen, alsook van T2S-gebruiksvergoedingen.

2.   De T2S-raad beheert de T2S-projectrekening namens het Eurosysteem. Behoudens de validatie en aanvaarding van de door de 4CB’s te leveren diensten, keurt de T2S-raad de betaling van termijnen aan de 4CB’s goed overeenkomstig het door de Raad van bestuur goedgekeurde en in de niveau-2 — niveau-3 overeenkomst vastgelegde betalingschema.

Artikel 14

De Eurosysteemrechten op T2S

1.   De T2S-bedrijfsapplicatie is volledig eigendom van het Eurosysteem.

2.   Te dien einde verstrekken de 4CB’s het Eurosysteem licenties betreffende de intellectuele-eigendomsrechten opdat het Eurosysteem uit hoofde van de toepasselijke regels en gemeenschappelijke dienstenniveaus op gelijke voet het volledige dienstenscala van T2S aan CSD’s kan verstrekken. De 4CB’s vrijwaren het Eurosysteem voor elke door derden ingediende claims wegens schending van dergelijke intellectuele-eigendomsrechten.

3.   In de niveau-2 — niveau-3 overeenkomst leggen de 4CB’s en de T2S-raad de bijzonderheden betreffende de rechten van het Eurosysteem op T2S vast. De rechten van de autoriteiten die een artikel-18 valutadeelnameovereenkomst hebben ondertekend, worden in die overeenkomst vastgelegd.

HOOFDSTUK IV

CENTRALE EFFECTENBEWAARINSTELLINGEN

Artikel 15

Toegangscriteria voor CSD’s

1.   CSD’s komen in aanmerking voor toegang tot T2S-diensten mits:

a)

indien zij zijn aangemeld overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 98/26/EG, of in het geval van een CSD uit een niet EER-land, zij opereren in een wettelijk en regelgevend kader dat gelijkwaardig is aan het in de Unie vigerende kader;

b)

ze door de bevoegde autoriteiten positief zijn beoordeeld in het licht van de CEER/ESCB- aanbevelingen voor effectenafwikkelingssystemen;

c)

ze elk effect/ISIN waarvoor ze emittent-CSD (of technische emittent-CSD) zijn, op verzoek beschikbaar stellen aan andere CSD’s in T2S;

d)

zij zich ertoe verbinden op niet-discriminerende wijze basisbewaardiensten aan te bieden aan andere CSD’s in T2S;

e)

zij zich ertoe verbinden jegens andere CSD’s in T2S hun afwikkeling in centralebankgeld in T2S uit te voeren indien de valuta in T2S beschikbaar is.

2.   De regels inzake de toegangscriteria voor CSD’s zijn vastgelegd in Besluit ECB/2011/20 van 16 november 2011 tot vaststelling van gedetailleerde regels en procedures voor de tenuitvoerlegging van de geschiktheidscriteria voor centrale effectenbewaarinstellingen voor toegang tot TARGET2-securities-diensten (5), en worden in contractuele afspraken tussen de centrale banken van het Eurosysteem en de CSD’s geconcretiseerd.

3.   De ECB houdt op haar website een lijst bij van CSD’s die in T2S mogen afwikkelen.

Artikel 16

Contractuele relaties met CSD’s

1.   De contracten tussen de centrale banken van het Eurosysteem en de CSD’s, met inbegrip van de dienstenniveauovereenkomsten, zijn volledig geharmoniseerd.

2.   De T2S-raad onderhandelt samen met de centrale banken van het Eurosysteem over wijzigingen van de contracten met de CSD’s.

3.   De contracten met CSD’s, en wijzigingen ervan, worden goedgekeurd door de Raad van bestuur en vervolgens ondertekend door de centrale bank van het Eurosysteem van het land van vestiging van de CSD, of door de ECB voor CSD’s buiten het eurogebied, in beide gevallen handelend in naam van en namens alle centrale banken van het Eurosysteem. Met betrekking tot Ierland wordt het contract ondertekend door de centrale bank van het Eurosysteem van de lidstaat die het effectenafwikkelingssysteem overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 98/26/EG heeft aangemeld.

Artikel 17

Naleving van regelgevingsvereisten

1.   De T2S-raad beoogt de CSD’s te ondersteunen bij de voortdurende naleving van de relevante juridische, regelgevende en oversightvereisten.

2.   De T2S-raad beoordeelt of de ECB aanbevelingen dient uit te vaardigen ten einde aanpassingen in de wetgeving te bevorderen ter verzekering van gelijke toegangsrechten voor CSD’s tot de T2S-diensten, en doet hiertoe voorstellen aan de Raad van bestuur.

HOOFDSTUK V

ANDERE VALUTA’S DAN DE EURO

Artikel 18

T2S-opnamevoorwaarden

1.   Een andere EER-valuta dan de euro komt in aanmerking voor gebruik in T2S, mits de niet tot het eurogebied behorende NCB, een voor een dergelijke valuta verantwoordelijke andere centrale bank of andere autoriteit een valutadeelnameovereenkomst afsluit met het Eurosysteem en de Raad van bestuur de toelating van die valuta heeft goedgekeurd.

2.   Een andere valuta dan een EER-valuta komt in aanmerking voor gebruik in T2S, mits de Raad van bestuur de toelating van die valuta heeft goedgekeurd, indien:

a)

het op afwikkeling in die valuta toepasselijke juridische, regelgevende en oversightkader inhoudelijk dezelfde of hogere rechtszekerheid biedt dan het in de Unie vigerende kader;

b)

de opname van die valuta in T2S een positief effect zou hebben op de T2S-bijdrage aan de markt voor effectenafwikkeling in de Unie;

c)

de andere centrale bank of voor een dergelijke valuta verantwoordelijke autoriteit een wederzijds tevredenstellende valutadeelnameovereenkomst afsluit met het Eurosysteem.

3.   Conform het mandaat van de T2S-raad kunnen NCB’s buiten het eurogebied en andere centrale banken vertegenwoordigd worden in de T2S-raad.

HOOFDSTUK VI

T2S-PROGRAMMAONTWIKKELING

Artikel 19

T2S-overzichtsplan

1.   Op basis van de door de T2S-raad gedane voorstellen, beoordeelt, valideert en aanvaardt de Raad van bestuur wijzigingen van het T2S-overzichtsplan.

2.   Op basis van het T2S-overzichtsplan stelt de T2S-raad een operationeel plan op. Het operationele plan, en updates ervan, worden openbaar gemaakt en gecommuniceerd aan de betrokken T2S-belanghebbenden.

3.   Indien valt te vrezen dat een mijlpaal van het T2S-overzichtsplan niet zal worden gehaald, deelt de T2S-raad dit prompt mee aan de Raad van bestuur, en stelt maatregelen voor om vertraging in de tenuitvoerlegging van T2S te beperken.

HOOFDSTUK VII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 20

Niveau-2 — Niveau-3 overeenkomst

1.   Behoudens het bepaalde in dit richtsnoer, stipuleert een niveau-2 — niveau-3 overeenkomst aanvullende details inzake de taken en verantwoordelijkheden van de 4CB’s, de T2S-raad en de centrale banken van het Eurosysteem.

2.   De niveau-2 — niveau-3 overeenkomst, en voorstellen voor wijzigingen ervan, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van bestuur en daarna ondertekend door het Eurosysteem en de 4CB’s.

Artikel 21

Geschillenbeslechting

1.   Indien een geschil omtrent een in dit richtsnoer geregelde aangelegenheid niet kan worden beslecht via een akkoord tussen de betrokken partijen, kan een betrokken partij de aangelegenheid ter beslechting voorleggen aan de Raad van bestuur.

2.   In de niveau-2 — niveau-3 overeenkomst wordt opgenomen dat de T2S-raad of de 4CB’s elk uit de niveau-2 — niveau-3 overeenkomst voortvloeiend geschil kunnen voorleggen aan de Raad van bestuur.

Artikel 22

Intrekking

1.   Richtsnoer ECB/2010/2 wordt ingetrokken.

2.   Verwijzingen naar het ingetrokken richtsnoer worden opgevat als verwijzingen naar dit richtsnoer.

Artikel 23

Inwerkingtreding

Dit richtsnoer treedt twee dagen na vaststelling in werking.

Artikel 24

Geadresseerden en uitvoeringsmaatregelen

Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 juli 2012.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  PB L 118 van 12.5.2010, blz. 65.

(2)  PB L 117 van 1.5.2012, blz. 13.

(3)  PB L 166 van 11.6.1998, blz. 45.

(4)  PB L 35 van 9.2.2011, blz. 31.

(5)  PB L 319 van 2.12.2011, blz. 117.


BIJLAGE

T2S-ADVIESGROEP

MANDAAT

1.   Preambule en doelstellingen

Overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, beoogt het Eurosysteem T2S-diensten aan te bieden aan centrale effectenbewaarinstellingen (CSD’s) en centrale banken in Europa. Middels T2S-diensten worden neutrale en grenzenloze kerndiensten verleend inzake effectenafwikkeling op basis van levering-tegen-betaling in centralebankgeld. Zulks geschiedt middels één technisch platform dat geïntegreerd is met de real-time bruto-vereveningssystemen van alle deelnemende valuta’s.

Met het oog op het verlenen van T2S-diensten heeft de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB), als het uiteindelijke besluitvormende orgaan van het Eurosysteem, de T2S-adviesgroep (AG) ingesteld om te waarborgen dat T2S blijft voldoen aan de marktbehoeften. De AG behoudt haar rol als adviesorgaan van het Eurosysteem voor alle met T2S verband houdende aangelegenheden. De AG kan tevens de CSD-stuurgroep en de stuurgroep voor niet-euro valuta’s adviseren.

2.   Taken en verantwoordelijkheden

De AG is verantwoordelijk voor:

het bevorderen van de consistentie van de documenten die de T2S-werkingssfeer afbakenen, met name de volledige overeenstemming met het document gebruikersvereisten,

het ondersteunen van de evaluatie door het Eurosysteem en het prioriteren van wijzigingsverzoeken van de documenten die de T2S-werkingssfeer afbakenen, zulks overeenkomstig de in de schema’s van de raamovereenkomst (FA) inzake „Bestuur” en „Management voor wijziging en vrijgave” vastgelegde toepasselijke procedures,

het ondersteunen van het Eurosysteem bij enige precisering van het prijsstellingskader,

het bevorderen van het werk aan harmonisatie op het gebied van met T2S verband houdende effectenafwikkeling en uitvoeringsinspanningen in de markt ondersteunen,

het adviseren inzake door de Raad van bestuur, de T2S-raad, de CSD-stuurgroep en de stuurgroep voor niet-euro valuta’s te nemen besluiten die volgens de T2S-raad implicaties inhouden voor T2S-gebruikers,

het adviseren inzake pratijken en beleid teneinde bij te dragen aan een effectieve en kostenefficiënte uitvoering van T2S in de post-trading T2S-omgeving,

het adviseren inzake operationele aangelegenheden,

het adviseren ingeval van geschillen tussen het Eurosysteem en één of meerdere CSD’s en/of tussen het Eurosysteem en één of meerdere nationale centrale banken buiten het eurogebied (NCB’s), zulks overeenkomstig de geschillenbeslechtingsprocedures in de FA en de valutadeelnameovereenkomst (CPA).

Elk volwaardig lid van de AG kan:

voorstellen inzake met T2S verband houdende aangelegenheden te adviseren,

een wijzigingsverzoek initiëren, zulks overeenkomstig de procedure in het FA-schema inzake „Bestuur” en „Management voor wijziging en vrijgave”.

3.   Samenstelling en mandaat

De adviesgroep bestaat uit de voorzitter, Secretaris, volwaardige leden en waarnemers.

De voorzitter van de T2S-raad is tevens voorzitter van de adviesgroep. De secretaris van de adviesgroep is een zeer ervaren ECB-personeelslid en wordt benoemd door de voorzitter van de adviesgroep. De ECB verstrekt de secretaris van de adviesgroep operationele en secretariële ondersteuning. De voorzitter van de adviesgroep kan een vervanger aanwijzen die de secretaris van de adviesgroep in uitzonderlijke omstandigheden vervangt.

Een vertegenwoordiger van elk van de volgende groepen komt in aanmerking voor het volwaardig lidmaatschap van de adviesgroep:

a)

Centrale banken:

De ECB en elk van de NCB’s van de lidstaten die de euro als munt hebben worden door één volwaardig lid vertegenwoordigd. Wanneer een lidstaat de euro aanneemt, zal zijn NCB met ingang van de datum van aanneming van de euro als een volwaardig lid van de adviesgroep deelnemen. Een centrale bank buiten het eurogebied die een valutadeelnameovereenkomst heeft ondertekend en met onmiddellijke ingang deelneemt aan T2S zal eveneens met ingang van de datum van ondertekening worden vertegenwoordigd door één volwaardig lid. Een vertegenwoordiger van een centrale bank wordt voorgedragen door de gouverneur of de president van de betreffende centrale bank, zulks overeenkomstig de toepasselijke statuten van de centrale bank;

b)

CSD’s:

alle volwaardige leden van de CSD-stuurgroep zijn eveneens volwaardige leden van de CSD-adviesgroep. Bij wijze van uitzondering en vanwege hun aandeel in het afwikkelingsvolume, heeft de Euroclear groep vier leden, de Clearstream groep vier en Monte Titoli twee (1). Deze samenstelling wordt gedurende één jaar vanaf de start van T2S bevroren, waarna de Raad van bestuur het aantal aanvullende leden zal herzien om het werkelijke afwikkelingsvolume in T2S weer te geven;

c)

gebruikers:

zowel de gebruikersgroep van belanghebbenden en de CSD-groep telt hetzelfde aantal leden in de adviesgroep, waardoor de T2S-marktbelanghebbendengroepen gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. De Raad van bestuur draagt gebruikersvertegenwoordigers voor op voorstel van de T2S-raad. Het voorstel van de T2S-raad stoelt op sollicitaties van de Europese Bankfederatie, de Europese Vereniging van Spaarbanken, Europese Vereniging van Coöperatieve Banken, de Europese Vereniging van Financiële Markten, en de Europese Vereniging van Clearing Houses met het oog op een evenwichtige vertegenwoordiging van gebruikersbelangen in T2S, waaronder kleine en grote instellingen en markten, nationale en internationale deelnemers, en door gebruikers verstrekte wat de reikwijdte betreft verschillende diensten, met de nadruk op gebruikers die een significant effectenvolume in T2S hebben, in euro of andere valuta die voor afwikkeling in T2S in aanmerking komen, ongeacht hun plaats van oprichting. Van elk van deze instellingen wordt minstens één sollicitant geselecteerd. Bovendien zijn de volgende parameters van toepassing:

i)

ten minste elf volwaardige leden vertegenwoordigen grote commerciële banken;

ii)

ten minste twee volwaardige leden vertegenwoordigen internationale investeringsbanken;

iii)

ten minste twee volwaardige leden vertegenwoordigen banken die actief zijn in de afwikkeling van effectentransacties ten behoeve van hun lokale klanten;

iv)

ten minste één volwaardig lid vertegenwoordigt een centrale tegenpartij.

De hoofden van de volgende instellingen en organisaties mogen een waarnemer voor de adviesgroep voordragen:

de Europese Vereniging van Financiële Markten,

de Europese Vereniging van Coöperatieve Banken,

de Europese Bankfederatie,

de Europese Vereniging van Clearing Houses,

de Europese Vereniging van Spaarbanken,

de Federatie van Europese Effectenbeurzen,

de Europese Autoriteit voor effecten en markten,

de Europese Commissie,

de oversightfunctie van het Eurosysteem,

één vertegenwoordiger voor elk van de 4CB’s (deze vertegenwoordigers maken hun standpunt aan de adviesgroep uniform kenbaar).

Daarnaast worden leden van de T2S-raad voor de vergaderingen van de adviesgroep als waarnemers uitgenodigd.

Elke kandidaat heeft het passende niveau van senioriteit en bezit de relevante technische expertise. De kandidaat stellende autoriteiten verzekeren dat een kandidaat voldoende tijd heeft voor een actieve betrokkenheid bij het werk van de adviesgroep.

Om de grootte van de adviesgroep te beperken, mogen niet meer dan twee volwaardige leden of waarnemers van één centrale bank de vergadering van de adviesgroep tegelijkertijd bijwonen Met het oog op voldoende neutraliteit is deze regel niet van toepassing op de voorzitter van de adviesgroep.

De volwaardige leden en de waarnemers worden voor twee jaar voorgedragen, met mogelijkheid van herbenoeming. Vervangingen van gebruikersleden die in de loop van een regulier mandaat hun ontslag indienen, kunnen door de T2S-raad worden voorgedragen op basis van de door de betrokken gebruikersorganisatie ingediende sollicitaties. Het mandaat van de adviesgroep begint in juli 2012 en vervangt het mandaat en het reglement van orde van de adviesgroep die aanvankelijk voor de specificatiefase werden opgesteld en verlengd tot de raamovereenkomst in werking trad. Het nieuwe mandaat eindigt met de vervanging van de raamovereenkomst en de valutadeelnameovereenkomst door een nieuwe overeenkomst en/of door de beëindiging van de raamovereenkomst en de valutadeelnameovereenkomst door de ondertekenende partijen.

4.   Verslaglegging

De adviesgroep adviseert de T2S-raad. Op verzoek kan de adviesgroep tevens de CSD-stuurgroep of de stuurgroep voor niet-euro valuta’s adviseren. In uitzonderlijke gevallen kan de adviesgroep de Raad van bestuur direct adviseren, indien de adviesgroep meent dat de Algemene Beginselen van T2S of andere kernelementen van T2S in gevaar zijn.

De Raad van bestuur en de T2S-raad (inzake aangelegenheden die de Raad van bestuur aan de T2S-raad heeft gedelegeerd) kan de adviesgroep algemene richtlijnen geven, hetzij uit eigener beweging of op verzoek.

5.   Werkprocedures

Volwaardige leden zijn gerechtigd deel te nemen aan de besluitvorming door de adviesgroep. Waarnemers zijn gerechtigd deel te nemen aan de vergaderingen van de adviesgroep, maar kunnen niet deelnemen aan het besluitvormingsproces ervan.

Besluiten van de adviesgroep zijn adviezen of resoluties betreffende de organisatie van de werkzaamheden van de adviesgroep of de werkzaamheden van de subgroepen. Het advies van de adviesgroep wordt direct naar de T2S-raad, de Raad van bestuur, de CSD-stuurgroep of de stuurgroep voor niet-euro valuta’s doorgestuurd, al naar gelang het geval. Adviezen en resoluties van de adviesgroep dienen bij consensus te worden aangenomen. Blijkt consensus niet haalbaar dan kan de voorzitter van de adviesgroep besluiten na te gaan in hoeverre een specifiek besluit wordt gesteund, in welk geval hun adviezen of resoluties met een gewone meerderheid van de volwaardige leden worden aangenomen. De voorzitter van de adviesgroep en de secretaris mogen niet deelnemen aan de goedkeuring van adviezen of resoluties.

Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan de adviesgroep substructuren opzetten ter ondersteuning van haar werkzaamheden. De adviesgroep coördineert met de T2S-raad die de werkzaamheden dusdanig organiseert dat alle betrokken bestuurslichamen daarbij passend worden betrokken zonder substructuren inzake gelijkaardige onderwerpen te dupliceren.

Normaliter vergadert de adviesgroep twee keer per jaar. De voorzitter van de adviesgroep kan extra vergaderingen bijeenroepen, waarvan de data ruim van tevoren aan de adviesgroep zullen worden meegedeeld. Vergaderingen vinden in beginsel plaats in de gebouwen van de ECB. Daarenboven kan de voorzitter van de adviesgroep de adviesgroep ertoe uitnodigen haar advies anderszins te verstrekken, zoals bijvoorbeeld middels een schriftelijke procedure.

De adviesgroep werkt open en transparant en de documentatie van de adviesgroep wordt op de T2S-website bekendgemaakt. Gedetailleerde werkprocedures worden vastgelegd in het „Reglement van Orde” dat wordt opgesteld door de adviesgroep en goedgekeurd door de T2S-raad.

NATIONALE GEBRUIKERSGROEP

MANDAAT

1.   Doelstellingen

De Nationale Gebruikersgroepen (NGG’s) verenigen dienstverleners en gebruikers van effectenafwikkelingsdiensten binnen de nationale markt ter ondersteuning van de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en het beheer van TARGET2-securities (T2S). Ze vormt een forum om nationale marktdeelnemers bij de activiteiten van de T2S-adviesgroep (AG) te betrekken en vormt de formele link tussen de adviesgroep en de nationale markt. De groep treedt op als klankbord voor het T2S-programmabureau, alsook als aanbrenger van input voor de adviesgroep inzake alle door de adviesgroep aan de orde gestelde aangelegenheden. Aldus kan de groep de adviesgroep kwesties in overweging geven.

De NGG’s kunnen worden betrokken bij het DGV-beheerproces voor wijzigingen en vrijgave en kunnen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van dergelijke verzoeken binnen het kader van het functioneren van de nationale markt. De NGG’s dienen het T2S-beginsel te belijden dat T2S geen specifieke nationale kenmerken krijgt en dienen actief harmonisatie te bevorderen.

2.   Taken en verantwoordelijkheden

De NGG’s in markten die deelnemen aan T2S zijn verantwoordelijk voor:

het vaststellen van de impact van de T2S-functionaliteit, en met name veranderingen in de T2S-gebruikersvereisten, op hun nationale markt; daarbij dient voldoende rekening te worden gehouden met het concept van een „slanke T2S” dat vermijding van nationale kenmerken en bevordering van harmonisatie beoogt,

het bijdragen aan het monitoren en de uitvoering van taken die verband houden met de door de adviesgroep ondersteunde T2S-harmonisatiewerkzaamheden,

het onder de aandacht van de adviesgroep brengen van relevante problemen aangaande de nationale markt,

de verhoging van de T2S-bekendheid in alle geledingen van nationale effectengemeenschap,

de ondersteuning van de leden van de adviesgroep die de nationale gemeenschap vertegenwoordigen.

Bij de vervulling van hun taken voldoen de NGG’s aan de hoge normen van transparantie die de kern van T2S vormen.

Alhoewel de nadruk van dit mandaat ligt op marktdeelname aan T2S, kunnen ook nog niet aan T2S deelnemende markten NGG’s oprichten. Indien een dergelijke markt besluit een NGG op te richten, volgt het een gelijkaardig mandaat om zijn markt op T2S-deelname voor te bereiden.

3.   Samenstelling en mandaat

De NGG’s bestaan uit een voorzitter, secretaris en leden.

De NGG-voorzitter is bij voorkeur een volwaardig lid of waarnemer van de adviesgroep. Bij uitstek zal een senior ambtenaar van de betrokken nationale centrale bank deze rol vervullen. Indien de betrokken centrale bank de NGG-voorzitter levert noch aanwijst, draagt de AG-voorzitter de NGG-voorzitter voor, waarvoor hij consensus zoekt onder de belangrijkste deelnemers in de relevante markt. Indien de voorzitter geen lid van de adviesgroep is, dient een lid van de adviesgroep te coördineren tussen de adviesgroep en de NGG-voorzitter om een nauwe band tussen de adviesgroep en de NGG te verzekeren. Indien geen NGG-lid in de adviesgroep vertegenwoordigd is, streeft de NGG naar nauwe samenwerking met de secretaris van de adviesgroep om op de hoogte te blijven van T2S-ontwikkelingen.

De NGG-secretaris wordt door de betrokken nationale centrale bank in landen van het eurogebied geleverd; in de overige landen wordt de NGG-secretaris benoemd door de NGG-voorzitter en zou idealiter door de betrokken nationale centrale bank moeten worden geleverd. De secretaris wordt geacht door het T2S-programmabureau via het NGG-deskundigennetwerk voor NUG-secretarissen georganiseerde regelmatige briefings bij te wonen. De NGG-secretarissen van markten die niet deelnemen aan T2S kunnen als gast participeren in het NGG-deskundigennetwerk.

De NGG-leden omvatten de betrokken leden en waarnemers van de adviesgroep (of hun voor de NGG-voorzitter aanvaardbare voorgedragen senior vertegenwoordiger) en andere personen die gezien hun kennis en standing in brede zin representatief zijn voor alle categorieën gebruikers en dienstverleners op de nationale markt, waaronder deskundigen op het gebied van cashaangelegenheden. CSD’s, makelaars, banken, investeringsbanken, bewaarnemers, emittenten en/of hun agenten, centrale tegenpartijen, beurzen en multilaterale handelsfaciliteiten, de betrokken nationale centrale bank, regelgevende autoriteiten en de betrokken bankenverenigingen kunnen dus NGG-leden zijn.

Het NGG-mandaat eindigt tegelijkertijd met het mandaat van de adviesgroep, d.w.z. met de vervanging van de raamovereenkomst en de valutadeelnameovereenkomst door een nieuw contract en/of de beëindiging van de raamovereenkomst en de valutadeelnameovereenkomst door alle ondertekenende CSD’s en centrale banken buiten het eurogebied.

4.   Werkprocedures

NGG’s behandelen slechts T2S-relevante kwesties. Zij worden geacht van het T2S-programmabureau briefing te vragen met betrekking tot actualiteiten, en tijdig nationale visies te verschaffen inzake door de AG-secretaris verlangde of door de NGG opgeworpen kwesties. Het T2S-programmabureau verstrekt de NGG’s regelmatig informatie inzake aan T2S deelnemende markten en organiseert vergaderingen met die NGG-secretarissen via het NGG-deskundigennetwerk om interactie tussen de NGG’s en het T2S-programmabureau te bevorderen.

De NGG’s zullen trachten hun reguliere vergaderingen af te stemmen op het vergaderschema van de adviesgroep, opdat ze nationale leden van de adviesgroep kunnen adviseren. Dergelijke adviezen binden de leden van de adviesgroep echter niet. NGG’s kunnen via de AG-secretaris schriftelijk suggesties doen en een AG-lid uitnodigen zijn visie te geven.

De NGG-secretaris beoogt een agenda en relevante documenten ter bespreking op een NGG-vergadering ten minste vijf werkdagen voor de vergadering rond te sturen. Een samenvatting van de NGG-vergadering wordt op de T2S-website bekendgemaakt en, indien toepasselijk, op de website van de betrokken NCB. De bekendmaking geschiedt idealiter in het Engels en, indien vereist, in de relevante nationale taal en wel binnen drie weken na de NGG-vergadering.

De namen van de NGG-leden zullen op de T2S-website bekend worden gemaakt. De NGG’s zullen op de T2S-website tevens een NGG-contact-e-mailadres publiceren, zodat deelnemers op nationale markten weten wie zij voor hun visie moeten aanspreken.


(1)  Deze samenstelling is gebaseerd op de veronderstelling dat de Euroclear-groep met Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France en Euroclear Nederland en de Clearstream-groep met Clearstream Banking Frankfurt en LuxCSD deelnemen aan T2S.


Top