Help Print this page 

Document 32012L0045

Title and reference
Richtlijn 2012/45/EU van de Commissie van 3 december 2012 tot tweede aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land Voor de EER relevante tekst
  • In force
OJ L 332, 4.12.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 164 - 165

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/45/oj
Multilingual display
Text

4.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 332/18


RICHTLIJN 2012/45/EU VAN DE COMMISSIE

van 3 december 2012

tot tweede aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (1), en met name artikel 8, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I, deel I.1, bijlage II, deel II.1, en bijlage III, deel III.1, bij Richtlijn 2008/68/EG verwijzen naar bepalingen in internationale overeenkomsten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor en over de binnenwateren zoals gedefinieerd in artikel 2 van die richtlijn.

(2)

De bepalingen van deze internationale overeenkomsten worden om de twee jaar bijgewerkt. Derhalve zullen op 1 januari 2013 de laatst bijgewerkte versies van deze overeenkomsten in werking treden met een overgangstermijn tot en met 30 juni 2013.

(3)

Bijlage I, deel I.1, bijlage II, deel II.1, en bijlage III, deel III.1, bij Richtlijn 2008/68/EG moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming zijn met het advies van het Comité voor het vervoer van gevaarlijke goederen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Richtlijn 2008/68/EG

Richtlijn 2008/68/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I, deel I.1, wordt vervangen door:

„I.1.   ADR

Bijlagen A en B bij de ADR, als van toepassing met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat de woorden „overeenkomstsluitende partij” worden vervangen door het woord „lidstaat”.”.

2)

Bijlage II, deel II.1, wordt vervangen door:

„II.1.   RID

Bijlage bij het RID, dat is opgenomen in aanhangsel C bij het COTIF, als van toepassing met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat de woorden „overeenkomstsluitende staat bij het RID” worden vervangen door het woord „lidstaat”.”.

3)

Bijlage III, deel III.1, wordt vervangen door:

„III.1.   ADN

De bijlagen bij de ADN, als van toepassing vanaf 1 januari 2013, alsmede artikel 3, onder f) en h), en artikel 8, leden 1 en 3, van de ADN, met dien verstande dat de woorden „overeenkomstsluitende partij” worden vervangen door het woord „lidstaat”.”.

Artikel 2

Omzetting

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 juni 2013 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het gebied waarop deze richtlijn van toepassing is, vaststellen.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 3 december 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 260 van 30.9.2008, blz. 13.


Top