Help Print this page 

Document 32012D0696

Title and reference
2012/696/EU: Besluit van de Commissie van 6 november 2012 tot wijziging van Besluit 2012/88/EU betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van de subsystemen besturing en seingeving van het trans-Europese spoorwegsysteem (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 7325) Voor de EER relevante tekst
  • No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2016; stilzwijgende opheffing door 32016R0919
OJ L 311, 10.11.2012, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 256 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/696/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.11.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 311/3


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 6 november 2012

tot wijziging van Besluit 2012/88/EU betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van de subsystemen besturing en seingeving van het trans-Europese spoorwegsysteem

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 7325)

(Voor de EER relevante tekst)

(2012/696/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (1), en met name de tweede alinea van artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 16 april 2012 heeft het Europees Spoorwegbureau aanbeveling ERA/REC/03-2012/ERTMS vastgesteld. Dit besluit is op die aanbeveling gebaseerd.

(2)

De extra functies voor het European Rail Traffic Management System/European Train Control System (ERTMS/ETCS) met het oog op de vlotte invoering van ETCS op bestaande conventionele lijnen, zijn ontwikkeld op verzoek van de sector die hierop heeft aangedrongen in het in juli 2008 door de Europese Commissie en de brancheorganisaties ondertekende memorandum van overeenstemming. Bij dit besluit moeten die extra functies worden opgenomen in een nieuwe versie van de specificaties, „baseline 3” genoemd, die de aanvragers volledig mogen toepassen in plaats van de ERTMS/ETCS-specificaties als vastgesteld in Besluit 2012/88/EU van de Commissie van 25 januari 2012 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van de subsystemen besturing en seingeving van het trans-Europese spoorwegsysteem (2) (laatste uitgave van baseline 2, ook bekend als versie 2.3.0d). Een essentieel vereiste voor baseline 3 is dat treinen die met ERTMS/ETCS baseline 3 zijn uitgerust, zonder extra door ERTMS/ETCS veroorzaakte technische of operationele beperkingen moeten kunnen rijden op lijnen die met ERTMS/ETCS baseline 2 zijn uitgerust. Het moet eveneens mogelijk zijn baseline 3 op lijnen te configureren om de compatibiliteit te waarborgen met treinen die met ERTMS/ETCS baseline 2 (uitsluitend gebruik van versie 2.3.0d-functies) zijn uitgerust. Baseline 3 regelt ook de open punten van ERTMS/ETCS zoals remcurves en de ergonomische aspecten van de DMI.

(3)

Men is het erover eens dat de specificaties van baseline 2 stabiel zijn sinds de vaststelling van Beschikking 2008/386/EG van de Commissie van 23 april 2008 tot wijziging van bijlage A bij Beschikking 2006/679/EG betreffende de technische specificaties van het subsysteem besturing en seingeving van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en bijlage A bij Beschikking 2006/860/EG betreffende de technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem besturing en seingeving van het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem (3). Derhalve moet de mogelijkheid worden geboden om deze specificaties te blijven gebruiken. Voor de ERTMS/ETCS-boordapparatuur moeten evenwel de gewijzigd testspecificaties (als bedoeld in de indexnummers 37b en 37c van tabel A 2 in bijlage A) worden toegepast. Aangezien in baseline 3 een aantal open punten worden weggewerkt moet baseline 2 voor die punten worden toegepast overeenkomstig de in bijlage A genoemde relevante specificaties van baseline 3.

(4)

Het Europees Spoorwegbureau heeft de ERTMS-specificaties gewijzigd voor het GSM-R (Global System for Mobile Communications Railway) (als bedoeld in de rubrieken 32, 33, 34 en 65 van tabel A 2 in bijlage A). De gewijzigde specificaties laten de eisen onverlet, maar bevatten een duidelijke en eenduidige classificatie van de bestaande bindende eisen in de documenten van het European Integrated Radio Enhanced Network (EIRENE) en faciliteren op die manier de certificerings-, conformiteits- en keuringsprocessen.

(5)

Voor de specificaties die in tabel A 2 van bijlage A als „gereserveerd” zijn aangemerkt, voorziet het op 16 april 2012 ondertekende memorandum van overeenstemming tussen de Europese Commissie, het Europees Spoorwegbureau en de brancheorganisaties van de Europese spoorwegsector over een nauwere samenwerking voor het beheer van ERTMS in bepalingen, waaronder de vaststelling van een planning door het Europees spoorwegbureau, om te waarborgen dat de testspecificaties worden gevalideerd en dat de „gereserveerde” specificaties tijdig beschikbaar zijn.

(6)

Besluit 2012/88/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het overeenkomstig artikel 29, lid 1, van Richtlijn 2008/57/EG ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2012/88/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt geschrapt.

2)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 6 bis

Bij de tenuitvoerlegging van de in bijlage III bij dit besluit uiteengezette TSI moet een van de twee in tabel A 2 van bijlage A vermelde groepen van specificaties worden toegepast. De baseline 3-specificaties blijven gelden om te waarborgen dat met ERTMS/ETCS overeenkomstig baseline 3 uitgeruste treinen zonder extra technische of operationele beperkingen op overeenkomstig ERTMS/ETCS baseline 2 uitgeruste lijnen kunnen rijden.”.

3)

Bijlage A wordt vervangen door bijlage I bij dit besluit.

4)

Bijlage G wordt vervangen door bijlage II bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 6 november 2012.

Voor de Commissie

Siim KALLAS

Vicevoorzitter


(1)  PB L 191 van 18.7.2008, blz. 1.

(2)  PB L 51 van 23.2.2012, blz. 1.

(3)  PB L 136 van 24.5.2008, blz. 11.


BIJLAGE I

„BIJLAGE A

Referenties

Onderstaande tabel vermeldt voor elke referentie in de fundamentele parameters (hoofdstuk 4 van deze TSI) de overeenkomstige verplichte specificaties aan de hand van de indexnummers uit tabel A 2.

Tabel A 1

Referentie in hoofdstuk 4

Indexnummer (zie tabel A 2)

4.1

4.1a

1, 4

4.1b

32

4.1c

3

 

 

4.2.1

4.2.1 a

27, 78

4.2.1 b

28

 

 

4.2.2

4.2.2.a

14

4.2.2.b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2.c

31, 37b, c, d

4.2.2.d

18, 20

4.2.2.e

6

4.2.2.f

7

 

 

4.2.3

4.2.3 a

14

4.2.3 b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3 c

31, 37 b, c, d

4.2.3 d

18, 21

 

 

4.2.4

4.2.4 a

64, 65

4.2.4 b

66

4.2.4 c

67

4.2.4 d

68

4.2.4 e

73, 74

4.2.4 f

32, 33

4.2.4 g

48

4.2.4 h

69, 70

4.2.4 j

71, 72

4.2.4 k

75, 76

 

 

4.2.5

4.2.5 a

64, 65

4.2.5 b

10, 39, 40

4.2.5c

19, 20

4.2.5 d

9, 43

4.2.5 e

16, 50

 

 

4.2.6

4.2.6 a

8, 25, 26, 36 c, 49, 52

4.2.6 b

29, 45

4.2.6 c

46

4.2.6 d

34

4.2.6 e

20

4.2.6 f

44

 

 

4.2.7

4.2.7 a

12

4.2.7 b

62, 63

4.2.7 c

34

4.2.7 d

9

4.2.7 e

16

 

 

4.2.8

4.2.8 a

11, 79

 

 

4.2.9

4.2.9 a

23

 

 

4.2.10

4.2.10 a

77 (punt 3.1)

 

 

4.2.11

4.2.11 a

77 (punt 3.2)

 

 

4.2.12

4.2.12 a

6, 51

 

 

4.2.13

4.2.13 a

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14

4.2.14 a

5

 

 

4.2.15

4.2.15 a

38

Specificaties

Eén van de twee in tabel A 2 van deze bijlage vermelde reeksen specificaties moet worden toegepast.

De documenten waarnaar in een specificatie in tabel A 2 wordt verwezen, dienen louter ter informatie, tenzij anders vermeld in tabel A 2.

Opmerking:

Specificaties die in tabel A 2 als „gereserveerd” zijn aangemerkt, worden eveneens vermeld als open punten in bijlage G wanneer nationale voorschriften moeten worden aangemeld om de overeenkomstige open punten te sluiten. Gereserveerde documenten die niet als open punten zijn genoemd, zijn bedoeld om het systeem te verbeteren.

Tabel A 2

Lijst van verplichte specificaties

Indexnummer

Reeks specificaties # 1

(ETCS baseline 2 en GSM-R baseline 0)

Reeks specificaties # 2

(ETCS baseline 3 en GSM-R baseline 0)

Referentie

Titel specificatie

Versie

Aantekeningen

Referentie

Titel specificatie

Versie

Aantekeningen

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

 

Geschrapt

 

 

 

2

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Lijst van termen en afkortingen

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-023

Lijst van termen en afkortingen

3.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

3.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.3.0

Noot 1

UNISIG SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

ETCS Driver Machine interface

3.3.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-034

Train Interface FIS

3.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

3.0.0

 

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

 

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

3.0.0

 

10

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

3.0.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

3.0.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.3.0

 

Gereserveerd

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

3.2.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

3.1.0

 

15

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents

1.2.0

 

Geschrapt

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.4.0

 

17

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

 

Geschrapt

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

3.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

3.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

 

Geschrapt

 

 

 

22

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

3.0.0

 

24

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

3.0.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

3.0.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

2.5.0

 

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.2.0

 

28

Gereserveerd

Reliability — availability requirements

 

 

Gereserveerd

Reliability — availability requirements

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface „K”

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface „K”

2.0.0

 

30

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an on-board reference test facility

2.0.2

 

Gereserveerd

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an on-board reference test facility

 

 

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

33

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

34

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

35

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

36 a

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

36 b

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

36 c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

 

Gereserveerd

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

 

 

37 a

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

37 b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.3

 

Reserved

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

 

 

37 c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.3

 

Gereserveerd

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

 

 

37 d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

 

Gereserveerd

NISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

 

 

37 e

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

38

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

3.0.0

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

3.0.0

 

41

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

42

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

 

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

3.0.0

 

44

Gereserveerd

Odometry FIS

 

 

Gereserveerd

Odometry FIS

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface „K” Specification

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-101

Interface „K” Specification

2.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

Interface „G” Specification

1.0.1

 

UNISIG SUBSET-100

Interface „G” Specification

2.0.0

 

47

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

48

Gereserveerd

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

Gereserveerd

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

3.0.0.

 

50

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.1.0

 

51

Gereserveerd

Ergonomic aspects of the DMI

 

 

Geschrapt

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

3.0.0

 

53

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

54

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

55

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

56

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

57

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

58

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

59

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

60

Geschrapt

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

ETCS System Version Management

3.1.0

 

61

Geschrapt

 

 

 

Geschrapt

 

 

 

62

Gereserveerd

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

 

Geschrapt

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

3.0.0

 

64

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Note 2

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Note 2

65

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Note 3

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Note 3

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

68

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

78

Gereserveerd

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

Gereserveerd

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

79

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

 

 

UNISIG SUBSET-114

KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS

1.0.0

 

80

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

 

 

Gereserveerd

GSM-R Driver Machine Interface

 

 

Aantekening 1:

enkel de functionele omschrijving van de te noteren informatie is bindend, niet de technische eigenschappen van de interface.

Aantekening 2:

de specificaties als vermeld in punt 2.1 van EN 301 515 zijn bindend.

Aantekening 3:

de wijzigingsverzoeken (CR’s) als vermeld in tabel 1 en 2 van TR 102 281 zijn bindend.

Tabel A 3

Lijst van bindende normen

Onverminderd de bepalingen in de hoofdstukken 4 en 6 van deze TSI moeten de in deze tabel vermelde normen bij het certificeringsproces worden toegepast.

Nr.

Referentie

Documentnaam en opmerkingen

Versie

A1

EN 50126

Spoorwegtoepassingen — De specificatie en het bewijs van de bruikbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid (RAMS)

1999

A2

EN 50128

Spoorwegtoepassingen — Telecommunicatie, seinwezen en verkeersleiding — Programmatuur voor besturings- en beveiligingssystemen

2001

A3

EN 50129

Spoorwegtoepassingen — Communicatiesystemen, seinwezen en procesleiding — Veiligheidgerelateerde elektronische systemen voor het seinwezen

2003

A4

EN 50159-1

Spoorwegtoepassingen — Communicatiesystemen, seinwezen en procesleiding — Deel 1: Veiligheidsgerelateerde communicatie in gesloten transmissiesystemen

2001

A5

EN 50159-2

Spoorwegtoepassingen — Communicatiesystemen, seinwezen en procesleiding — Deel 2: Veiligheidgerelateerde communicatie in open transmissiesystemen

2001”


BIJLAGE II

„BIJLAGE G

OPENSTAANDE PUNTEN

Openstaand punt

Toelichting

Remaspecten

Slechts van toepassing op ERTMS/ETCS Baseline 2 (zie bijlage A, tabel A 2, indexnummer 15).

Opgelost voor ERTMS/ETCS Baseline 3 (zie bijlage A, tabel A 2, indexnummers 4 en 13).

Indexnummer 28 — Eisen voor betrouwbaarheid en beschikbaarheid

Vaak voorkomende situaties van storingsbedrijf door defecten van de besturings- en seingevingsapparatuur verminderen de veiligheid van het systeem.

Minimumwieldiameter voor snelheden boven 350 km/u

Zie bijlage A, tabel A 2, indexnummer 77.

Minimumasafstand voor snelheden boven 350 km/u

Zie bijlage A, tabel A 2, indexnummer 77.

Ruimte tussen wielen zonder metaal- en inductieve onderdelen

Zie bijlage A, tabel A 2, indexnummer 77.

Dit is geen openstaand punt voor goederenwagons.

Eigenschappen van strooizand voor sporen

Zie bijlage A, tabel A 2, indexnummer 77.

Metaalmassa van het voertuig

Zie bijlage A, tabel A 2, indexnummer 77.

Combinatie van kenmerken van het rollend materieel die de impedantie van het rangeren beïnvloeden

Zie bijlage A, tabel A 2, indexnummer 77.

Elektromagnetische storing (tractiestroom)

Zie bijlage A, tabel A 2, indexnummer 77.

Elektromagnetische storing (elektromagnetische velden)

Zie bijlage A, tabel A 2, indexnummer 77.

Dit is geen openstaand punt voor andere stroomsystemen dan DC.

Voertuigimpedantie

Zie bijlage A, tabel A 2, indexnummer 77.

DC en onderdelen met een lage frequentie van tractiestroom

Zie bijlage A, tabel A 2, indexnummer 77.

Gebruik van magneet-/wervelstroomremmen

Zie bijlage A, tabel A 2, indexnummer 77.

Indexnummer 78 veiligheidseisen voor ETCS DMI-functies

Dit openstaande punt houdt verband met de interface tussen ETCS op de trein en de bestuurder, m.a.w. fouten bij de weergave van informatie en bij de invoer van gegevens en opdrachten.”


Top