EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0032

Richtlijn 2012/32/EU van de Commissie van 25 oktober 2012 tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van de Raad inzake uitrusting van zeeschepen Voor de EER relevante tekst

OJ L 312, 10.11.2012, p. 1–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 75 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; opgeheven door 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/32/oj

10.11.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/1


RICHTLIJN 2012/32/EU VAN DE COMMISSIE

van 25 oktober 2012

tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van de Raad inzake uitrusting van zeeschepen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 96/98/EG van de Raad van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen (1) en met name artikel 17,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor de toepassing van Richtlijn 96/98/EG gelden de van kracht zijnde versies van de internationale verdragen en beproevingsnormen.

(2)

Sinds de jongste wijziging van Richtlijn 96/98/EG zijn een aantal nieuwe wijzigingen van internationale verdragen en toepasselijke beproevingsnormen van kracht geworden. Deze wijzigingen moeten in Richtlijn 96/98/EG worden opgenomen.

(3)

In diezelfde periode hebben de Internationale Maritieme Organisatie en de Europese normalisatie-instellingen normen vastgesteld, waaronder gedetailleerde beproevingsnormen, voor bepaalde in bijlage A.2 van Richtlijn 96/98/EG opgesomde uitrusting of uitrusting die niet in de lijst is opgenomen maar relevant wordt geacht voor de toepassing van die richtlijn. Daarom moet deze uitrusting worden opgenomen in bijlage A.1, of van bijlage A.2 naar bijlage A.1 worden verplaatst, al naargelang van het geval.

(4)

Richtlijn 96/98/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Het is redelijk om toe te staan dat vóór het verstrijken van de tenuitvoerleggingstermijn van deze richtlijn vervaardigde uitrusting die op grond van deze richtlijn voor het eerst aan gestandaardiseerde voorschriften moet voldoen, gedurende een overgangsperiode nog in de handel mag worden gebracht en aan boord van een schip mag worden geplaatst.

(6)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen (COSS),

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage A bij Richtlijn 96/98/EG wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

Uitrusting die in kolom 1 van bijlage A.1 als „nieuwe uitrusting” is opgesomd of als uitrusting die van bijlage A.2 naar bijlage A.1 is verplaatst en die vóor 30 november 2013 is vervaardigd in overeenstemming met typekeuringsprocedures die reeds voor die datum op het grondgebied van een lidstaat van kracht waren, mag tot 30 november 2015 in de handel worden gebracht en aan boord van een EU-schip worden geplaatst.

Artikel 3

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen om aan deze richtlijn te voldoen uiterlijk op 30 november 2013 worden vastgesteld en bekendgemaakt. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.

Zij passen die bepalingen toe met ingang van 30 november 2013.

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het gebied waarop deze richtlijn van toepassing is, vaststellen.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 25 oktober 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 46 van 17.2.1997, blz. 25.


BIJLAGE

BIJLAGE A

Algemene noot betreffende bijlage A: onder „SOLAS-voorschriften” wordt verstaan de geconsolideerde versie van het SOLAS-verdrag van 2009.

Algemene noot betreffende bijlage A: voor bepaalde benamingen worden in kolom 5 een aantal mogelijke productvarianten onder dezelfde benaming vermeld. Mogelijke varianten worden onafhankelijk van elkaar vermeld en van elkaar gescheiden door een streepjeslijn. Voor certificeringsdoeleinden wordt alleen de relevante productvariant geselecteerd (bv. A.1/3.3).

Lijst van gebruikte afkortingen

A.1: wijziging 1 betreffende niet-IMO-normdocumenten.

A.2: wijziging 2 betreffende niet-IMO-normdocumenten.

AC: wijzigend corrigendum betreffende niet-IMO-normdocumenten.

CAT: categorie voor radarapparatuur als gedefinieerd in deel 1.3 van IEC 62388 (2007).

Circ.: circulaire.

COLREG: Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee (International Regulations for Preventing Collisions at Sea).

COMSAR: IMO-subcomité inzake radiocommunicatie, opsporing en redding.

EN: Europese norm.

ETSI: Europees Instituut voor telecommunicatienormen.

FSS: Internationale code voor brandveiligheidsystemen.

FTP: Internationale code voor brandproefprocedures (International code for Application of Fire Test Procedures).

HSC: Internationale code voor de veiligheid van hogesnelheidsvaartuigen (High Speed Craft code).

IBC: Internationale code inzake het vervoer van chemicaliën in bulk (International Bulk Chemical code).

ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.

IEC: Internationale Elektrotechnische Commissie (International Electro-technical Commission).

IGC: Internationale code voor de bouw en uitrusting en schepen die vloeibaar gas in bulk vervoeren.

IMO: Internationale Maritieme Organisatie.

ISO: Internationale Organisatie voor Normalisatie.

ITU: Internationale Telecommunicatie Unie.

LSA: reddingsmiddel (Life saving appliance).

MARPOL: Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships).

MEPC: Comité voor de bescherming van het mariene milieu (Marine Environment Protection Committee).

MSC: Maritieme Veiligheidscommissie (Maritime Safety Committee).

NOx: stikstofoxiden.

SOLAS: Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee.

SOx: zwaveloxiden.

Reg.: voorschrift.

Res.: resolutie.

BIJLAGE A.1

UITRUSTING WAARVOOR IN INTERNATIONALE INSTRUMENTEN REEDS GEDETAILLEERDE BEPROEVINGSNORMEN BESTAAN

Op heel bijlage A.1 van toepassing zijnde noten

a)

Algemeen: naast de specifiek vermelde internationale beproevingsnormen bevatten de toepasselijke voorschriften van de internationale verdragen en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO een aantal bepalingen die moeten worden gecontroleerd tijdens het typeonderzoek (typegoedkeuring), zoals vermeld in de overeenstemmingsbeoordelingsmodules van bijlage B.

b)

Kolom 1: artikel 2 van Richtlijn 2010/68/EU van de Commissie (1) is mogelijk van toepassing (6e wijziging van bijlage A bij de richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen).

c)

Kolom 1: artikel 2 van Richtlijn 2011/75/EU van de Commissie (2) is mogelijk van toepassing (7e wijziging van bijlage A bij de richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen).

d)

Kolom 2: het gebruik van de term „onderdelen van een … systeem” kan betekenen dat een afzonderlijk onderdeel, een groep onderdelen of het volledige systeem moet worden beproefd om te waarborgen dat aan de internationale voorschriften is voldaan.

e)

Kolom 5: wanneer IMO-resoluties worden vermeld, zijn alleen de beproevingsnormen in de desbetreffende delen van de bijlagen bij de resoluties van toepassing en niet de bepalingen van de resoluties zelf.

f)

Kolom 5: van kracht zijnde versies van de internationale verdragen en beproevingsnormen. Ten behoeve van een correcte verwijzing naar de relevante normen moet op de beproevingsverslagen, certificaten van overeenstemming en verklaringen van overeenstemming worden aangegeven welke norm en welke versie daarvan is toegepast.

g)

Kolom 5: wanneer twee benamingen van groepen beproevingsnormen worden gescheiden door een „of” voldoet elk van deze groepen aan alle beproevingseisen waarmee overeenstemming met de IMO-prestatienormen kan worden aangetoond. Het volstaat bijgevolg op basis van één van deze groepen te testen om aan te tonen dat aan de eisen van de desbetreffende internationale instrumenten is voldaan. Wanneer daarentegen een ander scheidingsteken (komma) wordt gebruikt, zijn alle opgesomde referenties van toepassing.

h)

Kolom 6: een kruisje onder H betekent: module H plus certificaat van ontwerponderzoek.

i)

De in deze bijlage vastgestelde eisen gelden onverminderd de uitrustingseisen in de internationale verdragen.

1.   Reddingsmiddelen

Kolom 4: IMO MSC/Circulaire 980 is van toepassing behalve wanneer vervangen door de in kolom 4 vermelde specifieke instrumenten.

Nr.

Benaming

Voorschrift SOLAS 74 zoals gewijzigd indien „typekeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van SOLAS 74, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeen-stemming

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Reddingsboeien

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Positieaangevende lichten voor persoonlijke reddingsmiddelen:

a)

voor reddingsvlotten en hulpverleningsboten

b)

voor reddingsboeien

c)

voor reddingsvesten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) II, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Zelfwerkende rooksignalen voor reddingsboeien

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Reddingsvesten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Overlevings- en beschermingspakken die niet als reddingsvesten zijn geclassificeerd:

al dan niet geïsoleerd

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Overlevings- en beschermingspakken die als reddingsvesten zijn geclassificeerd:

al dan niet geïsoleerd

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Hulpmiddelen tegen warmteverlies

Reg. III/4,

Reg. X/3

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Valschermsignalen (pyrotechniek)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Handstakellichten (pyrotechniek)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Drijvende rooksignalen (pyrotechniek)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, III.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Lijnwerptoestellen

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Opblaasbare reddingsvlotten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Vaste reddingsvlotten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Zichzelf automatisch oprichtende reddingsvlotten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC 48(66)-(LSA-code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Overdekte omkeerbare reddingsvlotten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Zelfdrijfvoorzieningen voor reddingsvlotten (hydrostatische openers)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Reddingsboten:

a)

door tewaterlatingsmiddelen uitgezette reddingsboten

gedeeltelijk gesloten

volledig gesloten

b)

vrijevalreddingsboten

volledig gesloten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Vaste hulpverleningsboten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Opgeblazen hulpverleningsboten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Snelle hulpverleningsboten:

a)

opblaasbare boot

b)

vaste boot

c)

vaste opblaasbare boot

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Tewaterlatingsmiddelen waarbij gebruik wordt gemaakt van lopers (davits)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Tewaterlatingsmiddelen door middel van vrij opdrijven voor reddingsvlotten

Verplaatst naar A.2/1.3

A.1/1.23

Tewaterlatingsmiddelen voor vrijevalreddingsboten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Tewaterlatingsmiddelen voor reddingsvlotten

(Davits)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Tewaterlatingsmiddelen voor snelle hulpverleningsboten

(Davits)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, VI.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Loskoppelmechanisme voor

a)

Reddings- en hulpverleningsboten en (met torenloper of -lopers te water gelaten)

b)

reddingsvlotten (met torenloper of -lopers te water gelaten)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV, VI (3),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Systemen voor evacuatie op zee

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Hulpverleningsmiddelen

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, VI.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Inschepingsladders

Reg. III/4,

Reg. III/11,

Reg. X/3.

Reg. III/11,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Retroreflecterende materialen

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

VHF-radiotelefonietoestel voor reddingsvlot

Verplaatst naar A.1/5.17 en A.1/5.18

A.1/1.32

9 GHz SAR-transponder (SART)

Verplaatst naar A.1/4.18

A.1/1.33

Radarreflector voor reddings- en hulpverleningsboten

(passief)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

EN ISO 8729(1998),

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

of

EN ISO 8729(1998),

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

of

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

of

ISO 8729-1 (2010),

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompas voor reddings- en hulpverleningsboten

Verplaatst naar A.1/4.23

A.1/1.35

Draagbare brandblusapparaten voor reddings- en hulpverleningsboten

Verplaatst naar A.1/3.38

A.1/1.36

Voortstuwingsmotor voor reddings-/hulpverleningsboot

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) IV, V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Voortstuwingsbuitenboordmotor voor hulpverleningsboot

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Zoeklichten voor gebruik in reddings- en hulpverleningsboten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Open omkeerbare reddingsvlotten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8, bijlage 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8, bijlage 11.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) bijlage 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) bijlage 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Loodsstoeltje

Verplaatst naar A.1/4.48

A.1/1.41

Lieren voor reddingsvlotten en hulpverleningsboten

a)

door tewaterlatingsmiddelen uitgezette reddingsboten

b)

vrijevalreddingsboten

c)

reddingsvlotten

d)

hulpverleningsboten

e)

snelle hulpverleningsboten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Loodsladder

Verplaatst naar A.1/4.49

A.1/1.43

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Vaste/opblaasbare hulpverleningsboten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.   Voorkoming van verontreiniging van de zee

Nr.

Benaming

Voorschrift MARPOL 73/78, zoals gewijzigd, indien „typekeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van MARPOL 73/78, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeen-stemming

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Oliefiltreersysteem (voor een oliegehalte van de uitstromende vloeistof van max 15 ppm)

Bijlage I, Reg 14.

Bijlage I, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detectoren van het olie-/waterscheidingsvlak

Bijlage I, Reg. 32.

Bijlage I, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Oliegehaltemeters

Bijlage I, Reg. 14.

Bijlage I, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Oliefiltreersystemen voor koppeling aan een bestaande olie-/waterafscheider (voor een oliegehalte van de uitstromende vloeistof van max 15 ppm)

Doelbewust open gelaten

A.1/2.5

Bewakings- en regelsystemen voor olielozingen voor olietankers

Bijlage I, Reg. 31.

Bijlage I, Reg. 31.

IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Afvoersystemen

Bijlage IV, Reg. 9.

Bijlage IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Scheepsafvalverbranders

Bijlage VI, Reg. 16.

Bijlage VI, Reg.16.

IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

NOx-analysatoren op het schip

Gebruik van de directe meet- en bewakingsmethode van NOx Technische code 2008

IMO Res. MEPC.176(58) — (herzien MARPOL bijlage VI, Reg. 13)

IMO Res. MEPC.176(58) — (herzien MARPOL bijlage VI, Reg. 13),

IMO Res. MEPC.177(58) — (NOx Technische code 2008),

IMO MEPC.1/Circ.638.

IMO Res. MEPC.177(58) — (NOx Technische code 2008),

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

of

IMO Res. MEPC.177(58) — (NOx Technische code 2008),

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Uitrusting die gebruikmaakt van andere technologische middelen voor SOx-emissiebeperking

Verplaatst naar A.2/2.4

A.1/2.10

Zie noot c) van deze bijlage A.1

Boordsystemen voor de reiniging van uitlaatgassen

IMO Res. MEPC.176(58) — (herzien MARPOL bijlage VI, Reg. 4),

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res. MEPC.176(58) — (herzien MARPOL bijlage VI, Reg. 4).

IMO Res. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.   Brandbeveiligingsapparatuur

Nr.

Benaming

Voorschrift SOLAS 74 zoals gewijzigd indien „typekeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van SOLAS 74, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeenstemming

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Primaire dekbedekking

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Draagbare blustoestellen

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 4.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/18,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 4,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

EN 3-7 (2004) met inbegrip van A.1 (2007),

EN 3-8 (2006) met inbegrip van AC (2007),

EN 3-9 (2006) met inbegrip van AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Brandweeruitrusting: beschermende kleding (voor brandbestrijding op korte afstand)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

Beschermende kleding voor brandbestrijding:

EN 469 (2005) met inbegrip van A1 (2006) en AC (2006)

Beschermende kleding voor brandbestrijding — reflecterende kleding voor gespecialiseerde brandbestrijding:

EN 1486 (2007).

Beschermende kleding voor brandbestrijding — beschermende kleding met reflecterend buitenoppervlak:

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Brandweeruitrusting: laarzen

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

EN 15090 (2006),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Brandweeruitrusting: handschoenen

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

EN 659 (2003) met inbegrip van A1 (2008) en AC (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Brandweeruitrusting: helm

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Ademhalingstoestel zijnde een onafhankelijk werkend persluchttoestel

Noot: bij ongevallen waarbij gevaarlijke goederen zijn betrokken, moet een persluchtmasker worden gebruikt.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

Voor uitrusting die bedoeld is voor gebruik bij ongevallen met vracht

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-code) 14,

IMO Res. MSC.5(48)-(IGC-code) 14.

EN 136 (1998) met inbegrip van AC (2003),

EN 137 (2006).

Voor uitrusting die bedoeld is voor gebruik bij ongevallen met vracht

ISO 23269-3(2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Ademhalingsapparatuur met luchttoevoer via een luchtslang

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7.

Noot: deze apparatuur is alleen geschikt voor hogesnelheidsvaartuigen die gebouwd zijn volgens de bepalingen van de HSC-code van 1994.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005) met inbegrip van AC (2005),

EN 14594 (2005) met inbegrip van AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Onderdelen voor sprinklersystemen voor verblijfsruimten, dienstruimten en controlestations, die gelijkwaardig zijn aan de in SOLAS 74, voorschrift II-2/12, vermelde systemen (beperkt tot straalpijpen en hun prestatie).

(Straalpijpen voor vaste sprinklersystemen, voor hogesnelheidsvaartuigen (HSC) vallen eveneens onder dit punt)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 8.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 8,

IMO MSC/Circ.912.

IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Straalpijpen voor vast aangebrachte sproei-installaties voor water onder druk in ruimten voor machines en ladingpompkamers

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 7.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ.1165, aanhangsel A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Brandwerendheid van afscheidingen van klasse A en B

a)

afscheidingen van klasse A

b)

afscheidingen van klasse B

Klasse A:

Reg. II-2/3.2.

Klasse B:

Reg. II-2/3.4.

Reg.II-2/9, en,

Klasse A:

Reg. II-2/3.2.

IMO MSC/Circ. 1005 (voor lichtgewichtconstructies).

Klasse B:

Reg. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Inrichtingen om vlamdoorslag naar de ladingtanks in tankers te voorkomen

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

IMO MSC/Circ.677.

Voor andere apparatuur dan kleppen:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

Voor kleppen:

B + F

A.1/3.13

Niet-brandbare materialen

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Andere materialen dan staal voor buisleidingen die afscheidingen van klasse A of B doorboren

Opgenomen in A.1/3.26 en A.1/3.27

A.1/3.15

Andere materialen dan staal voor leidingen waardoor olie of brandstofolie wordt gevoerd

a)

buizen en fittingen

b)

kleppen

c)

soepele buisleidingen

d)

metalen buisonderdelen met sterke elastomeerafdichtingen

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7, 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7, 10,

IMO MSC/Circ.1120.

Pijpen en fittingen

IMO Res. A.753(18).

Kleppen:

ISO 10497 (2010).

Soepele buisleidingen:

EN ISO 15540 (2001),

EN ISO 15541 (2001).

Metalen buisonderdelen met sterke elastomeerafdichtingen

ISO 19921 (2005),

ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Branddeuren

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

IMO MSC.1/Circ.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Onderdelen voor bedieningssysteem voor branddeuren

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlamspreidend vermogen

a)

decoratieve fineerlagen

b)

verfsystemen

c)

vloerbedekkingen

d)

isolerende bekleding van buisleidingen

e)

lijm die wordt gebruikt bij de constructie van afscheidingen van klasse A, B en C

f)

brandbare leidingdoorvoeren

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Draperieën, gordijnen en andere hangende materialen en wandbekledingen van textiel

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Bekleed meubilair

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg.X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Matrassen en beddengoed

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Brandkleppen

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Niet-brandbare afscheidingen van klasse A doorborende leidingen

Verplaatst naar A.1/3.26

A.1/3.24

Doorvoeren van elektrische kabels door afscheidingen van klasse A

Verplaatst naar A.1/3.26 a)

A.1/3.25

Brandbestendige ramen en patrijspoorten van klasse A en B

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Doorvoeren door afscheidingen van klasse A

a)

elektriciteitskabels

b)

buizen, leidingen, hoofdleidingen, enz.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Doorvoeren door afscheidingen van klasse B

a)

elektriciteitskabels

b)

buizen, leidingen, hoofdleidingen, enz.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinklersystemen (beperkt tot de sprinklerkoppen).

(Straalpijpen voor vaste sprinklersystemen, voor hogesnelheidsvaartuigen (HSC) vallen eveneens onder dit punt)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 8,

IMO MSC/Circ.912.

ISO 6182-1 (2004).

of

EN 12259-1 (1999) met inbegrip van A1 (2001), A2 (2004) en A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Brandslangen

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

EN 14540 (2004) met inbegrip van A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Draagbare zuurstofmeet- en gasdetectieapparatuur

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 15.

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008) of IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corr. 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001) met inbegrip van IEC 60092-504 Corr. 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

en, indien van toepassing:

a)

Cat. 1: (veilige zone):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007).

b)

Cat. 2: (gasontploffingsgevaar)

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-1 (2007) met inbegrip van IEC 60079-1 Corr. 1 (2008).

EN 60079-10-1 (2009),

EN 60079-11 (2007),

EN 60079-15 (2010),

EN 60079-26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Straalpijpen voor vaste sprinklersystemen, voor hogesnelheidsvaartuigen (HSC)

Geschrapt omdat dit onder A.1/3.9 en A.1/3.28 valt

A.1/3.32

Vuurbestendige materialen (met uitzondering van meubilair) voor hogesnelheidsvaartuigen

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Vuurbestendige materialen voor meubilair voor hogesnelheidsvaartuigen

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Vuurbestendige afscheidingen voor hogesnelheidsvaartuigen

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Branddeuren op hogesnelheidsvaartuigen

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Brandkleppen op hogesnelheids vaartuigen

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Doorvoeren door vuurbestendige afscheidingen op hogesnelheids vaartuigen

a)

elektriciteitskabels

b)

buizen, leidingen, hoofdleidingen, enz.

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Draagbare brandblusapparaten voor reddings- en hulpverleningsboten

Reg. III/4,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 4.

Reg. III/34,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 4,

IMO MSC.1/Circ.1313.

EN 3-7 (2004) met inbegrip van A1 (2007),

EN 3-8 (2006) met inbegrip van AC (2007),

EN 3-9 (2006) met inbegrip van AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Straalpijpen voor equivalente brand-blusinstallaties met waternevel als blusmiddel voor machinekamers en ladingpompkamers

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

In de vloer aangebrachte ver-lichtingssystemen (uitsluitend onderdelen)

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 11.

Reg. II-2/13,

IMO Res. A.752(18),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 11.

IMO Res. A.752(18)

of

ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Ademhalings-toestellen voor noodevacuatie (EEBD).

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3,

IMO MSC/Circ.849.

ISO 23269-1 (2008) en als alternatief:

Voor een onafhankelijk werkend ademhalings-toestel met perslucht met volgelaatsmasker of mondstuk voor evacuatie:

EN 402(2003).

Voor een onafhankelijk werkend ademhalings-toestel met perslucht met een kap voor evacuatie:

EN 1146(2005).

Voor onafhankelijk werkende gesloten ademhalingstoestellen met perslucht:

EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Onderdelen voor systemen met inert gas als blusmiddel

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. A.567(14),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 15,

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.387,

IMO MSC/Circ.485,

IMO MSC/Circ.450 Rev.1,

IMO MSC/Circ.731,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO MSC/Circ.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Straalpijpen voor brandblusinstallaties (automatisch of manueel bediend) voor frituurtoestellen

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Brandweeruitrusting — Reddingslijn

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 3,

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Onderdelen voor equivalente vast aangebrachte brandblusinstallaties met gas als blusmiddel (blusmiddel, kleppen en straalpijpen) voor machinekamers en ladingpompkamers

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 5,

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1313,

IMO MSC.1/Circ.1316,

IMO MSC.1/Circ.1317.

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1317.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Equivalente vast aangebrachte brandblusinstallaties met gas als blusmiddel voor machinekamers (aerosolsystemen)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 5,

IMO MSC.1/Circ.1270,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1270 met inbegrip van Corrigendum 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Concentraat voor vast aangebrachte schuimblus-installaties met hoge expansie voor machinekamers en ladingpompkamers

Noot: vast aangebrachte schuimblus-installaties met hoge expansie (inclusief „inside air”-systemen) voor machine- en ladingpompkamers dienen nog steeds tot tevredenheid van de administratie te worden getest met het goedgekeurde concentraat.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 6.

IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Vast aangebrachte brandblusinstallaties met water als blusmiddel voor lokale toepassing in machinekamers van categorie A

(Tests van straalpijpen en prestatie)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Straalpijpen voor vast aangebrachte watergebaseerde vuurbestrijdings-systemen voor rororuimten en ruimten van speciale categorieën die gelijkwaardig zijn aan die als bedoeld in resolutie A.123(V)

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Reg. X/3.

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.123(V),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Beschermende kleding die bestand is tegen de inwerking van chemische stoffen

Verplaatst naar A.2/3.9

A.1/3.51

Onderdelen voor vast aangebrachte branddetectie- en brandalarminstallaties in controlestations, dienstruimten, verblijfsruimten, cabinebalkons, bemande en onbemande machinekamers

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 9,

IMO MSC.1/Circ.1242,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Brandmeldcentrales. Elektrische installaties in schepen:

EN 54-2 (1997) met inbegrip van AC(1999) en A1(2006).

Energievoorziening:

EN 54-4 (1997) met inbegrip van AC(1999), A1(2002) en A2(2006).

Thermische melders — Puntmelders:

EN 54-5 (2000) met inbegrip van A1 (2002).

Rookmelders — Puntmelders werkend volgens het strooilicht-, verduisterings- of ionisatieprincipe:

EN 54-7 (2000) met inbegrip van A1(2002) en A2(2006).

Vlamdetectoren — Puntmelders:

EN 54-10 (2002) met inbegrip van A1 (2005).

Handbrandmelders:

EN 54-11 (2001) met inbegrip van A1 (2005).

Speciale circuitisolatoren:

EN 54-17 (2007) met inbegrip van AC(2007).

Input/output-elementen:

EN 54-18 (2005) met inbegrip van AC(2007).

Kabels:

EN 60332-1-1 (2004).

En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen:

IEC 60092-504 (2001) met inbegrip van IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Niet-draagbare en draagbare brandblussers

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

EN 1866-1 (2007).

of

ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Brandalarmerings-apparatuur — akoestische signaalgevers

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 9,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Akoestische signaalgevers

EN 54-3 (2001) met inbegrip van A1(2002) en A2(2006),

IEC 60092-504 (2001) met inbegrip van IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Vaste zuurstofmeet- en gasdetectieapparatuur

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 15.

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008) of IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001) met inbegrip van IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

en, indien van toepassing:

a)

Categorie 4: (veilige zone)

EN 50104 (2010).

b)

Categorie 3: (gasontploffingsgevaar)

EN 50104 (2010),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-29-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Straalpijpen waarmee kan worden gesproeid of gespoten

(spray/jet)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

Niet vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik combinatie straalpijpen PN16:

EN 15182-1 (2007) met inbegrip van A1 (2009),

EN 15182-2 (2007) met inbegrip van A1 (2009).

Niet vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik straalpijpen PN 16 met volstraal en/of één vast ingestelde straalhoek

EN 15182-1 (2007) met inbegrip van A1 (2009),

EN 15182-3 (2007) met inbegrip van A1 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Brandslangen (op haspel)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 7.

EN 671-1 (2001) met inbegrip van AC(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Onderdelen voor schuimblus-installaties met gemiddelde expansie — vast dekschuimsysteem op tankschepen

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.8.1,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Onderdelen voor vast aangebrachte schuimblus-installaties met lage expansie voor machinekamers en voor dekbeveiliging op tankschepen

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 6, 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Geëxpandeerd schuim voor vast aangebrachte brandblusinstallaties op chemicaliëntankers

Reg. II-2/1,

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-code).

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-code),

IMO MSC/Circ.553.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Straalpijpen voor vast aangebrachte sproei-installaties voor water onder druk voor cabinebalkons

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

„Inside air”-schuiminstallaties met hoge expansie voor de bescherming van machinekamers en ladingpompkamers

Noot:„Inside air”- schuimblus-installaties met hoge expansie voor de bescherming van machinekamers en ladingpompkamers dienen nog steeds tot tevredenheid van de administratie te worden getest met het goedgekeurde concentraat.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.

IMO MSC.1/Circ.1271.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Zie noot c) van deze bijlage A.1

Blusinstallaties op basis van droog chemisch poeder

Reg. II-2/1.

Reg. II-2/1,

Internationale code voor de bouw en uitrusting van schepen die vloeibaar gas in bulk vervoeren: hoofdstuk 11.

IMO MSC.1/Circ.1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Ex A.2/3.15

Onderdelen voor rookdetectiesystemen met monsterextractie

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 10.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 10,

en voor:

Brandmeldcentrales. Elektrische installaties in schepen:

EN 54-2 (1997) met inbegrip van AC(1999) en A1(2006).

Energievoorziening:

EN 54-4 (1997) met inbegrip van AC(1999), A1(2002) en A2(2006).

Rookdetectoren met luchtaanzuiging:

EN 54-20 (2006) met inbegrip van AC(2008).

En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen:

IEC 60092-504 (2001) met inbegrip van IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

En, desgevallend, voor explosieve atmosferen

EN 60079-0 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Ex. A.2/3.25

Afscheidingen van klasse C

Reg. II-2/3.

Reg. II-2/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

(Nieuwe apparatuur)

Vast detectie-systeem voor koolwaterstofgassen

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-code) 16,

IMO MSC.1/Circ.1370.

IMO MSC.1/Circ.1370,

EN 60079-29-1 (2007),

IEC 60092-504 (2001) met inbegrip van IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

EN/IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

(Nieuwe apparatuur)

Evacuatie-geleidingssystemen als alternatief voor in de vloer aangebrachte verlichtings-systemen

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO MSC.1/Circ.1168.

IMO MSC.1/Circ.1168.

B + D

B + E

B + F

4.   Navigatieapparatuur

Noten betreffende deel 4: navigatieapparatuur

Kolom 5:

 

IEC 61162 heeft betrekking op de volgende reeks referentienormen voor maritieme navigatie- en telecommunicatieapparatuur en -systemen — digitale interfaces:

a)

IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — deel 1: één spreker en meer luisteraars)

b)

IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — deel 2: één spreker en meer luisteraars, transmissie op hoge snelheid

c)

IEC 61162-3 ed1.1 Consol. met am1 (2010-11) — deel 3: seriële-datanetwerk (serial data instrument network)

IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) — deel 3: seriële-datanetwerk

IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) wijziging 1 — deel 3: seriële-datanetwerk

d)

IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) — deel 400: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — inleiding en algemene principes

IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) — deel 401: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — toepassingsprofiel

IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) — deel 402: meer sprekers en meer ontvangers — scheepsverbindingssystemen — documentatie en beproevingseisen

IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) — deel 410: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — transportprofieleisen en basistransportprofiel

IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) — deel 420: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — aanvullingen voor normeisen en basisnormen

IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) — deel 450: meer sprekers en meer luisteraars — ethernetkoppeling

 

EN 61162 heeft betrekking op de volgende reeks referentienormen voor maritieme navigatie- en telecommunicatieapparatuur en -systemen — digitale interfaces:

a)

EN 61162-1 (2011) — deel 1: één spreker en meer luisteraars

b)

EN 61162-2 (1998) — deel 2: één spreker en meer luisteraars, transmissie op hoge snelheid

c)

EN 61162-3 (2008) — deel 3: seriële-datanetwerk (serial data instrument network)

EN 61162-3-am1 (2010) wijziging 1 — deel 3: seriële-datanetwerk

d)

EN 61162-400 (2002) — deel 400: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — inleiding en algemene principes

EN 61162-401 (2002) — deel 401: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — toepassingsprofiel

EN 61162-402 (2005) — deel 402: meer sprekers en meer ontvangers — scheepsverbindingssystemen — documentatie en beproevingseisen

EN 61162-410 (2002) — deel 410: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — transportprofieleisen en basistransportprofiel

EN 61162-420 (2002) — deel 420: meer sprekers en meer luisteraars — scheepsverbindingssystemen — aanvullingen voor normeisen en basisnormen

EN 61162-450 (2011) — deel 450: meer sprekers en meer luisteraars — ethernetkoppeling

Nr.

Benaming

Voorschrift SOLAS 74 zoals gewijzigd indien „typekeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van SOLAS 74, als gewijzigd, en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeen-stemming

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetisch kompas

a)

klasse A voor schepen

b)

klasse B voor reddings- en hulpverleningsboten

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.382(X),

IMO Res. A.694(17).

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

of

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Zendend koersinstrument (Transmitting Heading Device — THD) (magnetische methode)

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

IMO Res. MSC.116(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

EN 61162-reeks,

ISO 22090-2 (2004), met inbegrip van Corrigendum 2005,

EN 62288 (2008).

of

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

IEC 61162-reeks,

ISO 22090-2 (2004), met inbegrip van Corrigendum 2005,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyrokompas

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.424(XI),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

EN 61162-reeks,

EN 62288 (2008).

of

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

IEC 61162-reeks,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarapparatuur

Verplaatst naar A.1/4.34, A.1/4.35 en A.1/4.36

A.1/4.5

Automatische radarplotapparatuur (ARPA)

Verplaatst naar A.1/4.34

A.1/4.6

Echoloodapparatuur

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.224(VII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

IMO Res. MSC.74(69) bijlage 4,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 9875 (2001) met inbegrip van ISO Technisch Corrigendum 1: 2006,

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

EN 61162-reeks,

EN 62288 (2008).

of

ISO 9875 (2000) met inbegrip van ISO Technisch Corrigendum 1: 2006,

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

IEC 61162-reeks,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Snelheids- en afstandsmeetapparatuur (SDME)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-code) 13.

Reg. V/19,

<