Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0503

Besluit 2012/503/GBVB van de Raad van 13 september 2012 tot wijziging van Besluit 2010/452/GBVB inzake de waarnemingsmissie van de Europese Unie in Georgië, EUMM Georgia

OJ L 249, 14.9.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 258 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/503/oj

14.9.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 249/13


BESLUIT 2012/503/GBVB VAN DE RAAD

van 13 september 2012

tot wijziging van Besluit 2010/452/GBVB inzake de waarnemingsmissie van de Europese Unie in Georgië, EUMM Georgia

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 12 augustus 2010 heeft de Raad Besluit 2010/452/GBVB (1) vastgesteld, waarbij de op 15 september 2008 ingestelde waarnemingsmissie van de Europese Unie in Georgië („EUMM Georgia” of „de missie”) werd verlengd. Dat besluit verloopt op 14 september 2012.

(2)

Op 15 mei 2012 heeft het Politiek en Veiligheidscomité aanbevelingen vastgesteld voor de strategische evaluatie betreffende de toekomst van de EUMM.

(3)

EUMM Georgia moet op basis van het huidige mandaat met nog eens twaalf maanden worden verlengd.

(4)

De missie zal worden uitgevoerd in een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlijking van de doelstellingen van het externe optreden van de Unie, geformuleerd in artikel 21 van het Verdrag, kan hinderen.

(5)

Besluit 2010/452/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2010/452/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 7 wordt lid 3 vervangen door:

„3.   Alle personeelsleden houden zich aan de minimale operationele beveiligingsnormen die specifiek zijn voor de missie en het beveiligingsplan voor de missie ter ondersteuning van het veiligheidsbeleid van de Unie ter plaatse. Wat betreft de bescherming van gerubriceerde EU-gegevens die aan personeelsleden bij de uitoefening van hun taken worden toevertrouwd, nemen alle personeelsleden de beveiligingsbeginselen en minimumnormen in acht die zijn vastgesteld in Besluit 2011/292/EU van de Raad van 31 maart 2011 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (2).

2)

Artikel 12 wordt vervangen door:

„Artikel 12

Veiligheid

1.   De civiele operationele commandant heeft de leiding over de planning van de beveiligingsmaatregelen door het hoofd van de missie, en zorgt voor een adequate en efficiënte uitvoering daarvan voor EUMM Georgia, in overeenstemming met de artikelen 5 en 9.

2.   Het hoofd van de missie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de missie en voor de naleving van de minimumbeveiligingsvereisten die op de missie van toepassing zijn, conform het beleid van de Unie inzake de veiligheid van personeel dat op grond van titel V van het Verdrag en de daarvan afgeleide teksten in een operationele hoedanigheid wordt ingezet buiten de Unie.

3.   Het hoofd van de missie wordt bijgestaan door een voor de missie bestemde hoge veiligheidsfunctionaris, die aan het hoofd van de missie rapporteert en die tevens nauwe, functionele betrekkingen onderhoudt met de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO).

4.   De personeelsleden van EUMM Georgia volgen, overeenkomstig het OPLAN, vóór hun indiensttreding een verplichte veiligheidsopleiding. Zij krijgen regelmatig ter plaatse herhalingscursussen, die worden georganiseerd door de hoge veiligheidsfunctionaris.

5.   Het hoofd van de missie zorgt voor de bescherming van gerubriceerde EU-gegevens overeenkomstig Besluit 2011/292/EU.”.

3)

Aan artikel 14, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Het financiële referentiebedrag ter dekking van de uitgaven voor de missie van 15 september 2012 tot en met 14 september 2013 bedraagt 20 900 000 EUR.”.

4)

Artikel 16 wordt vervangen door:

„Artikel 16

Vrijgave van gerubriceerde gegevens

1.   De HV is gemachtigd gerubriceerde gegevens van de EU tot op het niveau „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” die ten behoeve van de missie zijn opgesteld, indien dit passend en in overeenstemming met de behoeften van de missie is, overeenkomstig Besluit 2011/292/EU vrij te geven aan de bij dit besluit betrokken derde landen.

2.   De HV is tevens gemachtigd, naargelang van de operationele behoeften van de missie, gerubriceerde gegevens en documenten van de EU tot op het niveau „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” die ten behoeve van de missie zijn opgesteld, overeenkomstig Besluit/2011/292/EU vrij te geven aan de VN en de OVSE. Daartoe worden regelingen tussen de HV en de bevoegde autoriteiten van de VN en de OVSE opgesteld.

3.   Indien er sprake is van een specifieke en onmiddellijke operationele behoefte, is de HV voorts gemachtigd ten behoeve van de missie opgestelde, gerubriceerde gegevens en documenten van de EU tot op het niveau „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” overeenkomstig Besluit 2011/292/EU vrij te geven aan het gastland. Daartoe worden regelingen tussen de HV en de bevoegde autoriteiten van het gastland opgesteld.

4.   De HV is gemachtigd niet-gerubriceerde documenten van de EU betreffende de beraadslagingen van de Raad over de missie die onder de geheimhoudingsplicht van artikel 6, lid 1, van het reglement van orde van de Raad (3) vallen, vrij te geven aan de derde landen die bij dit besluit zijn betrokken.

5.   De HV kan de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde bevoegdheden, alsook de bevoegdheid om de in de leden 2 en 3 bedoelde regelingen te sluiten, delegeren aan personen die onder zijn/haar gezag staan, aan de civiele operationele commandant en/of aan het hoofd van de missie.

5)

Artikel 17 wordt vervangen door:

„Artikel 17

Evaluatie van de missie

Om de zes maanden wordt, op basis van een verslag van het hoofd van de missie en van de EDEO, een evaluatie van de missie voorgelegd aan het PVC.”.

6)

In artikel 18 wordt het tweede lid vervangen door:

„Het is geldig tot en met 14 september 2013.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 13 september 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  PB L 213 van 13.8.2010, blz. 43.

(2)  PB L 141 van 27.5.2011, blz. 17.”.

(3)  Besluit 2009/937/EU van de Raad van 1 december 2009 houdende vaststelling van zijn reglement van orde (PB L 325 van 11.12.2009, blz. 35).”.


Top